Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kongestia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The economic development of Poland depends on a modern, effective and safe transport system. It is dependent on proper legal regulations both Polish and EU. They give an opportunity to develop innovative urban logistics or electromobility. The aim of the article is to analyze EU and Polish legal regulations regarding innovative public transport, as well as to present development prospects for electromobility.
PL
Rozwój gospodarczy Polski zależy od nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego systemu transportu. Uzależniony on jest od właściwych regulacji prawnych zarówno polskich, jak i unijnych. Dają one szansę na rozwój innowacyjnej logistyki miejskiej czy elektromobilności. Celem artykułu jest analiza unijnych i polskich regulacji prawnych dotyczących innowacyjnego transportu publicznego, a także przedstawienie perspektyw rozwojowych elektromobilności.
PL
W pracy przedstawione zostało znaczenie inteligentnych systemów transportowych w różnych środowiskach i przykłady ich użycia. Zastosowano metody badawcze takie, jak studium literatury, case study, analiza desk research, obserwacje, wywiad oraz ankieta. Wprowadzenie ITS wpływa pozytywnie na transport drogowy. Zauważyć to można na przykładzie miasta Białystok – prekursora wdrażania nowoczesnych systemów w Polsce. Wypracowane zostały oszczędności, wzrósł stopień bezpieczeństwa i osiągnięto niższy poziom kongestii. W artykule przedstawiono również sytuację firm transportowych i ich zdanie na temat rozwiązań użytych na drogach. Polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnych metod kontaktu między pracownikami. Wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych, pomimo konieczności inwestycji na etapie wdrażania, przynosi oszczędności i daje długofalowe efekty.
EN
The paper presents the importance of intelligent transport systems in different environments and examples of their use. Research methods were applied, i.e. literature study, case study, desk research analysis, observations, interview and questionnaire. The introduction of ITS has a positive impact on road transport. This can be noticed on the example of the city of Białystok – a precursor of the implementation of modern systems in Poland. Savings have been achieved, the level of safety has increased and a lower level of congestion has been achieved. The article also presents the situation of transport companies and their opinion on the solutions used on the roads. Polish entrepreneurs continue to use traditional methods of contact between employees. The introduction of intelligent transport systems, despite the need to invest at the implementation stage, brings savings and long- -term effects.
3
Content available remote Wykorzystanie car-poolingu w przeciwdziałaniu kongestii w transporcie miejskim
PL
Zjawisko kongestii pojawia się w sytuacji, w której popyt na usługi transportowe lub na elementy infrastruktury transportowej przekracza ich wydolność. Utracona w ten sposób płynność przemieszczania generuje problemy zarówno w sferze życia publicznego jak i gospodarki. Dlatego stale poszukiwane są nowe rozwiązania, mogące poprawić przepustowość miast. Sposobem zmniejszania liczby samochodów na drogach jest korzystanie z transportu publicznego, ale także z jego nowoczesnych alternatyw, takich jak car-pooling czy car -shering, które zostały zaprezentowane w niniejszym artykule.
EN
The phenomenon of congestion arises where demand for transport services or transport infrastructure components exceeds their efficiency. The loss of smoothness of movement generates problems both in the sphere of public life and the economy. Therefore, new solutions are constantly being sought, which can improve the capacity of cities. The way to reduce the number of cars on the road is to use public transport, but also with its modern alternatives such as car-pooling or car-shering, which were presented in this article.
PL
Zjawisko kongestii w miastach wpływa negatywnie na płynność przemieszczania, stanowiąc utrudnienie nie tylko dla obywateli, ale również dla rozwoju gospodarki, powodując zakłócenia w łańcuchu dostaw. Zwalczenie tego problemu wymaga indywidualnego podejścia, jednak istnieją pewne rozwiązania w zakresie infrastruktury, a także organizacyjno-techniczne, służące przeciwdziałaniu kongestii w transporcie, możliwe do zaadoptowania w większości miast. Wybrane z nich zostały przedstawione w niniejszym artykule.
EN
The congestion phenomenon in cities has a negative effect on the smoothness of movement, making it difficult not only for citizens but also for the development of the economy, causing disruption in the supply chain. The eradication of this problem requires an individual approach, but there are certain infrastructure solutions, as well as organisational and technical measures to tackle congestion transport, which can be adapted in most cities. The selected ones are presented in this article.
PL
Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie koncepcji strefowych (kordonowych) opłat kongestyjnych, których zastosowanie – poprzez adekwatne odzwierciedlenie kosztów odbywanych przez użytkowników systemu transportowego podróży – wpływa na ich zachowania transportowe. Przedstawiony jest więc dorobek teorii ekonomii w zakresie identyfikacji, analizy i internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie stanowiący bazę teoretyczną zastosowania tego typu rozwiązania. Na tej podstawie, w kontekście wskazanego całościowego podejścia do zarządzania przepływami osób, dóbr i informacji na obszarze miasta, analizowane są zależności i powiązania między opłatami kongestyjnymi a logistyką miejską.
EN
The goal of this paper is to present the concept of area (cordon) congestion charges, application of which by adequate reflection of people’s travel costs, affects their travel choices, thus reducing the level of congestion and the associated negative externalities. Therefore the economic theory developments on identifying, analyzing and internalizing externalities in transport that constitute a theoretical framework for usage of such solution are being presented. Based on that the relationships and correlations between congestion charges and city logistics are analyzed in the context of the required holistic approach to the management of people, goods and information flows in the city.
PL
Z problemem kongestii mierzy się wiele miast i aglomeracji miejskich bez względu na ich wielkość i liczbę mieszkańców. Jednakże rozlewanie się obszarów miejskich poza granice administracyjne miast tzw. „urban sprawl” oraz silne tendencje do tworzenia obszarów metropolitalnych problem kongestii pogłębia. Przeciętne miesięczne opóźnienie wywołane kongestią w godzinach szczytu w 2015 roku dla 7 największych miast Polski wyniosło 10 godzin. Kongestia stanowi istotny problem nie tylko dla społeczeństwa, wpływając na mobilność i zwiększając koszty przemieszczania się, ale przede wszystkim zwiększając koszty funkcjonowania gospodarki. W 2015 roku koszty kongestii dla gospodarki wzrosły o 12,5% w porównaniu do roku poprzedniego. W artykule zaprezentowano związki metropolizacji z powstawaniem, skutkami i kosztami kongestii.
EN
The congestion is a problem for many cities and urban areas irrespective of their size and number of inhabitants. However, the spillover of areas beyond the administrative boundaries of urban sprawl and the strong tendency to create metropolitan areas even deepens the problem of congestion. The average monthly congestion delay in 2015 for the 7 largest Polish cities was 10 hours. In 2015 the cost of congestion for the economy increased by 12.5% compared to the previous year. This paper presents metropolitan relations with the origins, consequences, and costs of congestion.
7
Content available remote Metropolizacja jako stymulanta czynników wywołujących kongestię
PL
Z problemem kongestii mierzy się wiele miast i aglomeracji miejskich bez względu na ich wielkość i liczbę mieszkańców. Jednakże rozlewanie się obszarów miejskich poza granice administracyjne miast tzw. „urban sprawl” oraz silne tendencje do tworzenia obszarów metropolitalnych problem kongestii pogłębia. Przeciętne miesięczne opóźnienie wywołane kongestią w godzinach szczytu w 2015 roku dla 7 największych miast Polski wyniosło 10 godzin. Kongestia stanowi istotny problem nie tylko dla społeczeństwa, wpływając na mobilność i zwiększając koszty przemieszczania się, ale przede wszystkim zwiększając koszty funkcjonowania gospodarki. W 2015 roku koszty kongestii dla gospodarki wzrosły o 12,5% w porównaniu do roku poprzedniego. W artykule zaprezentowano związki metropolizacji z powstawaniem, skutkami i kosztami kongestii.
EN
The congestion is a problem for many cities and urban areas irrespective of their size and number of inhabitants. However, the spillover of areas beyond the administrative boundaries of urban sprawl and the strong tendency to create metropolitan areas even deepens the problem of congestion. The average monthly congestion delay in 2015 for the 7 largest Polish cities was 10 hours. In 2015 the cost of congestion for the economy increased by 12.5% compared to the previous year. This paper presents metropolitan relations with the origins, consequences, and costs of congestion.
8
Content available remote Koszty kongestii w Unii Europejskiej
PL
Kongestia staje się w ostatnich latach coraz istotniejszym problemem ekonomicznym. Straty czasu podróży i dostawy towarów ograniczają możliwości rozwojowe miast i regionów. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów kongestii w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
EN
In March 2017, the European Commission has published a study report on urban mobility in terms of urban accessibility. Within these studies, the costs of congestion in each Member States of the European Union have been estimated. In this article, against the background of theoretical considerations, the most important results and conclusions of the study are presented.
EN
The purpose of this article is to answer whether the concept of solutions for Smart City is enough to the urban areas to minimize the effect of congestion. The article explained concepts such as intelligent city, congestion and traffic jam. They were also presented intelligent solutions that can successfully reduce congestion in cities. The author presented the situation of Polish towns in the area of Smart.
10
Content available Koszty kongestii w Unii Europejskiej
PL
W marcu br. Komisja Europejska opublikowała raport z badań dotyczących mobilności w miastach w aspekcie dostępności obszarów miejskich. W ramach tych badań oszacowano koszty kongestii w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono najważniejsze wyniki i wnioski z badań.
EN
In March this year, the European Commission has published a study report on urban mobility in terms of urban accessibility. Within these studies, the costs of congestion in each Member States of the European Union have been estimated. In this article, against the background of theoretical considerations, the most important results and conclusions of the study are presented.
PL
Dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich stworzył potrzebę dostosowania wykorzystywanych systemów informatycznych do zwiększonego natężenia ruchu pasażerskiego. Coraz powszechniejsze zjawisko kongestii przyczyniło się do intensyfikacji działań na rzecz poprawy efektywności sterowania przepływami w aglomeracjach. Do tego celu zaczęto wykorzystywać coraz bardziej nowoczesne rozwiązania służące poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Celem artykułu jest ocena i przegląd aktualnych rozwiązań, które mogą zostać z powodzeniem zaimplementowane w systemach komunikacyjnych miast w Polsce. Publikacja ma na celu także określenie perspektyw rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w przyszłości, a także efektów wynikających z ich dalszego wykorzystywania.
EN
The dynamic development of urban areas has created the need to adapt computer systems used to increased passenger traffic. Increasingly common phenomenon of congestion, contributed to intensify efforts to improve the efficiency of the control flows in agglomerations. For this purpose cities begin to use more and more modern-solving software to improve the functioning of public transport. The aim of the article is to assess and review of current solutions that can be successfully implemented in communication systems, cities in Poland. The publication is also intended to determine the prospects for the development of intelligent transport systems in the future as well as the effects resulting from their continued use.
EN
Assessment of travel time reliability as a fundamental factor in travel behaviour has become a very important aspect in both transport modelling and economic appraisal. Improved reliability could provide a significant economic benefit if it is adequately calculated in cost-benefit analyses for which the theoretical background has already been set. However, methods to forecast travel time reliability as well as travel behaviour models including its effects are rather scarce and there is a need for development in this field. Another important aspect could be the influencing factor of reliability in travel demand management and related policy-making. Therefore, this paper intends to further analyse reliability focusing exclusively on urban road transport based on automatic measurements of journey times and traffic volumes from a dataset of the city of Budapest. The main finding and the novelty of the study is a model which can forecast the standard deviation of travel times based on the volume-capacity ratio and the free-flow travel time. The paper also provides a real-life numerical experiment in which the proposed model has been compared with other, existing ones. It proves that besides existing mean-delay-based models, travel time reliability can be forecasted based on the volume-capacity ratio with an adequate accuracy.
13
Content available remote Strategie dynamicznego zarządzania potokami ruchu
PL
W artykule scharakteryzowano strategie dynamicznego sterowania i zarządzania ruchem w systemach transportowych. Następnie przedstawiono wybrane strategie dynamicznego zarządzania ruchem (ATM – Active Traffic Management), których celem jest przede wszystkim zarządzanie i sterowanie potokami ruchu w warunkach kongestii i zakłóceń płynności ruchu, na podstawie monitorowania oraz predykcji warunków ruchu drogowego.
EN
Strategies of Active Transportation and Demand Management (ATDM) have been characterized and then selected strategies of Active Traffic Management (ATM) have been presented in article. Active Traffic Management (ATM) is the ability to dynamically manage recurrent and non-recurrent congestion based on prevailing and predicted traffic conditions.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
454--461, CD1
PL
Powody poszukiwania alternatyw do aktualnie wykorzystywanych sposobów transportu, to - zatłoczenie w układach komunikacyjnych , infrastruktura drogowa wybudowana przed laty nie jest w stanie obsłużyć obecnego obciążenia, zwiększająca się liczba pojazdów silnikowych, powstawanie zatorów w sieci drogowej i zakłóceń obniżających płynność ruchu. Następstwem tych zjawisk jest kongestia transportowa w układach drogowych miast. W artykule opisano możliwość zmiany takiego stanu rzeczy z wykorzystaniem alternatywnej drogi transportu jaką jest podziemny transport rurociągowy materiałów stałych i sypkich.
EN
Reasons to look for alternatives to the currently used modes of transport, the congestion in communication systems, roads, stations, nodes, which were built years ago are not able to handle the current load, the increasing number of motor vehicles, the formation of congestion on the road network and reduce liquidity disruptions movement. The consequence of these phenomena is the transport congestion in urban traffic systems. The article describes the ability to change this state of affairs with the use of an alternative transport route which is underground pipeline transport of solids.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4651--4655, CD 1
PL
W artykule zostały zaprezentowane metoda i wyniki badań odległości pomiędzy zatrzymanymi pojazdami w kongestii. Dodatkowo opracowany został prosty sposób modelowania tej wielkości, co przy wysokim poziomie współczynnika determinacji R2 > 0,92 może zostać wykorzystane w tworzeniu większych modeli oraz służyć do weryfikacji danych z innych źródeł.
EN
In article were presented method and results of distance measurements between stopped cars in congestion. In addition, has been developed simple way to modeling of this parameter, which given high level of the coefficient of the determination R2 > 0,92, could be useful in bigger models preparation and used in verification data from others sources.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
5064--5074, CD 2
PL
Turystyka pielgrzymkowa towarzyszy wszystkim ważnym ośrodkom kultu religijnego – niezależnie od religii czy kraju. Częstochowa jest największym w Polsce ośrodkiem kultu religijnego i rocznie odwiedza ją ponad 4,5 mln turystów. Wiąże się to nierozerwalnie z utrudnieniami powodowanymi przez kongestię ruchu pielgrzymkowego, szczególnie w trakcie miesięcy wakacyjnych, kiedy występuje największe nasilenie przemarszu pielgrzymek pieszych. Pielgrzymki te powodują spowolnianie lub wręcz wstrzymywanie ruchu. Największy szczyt nasilenia pieszych pielgrzymek notowany jest dwukrotnie w sierpniu. Praca podejmuje próbę oszacowania wzrostu kosztów transportu spowodowanego kongestią ruchu. Przedstawione są symulacje przemarszu pielgrzymek tylko jednym ciągiem komunikacyjnym i wyliczone jest jaka liczba pojazdów wybiera okrężną drogę względem tej, na której maszerują pielgrzymi. W trakcie jednej doby będzie to przejechane dodatkowe 13 tys. km biorąc pod uwagę zablokowanie tylko jednej ulicy w Częstochowie.
EN
Pilgrimage tourism accompanies all important centers of worship - regardless of religion, or country. Czestochowa in Poland is the largest religious center and is visited annually by more than 4.5 million tourists. This involves intrinsic difficulties caused by congestion of pilgrims, especially during the summer months when there is the highest intensity walking pilgrimage march. These pilgrimages result in slowing down or even pause the movement. The largest peak intensity of pilgrimages is listed twice in August. The work attempts to estimate the increase in transport costs caused by traffic congestion. The pilgrimage march simulations only one sequence is calculated communication and how many vehicles are selected with respect to this detour, where pilgrims march. During one day it will be driven further 13 thousand. kilometers considering only one street block in Czestochowa.
PL
Jednym z głównych problemów współczesnych miast jest kongestia. W skrócie jest to sytuacja w której uczestnicy ruchu nie mogą poruszać się w pożądanym tempie. Efektem kongestii jest znaczący spadek prędkości lub całkowity brak możliwości poruszania się. Zjawisko to dotyczy również miasta Rzeszów. W ramach pracy na podstawie danych uzyskanych z badań funkcjonowania komunikacji miejskiej w Rzeszowie postanowiono przeanalizować czasy przejazdu wybranej linii komunikacji miejskiej 0B w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia wybranego okresu czasu.
EN
One of the main problems of modern cities is congestion. In short, this is a situation in which the traffic participants cannot move in the desired pace. The result of congestion is a significant decrease in speed or total lack of mobility. This phenomenon also applies to the city of Rzeszów. As part of the work, on the basis of data obtained from testing the operation of public transport in Rzeszów, it was decided to analyze the travel times of the selected transport line 0B in different times and days of the week within the selected period of time.
PL
Artykułem objęto podstawowe tezy sformułowane w drugiej części referatu „Raport Buchanana 50 lat później” z IX konferencji nt. „Problemów komunikacyjnych miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego” 3. Analizie poddano tendencje w praktyce i nurty w teorii optymalizacji miejskich sieci drogowych mijającego półwiecza z punktu widzenia tez raportu dotyczących struktury sieci drogowej. Zdefiniowano układy głównych ulic rozprowadzających jako sieci buchananowskie. Na podstawie rozwinięcia idei raportu do formy sześciu tez optymalnego kształtowania sieci autorzy analizują różne nurty w badaniach teoretycznych i empirycznych. W podejściu do problemu optymalizacji za Steenbrinckiem wyróżniono zagadnienie optymalnej architektury sieci od efektywnego kreowania jej wydajności. W architekturze sieci wykazano tendencje izomorficznej zbieżności miejskich układów sieci drogowych z ochroną środowiska miejskiego w rozumieniu Buchanana. Poparto to wynikami eksperymentów symulacyjnych dla czytelnie skonfigurowanego rzeczywistego układu rusztowego sieci ulic Poznania. Wskazano na spójność problemu optymalności z nurtem badań teoretycznych i symulacyjnych związanych z paradoksem Braessa w sieciach przegęszczonych i zatłaczanych. W podejściu do wydajności sieci buchananowskiej wskazano na problem funkcji celu – maksymalizacji pojemności transportowej sieci zatłaczanej i jej związku z dynamicznym zarządzaniem ruchem. Wskazano na problem generalnie związany z brakiem kompatybilności między modelem popytu (macierzy podróży) i teorii strumienia ruchu. Wsparto hipotezę optymalności wynikami badań nad Fundamentalnym Wykresem Makroskopowym (MFD, NFD).
EN
The article discusses basis thesis formulated in the second part of a paper “The Buchanan Report 50 years on”, published in proceedings of IX Conference on “Transportation problems in cities burdened with motor traffic congestion”. An analysis was made on practical tendencies and theoretical searches for a theory of an urban road network’s optimisation, appearing during the past half century. The Report’s thesis on the road network’s structure was used as a benchmark for the analysis – a set of main streets was described as a Buchanan’s network. The Report’s ideas were formed into a set of six basic rules of an optimal network design, allowing Authors to use these rules for an analysis of theoretical and empirical traffic developments. Concerning the optimisation problem, Steenbrinck’s approach was followed, extracting a question of optimal road network architecture from a problem of an optimal management of the network’s effectiveness. A tendency of an isomorphic convergence of the optimal road network for both: traffic management and protection of city environment described by Buchanan, has been found. The outcome was strengthened by simulation experiments done for a road network of Poznań, the network being close to an optimal grid shape. It was proven, that an optimisation problem is coherent with theoretical and simulation searches dealing with the Braess paradox for networks oversaturated or during a saturation process. Effectiveness of a Buchanan’s network presented a problem of a goal function – maximisation of transport capacity of a network being saturated and it’s connection with dynamic traffic management. The problem generally caused by a compatibility deficiency between a demand model (OD–Matrix) and the traffic flow theory has been presented. The optimisation hypothesis was strengthened by results of a research on Macroscopic and Network Fundamental Diagrams (MFD, NFD).
PL
Artykuł przedstawia jeden z wielu sposobów wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania transportem drogowym z wykorzystaniem telematyki, a w szerszym znaczeniu inteligentnych systemów transportowych. Zmiany, które wiążą się z implementacją ITS często dotyczą organizacji ruchu. Po przeprowadzeniu badania natężenia ruchu ulicy Niemodlińskiej w Opolu, stwierdzono wyraźne utrudnienia w postaci zatorów jakie powstają na niej w godzinach szczytu. Opracowano koncepcję zmiany organizacji ruchu z wprowadzeniem elastycznych pasów ruchu, co stanowi przedmiot publikacji.
EN
The article shows one of many possibilities of using modern solutions within road transport management, with the use of telematics, and in the broader meaning intelligent transport systems. Changes, which are followed by implementation of ITS, often apply to road transport. Research on traffic intensity on the Niemodlińska Street in Opole, showed significant impediment which are coused by traffic jam that is formed there in rush hours. Main subject of the article is the conception of change of the traffic organization with the use of flexible lines, which was invented on those basis.
PL
System transportowy podlega różnym zakłóceniom, których źródeł należy szukać zarówno w obszarze funkcjonalno-użytkowym (np. brak odpowiedniej efektywności w odniesieniu do wielkości popytu), w obszarze techniczno-eksploatacyjnym (np. roboty drogowe prowadzące do całkowitego lub częściowego zamknięcia elementów sieci), jak również w obszarze związanym z czynnikami losowymi (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, działania terrorystyczne, wypadki i kolizje drogowe). Zdarzenia te prowadzą do zmniejszenia przepustowości elementów sieci transportowej oraz obniżenia poziomu swobody ruchu. W efekcie tego często powstaje zatłoczenie (kongestia) a wywołane nim straty czasu powodują spadek jakości przemieszczania. W artykule, na podstawie dostępnej literatury, przedstawiono przegląd i klasyfikację czynników wpływających na występowanie kongestii i zakłóceń w ruchu drogowym. Konsekwencje zakłóceń w sieci drogowej są znacznie szersze niż wzrost czasu podróżowania i powinny być rozpatrywane jako problem zredukowanej efektywności całego systemu transportowego w mieście. Proces powstawania ruchu w systemie transportowym opisywany jest często w postaci czterostopniowego (klasycznego) modelu podróży jako efekt sekwencyjnego podejmowania decyzji dotyczących potrzeb i czasu przemieszczania (transportu), wyboru miejsca docelowego, środka transportu oraz drogi przemieszczania. W takim ujęciu szeroki zakres oddziaływania zakłóceń wiąże się z koniecznością uwzględnienia ich wpływu na każdym z etapów procesu decyzyjnego.
EN
Transportation system is expose to different disturbances, the sources of that could be found not only in functional and practical area (e.g. lack of proper efficiency of demand value), technical and operating area (e.g. road works carry on to total or partial closure of road network elements) but in the area related to random events (e.g. unfavourable weather conditions, terrorist actions, road traffic accidents and collisions). The events lead to the decrease of capacity of transportation network and to reduction of level of traffic freedom. As a result there is a congestion on the roads and waste of time causing the decrease of travel quality. The review and classification of factors influencing on congestion and disturbances appearance in road traffic have been given in the paper. The consequences of disturbances in road network are more extended than only increase of travel time and they should be considered as a problem of reduced capacity of transportation system in a city. The process of traffic arisen in transportation system is often described in form of four-step (classical) model as an effect of sequential process of taking a decision towards necessities and travel time, choice of destination, means of transport and route of travel. This approach leads to the necessity of taking into account disturbances and their influence at each step of decision process.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.