Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Transformacja Fouriera jest fundamentalną metodą dekompozycji sygnałów, w tym przebiegów czasowych prądów lub napięć. Reprezentacja częstotliwościowa tych wielkości fizycznych, określonych w układzie trójfazowym, realizowana jest zwykle niezależnie dla każdej fazy. Istotnym ograniczeniem takiej metody jest brak bezpośredniej informacji o rodzaju asymetrii poszczególnych składowych harmonicznych. Asymetria prądów lub napięć określana jest przy zastosowaniu przekształcenia Fortescue, w odniesieniu jedynie do podstawowych harmonicznych tych wielkości. Asymetria wyższych harmonicznych jest więc pomijana. W artykule przedstawiono dwie metody reprezentacji częstotliwościowej wielkości fizycznych układu trójfazowego, zapewniające pełną informację zarówno o odkształceniach harmonicznych jak i niesymetrii, przy zastosowaniu przekształ- ceń, odpowiednio, Clarke i rozszerzonego Fortescue. Pokazano równoważność obydwu metod.
EN
Fourier transform is a fundamental method of signal decomposition, including transients of currents and voltages. Spectra of 3-phase quantities are usual independent for all the phases. The drawback of this method is that it doesn’t explicitly show the kind of asymmetry of particular harmonics. Asymmetry is usually defined in practice with Fortescue transform, regarding only fundamental harmonics, thus asymmetry of remaining harmonics is neglected. The paper presents two methods of frequency representation of 3-phase system quantities, which provides complete and explicit information both about harmonic distortion and asymmetry. The methods utilize, respectively, Clarke, and Fortescue transformations. There is also shown the equivalency of both methods.
PL
W artykule przedstawiono założenia techniczne oraz omówiono uwarunkowania opracowania nowej koncepcji trójwymiarowego modelu wyrobisk górniczych Kopalni Soli w Wieliczce. Główną przesłanką budowy trójwymiarowego modelu kopalni jest ocena możliwości zarządzania bezpieczeństwem trasy turystycznej w kopalni. W pierwszej fazie badań określono optymalną metodykę odwzorowania i generalizacji płaskich danych mapy górniczej do określonego typu obiektu trójwymiarowego. Poza geometrią wyrobisk w koncepcji uwzględniono również utworzenie symboli reprezentujących te elementy infrastruktury i wyposażenia górniczego, które ważne są z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kopalni. Symbole trójwymiarowego modelu wyrobisk skojarzono z symbolami stosowanymi w normach map górniczych. Następnie model wzbogacono o informacje geologiczne przy zastosowaniu trójwymiarowej kalibracji geologicznych przekrojów pionowych i poziomych górotworu. W celu wprowadzenia systemu zarządzania projektem zastosowano schemat projektu typu GIS (Geography Information System). Obiekty geometryczne zostały podłączone do relacyjnej bazy danych przestrzennych. W ramach projektu obiekty uzyskały dodatkowe informacje atrybutowe, pozwalające na efektywne wykonywanie zapytań geoatrybutowych oraz wykonywania analiz przestrzennych.
EN
This paper presents technical assumptions and describes the conditions of development of a new concept of three-dimensional model of "Wieliczka" salt mine workings. The main reason for the development of the model is the evaluation of the possibility of safety management of the tourist route in the mine. The first phase of the research determines the optimal methodology of generalization and transformation of flat data of the mining map to the defined type of the three-dimensional model. Apart from geometry, the concept includes the creation of symbols representing components of the infrastructure and mining equipment which are crucial from the point of view of mine operation safety. The symbols used in the three-dimensional model of workings were linked to the symbols implemented in the mining map standards. Afterwards, the model was enriched with geological information by the use of three-dimensional calibration of geological horizonal and vertical cross-sections of the rock mass. In order to introduce the administration system, the scheme of GIS-type Project was used. Geometrical objects were connected to the relational spatial data base. As part of the project, the objects obtained additional information which allows to make geoattributic queries and spatial analyses.
3
Content available remote Field experience with Statcom in application to wind farms
EN
In the paper field experience with Statcom in application to a wind farm is presented. Statcom in such applications is usually used to provide low voltage ride-through and improve stability of the power system. In this case the reactive power compensation capabilities are utilized. Statcom can generate reactive power according to a selected strategy directly in the point of connection of the wind farm to the power system. This provides additional advantages over the direct turbine control: it can stabilize the power system, decrease flicker level and provide reactive power directly in the DSO’s connection irrespective of wind farm’s turbines operation.
PL
Artykuł prezentuje doświadczenia z wdrażania układu typu Statcom do kompensacji oddziaływania farmy wiatrowej. Kompensatory Statcom w tych zastosowaniach zwykle używane są do zapewnienia poprawnej pracy podczas zaburzeń napięcia oraz do poprawienia stabilności systemu elektroenergetycznego. W prezentowanym przypadku wykorzystano zdolność układu do nadążnej kompensacji mocy biernej. Kompensator wytwarza moc bierną w zależności od wybranej strategii kompensacji bezpośrednio w punkcie przyłączenia farmy do systemu. Taki sposób przyłączenia ma szereg zalet w stosunku do bezpośredniego sterowania mocą bierną turbin wiatrowych: umożliwia m.in. stabilizację systemu, zmniejszenie poziomu wahań napięcia i generację mocy biernej niezależnie od trybu pracy turbin.
PL
W artykule zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju energoelektroniki, w tym w szczególności dotyczące obiektów morskich. Przedstawiono podstawowe parametry aktualnie stosowanych w energoelektronice przyrządów półprzewodnikowych, jak również wykazano interdyscyplinarny charakter rozwoju tej dziedziny. Na przykładzie wybranych urządzeń energoelektronicznych przedstawiono ich komercyjne zastosowania oraz podział i miejsce w łańcuchu od wytwórcy energii elektrycznej do odbiorcy. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane zastosowania urządzeń energoelektronicznych na obiektach morskich (statkach, platformach wiertniczych). W końcowej części szczegółowo omówiono przekształtniki energoelektroniczne dużej mocy, w które wyposażane są elektryczne napędy główne na statkach – przedstawiono ich zalety i wady.
EN
This paper presents current trends in the development of power electronics of offshore objects, basic parameters currently used in power semiconductor devices and the interdisciplinary nature of the development of this field of study. Some examples of power electronic devices are used in order to show their commercial application and their place in the chain from the power plant to the recipient. Selected applications of power electronic devices selected for offshore objects (e.g. ships, oil platform) are presented in addition to detailed elaboration about the high-power power converters, in which main electric motors on ships are equipped with – their advantages and disadvantages are presented in the final section of this paper.
EN
This paper briefly describes the most important definitions of reactive power (Iliovici, Budeanu, and Emanuel), and answers the question: which formula leads to minimization of the cost and size of hybrid Power conditioning system for wide-spread use, with passive reactive power compensator and active power filter. The simulation results show that the Iliovici’s formula is the best one in this respect and should be used In industrial applications. In this paper the simulation results are based on concept presented in [1] (accepted for presentation at CPE Conference, Ljubljana, Slovenia, June 2013).
6
Content available remote Obwód LCL dla równoległych kompensatorów aktywnych
PL
W referacie przedstawiono ideę zintegrowanego obwodu LCL, mającego zastosowanie w kompensatorach aktywnych dużej mocy kompensujących prąd zasilający, złożonych z kilku modułów pracujących równolegle. Podano metodę doboru parametrów obwodu LCL dla kompensatorów równoległych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z predykcyjnym regulatorem prądu opartym na modelu obiektu. Przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz wybrane pomiary uzyskane dla jednego z wdrożonych systemów kompensacji dużej mocy.
EN
The paper presents a concept of unified LCL circuit for a high power, active shunt compensation system with power modules operating in parallel. The method of LCL circuit design for active shunt compensators is given, which takes into account operation with model based predictive current controller. The results of analysis, as well as the exemplary measurements of selected, industry applied high power shunt compensation system are given.
EN
The localization of pathology of electrical activity of brain (EEC) and the optimization of EEC leads system during syncope induced by head up tilt test (HUT) were the goals of study. The 43 patients with history of syncope and 30 healthy volunteers in very good physical condition underwent an EEC examination during passive HUT. The analysis of results for both groups has showed: 1. the EEG abnormalities in the left occipital area were observed significantly more frequently than in the right occipital area, 2. leads located in the left and right occipital areas seem to be the most important for EEG analysis during HUT, 3. the proposed in previous studies leads systems confirmed high clinical effectiveness in detection and localization of EEG pathology during syncope induced by HUT, 4. the 10 leads system seems to be the "gold standard" for detection and localization of EEG abnormalities.
PL
Celem badania były określenie lokalizacji występowania patologicznej aktywności elektrycznej mózgu oraz optymalizacja elektrod stosowanych podczas omdlenia prowokowanego przez test pochyleniowy. Badaniem objęto 43 pacjentów z omdleniami w wywiadzie oraz 30 ochotników w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Otrzymano następujące wyniki: 1. patologia elektrycznej aktywności mózgu była obserwowana częściej w lewym obszarze tylno skroniowym niż w prawym, 2. odprowadzenia z lewego i prawego obszaru tylno skroniowego mają zasadnicze znaczenie w analizie elektrycznej aktywności mózgu podczas testu pochylniowego, 3.proponowane w poprzednich publikacjach zespołu odprowadzenia potwierdziły swoją kliniczną użyteczność w detekcji i lokalizacji patologicznej elektrycznej aktywność mózgu podczas omdlenia prowokowanego przez test pochyleniowy, 4. system dziesięcioodprowadzeniowy wydaje się być "złotym standardem" w detekcji i lokalizacji patologicznych fal elektrycznej aktywności mózgu.
PL
Przedstawiono realizację algorytmu modulacji napięcia 3D-SVPWM (ang. 3-Dimensional Space Vector Pulse Width Modulation) dla trójpoziomowego czterogałęziowego przekształtnika 3L-NPC (ang. 3-Level Neutral-Point-diode-Clamped Converter). Do wyznaczania współczynników wypełnień w modulacji szerokości impulsów zastosowano liniowe funkcje kształtu czworościennego elementu skończonego. Proponowany algorytm modulacji nie jest ograniczony liniowym zakresem pracy falownika i można go rozszerzyć na większą liczbę poziomów napięcia. Zaproponowano algorytm stabilizacji rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym.
EN
A novel 3D-SVPWM modulation algorithm of four legs 3L-NPC is presented. The duty cycle calculation algorithm is based on linear shape functions of tetrahedron finite element. The proposed approach is not limited to linear region of modulation and the algorithm can be adopted for any number of voltage levels. The DC voltage balancing problem is also considered
PL
Stała resynchronizacyjna stymulacja serca jest metodą leczenia pacjentów z lewokomorową dysfunkcją skurczową serca. Stymulacja synchronizuje pracę serca poprzez niezależne pobudzanie lewej i prawej komory korygując dyssynchronię międzykomorową. Około 30 ... 40% chorych nie odpowiada na tą elektroterapię. W celu poprawienia skuteczności metody autorzy zaproponowali ocenę dyssynchronii międzykomorowej serca, metodą dwukanałowej kardiografii impedancyjnej. Proponowana metoda będzie służyć do kwalifikacji pacjentów do wszczepienia oraz późniejszego optymalizowania parametrów resynchronizującego rozrusznika serca. Wstępne badania wykazały, że dwukanałowa kardiografia impedancyjna wydaje się być użytecznym narzędziem do oceny dyssynchronii międzykomorowej u pacjentów leczonych stałą resynchronizującą stymulacją serca.
EN
The cardiac resynchronization therapy is an effective treatment for systolic heart failure patients. Independent electrical stimulation of left and right ventricle corrects of ventricular dyssynchrony. About 30 ... 40% of treated patients don't respond to therapy. In order to improve clinical outcome authors propose the two channel impedance cardiography for assessment of ventricular dyssynchrony. The proposed method will be applied for validation of patient for resynchronization pacing and optimization of implanted pacemakers. The preliminary study has showed that two channel impedance cardiography seems to be the promising tool for assessment of ventricular dyssynchrony in patient treated by cardiac resynchronization therapy.
EN
The telemetric techniques of transmission of medical data by phone and Internet are widely applied in clinical practice and give an effective tool for the so called "home monitoring". The introduction of transmission technologies of ECG signal improved significantly the diagnostic capability at home of pacemaker patients. The telemetry of ECG utilizes FM modulated and filtered analog ECG that are amplified and demodulated after the transmission. Three groups of patients were enrolled in presented study. The study II and partially study I showed limited value of trans telephonic ECG in follow up of pacemaker patients. The study III was devoted to the evaluation of efficiency of trans telephonic registration of ECG, performed during symptoms reported by patient. The telemetric method in follow up of pacemaker patients was very useful, especially during reported symptoms. The study shows a strong need for developing new modern recorder specialized for pacemaker impulse visualization and pacing disturbances analysis.
PL
Telemetryczne techniki transmisji medycznych danych zapewniają możliwość diagnostyki pacjentów przebywających w warunkach domowych. W pracy przedstawiono prosty jednokanałowy system do przesyłania wzmocnionego i wyfiltrowanego sygnału EKG przez telefon z wykorzystaniem modulacji częstotliwości fali nośnej w paśmie akustycznym. Wprowadzenie możliwości transmisji sygnału EKG przez telefon znacznie rozszerzyło możliwości oceny prawidłowości funkcjonowania implantowanych rozruszników serca. Badaniami zostały objęte trzy grupy pacjentów. Badanie drugiej grupy i częściowo pierwszej grupy wykazało ograniczona przydatność metody. Badania trzecie miało na celu ocenę przydatności trans telefonicznego EKG podczas występowania objawów zgłaszanych przez pacjenta. Badania wykazały przydatność metody w opiece nad pacjentem z wszczepionym rozrusznikiem serca, szczególnie podczas występowania objawów zgłaszanych przez pacjenta. Wykazano również potrzebę opracowania nowoczesnego telemetrycznego systemu EKG z wizualizacją impulsu stymulatora do analizy zaburzeń stymulacji serca.
11
Content available remote Układ sterowania równoległym filtrem aktywnym ze sprzęgającym obwodem LCL
PL
W artykule przedstawiono nowatorski układ sterowania równoległym, energetycznym filtrem aktywnym przyłączonym do sieci poprzez obwód LCL. Zaproponowano predykcyjny regulator prądu zapewniający dynamikę graniczną, pełną kompensację opóźnienia pomiędzy sprzężeniami i sterowaniem oraz blokujący rezonans obwodu LCL bez konieczności stosowania tłumienia pasywnego. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych oraz pomiary przeprowadzone dla systemu filtracji aktywnej o łącznej mocy 1,2 MVA.
EN
The paper presents the novel control system for shunt active power filter connected to the grid via LCL circuit. The predictive current controller is introduced, which provides dead-beat dynamics, full compensation of time delay between feedback and control command as well as suppression of LCL circuit resonance without necessity to use a passive damping. There are presented selected simulation results and measurements made for the active filter system of total rated power equal to 1.2 MVA.
PL
Skuteczność kompensacji prądów realizowanej przez równoległy, energetyczny filtr aktywny w decydujący sposób zależy od zastosowanych w układzie sterowania metod wyznaczania i regulacji prądu. W wielu algorytmach regulacji prądu, w tym w zapewniającym bardzo wysoką skuteczność filtracji regulatorze predykcyjnym opartym na modelu obiektu, wymagana jest informacja o zastępczej SEM sieci. Informacja o SEM sieci jest poza tym niezbędna dla każdego z algorytmów wyznaczania prądów kompensujących. Ponadto maksymalizacja skuteczności kompensacji prądów możliwa jest jedynie przy zastosowaniu predykcji SEM sieci. W artykule przedstawiono algorytm i wyniki badań estymatora i predyktora odkształconej i niesymetrycznej SEM sieci, zapewniającego bardzo wysoką precyzję i dynamikę odtwarzania.
EN
Filtering quality of parallel APF depends mostly on applied methods of reference current calculation and current control. Among others, the MPC current controller requires information about grid emf. Samples of grid emf are also required in any of existing reference current calculation method. Moreover, to maximize filtering effectiveness the predicted samples of grid emf should be derived. For this purpose the fast estimator and predictor of distorted and unbalanced grid emf is proposed, which provides very high precision and dynamics of estimation. Properties of the estimator are verified by simulations and experimental results.
13
Content available remote Novel Controller for 3-Phase Active Power Filter with LCL coupling circuit
EN
Active power filters (APF) are the most effective solution to compensate harmonic currents of nonlinear loads. Usually, they are connected to the grid via first-order inductive filter L, and in consequence inject to the grid parasitic current ripples caused VSI switching. This serious drawback can be removed by connecting APF's VSI via LCL filter. Such a solution requires control that overcomes resonance problem and, at the same time, maximizes control dynamics. This paper introduces novel, model based predictive controller for APF with LCL filter, which provides control dynamics limited only by circuit parameters. There are presented simulations and experimental results achieved for 300 kVA power blocks operating in parallel in 1.2 MVA APF system.
PL
Filtry aktywne (APF) są najskuteczniejszym środkiem technicznym służącym kompensacji prądów odbiorów nieliniowych. Zazwyczaj przyłączone są do sieci poprzez dławik i w rezultacie wprowadzają do sieci prądy harmoniczne wysokich rzędów wynikające z impulsowego napięcia falownika filtra. Jest to istotna wada APF i może być wyeliminowana przy zastosowaniu obwodu sprzęgającego LCL. Rozwiązanie takie wymaga sterowania zapewniającego blokowanie rezonansu obwodu LCL przy jednocześnie wysokiej dynamice regulacji prądu. W artykule zaproponowano nowatorski układ sterowania z predykcyjnym regulatorem prądu opartym na modelu obiektu, zapewniający graniczną dynamikę regulacji. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych uzyskanych dla systemu APF o mocy 1.2 MVA z równoległymi modułami 300 kVA.
14
Content available remote Układy dynamicznego odtwarzania napięcia. Zastosowanie i właściwości
PL
W artykule rozpatrzono wybrane problemy łagodzenia zaburzeń napięcia w liniach zasilających za pomocą tzw. układów dynamicznego odtwarzania napięcia (DVR). W skrócie przedstawiono i omówiono różne strategie sterowania układami DVR. Główny nacisk został położony na zastosowanie współczesnych rozwiązań układów ergoelektronicznych. Szczególną uwagę autorzy udzielili szacunkowj ocenie wartości mocy znamionowej typowych topologii DVR. Ten problem autorzy uważaja za bardzo ważny, ponieważ w ten sposób jest możliwy optymalny wybór konfiguracji układu DVR oraz pojemności energetycznej dodatkowego zasobnika energii.
EN
This paper focuses on a selected problems of mitigation of the voltage disturbance by the Dynamic Voltage Restorers (DVR’s). In short form presented and discussed are the basis of different control strategies of the DVR. The main emphasis in the paper is placed on application of modern power electronic devices. The authors in particular occupy oneself with analysis of the power rating of the typically DVR topologies. These problems are for the authors of particular importance, because of the possibility to find optimum configuration of the DVR and energy capacity of the additional sources power.
15
Content available remote New Control System of the Shunt Active Power Filter
EN
The paper presents the control system of shunt active power filter (APF) with predictive reference current calculation and model based predictive current control. The novel estimator and predictor of grid emf is proposed for AC voltage sensorless operation of APF. Proposed control system provides control of APF current with high precision and dynamics limited only by APF circuit parameters. There are presented experimental results achieved for 50 kVA APF.
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania równoległym filtrem aktywnym (APF) z predykcyjnym algorytmem wyznaczania prądów referencyjnych oraz predykcyjnym regulatorem prądu opartym na modelu obiektu. Zaproponowany estymator i predykator SEM sieci zapewnia bezczujnikową pracę APF. Układ sterowania wysoką precyzję regulacji prądu APF z dynamiką ograniczoną jedynie parametrami obwodowymi układu. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych uzyskane dla prototypu APF o mocy znamionowej 50 kVA.
16
Content available remote Sterowanie rozproszone systemem zasilania bezprzerwowego
PL
W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy sterowania poszczególnymi modułami zaprojektowano tak, aby zapewniały wysoką jakość napięcia wyjściowego przy obciążeniu odbiorami zarówno liniowymi jak i nieliniowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu z modułami o mocy 5kVA.
EN
The paper presents the single phase uninterruptible power supply (UPS) system with galvanic separated DC-AC-DC-AC converters operating in parallel. The CAN physical layer based system of communication between converters has been developed and applied, which allow to utilize a decentralized master-slave control providing high availability factor of the whole UPS system. The control system of particular converters has been developed to ensure a high quality of the output voltage for both linear and nonlinear load. The selected simulations and experimental results obtained for 5kVA prototype modules are presented.
17
Content available Równoległy filtr aktywny sterowany predykcyjnie
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania równoległym filtrem aktywnym z predykcyjnym algorytmem wyznaczania prądów kompensujących oraz predykcyjnym regulatorem prądu opartym na modelu obiektu. W układzie zastosowano estymator i predyktor zastępczej siły elektromotorycznej sieci, zapewniający poprawną pracę filtru bez pomiaru i niezależnie od odkształceń napięcia sieci w punkcie przyłączenia. Wymienione algorytmy zapewniają wysoką precyzję regulacji prądów kompensujących oraz dynamikę regulacji ograniczoną jedynie parametrami obwodowymi filtru. W artykule pokazano wyniki badań laboratoryjnych uzyskane dla filtru aktywnego o mocy 100 kVA. Porównano właściwości filtru sterowanego z predykcją oraz bez predykcji prądów kompensujących.
EN
In the paper the control system of parallel active power filter with predictive calculation of reference currents and model based predictive current control is presented. In the system the estimator and predictor of equivalent grid emf is applied, which ensures correct operation of active filter without measurements of voltage at the point of common coupling, even at presence of distorted voltage. The algorithms mentioned above ensure high precision of current control and control dynamics limited only by circuit parameters of the active filter. There are presented experimental results for 100 kVA active power filter. The active filter control properties in case of control with prediction and without prediction of reference currents has been compared.
18
Content available remote Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC
PL
W artykule omówiono budowę, zasadę działania oraz właściwości i możliwości niekonwencjonalnych 3-fazowych układów falowników typu Z. W szczególności przedstawiono układ podstawowy oraz autorską propozycję 3-poziomowego układu Z-falownika typu NPC. Przeprowadzona w pracy uproszczona analiza teoretyczna obydwu układów została zweryfikowana szczegółowymi badaniami symulacyjnymi. W podsumowaniu pokazano możliwość budowy wielopoziomowych Z-falowników w oparciu topologię Diode Clamped.
EN
The paper describes construction and the principles of activity, attributes and potential of 3-phase Z-type inverters. The paper focuses on the basic system and suggested 3-level system of a NPC type Z-inverter, which was elaborated by authors. Simplified theoretical analysis of both systems has been verified by detailed simulation research. In the last section of the article, the possibility to build multilevel Z- inverters based on Diode Clamped typology is presented.
PL
Przedstawiono układ sterowania przekształtnikiem sieciowym z funkcją filtru aktywnego. Układ zapewnia skuteczność filtracji ograniczoną jedynie parametrami obwodów elektrycznych. Zadanie to realizowane jest z zastosowaniem algorytmów predykcyjnych: bezczujnikowej estymacji zastępczej SEM sieci, wyznaczania prądów fazowych oraz regulatora prądów fazowych. Regulacja napięcia w obwodzie prądu stałego realizowana jest z wykorzystaniem regulatora Pl o zmiennym wzmocnieniu proporcjonalnym, zapewniającego szybką regulację napięcia w stanach przejściowych oraz małe wzmocnienie dla oscylacji tego napięcia w stanie ustalonym.
EN
In the paper the control system of the PWM rectifier with active filtering is presented. Proposed system provides effectiveness of filtering which is limited only by circuit parameters. This task is realized using predictive algorithms of: estimator of grid emf, set grid currents calculation and currents controller. The DC voltage is controlled by proposed variable gain PI controller, which ensures fast control in transients and low gain for steady state oscillations of this voltage. Experimental results achieved for 7 kVA prototype of PWM rectifier are presented.
EN
The paper presents structure and experimental results of the control system of the PWM rectifier with active filtering function. Proposed control system was designed for maximum filtering performance in steady state. This task is realized by predictive algorithms applied for both control as well as calculation of grid currents. Accuracy of these algorithms strongly depends on precise information about future samples of equivalent electromotive force of the grid, which is in general distorted and unbalanced. For this purpose, a novel estimator and predictor is proposed. The control of DC voltage is realized with application of variable gain PI controller. It ensures high dynamics in transient states and low gain for steady state oscillations of DC voltage. Proposed control system is AC voltages sensor less and has excellent active filtering performance, even at presence of grid voltage distortions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.