Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weaving loom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Mathematical Modelling of the Heald Shaft
EN
The manufacturers of weaving equipment recently endeavour to minimise the necessary designing plays in the weaving loom mechanisms. One of the mechanisms most exposed to stress is the shedding motion that defines the held-shaft stroke. Its end part is the heald shaft. The heald shaft constitutes a problematic assembly of the shedding motion. The design employed presently is characterised by dynamic impact loading caused by designing play in the suspension of healds into the heald shaft. During weaving cycle, the healds fly between the main beams of the heald shaft, producing a considerable force pulse. This paper is concerned with the description of dynamic behaviour of the existing design on the basis of mathematical modelling and verification of obtained results by means of experimental analysis.
2
Content available remote Mathematical Model of the Heald with Damping Element
EN
This study focuses on the analysis of the existing design solution of shedding mechanism. It is characterised by a heald attachment into the heald shaft with a necessary design allowance. The preparation of a mathematical model for the new concept of the heald attaching to the heald shaft frame is explained in this study. A damping element for dissipating the energy created during the heald impact on the carrying wire of the heald shaft is currently used for the high-speed weaving loom. This system makes use of a damping element, fitted in the profile of the rod at an optimum distance from heald eye. This element provides for reduction of the heald velocity before its drop upon the supporting wire because the opposite section of the heald is pressed into the rubber element. The calculated results of the new concept of the heald attaching to the heald shaft frame are compared with the existing solution without application of the damping element.
EN
The subject of the work covers the problem of significant improvements of the production of fabric, particularly of the high density of cloth, throughout use of the vibrating motion of reed. The state of art of the subject is currently limited. The subject has not been sufficiently described in the literature. There exists a gap of information beginning from research carried out in the last century. The up to date operation factors of the weaving machines, especially in the range of velocity, have changed fundamentally since then. Therefore, upgrade and extension of knowledge in that field had been inspiring, requiring research to be done. The research work has been addressed in -depth knowledge of the physical and rheology phenomena occurring during the process of thickening wefts by reed vibrating motion. Research of the thickening wefts by reed vibration motion was carried out in two ways; as bench testing and simulation studies. The result of research conducted was, the description of the process of thickening wefts by reed vibrating motion and its comparison to the classical process by rigid reed. In this paper, the possible option for moving vibrating reed driver, since the eldest known, in available literature, until the resent solutions based on mechatronics, was considered. The behavior of the specially adopted for the vibrating thickening process weaving reed was analyzed. The basic dynamic parameters of the vibrating system, condition for proper operation as well as the limitations were determined. The results were verified at the research stand. Based on the results of the bench tests it has been demonstrated that the vibration of reed during the thickening process allows reducing the dynamic loads on the warp and on the reed. It decreases the load on the beat-up mechanism and leads to its lighter construction. The vibration thickening allows also achieving higher thicknesses of the produced fabric. A simulation model of the beat-up mechanism and a weaving zone has been worked out. The values of the unknown parameters of motion, difficult to estimate, were achieved from the bench tests' results. On the basis of the model, multiparametre analyze of vibration thickening were conducted. The process has been technologically characterized. The impact of the parameters of the vibration thickening process on the beat- up force and the possibility to attain higher thickness of the wefts of fabric has also been analyzed. Simulation studies in the field not covered by the bench tests were conducted. The process of vibration thickening was considered at an angle of energy. The components of the energy lost to the vibrating beat-up were determined based on a simulation model. The slay energy and vibrating reed driver energy were separated. The values of these energies versus parameters of vibration motion were considered. The instantaneous slay power and the vibrating reed driver power demand has been determined. Based on the microscopic examination of the highly thickened fabrics, produced during test bench, changes of the geometry of the cross section of wefts were observed. Measurement of the cross section of wefts before and after the vibration thickening shows that increase in the thickness in samples produced using the vibrating reed has its reason in decrease of the area and the shapes of the cross section of wefts.
PL
Tematyka pracy obejmuje zagadnienie znaczącego udoskonalenia wytwarzania tkanin, szczególnie gęsto tkanych, poprzez wykorzystanie ruchu drgającego płochy do ich zagęszczania. Stan wiedzy w tym obszarze jest obecnie ograniczony. Zagadnienie to nie jest dostatecznie opisane w literaturze. Istnieje pewna luka informacyjna, począwszy od badań przeprowadzonych w ubiegłym stuleciu. Warunki pracy dzisiejszych krosien, zwłaszcza w zakresie prędkości, zmieniły się od tamtej pory radykalnie. Dlatego uaktualnienie i poszerzenie wiedzy w tym obszarze było zagadnieniem inspirującym i wymagającym badań naukowych. Praca została nakierowana na dogłębne poznanie zjawisk fizycznych i Teologicznych w procesie zagęszczania wątków ruchem wibracyjnym płochy. Badania nad procesem wibracyjnego zagęszczania przeprowadzono dwutorowo, jako: badania stanowiskowe i badania symulacyjne. Efektem przeprowadzonych badań było scharakteryzowanie procesu zagęszczania płochą wibrującą oraz porównanie go z klasycznym zagęszczaniem płochą sztywną. W pracy przeanalizowano możliwe warianty napędów ruchu wibracyjnego płochy. Od najstarszych, znanych z dostępnej literatury, do aktualnych opartych o rozwiązania mechatroniczne. Zidentyfikowano układ wibrującej płochy jako układ drgający, działający w warunkach rezonansowych. Przeanalizowano zachowanie specjalnie dostosowanej, podatnej płochy tkackiej zagęszczającej wątki ruchem wibracyjnym. Określono podstawowe parametry dynamiczne takiego układu wibracyjnego, warunki jego poprawnego działania oraz ograniczenia. Uzyskane analityczne wyniki zweryfikowano doświadczalnie na stanowisku badawczym. Na podstawie badań stanowiskowych wykazano, że wibracja płochy pozwala na zmniejszenie siły, jaką obciążona jest płocha podczas zagęszczania wątków. Efekt ten polepsza warunki tkania, pozwala na zmniejszenie dynamicznych obciążeń osnowy. Zmniejszenie obciążenia płochy poprawia warunki pracy mechanizmu bidłowego, co w konsekwencji może doprowadzić do jego lżejszej budowy. Zagęszczanie płochą wibrującą ma wpływ na strukturę tkaniny, pozwala na osiągnięcie większych zagęszczeń wytwarzanej tkaniny. Opracowano model symulacyjny mechanizmu bidłowego i strefy zagęszczania związanej z krawędzią tkaniny. Reologiczny model strefy zagęszczania rozdzielono na model osnowy i tkaniny. Określono funkcję oporu przemieszczania się wątku po osnowie. Wartości nieznanych parametrów ruchu modelu, trudnych do określenia analitycznego, pozyskano z wyników badań stanowiskowych. W oparciu o model symulacyjny przeprowadzono wieloparametrową analizę wibracyjnego zagęszczania wątków. Analizowano wpływ parametrów wibracyjnego zagęszczania na siłę obciążenia płochy. Scharakteryzowano proces w aspekcie technologicznym, określono wpływ na obciążenie osnowy i osiągnięcie większych zagęszczeń wątków w tkaninie. Przeprowadzono badania symulacyjne w obszarach nieobjętych badaniami stanowiskowymi. Przeanalizowano proces wibracyjnego zagęszczania pod kątem energetycznym. W oparciu o model symulacyjny określono poszczególne składniki energii traconej na wibracyjne dobicie. Wydzielono energię bidła i energię mechanizmu wibracyjnego płochy. Wielkości tych energii przeanalizowano w funkcji parametrów ruchu wibracyjnego. Określono zapotrzebowanie na chwilową moc napędu bidła oraz wzbudnika ruchu wibracyjnego płochy. Na podstawie badań mikroskopowych silnie zagęszczanych tkanin, wytworzonych podczas badań stanowiskowych, zaobserwowano zmiany w geometrii przekrojów wątków. Pomiar przekrojów wątków przed i po zastosowaniu zagęszczania wibracyjnego wykazuje, że wzrost zagęszczenia w próbkach wytworzonych za pomocą płochy wibrującej ma swą przyczynę w zmniejszaniu się pól oraz kształtu przekrojów wątków.
4
Content available remote Mathematical modeling of the system shedding motion – heald – warp
EN
The paper is concerned with the description of a mathematical model meant for an analysis of the movement of healds during the weaving cycle. The referred model consists of a mathematical description of shedding motion, coupled with the solution of the heald model of a weaving loom. Principal designing elements of this component have been considered while devising this model. The affected calculations show a high value of acceleration of the heald produced after its drop upon the supporting wire. The referred model allows for analyzing a considerable part of designs of heald shaft that are employed in weaving looms nowadays.
EN
We present herein a genuinely new concept for a rotary mechanism for pneumatic looms, which forms the shed and beating-up the weft, together with an electromagnetic device to drive the guide needle bar. The mechanism and device which we designed and constructed were tested using a model loom. The tests carried out indicated that the use of these machine parts increases the efficiency of looms which manufacture nets with leno weaves, significantly reduces noise generation by the loom, allows for weft inserting with the use of an air stream, and improves the energy balance of the loom.
PL
Przedstawiono nową, oryginalną koncepcję obrotowego mechanizmu do formowania przesmyku i dobijania wątku na krośnie pneumatycznym, jak również urządzenie magnetoelektryczne do napędu grzebienia igielnicowego. Zbudowane urządzenia przetestowano na modelu funkcjonalnym krosna. Badania wykazały, iż zastosowanie tych urządzeń pozwala na: zwiększenie wydajności krosien przy produkcji siatek o splotach gazejskich, znaczne zmniejszenie hałasu, wprowadzanie wątku przy pomocy strugi powietrza oraz poprawę bilansu energetycznego krosna.
EN
The design and the working principles of a magnetoelectric actuator are presented. The designing principle is described, and the technical conditions required by an actuator are emphasised. A magnetoelectric actuator was designed and constructed on this basis, with the aim of driving the guide needle bar of a weaving loom equipped with rotating sinkers which form the shed and beat up the weft. The device described was tested under a loom’s working conditions, and we concluded that it fulfils the demands stated.
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania siłownika magnetoelektrycznego. Przedstawiono zasady jego projektowania, uwzględniające wymagania techniczne, które winien spełniać siłownik. Zaprojektowano i zbudowano siłownik magnetoelektryczny do napędu grzebienia igielnicowego krosna z wirującymi płaszczkami formującymi przesmyk i dobijającymi wątek. Urządzenie zostało przetestowane w trakcie pracy krosna, spełniając postawione mu wymogi.
EN
The study is concerned with modelling of the basie mechanisms of the weaving loom with the aim to analyse the control of the delivery of the warp threads in the process of formation of the fabric. In order to provide for a proper interlacing of each weft in the fabric, above all, it is necessary to provide for an optimum movement of the system warp - fabric in the weaving piane. To provide for this condition, the loom is eąuipped with external regulating elements - the warp let-off motion, and eventually, the cloth take-up motion. The study presents an analysis of the deformations of the operating parts of the basie mechanisms of the weaving loom, and the effect of this deformation upon the regulating process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.