Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odwrócona osmoza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jakość wód powierzchniowych uległa znacznej poprawie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków i zaostrzeniu wymagań co do jej jakości. Jednak dzięki najnowszej technologii analitycznej możliwe jest również przeprowadzenie testów laboratoryjnych stwierdzających obecność substancji, które choć występują w niewielkich ilościach, mogą stanowić znaczne zagrożenie dla ludzi i środowiska.
EN
In recent years, the increasing threat to ground water quality due to human activities has become a matter of great concern. The ground water quality problems present today are caused by contamination and by over exploitation or by combination of both. Reverse osmosis (RO) desalination is one of the main technologies for producing fresh water from sea water and brackish ground water. Algeria is one of the countries which suffer from the water shortage since many years, so desalination technology becomes inevitable solution to this matter. In this study, a comparison is provided of results of reverse osmosis desalination for three different qualities of brackish water from the central-east region of Algeria (Bouira and Setif Prefectures), wherein they cannot use it as human drinking or in irrigation systems. The main objective of our study is to establish a comparison of the reverse osmosis membrane TW30-2540 performances in the term of (permeate flow, recovery rate, permeate total dissolved solids – TDS and salts rejection) under different operation pressures (each one takes a time of 720 second for pilot scaling). In order to make an overview comparison between the experimental and the simulated results we used ROSA (Reverse Osmosis System Analysis) software. At the end of this study we noted that, the simulated results are lower than the pilot scaling values and the most removed salts are the sodium chlorides with 99.05% of rejection rate.
PL
Rosnące zagrożenie dla jakości wód podziemnych w związku z działalnością człowieka rodzi w ostatnich latach poważne obawy. Obecne problemy z jakością wód gruntowych są spowodowane zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją albo obiema przyczynami łącznie. Odsalanie metodą odwróconej osmozy jest jedną z głównych technologii, mających na celu produkcję wody słodkiej z wody morskiej lub ze słonawych wód podziemnych. Algieria jest jednym z krajów, które od wielu lat cierpią na niedostatek wody. Odsalanie jest więc nieuniknionym rozwiązaniem. Przedstawione badania ukazują porównanie wyników odsalania trzech wód słonawych o różnej jakości pochodzących ze środkowowschodniego regionu Algierii (prefektury Bouira i Setif), gdzie wód tych nie można stosować ani do zaopatrzenia ludności, ani do nawodnień. Głównym celem badań było porównanie działania membrany TW30-2540 mierzonego przepływem, tempem odzysku, przepuszczalnością rozpuszczonych soli i usuwaniem soli w warunkach stosowania różnego ciśnienia (w pilotowym teście każdy wariant trwał 720 s). Do porównania wyników eksperymentalnych i symulowanych użyto programu ROSA (Reverse Osmosis System Analysis). Wartości symulowane były mniejsze niż eksperymentalne wyniki testu pilotażowego, większość usuwanych soli stanowił chlorek sodu. Efektywność jego usuwania wyniosła 99,05%.
3
Content available remote Uzdatnianie wody do hemodializ
PL
Współczesna dializoterapia, a w szczególności nowoczesne techniki dializ wysoko-przepływowych wymagają zastosowania wody do dializ o odpowiedniej czystości chemicznej i mikrobiologicznej. W artykule omówiono przykładowy system oczyszczania wody do dializ przy zastosowaniu odwróconej osmozy.
EN
Contemporary hemodialysis, and in particular modern high-flow dialysis techniques, requires the use of dialysis water with appropriate chemical and microbiological purity. The article discusses an example of a water purification system for dialysis using reverse osmosis.
EN
The partial solution for the growing contamination of the environment is the implementation of new technologies. The most of the currently operated systems for surface and groundwaters treatment as well as for wastewater treatment characterize with complex technological arrangements based on a number of unit operations. In water-wastewater management membrane processes are more often applied, especially those in which the difference of pressure at both membrane sites is used as a driving force. As an example of such application is the use of nanofiltration for groundwaters treatment at Water Treatment Plant Zawada near Dębica or the treatment of municipal landfill leachate and industrial wastewater at Eko Dolina Waste Utilization Plant in Łężyce near Gdynia (reverse osmosis unit capacity of 120 m3/d). Municipal wastewater treatment based on membrane technologies has already been implemented at domestic wastewater treatment plant. It is especially profitable, when the load of contaminant present in a wastewater varies within a year. In the case of membrane systems use, this issue can be neglected. As an example of membrane based system may serve WWTP in Rowy n/Ustka started up in 2013 and modernized in 2017. The latest trends and developments of selected suppliers of membrane systems are also presented.
PL
Częściowym rozwiązaniem wzrastającego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Większość współczesnych dużych systemów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo złożonymi układami technologicznymi zakładającymi sekwencję wielu procesów. W gospodarce wodno-ściekowej w coraz to większym zakresie wykorzystywane są procesy membranowe, przede wszystkim te, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Przykładem jest między innymi zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wód głębinowych w SUW Zawada k. Dębicy oraz oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych i ścieków przemysłowych technologią membranową w zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Eko Dolina w Łężycach k/Gdyni (wydajność RO 120 m3/dobę). Oczyszczanie ścieków komunalnych w oparciu o technologie membranowe zostało już wdrożone w krajowych oczyszczalniach ścieków. Jest to szczególnie opłacalne, gdy ładunek zanieczyszczeń obecnych w ściekach waha się w ciągu roku. W przypadku zastosowania systemów membranowych, problem ten można pominąć. Przykładem wdrożenia systemu membranowego może być WWTP w Rowach k/Ustki, którą zbudowano w 2013 r. i zmodernizowano w 2017 r. Ponadto przedstawiono najnowsze rozwiązania oraz trendy rozwoju w niektórych firmach realizujących technologie membranowe u klientów.
PL
Wybór optymalnej metody oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych powinien uwzględniać zmienność ich składu i ilości w czasie, wymagania dotyczące oczyszczonych odcieków oraz możliwości ekonomiczne. Z uwagi na różnorodność związków znajdujących się w odciekach składowiskowych, konieczne jest zatem zastosowanie kombinacji kilku procesów. Metody biologiczne są efektywne w przypadku oczyszczania odcieków z młodych składowisk. Sprawność procesów biologicznych zdecydowanie zmniejsza się wraz z wiekiem składowiska. W związku z tym, preferowanymi metodami są metody fizyczno-chemiczne, czyli np. pogłębione utlenianie, adsorpcja lub metody membranowe. Celem pracy była ocena efektywności usuwania substancji organicznych metodą pogłębionego utleniania z odczynnikiem Fentona z koncentratu odcieków pobranych z funkcjonującej na składowisku instalacji odwróconej osmozy. W badaniach określono wpływ odczynu, w którym prowadzono reakcję, na efektywność usunięcia substancji organicznych wyrażonych wskaźnikami OWO, ChZT i BZT5, a także możliwości podniesienia podatności koncentratu na biodegradację.
EN
The choice of the optimal treatment method of leachate treatment from municipal waste landfills should take into account the variability of their composition and quantity over time, requirements for treated leachate and economic opportunities. Due to the variety of chemical compounds present in landfill leachate, it is therefore necessary to use a combination of several purification processes. Biological methods are effective in the treatment of landfill leachate from young landfills. The efficiency of biological processes declines significantly with the age of the landfill. Therefore, the preferred methods are physico-chemical methods – advanced oxidation processes, adsorption or membrane technology. The aim of the study was to evaluate the removal effectiveness of organic substances using the advanced oxidation processes with Fenton’s reagent from the concentrate of landfill leachate taken from the reverse osmosis plant operating in the landfill. In this studies, the effect of pH, in the reaction, the efficiency of removal of organic substances, expressed indicators TOC, COD and BOD5 as well as the possible increase in the susceptibility of the concentrate to biodegradation were determinated.
EN
In paper an influence of leachate from landfills with different exploitation time on reverse osmosis performance during their treatment was presented. An unstabilized leachate from landfill of two years exploitation and stabilized leachate from landfill with operation time over 10 years were taken to analysis. The analyses were conducted with use of RO system constructed to reflect the actual operating conditions of the reverse osmosis system exploited on municipal landfills. These two kind of leachate was directed to the reverse osmosis system by maintaining during their filtration the same operating parameters (temperature, pressure, flow rate, recovery rate and pH of leachate). The obtained results indicated that filtration of stabilized leachate is characterized by better performance of the RO system, i.e. shorter filtration time, higher permeate flow and higher salt retention. The higher concentration of organic matter in unstabilized leachate contributes to membrane pores blocking decreases the efficiency of the osmotic system. Moreover, high organic content in the leachate from young landfills, with a high concentration of cations, leads to an unfavorable phenomenon of neutralization of the membrane surface.
PL
W pracy przedstawiono wpływ odcieków ze składowisk o różnym czasie eksploatacji na parametry pracy odwróconej osmozy podczas ich oczyszczania. Do badań przyjęto nieustabilizowane odcieki ze składowiska o 2-letnim czasie eksploatacji oraz odcieki ustabilizowane ze składowiska o czasie eksploatacji przekraczającym 10 lat. Analizy prowadzono na układzie odwróconej osmozy, skonstruowanym w ten sposób by odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy układów eksploatowanych na składowiskach odpadów. Odcieki skierowano na układ RO zachowując podczas ich filtracji te same parametry pracy (temperatura, ciśnienie, przepływ, stopień odzysku oraz odczyn odcieków). Uzyskane wyniki wskazały, że proces filtracji odcieków ustabilizowanych charakteryzuje się lepszymi parametrami pracy układu RO, tj. krótszy czas filtracji, wyższy przepływ permeatu oraz wyższy stopień retencji soli. Większa zawartość substancji organicznych zawartych w odciekach młodych (nieustabilizowanych) przyczynia się do blokowania porów membrany i obniża wydajność układu osmotycznego. Ponadto wyższa zawartość substancji organicznej w odciekach z młodych składowiska oraz wyższe stężenie w nich kationów prowadzi do niekorzystnego zjawiska neutralizacji powierzchni membrany.
PL
Z powodu licznych zanieczyszczeń jakość wody wodociągowej może ulec pogorszeniu. Z pogorszeniem walorów użytkowych wody można sobie w prosty sposób poradzić w warunkach domowych poprzez stosowanie filtrów. Ze względu na postęp technologiczny coraz częściej stosuje się zaawansowane metody uzdatniania wody, takie jak np. system odwróconej osmozy, które wpływają na poprawę składu chemicznego wody oraz podniesienie jej walorów smakowych. Filtry tego typu nie powinny być jednak stosowane w sytuacji, gdy jest zwiększone zapotrzebowanie organizmu na magnez oraz wapń.
EN
A review, with 33 refs., of issues related to the quality of tap H2O and ways of its treatment. The impact of used treatment methods on the content of micronutrients (Ca, Mg) was taken into consideration.
PL
Częściowym rozwiązaniem problemu wzrastającego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Większość współczesnych dużych systemów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo złożonymi układami technologicznymi zakładającymi sekwencję wielu procesów. W gospodarce wodno-ściekowej w coraz to większym zakresie wykorzystywane są procesy membranowe, przede wszystkim te, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Przytoczono przykłady instalacji odsalania i demineralizacji stosowane do otrzymywania wody do picia i do celów przemysłowych w polskiej energetyce i kopalnictwie. Zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wód głębinowych w SUW Zawada k. Dębicy. Oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych i ścieków przemysłowych technologią membranową przedstawiono na przykładzie PKN Orlen SA w Płocku oraz w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Eko Dolina w Łężycach k/Gdyni (wydajność RO 120 m3/dobę), ponadto przedstawiono najnowsze rozwiązania oraz trendy rozwoju w niektórych firmach realizujących technologie membranowe u odbiorców=klientów.
EN
The increasing environmental pollution may be partially solved by the implementation of new technologies. The most of large scale surface and ground water as well as wastewater treatment systems is based on complex technological loops comprised of a number of unit operations. In modern water-wastewater management, membrane processes has become more frequently used, especially their branch driven by a pressure difference at both sides of a membrane. In the current paper, exemplary systems of water desalination and demineralization used in production of potable and technological water at national heat and power and mining plants are shown. The use of nanofiltration for groundwater treatment at Water Treatment Plant Zawada (near Dębica, Poland) is discussed. Municipal landfill leachates treatment by means of membrane separation is presentented on the basis of PKN Orlen SA installation in Płock and Waste Utilization Plant Eco Dolina in Łężyce (near Gdynia, Poland). Additionally, current trends and novel solutions offered by selected membrane systems suppliers are discussed.
EN
The possibilities of using membrane filtration in the dairy industry are presented in this paper. It was found that the pressure membrane processes are successfully used for the processing of raw milk into milk products. However, based on the analysis of the technology for producing chosen milk products, it was found that the dairies are wastewater in the form of white water, milk water, and spent cleaning baths. It was proposed to use two-step systems based on membrane filtration to treat these types of wastewater. Regeneration of white water and milk water is possible in RO/ROP system. In turn, UF/RO or NF/RO systems are necessary for the regenerations of spent cleaning baths. However, based on studies of the compositions of dairy wastewaters and preliminary filtration studies, it was claimed that, before the treatment of this type of wastewater by membrane modules, it is important to appropriately prepare wastewater with pre-treatment techniques.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania technik filtracji membranowej w przemyśle mleczarskim. Stwierdzono, że ciśnieniowe procesy membranowe są z powodzeniem stosowane do przetwarzania mleka surowego na gotowe produkty mleczne. Jednak na podstawie przeprowadzonej analizy technologii wytwarzania wybranych produktów mlecznych stwierdzono, że w zakładach mleczarskich powstają ścieki w postaci białej wody, wody z mleka i zużytych kąpieli myjących. Do unieszkodliwiania tego typu ścieków zaproponowano wykorzystanie dwustopniowych układów opartych na technikach filtracji membranowej. Regeneracja białej wody i wody z mleka możliwa jest w układzie RO/ROP. Z kolei do regeneracji zużytych kąpieli myjących niezbędne jest zastosowanie układów UF/RO lub NF/RO. Jednak na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych ścieków mleczarskich oraz wstępnych badań filtracyjnych stwierdzono, że przed podaniem tego typu ścieków na moduł membranowy niezbędne jest odpowiednie ich przygotowanie.
PL
Procesy membranowe, co do których stosowania jeszcze do niedawna podchodzono z obawą o niezawodność instalacji, obecnie znalazły należne im miejsce w procesie produkcji wody do celów energetycznych. Zastosowanie ciśnieniowych technik membranowych, takich jak ultrafiltracja i odwrócona osmoza, stało się już powszechne.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu zatężenie składu chemicznego naturalnej zmineralizowanej wody i pozyskanie koncentratu użytecznego dla celów balneologicznych. Pierwotna mineralizacja ogólna badanej surowej wody wynosiła 11 010 mg/dm3 i zawierała 10,06 mg/dm3 kwasu metakrzemowego. W rezultacie zatężania wody, w procesie odwróconej osmozy wyposażonej w membranę BW30FR-400, otrzymano wysokiej jakości nowy produkt. Mineralizacja skoncentrowanej wody mineralnej wynosiła 18 238,5 mg/dm3 przy stężeniu 18,48 mg/dm3 kwasu metakrzemowego. Dodatkowo otrzymano wysokiej jakości permeat, jako produkt możliwy do wykorzystania jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Wyniki badań dały nowe światło dla zastosowań technicznych.
EN
The paper presents the results of research aimed at concentrating the mineralized water. The aim of the research was to obtain more concentrated mineral water as concentrates useful for balneological purposes. The mineralization of tested raw mineral water was 11 010 mg/dm3 and contained 2.8 mg/dm3 of boron-and 10.06 mg/dm3 of metasilicic acid. As a result of water concentrating in the RO process with a BW30FR-400 membrane, a high quality of a new product – concentrate has been achieved. The mineralization of concentrated mineral water was a 18 238.5 mg/dm3 with 18.48 mg/dm3 metasilicic acid concentration. In additional the high quality of the permeate was also obtained as a product possible for use as potable water. The results of research gave new light for the technical application.
EN
The impact of selected process parameters of an integrated NF/RO system on possibilities of the desalination of model solutions, containing salts in typical concentrations for flowback water from shale gas production, was analyzed in this work. Based on the results of studies carried out in the pilot scale, it was found that the integrated NF/RO system allows for satisfactory reduction of the model solution of flowback water mineralization. It can be stated that the use of NF/RO system enables the re-use of the “real” flowback water during hydraulic fracturing.
PL
W pracy zbadano wpływ wybranych parametrów procesowych zintegrowanego systemu NF/RO na możliwość odsalania modelowych roztworów zawierających sole w stężeniach charakterystycznych dla płynu powrotnego ze szczelinowania złóż gazu z łupków. Na podstawie otrzymanych wyników badań prowadzonych w skali pilotowej, stwierdzono, że zintegrowany układ NF/RO pozwala na zadowalające zmniejszenie mineralizacji roztworu modelowego płynu powrotnego. Można zatem założyć, iż zastosowanie układu NF/RO umożliwi ponowne wykorzystanie ścieku rzeczywistego podczas szczelinowania hydraulicznego.
PL
Nowoczesne metody usuwania zanieczyszczeń z wody, przy zmniejszających się zasobach wody czystej, stają się coraz bardziej zaawansowane i złożone. Dodatkowo nowoczesne metody analityczne przyczyniają się do wykrywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie w bardzo niewielkich ilościach, które ze względów zdrowotnych i technologicznych należy z niej usunąć. W przemyśle spożywczym w większości przypadków jest wymagana taka woda, jaka jest przeznaczona do spożycia przez ludzi, której jakość określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Jednak są pewne branże przemysłu spożywczego, które wymagają wody o znacznie wyższym stopniu oczyszczenia. Z tego względu wciąż prowadzone są prace nad jeszcze skuteczniejszymi procesami oczyszczania wody, np. procesami filtracji na membranach, które są m.in. stosowane w procesach doczyszczania wody w zakładach przemysłowych.
EN
Modern methods for removing contaminants from water, with decreasing clean water resources are becoming more and more complicated. In addition, modern analytical methods contribute to detect new contaminants in the water in very small amounts, which for reasons of health and technology should be removed from it. Food in most cases requires water such as that is intended for human consumption, and the quality of which is determined by the regulation of the Minister of Health. There are, however, certain sectors of food industry that require water of much higher quality. Due to this reason, the work is currently conducted on even more effective treatment of water. Such processes include e.g. membrane filtration that is used, among others, in the process of cleaning the water in industrial enterprises.
EN
Contamination of soil and groundwater with pesticides is mainly caused by old ecological burdens. This study focuses on the treatment of groundwater contaminated with chlorinated pesticides. The contaminants mainly include α-HCH, β-HCH, γ-HCH, HCB, DDE, DDD and DDT. Reverse osmosis technology using RO98pHt polyamide membranes was used to remove the pollutants under batch process conditions. The observed rate of removal ranged from 98.4% to 99.7%. Total dissolved content solids decreased from 1.35 g/dm3 to below 0.05 g/dm3.
EN
Heterogeneous reverse osmosis (RO) membranes have been prepared from cellulose acetate (CA) and modified coal through chemical activation. Nitric acid of various concentrations, sulfuric and acetic acids used for various time periods have been studied with respect to modification of structure of coal and consequently structure of RO membranes. The effect of these variables on the modification of coal was examined by IR spectroscopy. All membranes prepared in such a way showed improved performance in comparison with standard CA membranes. The volume flux of the best RO membranes at 94% level of solute separation was 3.87×10–2 m3/(m2·h) at 1.76 MPa using aqueous feed solution 400 mg/dm3 of sodium chloride. The performance improvement was related to increases of charge of groups of coal particles in the membrane, affecting their rheology and morphology resulting in better membrane productivity. The SEM of some membranes have also been presented. These membranes were tested also with 1:1, 1:2, 2:2 and 1:3 inorganic salt solutions. The agreement between the calculated and experimental data of solute separation for studied solutes was reasonably good.
EN
The aim of the study was to develop an effective treatment of post-digestion liquors highly-loaded with biogenic and organic substances. The scope of the research project encompassed: mesophilic anaerobic digestion of waste activated sludge (WAS) as well as the treatment of post-digestion liquors, coming from the most appropriate HRT value of 25 days, in the process of ammonium magnesium phosphate (struvite) precipitation targeted at ammonia nitrogen binding and a subsequent reverse osmosis (RO) process. It was established that the method combining chemical precipitation and high-pressure filtration ensures a high degree of contaminants removal allowing for a direct release of treated liquors into the natural reservoir. However, in order to decrease the residual NH4+ concentration (6.1 mg NH4+/dm3) in the purified post-digestion liquors below the level allowing for a direct release to the natural reservoir, it turned out to be necessary to apply increased molar ratio of magnesium and phosphates (Mg:NH4+: PO43- = 1.5:1:1.5).
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było opracowanie efektywnej metody oczyszczania wysoko obciążonych wód pofermentacyjnych, związkami biogennymi oraz organicznymi. Zakres przeprowadzonych badań obejmował mezofilową fermentację nadmiernych osadów czynnych oraz oczyszczanie powstałych wód pofermentacyjnych. Wody pochodzące z fermentacji osadów prowadzonej w warunkach uznanych za najkorzystniejsze (HRT = 25 dni) poddano oczyszczeniu z zastosowaniem procesu strącania fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu) oraz wysokociśnieniowej filtracji membranowej (RO). Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że oczyszczanie wód pofermentacyjnych w procesie łączącym strącanie fosforanu amonowo- magnezowego z membranową filtracją wysokociśnieniową jest metodą efektywną, zapewniającą wysoki stopień usunięcia ładunku zanieczyszczeń. Jakkolwiek, zastosowanie 50% nadmiaru jonów magnezowych i fosforanowych (Mg:NH4+PO43-- =1.5:1:1.5) podczas strącania struwitu okazało się niezbędne w celu obniżenia stężenia azotu amonowego (6.1 mg NH4+/dm3) poniżej poziomu pozwalającego na bezpośrednie odprowadzenie oczyszczonych wód do odbiornika naturalnego.
EN
Membrane-based water desalination processes and hybrid technologies are often considered as a technologically and economically viable alternative for desalination of geothermal waters. This has been confirmed by the results of pilot studies concerning the UF-RO desalination of geothermal waters extracted from various geological structures in Poland. The assessment of the feasibility of implementing the water desalination process analysed on an industrial scale is largely dependent on the method and possibility of disposing or utilising the concentrate. The analyses conducted in this respect have demonstrated that it is possible to use the solution obtained as a balneological product owing to its elevated metasilicic acid, fluorides and iodides ions content. Due to environmental considerations, injecting the concentrate back into the formation is the preferable solution. The energy efficiency and economic analysis conducted demonstrated that the cost effectiveness of implementing the UF-RO process in a geothermal system on an industrial scale largely depends on the factors related to its operation, including without limitation the amount of geothermal water extracted, water salinity, the absorption parameters of the wells used to inject water back into the formation, the scale of problems related to the disposal of cooled water, local demand for drinking and household water, etc. The decrease in the pressure required to inject water into the formation as well as the reduction in the stream of the water injected are among the key cost-effectiveness factors. Ensuring favourable desalinated water sale terms (price/quantity) is also a very important consideration owing to the electrical power required to conduct the UF-RO process.
PL
Odsalanie wody z wykorzystaniem procesów membranowych oraz technologii hybrydowych rozważane jest jako technologiczna i ekonomiczna alternatywa dla klasycznych metod utylizacji wykorzystanych wód geotermalnych. Taką możliwość potwierdziły przeprowadzone badania pilotowe odsalania w systemie UF-RO wód geotermalnych eksploatowanych w obrębie różnych struktur geologicznych Polski. Ocena możliwości wdrożenia tych rozwiązań na skalę przemysłową, w dużej mierze zależy od kierunków i możliwości utylizacji/ zagospodarowania koncentratu. Przeprowadzone analizy w tym zakresie wykazały możliwość wykorzystania uzyskanego roztworu jako produktu o cechach balneologicznych, z uwagi na podwyższoną zawartość: kwasu metakrzemowego oraz jonów fluorkowych i jodkowych. Biorąc pod uwagę jednak względy środowiskowe, alternatywnym rozwiązaniem może być wtłaczanie koncentratu do górotworu. Przeprowadzona analiza energetyczna i ekonomiczna wykazała, iż opłacalność wdrożenia na skalę przemysłową procesu UF-RO w systemie geotermalnym w dużej mierze zależy od czynników związanych z jego pracą, a w szczególności: wielkości wydobycia wód geotermalnych, zasolenia wód, parametrów chłonnych otworów przeznaczonych do wtłaczania wód do górotworu, skali problemów związanych z utylizacją schłodzonych wód, lokalnego zapotrzebowania na wody pitne i gospodarcze i in. Kluczowa dla opłacalności tego procesu jest między innymi redukcja wymaganego ciśnienia przy wtłaczaniu wód do górotworu i redukcja wielkości strumienia zatłaczanych wód. Bardzo ważnym elementem jest również zapewnienie odpowiednich warunków zbytu odsolonych wód (cena/ilość) celem pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystaną w procesie UF-RO.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odsalania wód geotermalnych z ujęcia Bańska IG-1 przy zastosowaniu hybrydowego systemu opartego na ultrafiltracji i odwróconej osmozie. Zrealizowane badania wykazały, iż odsalanie wód o niskiej mineralizacji w systemie odwróconej osmozy (RO) umożliwia uzyskanie wody wysokiej jakości. Zagospodarowanie schłodzonych wód do celów pitnych może w wielu przypadka być rozpatrywane jako alternatywny sposób ich pozyskania. W pracy podjęto rozważania nad możliwościami efektywnego zagospodarowania schłodzonych wód termalnych.
EN
The paper presents the results of studies related to the desalination of geothermal water Bańska IG-1well using a hybrid system based on ultrafiltration and reverse osmosis. The desalination of low dissolved mineral content geothermal waters by reverse osmosis (ro) process may be considered a possible solution leading to the decentralisation of drinking water supply. In many cases, using cooled waters for drinking purposes may be considered an alternative method of obtaining them. In this paper, possibilities for the efficient utilisation of cooled thermal waters are considered.
19
Content available remote Procesy membranowe w uzdatnianiu wody do picia – przykłady zastosowań w Polsce
PL
Rosnące zanieczyszczenie naturalnych zasobów wód wykorzystywanych do celów spożywczych oraz coraz wyższe wymagania stawiane używanej wodzie powodują, iż do jej uzdatniania wykorzystuje się nowe, bardziej skuteczne procesy. Zaliczane do nich są m.in. ciśnieniowe procesy membranowe, które pozwalają na eliminację szerokiego spektrum zanieczyszczeń oraz nie powodują wtórnego zanieczyszczenia wody. Dlatego też, z roku na rok obserwuje się wzrost wydajności zakładów uzdatniania wody, które wykorzystują nisko – lub wysokociśnieniowe membranowe procesy uzdatniania wody.
EN
The increase of contamination of potable water sources and more restrict demands on drinking water quality result in application of novel and more efficient processes to water treatment. Among them, pressuredriven membrane process which enable the elimination of wide group of contaminants and do not cause the recontamination of water can be found. Thus, the increase of capacity at water treatment plants, in which high and low pressure driven membrane process are applied, can be nowadays observed.
PL
Woda obiegowa w instalacjach ciepłowniczych musi posiadać odpowiednie parametry fizykochemiczne, uzależnione od wymagań technicznych producentów urządzeń, przez które przepływa. Nie powinna powodować powstawania kamienia kotłowego, pienić się oraz korozyjnie oddziaływać na elementy instalacji. W pracy przedstawiono badania dotyczące oceny możliwości wykorzystania odpadowych wód termalnych w celu uzupełnienia ubytków wody sieciowej w największym polskim geotermalnym systemie ciepłowniczym zlokalizowanym w obrębie niecki podhalańskiej. Obszar ten cechuje się dużymi zasobami wód termalnych, a jednocześnie deficytem wód zwykłych. Odpadowe wody termalne ze względu na wykazywane parametry fizykochemiczne mogą być wykorzystane w systemie dopiero po uzdatnieniu. Podczas badań zagospodarowana i uzdatniana była jedynie część całkowitego strumienia wody geotermalnej (do 5 m3/h), odpowiadająca mniej więcej zapotrzebowaniu systemu ciepłowniczego na świeżą uzdatnioną wodę obiegową (ok. 550 m3/miesiąc). Ubytki wody sieciowej wynikają z nieszczelności sieci, prowadzenia remontów, modernizacji lub obsługi sieci. Oczyszczanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem procesów membranowych w zintegrowanym systemie złożonym z ultrafiltracji (UF) i dwóch niezależnych stopni odwróconej osmozy (RO-1 i RO-2) połączonych szeregowo. Uzdatnianie prowadzone było przy częściowym wykorzystaniu artezyjskiego ciśnienia złożowego, co pozwoliło zredukować moc pomp obiegowych eliminując zużycie energii o około 0,7–0,9 kW. Dzięki podwyższonej temperaturze wody uzdatnionej zredukowana została moc cieplna o około 30 kW oraz efektywniej prowadzone były procesy oczyszczania i odgazowania wody. Uzyskano redukcję: zawartości żelaza ze stężenia około 4 do 0,013 g/m3, twardości ogólnej z 13,5 val/m3 do <0,02 val/m3, zasadowości z 4,45 val/m3 do <0,01 val/m3, fosforanów z 0,03 do <0,006 g/m3, uzyskując spełnienie wymagań określonych w normach, co po korekcie pH i odgazowaniu pozwala wykorzystać uzdatnione wody geotermalne dla uzupełnienia ubytków wody sieciowej w systemie ciepłowniczym. Polska Norma PN-85/C-04601 nie specyfikuje wymagań w zakresie dopuszczalnego stężenia m.in. chlorków i siarczanów w wodzie obiegowej, a więc anionów wpływających na korozyjność wody, głównie wżerową. Jony te tworzą rozpuszczalne związki z metalami, utrudniając powstawanie i wytrącanie tlenków metali. Zastosowanie przedstawionej technologii membranowej w odsalaniu wód termalnych pozwoliło na uzyskanie wysokiego stopnia retencji. Wynosi on dla chlorków 97% po RO-1 i 99% po RO-2, natomiast dla siarczanów 99% już po RO-1.
EN
Distribution water that circulates in heating installations must meet certain parameters depending on the technical requirements set by the manufacturers of the equipment through which it flows. It should not cause scaling of boilers, should not corrode parts of the installation and should not foam. This paper examines the proposition the used of geothermal water to replenish network water losses in the largest Polish geothermal heating system located within the Podhale Basin reservoir. The area in question has considerable geothermal water resources while at the same time exhibiting a fresh water deficit. Only part of the total volume of geothermal water (up to 5 m3/h) was used and treated; this is roughly equivalent to the district heating system demand for treated fresh distribution water (ca. 550 m3/month). The treatment uses membrane processes within the framework of a integrated arrangement including ultrafiltration (UF) and two independent reverse osmosis stages (RO-1 and RO-2) connected in series. Artesian pressure was used to a certain extent during the treatment, which makes it possible to reduce the power required for the distribution pump, decreasing electrical power consumption by ca. 0.7–0.9 kW. Thanks to the fact that the temperature of the water to be treated is higher than the public supply, the thermal capacity requirement was reduced (30 kW) and both water treatment and degassing processes are more efficient. Iron content was reduced from ca. 4 to 0.013 g/m3, total hardness was reduced from 13.5 eq/m3 to <0.02 eq/m3, alkalinity was reduced from 4.45 eq/m3 to <0.01 eq/m3 and phosphate content was reduced from 0.03 to <0.006 g/m3. Thus the requirements set forth in the standards have been met and the treated geothermal water can be used to replenish network water losses in the district heating system following pH adjustment and degassing. The PN-85/C-04601 Polish Standard does not specify any requirements concerning the admissible concentrations of, inter alia, chloride and sulphate ions, i.e. anions that affect water corrosivity, mostly pitting corrosivity. These ions form soluble compounds with metals and thereby inhibit the formation and precipitation of metal oxides. The use of the membrane technology discussed here in the desalination of geothermal waters, also made it possible to achieve high retention coefficients – 97% after RO-2 for chlorides and 99% for sulphates already after RO-1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.