Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości materiałów budowlanych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy zawarte w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, i w powołanych w nich normach, określające wymagania dotyczące oprzewodowania ze względu na jego reakcję na ogień. Wykazano, że wdrożenie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) nie spowodowało automatycznie konieczności zmiany obowiązujących przepisów stosowanych przy projektowaniu i budowie. Odniesiono się do funkcjonujących na rynku wydawnictw dotyczących reakcji na ogień oprzewodowania.
EN
The article presents the rules for the selection and erection of wiring systems in respect of their reaction to fire in low-voltage electrical installations, based on the requirements of Polish technical construction regulations and the standards referred to therein.
EN
Randomness in construction material properties (e.g. Young's modulus) can be simulated by stationary random processes or random fields. To check the stationarity of commonly used techniques, three random process generation methods were considered: Xn(t), Yn(t), and Zn(t). Methods Xn(t) and Yn(t) are based on a truncation of the spectral representation method with the first n terms. Xn(t) has random amplitudes while Yn(t) has random harmonics phases. Method Zn(t) is based on the Karhunen–Loève expansion with the first n terms as well. The effects of the truncation technique on the mean-square error, covariance function, and scale of fluctuation were examined in this study; these three methods were shown to have biased estimations of variance with finite n. Modified forms for those methods were proposed to ensure the truncated processes were still zero-mean, unit-variance, and had a controllable scale of fluctuation; in particular, the modified form of Karhunen–Loève expansion was shown to be stationary in variance. As a result, the modified forms for those three methods are advantageous in simulating statistically homogenous material properties. The effectiveness of the modified forms was demonstrated by a numerical example.
3
Content available remote Wytrzymałość muru na ściskanie
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o znormalizowanej wytrzymałości muru na ściskanie. Przedstawiono schemat wyznaczania wytrzymałości różnego rodzaju murów na podstawie normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Porównano dwa najbardziej popularne elementy murowe o tej samej klasie wytrzymałości i przedstawiono uzyskane wartości wytrzymałości obliczeniowych muru.
EN
The article discusses the factors determining standard compressive strength of walls. A system is presented for determining the strength of various types of walls on the basis of PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Two most popular masonry pieces were compared, with the same strength grade, together with presentation of calculated rated strength values for the wall.
4
Content available remote Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych
PL
W artykule opisano możliwość uzyskania tynków renowacyjnych z wykorzystaniem zeolitów. Przeanalizowano wpływ naturalnego zeolitu frakcji 0,5–2,0 mm zastosowanego w ilości 14,76% masowych na właściwości tynków aplikowanych na zasolonych murach.
EN
The article describes the possibility of plaster restorationobtaining renovation plaster with the use of zeolites. The It also contains an analysis of the influence of natural 0.5–2.0 mm fraction of the zeolite used in an amount of 14.76% (mass percentage) on the properties of applied plaster on applied to saline walls.
PL
W artykule omówiono technologie obniżania temperatury mieszanki betonowej oraz pielęgnację wewnętrzną betonu. Przedstawiono korzyści wynikające z dodania materiałów zmiennofazowych (PCM – Phase Change Materials) do mieszanki w celu pielęgnacji wewnętrznej mieszanki podczas jej dojrzewania w klimacie gorącym i suchym.
EN
The article discusses the technologies of lowering the temperature of concrete mix and internal curing of concrete. It also presents the benefits of adding phase-change materials (PCM) to the mix for the purpose of internal curing during its maturation in a hot and dry climate.
6
Content available remote Glina jako materiał budowlany
PL
W artykule omówiono charakterystykę gliny jako materiału budowlanego z pokazaniem jej wad i zalet. Omówiono alternatywę dla gliny lekkiej ze słomą, jaką jest glina z dodatkiem porowatych środków mineralnych, takich jak keramzyt, szkło porowate itp. Opisano metody poprawy izolacji cieplnej z gliny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na glinę lekką ze słomą w nowatorskiej metodzie budowania ściany z gliny lekkiej przy pomocy modułów drewniano-słomianych tynkowanych gliną.
EN
The article discusses the characteristics of clay as a construction material, showing its advantages and disadvantages. It also discusses an alternative to light clay with straw, which is the clay with the addition of porous mineral components such as kermesite, porous glass, etc. In addition, the article describes methods of improving thermal insulation made of clay, paying special attention to light clay with straw utilised in the innovative method of constructing walls from light clay with wooden and straw modules plastered with clay.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności farb „zimnych” przeznaczonych do renowacji pokryć dachowych. Analizie poddano nagrzewanie się powierzchni i właściwości radiacyjne powłok zastosowanych na podłożu metalowym i niemetalowym.
EN
The article presents the results of efficiency tests of reflective coatings designed for the renovation of roofs. The surface heating and radiative properties of coatings applied on metallic and non-metallic substrate have been analysed.
PL
W artykule przedstawiono analizę poprawności metod badawczych i wymagań dotyczących produkcji oraz wprowadzania do obrotu folii w płynie. Opisano zawarte w dokumentach normatywnych błędy oraz zaproponowano sposoby ich poprawienia.
EN
The article presents an analysis of the correctness of test methods for requirements regarding production and introduction of liquid film products to the market. Errors found in the norms are described and methods of their correction are proposed.
PL
W artykule poddano analizie poprawność wzorów zamieszczonych w normie PN-EN 15632-1:2009, służących określeniu deklarowanych wartości oporu cieplnego oraz przewodności cieplnej rur preizolowanych giętkich. Na podstawie przeprowa-dzonej analizy wskazano błędy i nieścisłości. Przedstawiono przykład, w którym zestawiono wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacją z wynikami otrzymanymi z wyliczeń według zaproponowanych poprawionych wzorów.
EN
The article analyses the correctness of the equations given in the EN 15632-1:2009 standard, which aim to determine the declared values of thermal resistance and thermal conductivity of pre-insulated flexible pipes. The analysis points out some errors and inaccuracies. The article also presents an example that compares the results of calculations performed in accordance with the specification with the results obtained from calculations performed in accordance with the proposed corrected equations.
10
Content available remote Nanocementy i nanobetony
PL
W artykule omówiono wyniki badań nad poprawą właściwości betonu z wykorzystaniem nanotechnologii. Przedstawiono przykłady nanomodyfikacji prostych i złożonych. Opisano nowe właściwości nanobetonów: zdolność do naprawiania rys, samoregeneracji, przepuszczania światła i samoochrony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
EN
The article discusses results of research on improving the properties of concrete using nanotechnology. Examples of simple and complex nano-modifications are presented. New properties of nanoconcretes are described, i.e. capability to repair scratches, self-regeneration, light transmittance and self-protection against harmful external factors.
11
Content available remote Geopolimery w budownictwie
PL
W artykule omówiono historię zastosowania geopolimerów oraz możliwości ich wykorzystania w budownictwie. Przedstawiono najczęstsze sposoby pozyskiwania spoiwa geocementowego oraz porównano skład i właściwości betonu geocementowego ze składem i właściwościami klasycznego betonu. Zasygnalizowano problemy utrudniające rozwój tej technologii, a także jej perspektywy w innych gałęziach przemysłu.
EN
The article describes the history of the use of geopolymers and the possibilities of their application in construction. It presents the most frequent ways of obtaining geocement binder and also provides a comparison of the composition and properties of geocement concrete with the composition and properties of traditional concrete. The article also indicates problems that hinder the development of this technology, as well as the prospects for its application in other industries.
12
Content available remote Dźwiękochłonne właściwości materiałów ziarnistych
PL
Autor w publikacji przekonuje, że materiały ziarniste mają właściwości pochłaniania dźwięków, co udowadnia opisem wyników badań doświadczalnych fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku. Badania przeprowadzono na czterech rodzajach granulatów (polistyrenu, polipropylenu, keramzytu i piasku kwarcowego) w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH.
13
Content available remote Gliniec czyli keramzyt : termoizolacyjna glina spęczniona
PL
Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że glina jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych. Chociaż techniki jej wypalania znane są ludzkości od kilku tysięcy lat, to jednak dopiero w 1913 r. Amerykanin Steven Hayde, przypadkowo poddając obróbce termicznej niektóre gatunki gliny, odkrył w niej nową właściwość - lekkość. Nowy produkt w formie kruszywa zdążył być zastosowany w okresie I wojny światowej do budowy żelbetowych statków(!). Uzyskany przy jego pomocy lekki beton spełniał wymagania konstruktorów, którzy potrzebowali betonu o marce co najmniej 35 MPa (obecnie klasa B-35) i ciężarze objętościowym nie przekraczającym 1840 kg/m3.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.