Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SDR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rozwój technologiczny i wzrost liczby urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne powoduje znaczne zagęszczenie użytkowników spektrum elektromagnetycznego. Koniecznym staje się efektywne zarządzanie widmem, aby zapewnić użytkownikom ciągły dostęp do spektrum oraz niewystępowanie wzajemnych interferencji. W artykule przedstawiono koncepcję sensora monitoringu widma, którego podzespoły zostały umiejscowione na bezzałogowym statku powietrznym (BSP). W sensorze wykorzystano detektor energii działający w oparciu o technikę estymacji mocy szumu. Wykorzystanie BSP pozwala na zwiększenie jego mobilność oraz zasięgu. Sensor monitoringu widma może być wykorzystany w działaniach prowadzonych na nowoczesnych polach walki, gdzie identyfikacja obiektów i zwiększanie świadomości sytuacyjnej spektrum elektromagnetycznego stały się niezwykle istotnymi czynnikami w procesach decyzyjnych.
EN
Technological development and the increase in the number of devices emitting electromagnetic waves cause a significant concentration of users of the electromagnetic spectrum. Effective spectrum management becomes imperative to ensure that users can always access the spectrum and avoid mutual interference. This paper presents the concept of a spectrum monitoring sensor whose components are located on an unmanned aerial vehicle (UAV). The sensor uses an energy detector based on the noise power estimation technique. The UAV utilization allows for increasing its mobility and range. The spectrum monitoring sensor can be used in operations carried out on modern battlefields, where identifying objects and increasing situational awareness of the electromagnetic spectrum have become extremely important factors in the decision-making processes.
EN
This paper details a hardware implementation of a distributed Ɵ(1) time algorithm allows to select dynamically the master device in ad-hoc or cluster-based networks in a constant time regardless the number of devices in the same cluster. The algorithm allows each device to automatically detect its own status; master or slave; based on identifier without adding extra overheads or exchanging packets that slow down the network. We propose a baseband design that implements algorithm functions and we detail the hardware implementation using Matlab/Simulink and Ettus B210 USRP. Tests held in laboratory prove that algorithm works as expected.
PL
W artykule przedstawiona została implementacja systemu detekcji naruszenia strefy chronionej z wykorzystaniem urządzenia typu SDR (ang. Software Defined Radio – radio definiowane programowo). W publikacji opisano proces projektowania toru przetwarzania, uwarunkowania implementacyjne wnoszone przez parametry urządzenia SDR oraz wyniki symulacji i testów rzeczywistych systemu.
EN
This paper describes implementation of protected zone violation detector in a Software Defined Radio (SDR) equipment. Parameters determination and processing path designing, considering device-originated restrictions, were described, followed by simulation and real in-hardware test results.
PL
SDF jest metodą lokalizacji bazującą na efekcie Dopplera, która pozwala na estymację położenia źródła sygnału przez poruszający się odbiornik. W artykule przedstawiono programową implementację metody SDF z wykorzystaniem platformy radia programowalnego, na którą składają się USRP B200mini oraz mikrokomputer. Wykonana aplikacja w środowisku LabVIEW pozwala na współpracę z USRP, która dostarcza próbki I/Q sygnału odbieranego od lokalizowanego obiektu. Zaimplementowane algorytmy pozwalają na wyznaczanie częstotliwości Dopplera oraz estymację położenia nadajnika w czasie rzeczywistym.
EN
Signal Doppler frequency (SDF) is a location method based on the Doppler effect, which allows estimating the signal source position by the moving receiver. This paper presents a software implementation of the SDF method using a software-defined radio (SDR) platform consisting of the USRP B200min and microcomputer. The application made in the LabVIEW environment allows cooperation with the USRP, which provides I/Q samples of the signal received from the localized object. The implemented algorithms allow to determine the Doppler frequencies and to estimate the position of the transmitter in real time.
PL
System łączności bezprzewodowej jest budowany z wykorzystaniem szerokopasmowych radiostacji definiowanych programowo, których zadaniem jest tworzenie ad-hoc sieci szkieletowych IP dla użytkowników poruszających się na pojazdach. System zapewnia ochronę informacji w warstwach transmisji, sieci i komunikacji, gdzie zastosowano mechanizmy kryptograficzne dedykowane na potrzeby budowania różnych domen. Podsystem zarządzania radiostacjami i kryptografią umożliwia planowanie, zarządzanie i zbieranie doświadczeń z misji.
EN
The wireless communication system is built with wide band software defined radios (SDR) in order to create ad-hoc IP network for users moving on vehicles (MANET). This system provides TRANSEC, NETSEC and COMSEC protection with cryptographic mechanisms dedicated to national, allied and coalition needs. The radio and cryptography management subsystem enables planning, management and collecting mission experiences.
EN
Utilizing the software-defined radio (SDR) technique is very common for developing ground penetrating radar (GPR) prototypes. A lowcost SDRs neither allow phase difference estimation between transmitter (Tx) and receiver (Rx). Consequently, direct exploitation of cheap SDRs for GPR is inaccessible. In the paper, an additional calibration step is taken in order to avoid phase difference measurement. The obtained imaging confirms that construction of a simple low-cost subsurface radar is feasible on the basis of the proposed approach.
PL
Wykorzystanie radia programowalnego (SDR – ang. Software Defined Radio) do prototypowania radarów penetracji gruntu (GPR – ang. Ground Penetrating Radar) jest bardzo powszechne. W tanich platformach SDR różnica fazy pomiędzy torem nadawczym i odbiorczym nie jest znana. Dlatego bezpośrednie zastosowanie tanich SDR do GPR jest niemożliwe. W artykule zastosowano dodatkowy krok kalibracyjny w celu uniknięcia pomiaru różnicy faz. Otrzymane zobrazowania potwierdzają możliwość konstrukcji taniego radaru do sondowań podpowierzchniowych.
EN
In the past it was usual to exert a huge effort in the design, simulation, and the real time implementation of the complicated electronic and communication systems, like GNSS receivers. The complexity of the system algorithms combined with the complexity of the available tools created a system that is difficult to track down for debugging or for redesign. So, the simulation and educational tools was different from the prototyping tools. In this paper the parallel search acquisition phase of a GPS receiver was simulated and implemented on FPGA using the same platform and through a graphical programming language. So this paper introduces the fruit of integrating the prototyping tools with the simulation tools as a single platform through which the complicated electronic systems can be simulated and prototyped.
8
Content available Enabling Wireless In-band Full-duplex
EN
This paper presents a baseband model and an enhanced implementation of the wireless full duplex analog method introduced by [1].Unlike usual methods based on hardware and software self- interference cancelation, the proposed design relies on FSK modulation. The principle is when the transmitter of a local end is sending data by modulating the carrier with the appropriate frequency deviation, its own receiver is checking if the remote transmitter is using the opposite deviation. Instead of architectures often used by both non-coherent and coherent receivers that require one filter (matched filter for coherent detection) for each frequency deviation, our design uses one mixer and one single integrator-decimator filter. We test our design using Universal Software Radio Peripheral as radio frequency front end and computer that implements the signal processing methods under free and open source software. We validate our solution experimentally and we show that in-band full duplex is feasible and synthesizable for wireless communications.
PL
Telekomunikacja satelitarna, jest dziedziną techniki znaną od ponad 40 lat i pomimo szybkiego rozwoju systemów łączności naziemnej nadal jest istotnym elementem wpływającym na życie współczesnego człowieka. W artykule przedstawione zostaną zalety i ograniczenia systemów transmisji i dystrybucji satelitarnej oraz jej znaczenie w teleinformatyce. Opisano nowoczesne systemy satelitarnego dostępu do Internetu, zapewniające komunikację w obszarach tzw. białych plam NGA oraz metody transmisji wideo umożliwiające jednoczesne dostarczenie różnych treści dla użytkowników domowych.
EN
Satellite telecommunications is a field of technology known for over 40 years and despite the rapid development of terrestrial communication systems is still an important element influencing the lives of people. The article presents the advantages and limitations of satellite transmission and distribution systems and its importance in ICT. Modern systems of satellite Internet access have been described, ensuring communication in the areas of so-called white NGA patches and video transmission methods that enable simultaneous delivery of different content for home users.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z implementacją metody SDF (Signal Doppler Frequency) na platformie radia programowalnego USRP B200mini firmy Ettus Research. W implementacji wykorzystano środowiska programistyczne LabVIEW oraz MATLAB. Opracowana aplikacja pracuje na zewnętrznym komputerze połączonym z odbiornikiem USRP za pomocą interfejsu USB. Interfejs ten jest użyty do sterowania USRP oraz przesyłania próbek IQ odebranego sygnału. Aplikacja została wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia: sterowanie odbiornikiem USRP, wprowadzanie istotnych parametrów dla metody SDF i scenariusza badań, kontrolę procesu pomiarowego, analizą odbieranego sygnału, wyznaczaniem chwilowych wartości dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości, estymację współrzędnych położenia lokalizowanego emitera oraz rejestrację sygnału i danych pomiarowych. W papierze przedstawiono ponadto przykładowe wyniki badań empirycznych, które posłużyły do wstępnej weryfikacji wykonanej implementacji.
EN
This paper presents the results of work related to the implementation of the Signal Doppler Frequency (SDF) method on the USRP B200mini, a software-defined radio platform from the Ettus Research company. This implementation is based on two programming environments, i.e., the LabVIEW and MATLAB. The developed application works on an external computer connected to the USRP receiver via a USB interface. This interface is used to the USRP control and sending IQ samples of the received signal. This program has been equipped with a graphical user interface that provides: the USRP receiver control, introducing important parameters for the SDF method and test scenario, control of measurement process, analysis of the received signal, determination of instantaneous Doppler frequency shifts, position estimation of a located emitter, and recording of the signal and measurement data. Additionally, the paper presents examples of empirical measurement results, that are used for initial verification of the hardware implementation.
EN
In the work a method of latency measurement in software defined radio (SDR) is proposed and validated. The test setup uses customer grade GNSS modules as reference time sources and enables relative delay calculation between signals received directly and those bypassed through SDR platform. The method is hardware agnostic in a sense, that it does not involve any custom software or hardware modifications. Tests that compare reported carrier-to-noise ratio and positioning errors were performed to prove functionality of such system. Additionally, authors measured several gnuradio blocks with respect to their impact on total latency introduced into signal path. All tests were performed on a bladeRF low-cost RF front-end. Minimum observed latency for the signal was below 10 ms.
PL
W artykule opisano badania związane z możliwościami implementacyjnymi modulatorów OFDM stosowanych w systemach radiofonii cyfrowej. Dokonano porównania implementacji modulatora OFDM dla trybu pierwszego radiofonii cyfrowej w standardzie DAB/DAB+ w układzie programowalnym FPGA oraz na procesorze ogólnego przeznaczenia w architekturze x64. Badania były związane z współpracą autorów z twórcami implementacji modulatora dla standardu DAB+ w ramach fundacji OpenDigitalRadio oraz zaprezentowanie własnego sposobu implementacji układu modulacji.
EN
The article describes research related to the implementation possibilities of OFDM modulators used in digital radio systems. The comparison of the OFDM modulator implementation for the first digital radio broadcasting mode in the DAB / DAB + standard in the FPGA system and on the general transient processor in the x64 architecture has been made. The research was related to the cooperation of the authors with the creators of the implementation of the modulator for the DAB + standard as part of the OpenDigitalRadio foundation and to present their own way of implementing the modulation system.
PL
Wykrywanie użytkownika pierwotnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów radia kognitywnego. Stąd też zainteresowanie efektywnymi metodami detekcji sygnałów. W artykule przedstawiono wyniki badań detektora energii i cyklostacjonarności zbudowanego na platformie radia programowalnego USRP-2920.
EN
Primary User (PU) detection is a fundamental problem in cognitive radio. Therefore there is a lot of interest in the effective method of detection. In this paper were shown test results energy and cyclostationary detectors. Detectors were implemented and verified on USRP- 2920 platform.
PL
Jakość transmisji w łączu radiowym zależy w dużej mierze od wyboru właściwej metody kodowania kanałowego, biorąc pod uwagę wiele, często sprzecznych, wymagań. Niniejsza praca zawiera analizę i porównanie kilku metod kodowania kanałowego, możliwych do zastosowania w systemie łączności bezprzewodowej, zaprojektowanym dla bezzałogowych statków powietrznych krótkiego zasięgu. System ten wykorzystuje technikę MIMOOFDM do realizacji niezawodnego łącza radiowego o dużej przepływności, które może być zrealizowane w technologii radia definiowanego programowo.
EN
Reliability of a wireless data link depends strongly on the selection of an adequate channel coding scheme, taking into account several, often contradictory, factors. This paper concentrates on channel coding selection for a communication system designed for short range UAVs, operating in a harsh environment. The system is based on MIMO-OFDM transmission technique and provides a reliable, high throughput, two-way radio link, which may be implemented in SDR technology.
15
EN
Analysis of methods for demodulation of free induction decay signal that are suitable for use in pulsed nuclear quadruple resonance radiospectrometers was performed. The structure and MATLAB Simulink model of the receive path of radiospectrometer was synthesized, in which the Software Defined Radio technology was chosen for the implementation of a quadrature detector with a filtration and quadrature reflection suppression system. The application of the principle of direct digitization of the signal made it possible to significantly reduce the length of the analog portion of the receiver, and, consequently, reduce the noise of the useful signal and the level of out-of-band higher order spectral components.
PL
Przeprowadzono analizę metod demodulacji sygnału zaniku indukcji swobodnej, które są odpowiednie do stosowania w impulsowych radiospektrometrach jądrowego rezonansu kwadrupolowego. Opracowano strukturę i model ścieżki odbiorczej radiospektromeru w środowisku MATLAB Simulink, w którym do realizacji kwadraturowego detektora z układem filtracji i tłumienia odbicia kwadraturowego wybrano oprogramowanie Software Defined Radio. Zastosowanie zasady bezpośredniej cyfryzacji sygnału pozwoliło znacznie zmniejszyć długość analogowej części odbiornika, a w konsekwencji zmniejszyć szum sygnału użytecznego oraz poziom pozapasmowych składowych widmowych wyższych rzędów.
PL
Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. Ta praca przedstawia problemy dotyczące implementacji radia programowalnego. Opisano w sposób funkcjonalny platformę sprzętową i programową takiego rozwiązania. Zaprezentowano również środowisko graficzne GNU Radio Companion, które ułatwia projektowanie SDR. Przykład aplikacji odbiornika z wykorzystaniem oprogramowania GNU Radio, pokazuje łatwość, z jaką można tworzyć urządzenia nadawczo-odbiorcze w technologii SDR. Aplikacja ta została uruchomiona i pracowała na platformie sprzętowej opartej na układzie scalonym RTL2832U. Technologia radia programowalnego umożliwia szybką zmianę właściwości sprzętu i dostosowanie go do aktualnych zastosowań. Technologia ta umożliwia wykorzystanie tego samego sprzętu, z odpowiednim oprogramowaniem w różnorakich zastosowaniach.
EN
Software Defined Radio technology enable the realization of devices in various types of analog and digital radio communication systems. This paper presents the issues conceming the implementation of the SDR. It describes the software and hardware platform for such a solution. It also presents a GNU Radio Companion graphical environment, which facilitates the design of the SDR. Example of the receiver applications imple-mented using the GNU Radio software, shows how easily you can create transceivers in SDR technology. This application has been launched and worked on the SDR hardware platform based on chip RTL2832U. SDR technology allows you to ąuickly change the properties of hardware and adapting it to the current uses. This technology allows you to use the same hardware equipment, which appropriate software in diverse applications.
PL
W pracy przedstawiono praktyczną realizację demonstratora radaru FMCW (ang. Frequency-Modulated Continuous-Wave) z wykorzystaniem urządzenia NI USRP (ang. Universal Software Radio Peripheral) X310. Szczegółowo opisana implementacja opiera się na architekturze SDR (ang. Software-Defined Radio). Podczas serii eksperymentów dowiedziono możliwości wykrycia obiektów w postaci samochodów poruszających się po drogach przy użyciu opracowanego radaru zbudowanego z urządzenia USRP bez dodatkowych zewnętrznych analogowych układów przemiany częstotliwości. W pracy przestawiono zarówno implementację wstępnego przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym w układzie FPGA jak i obliczenia wykonywane w oparciu o uprzednio zarejestrowane surowe dane radarowe. Na podstawie wyników pomiarów zidentyfikowano ograniczenia prezentowanego rozwiązania oraz przedyskutowano przydatność urządzenia USRP w prototypowaniu radarów FMCW.
EN
The paper describes practical implementation of FMCW (Frequency-Modulated Continuous-Wave) radar demonstrator using NI USRP (Universal Software Radio Peripheral) device. Described in detail implementation is based on SDR (Software-Defined Radio) architecture. During a series of experiments the possibility of detection of objects such as moving cars using implemented USRP-based radar with no external frequency-conversion devices has been proven. The paper presents detailed description of both real-time processing in FPGA device and offline signal processing of recorded data in the MATLAB environment. Basing on measurements results the limitations of the presented solution have been identified and the applicability of USRP device in prototyping of FMCW radars has been discussed.
PL
W artykule został przedstawiony aktualny stan prac w obszarze międzynarodowego standardu waveformu szerokopasmowego (WBWF). Zostały opisane podstawowe cechy dwóch obecnie rozwijanych standardów, COALWNW i ESSOR HDRWF. Opisano podstawowe parametry radiostacji R-450C opracowanej w oparciu o standard COALWNW. W kolejnym kroku opisano układ badawczy pozwalający na pomiar efektywności implementowanych w radiostacji R-450C mechanizmów optymalizujących transmisję w kanale radiowym (dobór modulacji i kodów korekcyjnych FEC) podczas realizacji usługi transmisji obrazu wideo w czasie rzeczywistym i usługi fonicznej. Przedstawiono progowe wartości stosunku S/N implementowanych rodzajów modulacji. Na zakończenie przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, które mogą być istotne dla osób organizujących łączność radiową z wykorzystaniem radiostacji szerokopasmowych.
EN
This article presents the current state of work on the development of the international standards on broadband waveforms (WBWF). The basic features of the two currently developed COALWNW and ESSOR HDRWF standards have been described. The basic parameters of the radio R-450C, which implementation is based on the international COALWNW standard, have been described. The next step describes the test system to measure the performance of the optimized radio channel (modulation, FEC correction codes) during real-time video and audio services. The modulation thresholds depended on the level of S/N ratio have been presented. Finally, the conclusions from test results were presented.
EN
In these article the realization of digital radio link for high-speed data transmission was presented. Its concept and practical realization, using USRP devices from National Instruments, were described. Developed software for generation and reception of digital signals in baseband, including description of modulation types, and time and frequency synchronization mechanisms, was presented. Moreover, an operation of designed radio link in laboratory conditions was also subscribed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono realizację cyfrowego łącza radiowego dla potrzeb szybkiej transmisji danych do zastosowań specjalnych. Przedstawiono jego koncepcję oraz realizację praktyczną z użyciem urządzeń USRP firmy National Instruments. Opisano opracowane oprogramowanie w zakresie generowania i odbierania sygnałów cyfrowych pasma podstawowego, wraz z zastosowanymi modulacjami cyfrowymi i metodami synchronizacji czasowej i częstotliwościowej. Dodatkowo przedstawiono również sposób działania łącza radiowego w laboratoryjnych warunkach pomiarowych.
EN
In the article implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including asymmetric framing transmission organization, which differs from the ones used in cellular systems is described. The construction of technological demonstrator consisting of a management unit, radio unit and programmable multi-threaded software performing all the protocol and system functions are shown.
PL
W niniejszym artykule omówiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych zrealizowanego w technologii radia programowalnego. Przedstawiono architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w systemach komórkowych. Dodatkowo omówiono konstrukcję urządzeń prototypowych składających się z jednostki zarządzającej i urządzenia radia programowalnego oraz wielowątkowe oprogramowanie realizujące wszystkie funkcje protokolarne oraz systemowe.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.