Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contemporary architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The article analyzes the accessibility of selected examples of public utility buildings, implemented at the end of the 20th century and at the beginning of the 21st century, in the structures of the conteporary city of Kielce. In order to learn about the functioning and architectural solutions of buildings that are among the most frequented by the general public, an in situ study was conducted, using a multi-criteria method that allows comparative analysis and is an effective tool in making an accurate assessment. The selection of the most relevant evaluation criteria was based on the actual needs and psychophysical condition of today’s society. The research was locationally focused on the Kielce city area, taking into account current reports and statistics indicating the largest increase in the number of people over 65 in the Świętokrzyskie voivodeship. The studies carried out have led to conclusions and recommendations to help in the design and management of facility spaces.
PL
W artykule dokonano analizy dostępności wybranych przykładów obiektów użyteczności publicznej, zrealizowanych pod koniec XX i na początku XXI wieku w strukturach współczesnego miasta Kielce. W celu zapoznania się z funkcjonowaniem oraz rozwiązaniami architektonicznymi budynków, należących do najczęściej uczęszczanych przez ogół ludzi, przeprowa- dzono badania in situ, wykorzystano metodę wielokryterialną, umożliwiającą przeprowadzenie analiz porównawczych i stanowiącą skuteczne narzędzie w dokonaniu precyzyjnej oceny. Wyłonienie najistotniejszych kryteriów oceny oparto na rzeczywistych potrzebach oraz kondycji psychofizycznej dzisiejszego społeczeństwa. Badania skoncentrowano lokali- zacyjnie na obszarze Kielc, mając na uwadze aktualne raporty i statystyki wskazujące na największy przyrost liczby osób powyżej 65 lat w województwie świętokrzyskim. Przeprowadzone studia pozwoliły na sformułowanie wniosków i zaleceń pomocnych w projektowaniu i zarządzaniu przestrzeni obiektów.
PL
Ochrona dziedzictwa współczesnego, w tym obecnego zasobu najwartościowszych obiektów architektury i urbanistyki, które bezwzględnie należy zachować i przekazać następnym pokoleniom, jest działaniem bezprecedensowym i w takim samym stopniu ważnym, jak dla dziedzictwa czasów odległych. Z tego względu celem podjętego badania stała się próba odpowiedzi na pytanie dlaczego efekty współczesnych działań prowadzą do dezintegracji obiektów, naruszeń ich wartości artystycznych i historycznych, a nawet wyburzeń jednych z najważniejszych ikon współczesnej polskiej architektury. W tym kontekście artykuł podejmuje analizę i ocenę aktualnej ochrony prawnej i faktycznej dóbr kultury współczesnej w Polsce, która od 2003 r. ma moc prawną i jest włączona do zadań planowania przestrzennego. Podstawowym przedmiotem badań stał się tekst prawny przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (z późn. zm.) oraz wszystkich aktów wykonawczych do tej ustawy. W celu naukowego zgłębienia problemu, równocześnie opierając się na metodzie studium przypadku - dokonano analiz cech jakościowych i wybitnych utraconych wartości ikon powojennego modernizmu. Wyniki analiz wykazały, że brak jest skutecznych działań ochronnych, a przepisy ustawowe nie tworzą wystarczających ram dla rozstrzygnięć i zakresów kompetencyjnych. Efektywną politykę ochronną zasobu moźe umożliwić wyłącznie wypracowanie spójnego systemu ochrony, w tym planistycznej. niezależnie od kompetencji organów. Równie ważne staje się zidentyfikowanie narodowego dziedzictwa kulturowego i stworzenie bazy danych dostępnej dla projektantów dokumentów planistycznych, środowisk artystycznych i badawczych. Tylko łączne spełnienie tych warunków umożliwi i zapewni nienaruszalność współczesnych dóbr.
EN
The need to protect the contemporary heritage, including the resource of the most valuable objects of architecture and urban planning, which must be necessary and delivered to generations, is unprecedented and equally important as for the heritage of distant times. For this reason, the aim of this study was to try to answer the question - why do the effects of contemporary activities lead to the disintegration of objects, the violation of their artistic and historical values and even the demolition of some of the most important icons of contemporary Polish architecture? In this context, the article undertakes an analysis and evaluation of the current legal and factual protection of contemporary cultural property in Poland, which has had the force of law since 2003 and is included in the tasks of spatial planning. The legal text of the provisions of the Act on Spatial Planning and Development of 27 March 2003 (as amended) and all implementing acts of the Act became the primary subject of the study. In order to explore the problem scientifically, at the same time - based on the case study method - analyses were made of the qualitative features and outstanding lost values of the icons of post-war modernism. The results of the analyses showed that there is a lack of effective protection measures and that the statutory provisions do not provide a sufficient framework for adjudication and terms of reference. An effective conservation policy for the resource can only be made possible by the development of a coherent system of protection, including planning, regardless of the competences of the authorities. Equally important is becoming the identification of the national cultural heritage and the creation of a database accessible to planners of planning documents, the artistic and research communities. Only the combined fulfilment of these conditions will enable and ensure the integrity of contemporary assets.
PL
Niepublikowaną dotąd częścią projektu „Czynniki kulturowe i demograficzne w kształtowaniu architektury XX i XXI wieku” jest upowszechnienie rezultatów podczas polsko-włoskiego seminarium naukowego; zagadnieniu temu poświęcony został ten artykuł o charakterze sprawozdawczym. Seminarium naukowe Spazio Forma Idea odbyło się w maju 2021 r. z inicjatywy Dyrektor Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa WAPP, prof. A. Bonenberg. W jego ramach prelegenci - profesorowie Politechniki Mediolańskiej i Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej - mieli wykłady upowszechniające i rozwijające wątki badawcze architektury najnowszej.
EN
The unpublished part of the project “Cultural and demographic factors in shaping architecture of the 20th and 21st centuries” is the dissemination of the results during a Polish-Italian scientific seminar; the following reporting article is devoted to this issue. The scientific seminar Spazio Form Idea was held in May 2021 on the initiative of the Director of the Institute of Interior Architecture and Design of WAPP, Prof. A. Bonenberg. Within its framework, speakers, professors from the Politecnico di Milano and the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology, gave lectures, disseminating and developing the research threads of recent architecture.
EN
To analyse the role of architecture and faęade graphics in social communication. A few questions need to be answered. Can the message and form of the graphics on a glass faęade be used in shaping social consciousness and creating social identification? One of the aims is to examine the marketing potential of the message in an image on glass, and the potential to use it in building a region’s brand. Design/methodology/approach: The study included 40 buildings in which faęade graphics were used with the aim of conveying a social message. These were examined, and then useful aspects were selected for further analysis, divided into the following categories: demonstration of the city’s pro-environmental policy, demonstration of the city’s pro-innovation policy, historical references, emphasising the importance of local tradition and heritage, emphasising the multicultural nature of the building. The article presents two examples for each of these issues. Findings: Thematic groups of faęade graphics have been established, which may be used for social integration and regional marketing. Research limitations/implications: This is a preliminary study that can subsequently be broadened to include other aspects, such as seeking means of expression or image composition, which are linked to the effectiveness of the message being created. Practical implications: The article shows the opportunities offered by façade graphics in creating social messages; it could provide some direction for decision-makers, investors, architects, and artists. The expected result is a more frequent use of messages in faęade graphics. Social implications: The article discusses the issues of the social role of faęade graphics and art in architecture. It examines the effect of a message contained in an image on the questions of social identification and building connections. Originality/value: The research points to a considerable reach of the impact that faęade graphics can have, and the possibility of using them in regional marketing; it presents their form, scope, and means.
EN
The article analyzes the functional and structural solutions of office high-rise and tall buildings developed in the early 21st century, incorporating biophilic design principles. The study identifies two primary trends in the way their functional layouts are designed. The analysis of the evolution of functional and structural changes is presented in the context of contemporary architecture development, with a specific reference to the modernism era. The conclusions drawn from the research highlight biophilic ideas as a crucial element in sustainable architectural design strategies.
PL
Tematem artykułu jest analiza rozwiązań funkcjonalno-strukturalnych biurowych budynków wysokich i wysokościowych, powstałych w początkach XXI w., przy których projektowaniu wykorzystano idee biofilii. W opracowaniu dokonano podziału na dwie podstawowe tendencje w sposobie projektowania ich układów funkcjonalnych. Analizę ewolucji zmian funkcjonalno-strukturalnych przedstawiono w kontekście rozwoju architektury współczesnej, a szczególnie odniesiono do rozwoju architektury okresu modernizmu. Efektem przeprowadzonych badań stały się wnioski, w których idee biofilności przedstawiono jako jeden z elementów strategii zrównoważonego projektowania architektonicznego.
PL
Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem dotychczasowych rozważań autora na temat współczesnych struktur zamieszkiwania, będących wynikiem badań w ramach, rozpoczętego w 2014 roku, autorskiego programu badawczego: W poszukiwaniu współczesnego domu. Celem działań jest ustanowienie, poprzez analizę porównawczą, zweryfikowanych kryteriów oceny pojęcia domu nieodłącznie związanego z obecną architekturą mieszkaniową. Kwestiami rozwiniętymi w badaniach są: pożądany wizerunek domu jako budynku wolnostojącego, jego organizacja przestrzenna wobec przemian społeczno-kulturowych, równowaga między racjonalną produkcją zasobów mieszkaniowych a jakością architektury oraz mityczna relacja kolektywu do krajobrazu. Niniejszy tekst dotyczy jednego z aspektów: elastyczności.
EN
This article is a short summary of the author's considerations to date on contemporary housing structures, which are the result of research as part of the original research program started in 2014: In search of a contemporary house. The aim of the activities is to establish, through a comparative analysis, verified criteria for assessing the concept of a home inherent in the current residential architecture. The issues elaborated in the text are: the desired image of the house as a free-standing building, its spatial organization in the face of socio-cultural changes, the balance between the rational production of housing resources and the quality of architecture, and the mythical relationship of the collective to the landscape. The following text addresses one of the criteria: flexibility.
PL
Artykuł dotyczy nierozpoznanej i nieopisanej do tej pory problematyki najnowszej (powstałej po 1939 roku), sakralnej i monastycznej architektury Śląska Cieszyńskiego. Obszar badawczy, zdelimitowany terytorialnie do obszaru pokrywającego się z Euroregionem Śląsk Cieszyński, stanowi niezmiernie ciekawy teren do badań, gdyż ze względu na podział na dwa państwa rozwija się dwubiegunowo, co ma znaczący wpływ na powstającą architekturę sakralną i monastyczną. W trakcie wstępnych badań prowadzonych na delimitowanym obszarze rozpoznane zostało 50 obiektów w różny sposób związanych z monastycyzmem. Obiekty te znacznie różnią się pomiędzy sobą stylistycznie, ale także ze względu na kubaturę, formę i funkcję. Możemy wśród nich wyróżnić zarówno te stricte sakralne jak i te, w których różnorodne funkcje towarzyszące zajmują więcej powierzchni. W artykule przedstawiono fragment tabelarycznego zestawienia tych obiektów ze zwróceniem uwagi na funkcje towarzyszące oraz opisano koncepcję dalszych badań. Opisane zostały sposoby ich prowadzenia oraz metodologia dwustopniowych badań, prowadzonych tak, by możliwe było stworzenie kompleksowego opracowania monograficznego opisującego architekturę monastyczną Śląska Cieszyńskiego powstałą po 1939 roku.
EN
The issues of the newest (created after 1939), sacred and monastic architecture of Teschen Silesia have not been analyzed so far. It is therefore a completely unrecognized issue. Although many studies on the sacred architecture of Teschen and Czech Teschen, as well as monographic studies on individual objects, have been written, they all end in 1939, excluding later objects. There are also many popular scientific studies on the cultural, ethnographic and natural values of the region. However, issues concerning sacred architecture (both Catholic and Protestant) and the architecture of monasteries were taken up extremely rarely, and if they did, they most often ended in 1939. The research carried out after the Second World War focused on the Middle Ages, of which few objects have remained, and if they have survived, they were usually not in their original form, but thoroughly rebuilt. In historical research, it is as if the later objects, especially the newest ones, were forgotten. Therefore, 50 objects related to the broadly understood monasticism (with different functions and purpose), built in this area after 1939, constitute interesting research material.
EN
This article is devoted to the analysis of contemporary Polish multi-family architecture in the context of aesthetic irregularity. The research was limited to constructions from 2011-2021 and nominated for the Mies van der Rohe award as the objects with the greatest potential impact on shaping further trends. In their research, the authors focused on searching for the features of irregularities, which, in their opinion, have become a distinguishing feature of contemporary architectural aesthetics. The analyses in this study refer to three planes of the aesthetic dimension of architecture, namely the form, facade composition and material.
EN
The subject of this paper is an analysis of the impact of public participation on the form of contemporary architecture. A division into three basic stylistic-temporal trajectories was made, distinguished based on design methodology that includes participation: late Modernism, Postmodernism, and participative architecture of the early twenty-first century. Based on an analysis of theoretical texts and selected structures, distinctive features of a given period were identified. The study resulted in an identification of major tendencies that document changes in architectural forms stemming from a diverse range of design methodologies that feature participation.
PL
Tematem artykułu jest analiza wpływu partycypacji społecznej na formę architektury współczesnej. Dokonano podziału na trzy podstawowe kierunki stylistyczno-czasowe, wyróżnione ze względu na stosowaną metodologię projektową uwzględniającą partycypację: późny modernizm, postmodernizm, architektura partycypacyjna początków XXI w. Na podstawie analizy tekstów teoretycznych, oraz wybranych obiektów, wyróżniono charakterystyczne cechy danego okresu. Efektem przeprowadzonych badań stało się wyodrębnienie głównych tendencji opisujących zmiany form architektonicznych, wynikających ze zróżnicowanych metodologii projektowych uwzględniających partycypację.
EN
The article presents the design philosophy of Mirosław Nizio, architect and sculptor, creator of many realised and conceptual museum projects, founder and owner of the Nizio Design International studio. The author of the paper pays particular attention to the idea of dialogue, to which he has subordinated all his projects, and which he understands in a multifaceted way as: a personal dialogue with the audience through architecture, a discussion between architecture and landscape, as well as an inner monologue touching on his personal feelings and experiences. The text presents Nizio Design International’s best-known projects, such as the Mausoleum of the Martyrdom of Polish Villages in Michniów, The Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa or The Blessed Father Jerzy Popiełuszko Museum in Okopy.
PL
W artykule przedstawiono filozofię projektowania Mirosława Nizio, architekta i rzeźbiarza, twórcy wielu zrealizowanych i koncepcyjnych projektów muzeów, a przy tym założyciela i właściciela pracowni Nizio Design International. Autor artykułu zwraca szczególną uwagę na ideę dialogu, której podporządkował wszystkie swoje projekty, a którą rozumie wielowątkowo jako osobistą rozmowę z odbiorcami za pośrednictwem architektury, dyskusję architektury z krajobrazem, a także wewnętrzny monolog dotykający jego własnych przeżyć i doświadczeń. W tekście zaprezentowano najbardziej znane projekty Nizio Design International, takie jak Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, czy Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach.
11
Content available remote Design guidelines and architectural sincerity
EN
The manuscript presents examples of design guidelines, which should be important factors for shaping spatial order, but sometimes their correctness is being questioned. It happens that incorrect guidelines do not fulfil their role, and thus they lead to the creation of insincere architecture, which ignores the context, and buildings that degrade the space.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wytycznych projektowych, które powinny być jednymi z najważniejszych czynników przeznaczonych do kształtowania ładu przestrzennego, ale czasami ich prawidłowość jest kwestionowana. Zdarza się, że wadliwe wytyczne nie spełniają wyznaczonej funkcji, co prowadzi do powstania nieszczerej, ignorującej kontekst architektury oraz degradujących przestrzeń budynków.
12
Content available Ślady pamięci w krajobrazie Islandii
PL
Miejsca pamięci, jako szczególne obiekty architektoniczne, posiadają swoją symboliczną formę i metaforykę. Historia projektu Everything to Eternity Kristinna E. Hrafnssona i Studia Granda to refleksja nad procesem projektowym pomnika tragicznie zmarłej dziewczyny. Ukazuje proces, w wyniku którego z indywidualnego zlecenia powstało miejsce, które łączy dziedzictwo Islandii z współczesnością, nadając nowy, społeczny wymiar zaprojektwanej przestrzeni. Pomnik jest hołdem, ale też drogowskazem i tłem dla miejsca pamięci na półwyspie Álftanes w Islandii. Znaczenie projektu w kontekście artystycznym, architektonicznym, urbanistycznym i ekologicznym jest wskazówką dla projektantów, w jaki sposób interpretować kontekst miejsca, tworząc nową formę.
EN
Commemorative sites, as special works of architecture, have their symbolic form and metaphor. The history of the project Everything to Eternity by Kristinn E. Hrafnsson and Studio Granda is a reflection on the process of designing a monument to a girl who died tragically. It presents the process by which a private commission led to a place that combines Iceland’s heritage with contemporaneity, giving a new social dimension to the resulting space. The monument is an honour, but is also a guiding sign to and background for the commemorative site on the Álftanes Peninsula in Iceland. The artistic, architectural, urban and ecological significance of the project is an indicator to designers as to how to interpret place-based context when creating a new form.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat zauważalny jest wzrost zainteresowania tematyką mikromieszkań. Wrocław to jedno z tych miast w Polsce, w których rynek tego typu lokali rozwija się bardzo dynamicznie. To tutaj w 2013 roku powstał pierwszy współczesny budynek z mikromieszkaniami w Polsce - Starter I. W artykule przeanalizowano 12 budynków z mikromieszkaniami zrealizowanych, bądź będących w trakcie realizacji, na terenie Wrocławia. Zastosowano następujące metody badawcze: badania literaturowe, wielokrotne studia przypadku oraz analizę porównawczą. Badania zostały wykonane na podstawie opisów i materiałów dostępnych online na stronach deweloperów oraz pracowni architektonicznych, a także w wybranych przypadkach in situ. Budynki z mikromieszkaniami we Wrocławiu to obiekty różnorodne funkcjonalnie, w większości nowe, ale zdarzają się również adaptacje istniejących budynków. Można zauważyć zgrupowanie obiektów w rejonie śródmieścia oraz pojedyncze zlokalizowane w rejonach parków przemysłowych i koncentracji funkcji biurowych. Wrocławskie budynki z mikromieszkaniami są uzupełniane o funkcje dodatkowe, takie jak pralnie z suszarniami, recepcje, restauracje, kawiarnie oraz inne lokale usługowe. Wrocławskie mikromieszkania są kierowane głównie do studentów i na wynajem krótkoterminowy. Obiekty wpisują się w ogólnoświatowe tendencje tworzenia mikromieszkań z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz dostosowaniem ich do potrzeb wrocławskiego użytkownika.
EN
In the last few years, there has been a noticeable increase in interest in the subject of micro-dwellings. Wrocław is one of those cities in Poland where the micro-apartment market is developing very dynamically. It was here, where in 2013 the first contemporary building with micro-apartments in Poland (Starter I) was built. The article analyzes 12 buildings with micro-apartments built or currently under construction in Wrocław. The following research methods were used: literature research, multiple case studies and comparative analysis. The research was carried out on the basis of descriptions and materials available online on the websites of developers and architectural studios and, in selected cases, in situ. Buildings with micro-apartments in Wrocław are functionally diverse, mostly new, but there are also adaptations of existing buildings. One can notice a grouping of micro-apartment buildings in the downtown area and individual ones located in the areas of business parks and close to the areas with a lot of office buildings. Wrocław’s micro-apartment buildings are supplemented with additional functions, such as laundries with drying rooms, reception desks, restaurants, cafes and other service premises. Wrocław’s micro-apartments are intended mainly for students and for short-term rental. The analyzed objects are in line with the global tendencies to create micro-flats, taking into account local conditions and adapting them to the needs of the Wrocław user.
14
Content available Design at the root of biophilia. Imitation. Nature.
EN
According to the current state of research on the phenomenon of biophilia, the positive influence of nature's elements on humans has long been widely understood. Since the negative impact of urbanised areas on quality of life was noticed, human-friendly architecture has been redefined, where the physical and mental well-being of people using buildings, remains highly dependent on their contact with the environment. Selected examples of existing buildings analyzed two different approaches to contemporary biophilic architecture; one where nature is the pedestal of the whole building and one where the interpretation of nature translates into technological, engineering or structural solutions. The architectural examples modelled on nature, have gained recognition in local communities and worldwide renown, so it can be concluded that the flourishing of organic and bionic architecture is fully justified. Biophilia determines human well-being, while remaining closely related to the natural environment.
PL
Zgodnie z obecnym stanem badań nad zjawiskiem biofilmu, już od dawna widoczne jest szeroko rozumiane pozytywne oddziaływanie elementów natury na człowieka. Od kiedy dostrzeżono negatywny wpływ terenów zurbanizowanych na jakość życia, na nowo zaczęto definiować architekturę przyjazną człowiekowi, gdzie fizyczne i psychiczne osoby niepełnosprawne korzystają z różnych funkcji zależnych od ich położenia ze względu na ich dostępność. Na wybrane przykłady analizy obiektów przeanalizowano dwa różne zastosowania do współczesnej architektury biofilicznej; takie dla każdej natury jest piedestałem całą budowli oraz takie, w których interpretacja natury przekładni się na rozwiązania technologiczne, inżynieryjne lub konstrukcyjne. Przedstawione przykłady architektoniczne wzorowane na naturze zyskały uznanie społeczności lokalnych oraz rozgłos ogólnoświatowy, można wybrać takie, a także rozdzielić architekturę organiczną i bioniczną jest w pełni uzasadniony. Biofilia warunkuje dobrostan człowieka, pozostając w ścisłym związku ze stosunkiem dostępu.
EN
The subject of this publication represents thoughts and reflections of an architect-practitioner, concerning the differences in shaping architecture depending on the context of the location. The subject of our considerations are buildings designed under the supervision of the author of this text, in Konior Studio. Two examples of buildings in an open landscape are presented: Gymnasium and Cultural Center in Warsaw Białołęka, located outside the urban area, on the edge of the Vistula River, and an office building that is the head office of Press Glass in Konopiska, located in a transformed, green area of a former agricultural wasteland. The next two examples concern buildings located in the urban structure: the Symphony building, which is an extension of the Academy of Music in Katowice, and the building of the State Music School Complex in Warsaw. The author analyzes distinctiveness in the designer’s way of thinking as well as distinctiveness in the solutions shaping architecture depending on the context of place. He also underlines the importance of continuity of thought from the sketch-dream which contains the main idea of the structure, until its implementation. The text is based on relevant literature, supported by in situ research done on characteristic buildings, as well as the architect’s own experiences from the designing process and building development, which served as an illustration of the theses put forth.
PL
Tematem artykułu są przemyślenia i refleksje architekta-praktyka dotyczące relacji, jakie zachodzą pomiędzy kształtowaniem architektonicznej formy a kontekstem przestrzennym otaczającego środowiska. Przedmiotem rozważań są budynki zaprojektowane pod kierunkiem autora niniejszego tekstu w autorskiej pracowni Konior Studio. Obiekty w krajobrazie otwartym zaprezentowano na przykładzie Gimnazjum i Centrum Kultury zlokalizowanym poza terenem zurbanizowanym, na brzegu Wisły w Warszawie-Białołęce oraz biurowca będącego siedzibą główną firmy Press Glass, usytuowanego na przekształconym, zielonym obszarze dawnych nieużytków rolnych. Kolejne dwa przykłady – ulokowane w tkance miejskiej – to budynek „Symfonii”, będący rozbudową Akademii Muzycznej w Katowicach oraz siedziba Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie. Autor analizuje odmienność sposobu myślenia projektanta oraz odmienność rozwiązań kształtujących architekturę w zależności od kontekstu miejsca. Wskazuje także na wagę ciągłości myśli: od szkicu-marzenia, który zawiera główną ideę planowanego obiektu, aż po realizację. Podstawą jest literatura przedmiotu poparta badaniami in situ charakterystycznych obiektów oraz doświadczenia własne architekta wyniesione z procesu projektowania i realizacji budynków, które posłużyły za ilustrację prowadzonych rozważań.
EN
This paper aims to show the influence of traditional, historical rural architecture on the contemporary architecture of the Alpine region in Austria. The subject of consideration are the latest projects and realisations of theW2 Manufaktur design and construction studio based in Leogang – one of the most famous ski resorts of the Salzburg region. W2 Manufaktur was founded by Alfred Waltl, an experienced designer, whereas this paper has been authored by one of the architects who lead projects in the construction/reconstruction/extension of hotel complexes. The article presents the design paradigms adopted by the studio's architects such as respect for the landscape and the local tradition in construction, a kind of "synthesis of arts" combining architecture, art (design), advanced technologies, and sometimes greenery shaping. The text mainly relies on my design experience and studies of old Alpine architecture.
PL
Tematem artykułu jest ukazanie wpływu tradycyjnego, historycznego budownictwa wiejskiego na współczesną architekturę regionu alpejskiego w Austrii. Przedmiotem rozważań są najnowsze projekty i realizacje pracowni projektowo-wykonawczej W2 Manufaktur z siedzibą w Leogang – miejscowości będącej jednym z najbardziej znanych kurortów narciarskich rejonu salzburskiego. W2 Manufaktur została założona przez doświadczonego projektanta Alfreda Waltla, a autorka artykułu jest jedną z architektek prowadzących projekty dotyczące głównie budowy/przebudowy/rozbudowy kompleksów hotelowych. W artykule zostały przedstawione paradygmaty projektowania przyjęte przez architektów biura, wśród których należy wymienić szacunek dla krajobrazu i lokalnej tradycji budowania oraz swoistą „syntezę sztuk” łącząca architekturę, sztukę (design), zaawansowane technologie, a niekiedy też – kształtowanie zieleni. Tekst oparto w głównej mierze na doświadczeniach projektowych autorki i studiach dawnej architektury alpejskiej.
17
Content available Przemiany stylistyczne w twórczości Zahy Hadid
PL
Zaha Hadid była jedną ze star-architektów, starając się w swoich bardzo licznych projektach i realizacjach spełniać misję poszukiwania nowych kształtów, niejednokrotnie szokując ekstrawaganckimi formami nie mieszczącymi się w tradycyjnym pojmowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Autorka artykułu przedstawia propozycję podziału jej twórczości na trzy tendencje: inspirację konstruktywizmem, biomorfizmem, ekspresjonizmem.
EN
Zaha Hadid was a starchitect, trying to fulfil the mission of pursuing new shapes in her many designs and projects, often shocking others with extravagant forms that were unthinkable in the traditional understanding of our reality. The author of this paper presents a proposal of dividing her work into three tendencies: an inspiration with Constructivism, Biomorphism and Expressionism.
PL
Dynamiczny rozwój technologii komputerowych i systemów multimedialnych sprawił, że sposób czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie się zmienił. Transformacjom poddały się i muzea, w których cyfrowe zasoby oraz ekspozycje multimedialne intensywnie wypierają dwudziestowieczne metody prezentacji oparte na pasywnej kontemplacji. Współczesne wystawy to nastawione na wywołanie określonych doświadczeń przestrzenie, atrakcyjne dla odbiorcy dzięki swojej immersyjności i interakcyjności, zastosowaniu multimediów i narracyjnej struktury. W artykule opisano zaobserwowane zmiany i tendencje w projektowaniu ekspozycji i budynków w odniesieniu do ewolucji instytucji muzealnych. Przedstawiono obiekty zrealizowane lub zaprojektowane w ciągu minionego dwudziestolecia ze szczególną uwagą poświęconą nowym muzeom w Polsce. Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż obiekt muzealny – jego miejsce w przestrzeni miasta, architektoniczny projekt układu funkcjonalnego, stref wystawowych i aranżacji samych ekspozycji ewoluują równolegle do zmieniających się technologii i nowych potrzeb społecznych.
EN
The dynamic development of computer technologies and multimedia systems has changed the way we learn about the world around us. Museums have undergone transformations, in which digital resources and multimedia exhibitions intensively supplant the 20th-century presentation methods based on passive contemplation. Contemporary exhibitions are spaces focused on evoking specific experiences, attractive to the recipient thanks to their immersion and interactivity, using multimedia and narrative structure. The article describes the observed changes and trends in the design of exhibitions and buildings in relation to the evolution of museum institutions. Objects constructed or designed over the past two decades have been presented, with particular attention devoted to new museums in Poland. The conducted analysis confirms that the museum object – its place in the city space, the architectural design of the functional arrangement, as well as the exhibition areas and the arrangement of the exhibitions themselves is evolving in parallel with changing technologies and new social needs.
19
Content available Współczesna architektura przedszkolna
PL
Współczesna architektura przedszkolna powinna odpowiadać na aktualne i przyszłościowe potrzeby wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb głównego użytkownika – dziecka. Rozwiązania formalne, estetyczne oraz funkcjonalno-przestrzenne przedszkola-obiektu powinny być realizowane z uwzględnieniem głównego celu przedszkola-instytucji, jakim jest wychowanie przedszkolne w kontekście współczesnych oczekiwań i standardów, wspomagając rozwój sfery fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Badania ogólne zostały przeprowadzone na wyselekcjonowanej próbie z Polski oraz innych krajów z Europy i spoza Europy. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków ogólnych będących podsumowaniem wniosków szczegółowych.
EN
Contemporary architecture referring to buildings that house pre-schools should respond to the current and the future needs of all its users, especially to the needs of the main user, that is the child. The formal, aesthetic and functional-spatial solutions applied while designing a pre-school as a facility should be implemented in line with the main goal of the pre-school as an institution. This goal refers to pre-school education, in the context of contemporary expectations and standards, which in its turn supports the development of the physical, emotional, social and cognitive sphere of the child. General research has been conducted on a selected sample of such facilities from Poland, as well as from other European and non-European countries. The research results made it possible to draw general conclusions that provide a summary to specific conclusions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rolą światła dziennego w wybranych budynkach reprezentatywnych dla twórczości Victora Horty. Przeprowadzono analizę porównawczą czterech obiektów zlokalizowanych w Brukseli: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta oraz Magasins Waucquez. W badaniach in situ uwzględniono analizy poziomu oświetlenia światłem dziennym w celu określenia współczynnika oświetlenia dziennego (daylight factor). Przeprowadzone badania wykazały, że światło dzienne było dla Horty jednym z podstawowych elementów kształtujących architekturę budynku, równie istotnym jak prawidłowo zaprojektowany układ funkcjonalno-przestrzenny czy system konstrukcyjny. Do najważniejszych założeń, definiujących rolę światła dziennego w budynkach projektowanych przez Hortę należały: dążenie do zapewnienia użytkownikom budynku kontaktu z przyrodą jako źródłem wszelkiego życia; wzorowane na obserwacji natury dążenie do wyeliminowania stref pozbawionych światła dziennego; dążenie do tworzenia otwartych, jasnych i dobrze wentylowanych przestrzeni, będących dla architekta wyznacznikiem funkcjonalności i elegancji. Wyodrębniono siedem głównych metod, za pomocą których architekt osiągał opisane powyżej cele. Były to: eksperymentalne zastosowanie stali i szkła w fasadach, świetlikach i witrażach; innowacyjne konstrukcje umożliwiające otwarcie przestrzeni i dystrybucję światła wewnątrz budynku; doprowadzanie światła dziennego do wszystkich pomieszczeń; wizualne łączenie wnętrza z zewnętrzem; wykorzystanie klatek schodowych do rozprowadzania światła i powietrza; stosowanie luster optycznie powiększających przestrzeń i odbijających światło oraz wprowadzanie materiałów o wysokiej luminancji i reflektancji. Analizy wykazały, że dzięki stosowaniu tych metod w badanych obiektach uzyskano bardzo wysoki poziom współczynnika oświetlenia dziennego. Najwyższy maksymalny stwierdzono w Magasins Waucquez (18,5%), przy czym średnia wartość współczynnika oświetlenia dziennego dla badanych obiektów przekroczyła 8%, a minimalny poziom w żadnym z budynków nie był niższy niż 2%. Przeprowadzone badania potwierdziły, że Horta jako jeden z pierwszych osiągnął tak znakomite efekty w zakresie oświetlenia dziennego budynków, będąc pod tym względem prekursorem najbardziej aktualnych tendencji w projektowaniu budynków komfortowych dla użytkownika i bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
EN
The article presents the results of research on the role of daylight in selected buildings representative of the work of Victor Horta. A comparative analysis of four facilities located in Brussels was carried out, including: Hôtel Tassel, Hôtel van Eetvelde, Maison et Atelier Horta and Magasins Waucquez. In situ studies included analyses of the level of daylight illumination to determine the daylight factor. The research showed that for Horta daylighting was one of the basic elements shaping the architecture of the building, having the same importance as a properly designed functional and spatial layout or a structural system. The most significant assumptions defining the role of daylight in buildings designed by Horta were: the goal to provide the building users with contact with nature; the aspiration (inspired by nature) to illuminate all rooms in the building with daylight; the need to create open, bright and well ventilated spaces that were an indicator of functionality and elegance for the architect. Seven main methods, by which the architect achieved the objectives described above, were identified. These were: the experimental use of steel and glass in façades, skylights as well as in stained glass or lattice windows; innovative structures enabling the space opening and the light distribution inside the building; providing daylight to all rooms; visual connection of the interior with the outside; the use of staircases to distribute light and air; placing mirrors to enlarge the space and reflect light, and the introduction of materials with high luminance and reflectance. Analyses showed that due to the use of these methods in the tested buildings, a very high level of daylight factor (DF) was obtained. The highest maximum value of DF = 18.5% was achieved in Magasis Waucquez, while the average value of the daylight factor for the tested objects exceeded 8% and the minimum DF level in any of the buildings was not lower than 2%. The study confirmed that Horta was one of the first to achieve such excellent results in the field of building daylighting, being a precursor of the most current trends in the design of buildings comfortable for the users and safe for the environment.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.