Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 313

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
At present, the sludge drying beds of the Kyiv wastewater treatment plants are operated as a sludge accumulator in an emergency mode, practically without free volume. The purpose of the work was to determine the equation for the evaporation losses calculation from sludge drying beds and the required free volume for sludge accumulation for the next 7 years. The required free volume was calculated using the water budget method which takes into account evaporation from the water surface and evapotranspiration during the vegetation. The total losses from sludge drying beds is 1076 mm/year in normal year and is 920 mm/year in a cold year. The required free volume was calculated considering the trend of increasing average temperature over the last decade and considering the significant environmental risk. A correction was made for one unfavourable year with cold summer and warm winter and an additional rain rate of 1% probability. The additional free volume required is 3.24 million m3 for 7 years if all three sludge drying beds are operated.
EN
Biokinetic parameters help to describe the rate of substrate utilization and biomass production or growth by microbial action, which is important to the design process and performance optimization of wastewater treatment. Although studies of the biokinetic parameters of aerobic granular sludge (AGS) systems have been increasing lately, the significance for each value in terms of maximum specific growth rate (μmax), substrate concentration at one-half of the maximum specific growth rate (KS), and cell yield (Y) in relation to the applied operating conditions are rarely discussed. Therefore, this study investigates the relationship and significance between the above-stated biokinetic parameters with organic loading rate (OLR) and reactor height/diameter (H/D) ratio from five different batches of AGS treated sewage, using the independent t-test. The biokinetic parameters are summarized as biomass production (Y and μmax) and relied upon the relative increase in the OLR and reactor H/D ratios. Additionally, aerobic granules developed in reactors with a high H/D ratio have a shorter setup time and are more active in contrast with low H/D ratio reactors.
EN
The water resources are the main component of technological processes occurring in industry; therefore, increasing the level of environmental safety, in particular, wastewater treatment without adverse impact on the environment and human health is relevant. The preliminary environmental analysis of the motor transport enterprise (MTE) activity has been carried out. It has been established that about twenty environmental aspects identified in the departments of technical inspection and repair and service have an adverse impact on the state of the environment. A substantial impact on the environment occurs when the sewage containing petroleum products, washing liquids, waste lubricants and contaminated by the products of tissue origin enters the soil and water objects and their resources. On the basis of the preliminary analysis, the authors have identified the environmental aspects of the company’s activity and proposed an environmental policy as an essential element for the implementation of the environmental management system. The studies conducted with the aim of determining the motor transport enterprise sewage composition revealed an excessive content of polluting chemical substances, namely: suspended substances, phosphates, iron, fats, oil products and synthetic detergents. The expediency of using carbonaceous sorbents of vegetable origin, which were obtained from the waste wood industry for wastewater treatment of the enterprise, was investigated. It was revealed that the process of sorption purification improved the quality of wastewater of the motor transport enterprise to the standard values. The proposed recommendations for the implementation of the environmental management system will gradually reduce the impact of the company on the main components of the biosphere. Effective implementation of the environmental management system will help to increase the competitiveness of the enterprise and lead to an economic effect by saving raw materials, materials, energy resources, reducing the environmental fees and penalties.
PL
Używanie sprzętu oświetleniowego, baterii guzikowych oraz starych termometrów i manometrów rtęciowych jest źródłem emisji rtęci do powietrza i wody. Innym źródłem emisji jest praktyka dentystyczna. Stosowanie wypełnień amalgamatowych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia /jest przyczyną odprowadzania znaczącego ładunku rtęci do systemów kanalizacyjnych. Obowiązek stosowania separatorów może częściowo zredukować strumień rtęci trafiający do oczyszczalni ścieków. Jednak dopiero wycofanie z użycia amalgamatu dentystycznego zatrzyma z czasem to źródło emisji.
EN
The use of lighting equipment, button batteries, and old mercury thermometers and manometers are sources of mercury emissions to air and water. Another source of emissions is dental practice. The use of amalgam fillings refunded by the National Health Fund is the cause of the discharge of a significant load of mercury to sewage systems. The compulsory use of separators may partially reduce the mercury stream going to the wastewater treatment plant. However, only the withdrawal from the use of dental amalgam will stop this source of emission over time.
PL
Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku po kilkunastu latach budowy została uruchomiona w roku 1994. Została zaprojektowana na obszarze 50 ha, jako obiekt z konwencjonalną technologią oczyszczania, a w pierwszym folderze opisującym efekty pracy zapisano „wielkości redukcji zanieczyszczeń spełniają założenia projektowe i wynoszą: dla BZT5 - 97%, zawiesiny ogólnej - 93%, fosforu - 63%, ChZT - 86%. Dziś wielkości tych parametrów wydają się niskie i wyróżnia się brak wymagań w stosunku do związków azotu, ale w tamtym okresie i przy ówczesnej technologii, wielkości te były wyzwaniem rzuconym eksploatacji.
PL
5 października 2017 r. zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Miasta Lwowa i Lwowskim Zakładem Komunalnym „Lyivvodokanal”, pod patronatem Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Głównym celem Memorandum jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta Lwów dla minimalizacji zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Bug. Ścieki z miasta Lwów są kierowane do rzeki Pełtew, leżącej w zlewni Bugu. Dotychczasowa współpraca pozwoliła na wymianę informacji, wstępną analizę danych i przygotowanie „Założeń do wstępnego studium wykonalności”. W niniejszym artykule autorzy, będący członkami zespołu robo czego powołanego w ramach struktur NFOŚiGW, chcieliby podzielić się informacjami ze wstępnego stadium współpracy i zasygnalizować projekt szerszemu gronu odbiorców.
EN
Purpose: of the article is to investigate the theoretical rules of thermal transformer eddy current converter (TTC) during the preparation of ecological monitoring of brewery sewage samples based on the implementation of contactless two-parameter eddy current method of testing of the specific electrical conductivity λt and the temperature t of the beer sewage sample. It should be noted that this makes it possible to simultaneously prevent the causes of beer sewage samples deviation from the specified environmental safety indicators and to take adjustments. Design/methodology/approach: The theory of TTC operation concerning the electrical and temperature characteristics testing of beer sewage samples has been further developed by implement new universal transformation functions Δφt = f (Gt) and Δφ = f (xt), which relate the normalized difference components of the converter signals to physical and chemical characteristics of the sample. Due to this, it is possible to simultaneously prevent the causes of beer sewage samples deviation from the specified ecological safety indicators and to take appropriate adjustments. Findings: The method of two-parameter measuring test of the specific electrical conductivity λt and the temperature t of the beer sewage sample was developed on the basis of new universal transformation functions. Analysing the numerical data of electrical conductivity λ, TDS and pH at the initial temperature t1 = 15°C, the alkaline nature of beer sewage was determined. Research limitations/implications: The frequency range of the magnetic field f = 80-100 MHz, it is difficult to maintain in laboratory conditions, so the proposed method requires the use of modern high-frequency equipment, the radius of the probe depends on the radius of the primary converter frame. And therefore is quite a complicate to find appropriate tank. Practical implications: is to determine the nature of beer sewage based on the results of electrical and temperature parameters measurements during implementing a two-parameter eddy current method, which allows to prevent the reasons for beer sewage samples deviations from the specified environmental safety measures and to take appropriate adjustments. An important practical result is also the determination of the signal components and the normalized characteristics of the primary eddy current converter with a sample of beer sewage. They allow to calculate, design and create multi-parameter automated devices for measuring test of the physicochemical parameters of beer sewage samples. In turn, as a result of the physicochemical composition analysis of the sample, improving the accuracy of measurements of physicochemical parameters - there is an opportunity to improve and create advanced methods of wastewater purification on a weak electrolytic basis. Originality/value: The article originality is the investigation of the theoretical rules of thermal TTC by implementing a new multi-parameter eddy current method of measuring the specific electrical conductivity λt and the temperature t of the beer sewage sample based on the implementation of universal transformation functions Δφt = f (Gt) and Δφ = f (xt) that relate the converter signals to the physicochemical characteristics of the beer sewage sample, which helps to prevent the causes of the beer sewage samples deviation from the specified environmental safety indicators and take appropriate adjustments.
PL
Wykorzystanie ciepła ze źródeł odpadowych stało się jednym z nowocześniejszych i efektywniejszych sposobów dbania o energię i ochronę środowiska. Coraz uboższe zasoby paliw kopalnych oraz zwiększające się zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem współczesnej energetyki. Możliwym rozwiązaniem tych problemów jest rozwój technik pozwalających odzyskiwać energię np. z tzw. ścieków szarych.
EN
Waste heat utilization is emerged as one of the most modern and effective ways of energy and environment protection. Decreasing fossil fuels reserves and growing air pollution are main current problems in energy sector. One possible solution is the development of systems for heat recovery from so called grey sewage.
9
EN
The purpose of this study is to analyze and present the results of research devoted to the development and intentions of water and sewage companies operating on the Polish market in the context of innovation. The data collected and analysed in the research has not been published yet. The specific purposes of the study is to describe the state of innovation of water and sewage companies operating across the country, and to indicate the directions for their development, their barriers and problems in the context of implementing innovation. The first part of the study focuses on the theoretical aspects of innovative activities of municipal companies, and characterizes the notions of innovation and innovativeness. In its subsequent part, the study describes the object, subject, purpose of the study, the research methods and techniques applied in the paper. The analysis and discussion of a selected research part is included in the last part of the study, which is closed by the final conclusions.
PL
Przedmiotem badań była szybkość usuwania zanieczyszczeń organicznych (oznaczanych jako ChZT) oraz azotu i fosforu ze ścieków przez osad czynny w reaktorach typu SBR pracujących w skali technicznej w warunkach zimowych. Dodatkowo sporządzono bilans związków azotu w cyklu pracy reaktora. Wykazano, że szybkość usuwania związków organicznych (ChZT) w cyklu pracy reaktora wynosiła 13,1÷18,9 gO2/(m3h), ubytek azotu amonowego następował z szybkością 5,9÷6,9 gN/(m3h), a szybkość przyrostu ilości azotanów(V) wynosiła 3,3÷4,9gN/(m3h). Uwalnianie ortofosforanów następowało w fazie napełniania i mieszania z początkową szybkością 43,2÷46,6 gP/(m3h) (stała szybkości uwalniania ortofosforanów wynosiła 0,93÷1,10 1/h), natomiast szybkość pobierania ortofosforanów – 16,8÷23,2 gP/(m3h). Badania wykazały, że całkowite utlenienie azotu amonowego następowało w ostatniej godzinie fazy reakcji, co oznaczało, że wzrost ilości azotu amonowego w ściekach dopływających do oczyszczalni może skutkować wzrostem ilości azotu w ściekach oczyszczonych. Na podstawie bilansu związków azotu w cyklu pracy reaktora SBR wykazano, że łączna ilość azotu usuniętego podczas denitryfikacji oraz wykorzystanego do syntezy biomasy wynosiła 27,02÷29,62 gN/m3, natomiast sprawność denitryfikacji była na poziomie 67,4÷75,4%.
EN
The aim of this study was to assess kinetics of organic (COD), nitrogen and phosphorus compound removal from sewage by activated sludge in SBRs operating on technical scale in a winter season. Additionally, a balance of nitrogen compounds in the operating cycle of the SBR was presented. The rate of organic compounds removal in the reactor’s working cycle was 13.1–18.9 gO2/(m3h), of ammonia removal – 5.9–6.9 gN/(m3h), while the increase in nitrates was 3.3–4.9 gN/(m3h). Orthophosphates were released in the filling and mixing phase at an initial rate of 43.2–46.6 gP/(m3h) (the rate constant was 0.93–1.10 h–1). The orthophosphate storage rate was 16.8–23.2 gP/(m3h). The study demonstrated that complete ammonia oxidation occurred in the last hour of the reaction phase, which meant that the increase in the concentration of ammonia in the influent might result in an increase in the concentration of nitrogen in the effluent. On the basis of the nitrogen compounds balance in the SBR cycle, it was determined that the total amount of nitrogen removed from the sewage by denitrification and utilized for biomass synthesis was 27.02–29.62 gN/m3, while the denitrification efficiency was at the level of 67.4–75.4%.
EN
This paper presents the analysis and evaluation of the impact of clean sewage on the water in the Mordarka river, in the period 2012–2015. The analysis was conducted based on the collected and statistical research: the amount and composition of the purified sewage discharged to the receiver. The following pollution indices were tested: total suspended solids, BOD5, COD, total nitrogen and total phosphorus. On the basis of the obtained results it was concluded that the amount of purified wastewater discharge to the Mordarka river, did not contribute to the degradation of the water quality in that period of time. Moreover, the level of indicators: total suspended solid, BOD5 and COD did not exceed the limit values from the regulation, which confirmed the effective protection of water quality in the Mordarka river. However, because of the high concentration of biogenic compounds in the purified wastewater effluents, the river is prone to eutrophication process.
12
Content available remote Występowanie oraz usuwanie pozostałości leków w środowisku wodnym
PL
Środowisko wodne (woda, ścieki, osad) zawiera wiele metali ciężkich, które przekraczają dopuszczalne limity, wywierają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rolnictwo. Powszechne metody oczyszczania środowiska wodnego nie gwarantują bezpiecznego stosowania produktów oczyszczania bez zagrożenia zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym. Kwestia farmaceutyków i ich metabolitów stopniowo przyciąga szeroką uwagę, a chociaż nie ma przepisów krajowych ani unijnych w tym zakresie, problem ten jest niewątpliwie istotny w wysiłkach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod i wyników badań środowiska wodnego w ww zakresie. Ponadto omówiono szczegółowo skuteczność dostępnych metod oczyszczania osadu i ścieków w świetle usuwania farmaceutyków i ich pozostałości. Ze względu na bardzo dużą różnorodność leków wybrano najczęściej stosowane: ibuprofen, paracetamol, diklofenak i wiele leków weterynaryjnych. Wyniki badań powinny być pierwszym i koniecznym krokiem w kierunku wprowadzenia prawodawstwa, zwłaszcza w związku z powszechnym wykorzystaniem przetworzonego osadu ściekowego w rolnictwie.
EN
The water environment (water, sewage, sludge) contains many heavy metals that exceed the permitted limits, have a very harmful effect on the environment, especially when considering agriculture. Common methods of purifying the aquatic environment do not guarantee the safe use of purification products without the risk of chemical and microbiological contamination. The issue of pharmaceuticals and their metabolites is gradually attracting widespread attention, and although there are no national or EU rules, this problem is undoubtedly important in efforts to protect the environment. The aim of this presentation is to present the methods and results of water environment research. In addition, the effectiveness of available methods for purifying sludge and sewage in the light of the removal of pharmaceuticals and their residues is discussed in detail. Due to the very large variety of drugs, the most common were: ibuprofen, paracetamol, diclofenac and many veterinary medicines. The results of the research should be the first and necessary step towards the introduction of legislation, especially in relation to the widespread use of processed sewage sludge in agriculture.
13
Content available remote Stare i nowe problemy oraz rozwiązania w eksploatacji pompowni ścieków
PL
Opisano systemy ciśnieniowego transportu ścieków w płaskim terenie o rzadkiej zabudowie kładąc nacisk na różnice pomiędzy rozwiązaniami, w których wykorzystuje się pompy o stromych i o łagodnie opadających charakterystykach. Oceniono, że Epanet2 bardzo dobrze nadaje się do numerycznej symulacji sieci obsługujących zróżnicowany rodzaj zabudowy. Wskazano inteligentne systemy pompowe jako preferowane w przyszłości w porównaniu do powszechnie obecnie stosowanych pompowni, w których o włączeniu i wyłączeniu pompy decyduje tylko poziom zwierciadła ścieków w komorze czerpalnej. Omówiono też zagrożenie rozerwaniem strugi ścieków podczas ujemnej fazy uderzenia hydraulicznego w rurociągu, którym transportuje się ścieki z najniższego poziomu w zlewni do oczyszczalni ścieków.
EN
Pressure pumping systems in flat rural areas have been described focusing on differences between the solutions based on pumps of steep and on pumps of more horizontally declined characteristics. Epanet 2 software has been advised as a user friendly tool giving much flexibility in modelling networks consisting of pumping plants serving to buildings of different numbers of inhabitans. An example of an intelligent pumping system operating in such a way to avoid pumping sewage to the same main at the same time has been briefly described. The risk of breaking down flow continuity during a water hammer in pressure systems constructed for transporting wastewatwer from the lowest point of a catchment to a wastewater treatment plant has been pointed out and some methods of avoiding the damage described.
EN
The two-stage technological system for the treatment of domestic sewage, characterized by an elevated concentration of ammonium nitrogen, consisted of a settling tank and a vertical flow multi-layer filter bed with a sponge-sand filling was analyzed. In the upper part of the filling in the form of spongy polyurethane foams there was the removal of hardly decomposable organic compounds and ammonium nitrogen without the need for additional aeration. In the lower layer of quartz sand, the removal of orthophosphates and pathogenic bacteria took place. After 400 days of operation, multi-layered filter beds achieved high average removal efficiency under variable hydraulic load conditions. The upper 30 cm layer of waste foams used, combined with the 60-cm bottom layer of sand, proved to be very effective in the removal of ammonium nitrogen and organic compounds. The degree of N-NH4 + , CODCr and BOD5 elimination was at 91.6, 77.4 and 91.7% respectively. The 30-cm upper layer of waste foams used combined with the 60-cm lower layer of sand allowed for removal of Escherichia coli in 98.9% on average, whereas coliform bacteria - in 95.0%.
PL
W artykule przedstawiona została analiza hydrauliczna, ekonomiczna oraz propozycje możliwych do wdrożenia rozwiązań odzyskania energii ze ścieków w obiekcie syfonu układu przesyłowego strumienia ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” zlokalizowanej na prawym brzegu Wisły. Opisane zostały również badania laboratoryjne na modelu turbiny Francisa, wykonane w laboratorium Mechaniki Płynów w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej. Badania służyły do jakościowej oceny zjawiska generowania oporu hydraulicznego, potrzebnego do przejęcia funkcji zasuwy regulującej w obiekcie syfonu układu przesyłowego.
EN
The article presents a hydraulic and economic analysis, as well as proposals for possible solutions of energy recovery from wastewater in the sewage transport network siphon between the left-bank Warsaw and the „Czajka” wastewater treatment plant, located on the right bank of Warsaw. It also describes the results of laboratory tests carried out on the Francis turbine model in the Fluid Mechanics laboratory at the Water Structures and Hydraulics Department of the Warsaw University of Technology. The research was used in preparation of quality assessment of the hydraulic resistance phenomenon, necessary for taking over the gate valve function in the transport system siphon.
PL
W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracami nad nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, warto przypomnieć najważniejsze problemy, które ujawniły się w trakcie jej obowiązywania i zgłosić postulaty zmian, które ułatwią jej stosowanie (przy zachowaniu oczekiwań najlepszego poziomu usług dla klientów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych).
PL
Gwałtowny wzrost liczebności populacji oraz dynamiczny rozwój przemysłu nie pozostaje bez wpływu na stan zanieczyszczenia globalnych zasobów wody. Coraz większy nacisk kładzie się na rozwój technologii oczyszczania i kontroli jakości oczyszczanych ścieków.
PL
Ścieki oraz oczyszczalnie ścieków mogą negatywnie wpływać na otaczające środowisko. W zależności od pochodzenia, ścieki dzielimy na bytowe, komunalne i przemysłowe. Specyficznym rodzajem ścieków przemysłowych są ścieki produkowane przez branżę spożywczą. Zawierają one duże ilości wody, liczne substancje organiczne (głównie białka, węglowodany i tłuszcze), mineralne (m.in. związki azotu, fosforu, chlorki, siarczany), drobnoustroje (np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożytnicze protisty) i zwierzęta pasożytnicze (np. płazińce, obleńce). Ze względu na skład niektórych ścieków odprowadzanych z przemysłu spożywczego bezpośrednio do systemu kanalizacji, oczyszczalnie mogą mieć problemy z usunięciem wszystkich zanieczyszczeń. Na różnych etapach oczyszczania ścieków emitowane są bioaerozole, które mogą zawierać patogenne drobnoustroje. Mogą one negatywnie wpływać zarówno na pracowników oczyszczalni, jak i mieszkańców okolicznych terenów. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie mikroorganizmów chorobotwórczych na środowisko należy rozważać możliwość prowadzenia dezynfekcji ścieków.
EN
Wastewater and wastewater treatment plants may negatively impact the surrounding environment. Depending on their origin, we can distinguish household, municipal and industrial wastewater. The wastewater generated by the food industry are specific type of wastewater. They contain high amounts of water, numerous organic substances (mainly proteins, carbohydrates and fats), mineral substances (e.g. nitrogen and phosphorous compounds, chlorides, sulphates), microorganisms (e.g. bacteria, viruses, fungi, parasitic protists) and parasitic animals (e.g. flatworms and roundworms). Due to the composition of some wastewater streams discharged from the food industry directly to the sewage system, wastewater treatment plants may encounter problems associated with the removal of all contaminants. Bioaerosols are emitted at different stages of wastewater treatment, which may include pathogenic microorganisms. They may negatively affect both the employees of the wastewater treatment plants as well as the residents of surrounding areas. In order to limit the negative impact of pathogenic microorganisms on the environment, the possibility to introduce wastewater disinfection should be considered.
PL
W artykule omówiono drobnoustroje i organizmy występujące w ściekach i na różnych etapach ich oczyszczania. Część mikroorganizmów to naturalna, nieszkodliwa, symbiotyczna mikroflora, ale należy pamiętać, że w ściekach mogą występować również formy chorobotwórcze. Źródłem patogenów przenoszonych do ścieków są chorzy ludzie, zwierzęta, skażone rośliny, martwa materia organiczna oraz wybrane działy przemysłu, w tym przemysł spożywczy. Najczęściej w ściekach wykrywane są bakterie i grzyby mikroskopowe, a wśród form chorobotwórczych liczne są również wirusy, protisty zwierzęce oraz zwierzęta pasożytnicze. Aby ograniczyć skażenie środowiska naturalnego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki (wody powierzchniowe i gleba), należy podejmować działania eliminujące drobnoustroje w trakcie oczyszczania ścieków oraz przestrzegać zasady związane z gospodarowaniem ściekami. Bezpieczne pod względem mikrobiologicznym ścieki i osady ściekowe można wykorzystać m.in. w rolnictwie lub do rekultywacji terenów.
EN
The study discusses the microorganisms and organisms present in wastewater and at different stages of their treatment. Some microorganisms constitute the natural, harmless, symbiotic microflora, however the fact that pathogenic forms may also be present in wastewater should also be kept in mind. Sick people, animals, contaminated plants, dead organic matter and selected branches of the industry, including the food industry, are the sources of pathogens transferred to wastewater. In most cases bacteria and microscopic fungi are detected in wastewater, and among pathogenic forms there are also viruses, animal protists and animal parasites. In order to limit the contamination of the natural environment, to which the treated wastewater are discharged (soil and surface waters), measures to eliminate microorganisms during wastewater treatment should be undertaken and rules associated with wastewater management should be followed. Wastewater and sewage sludge which are safe in microbiological terms can be used e.g. in agriculture or for the reclamation of areas.
PL
Kolejny kamień milowy w dziedzinie inżynierii kosmicznej, jakim jest stworzenie kolonii pozaziemskiej na Księżycu bądź Marsie, będzie możliwy dzięki branży inżynierii środowiska. Misje tego rodzaju będą długoterminowe i długodystansowe, co skutkuje koniecznością projektowania systemów o wysokim stopniu samowystarczalności. Jest to równoznaczne ze znacznym odzyskiem surowców, szczególnie wody i substancji odżywczych. Kolonie pozaziemskie będą musiały być zaopatrzone we własne uprawy żywności, które będą współzależne od innych systemów. Przed specjalistami z dziedziny inżynierii środowiska stają nowe wyzwania – w jaki sposób zamknąć obieg każdego z systemów, a także jak najefektywniej wykorzystać powstające strumienie zanieczyszczeń. W publikacji krótko scharakteryzowano wykorzystanie inżynierii środowiska w systemach podtrzymania życia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oczyszczania ścieków w obiektach kosmicznych.
EN
Another milestone in the field of space engineering, which is the creation of an extraterrestrial colony on the Moon, or Mars will be possible thanks to the environmental engineering industry. Missions of this kind will be long-term and long-distance, which results in the need to design systems with a high degree of self-sufficiency. This is tantamount to a high recovery of raw materials, especially water and nutrients. It is obvious that extraterrestrial colonies will have to be provided with their own food crops, which will be interdependent with other systems. Environmental experts face new challenges in how to close the cycles of each system, and how to best use the resulting pollution streams. The publication briefly characterizes the use of environmental engineering in life support systems, with particular emphasis on the problem of wastewater treatment in space facilities.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.