Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 275

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotogrametria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Fotogrametria w architekturze i przemyśle
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
EN
A crucial activity in architectural and archaeological conservation research is the process of synthesising information in which the researcher records collected field data in the form of a planar drawing. This labour-intensive stage is significantly improved by automated systems which support the measurement work. Some of these are programs that convert sets of photographs into virtual and spatial models. The author compares the reasonably priced software options, shares the experience which was gathered during their use and presents the results of the research. The paper also presents the economic aspect and practical examples and highlights the development potential of these tools.
PL
Kluczowym działaniem w badaniach konserwatorskich architektonicznych oraz archeologicznych jest proces syntetyzowania informacji, podczas którego zebrane dane terenowe zapisywane są w postaci płaskiego rysunku. Ten pracochłonny etap można znacząco usprawnić, wykorzystując zautomatyzowane systemy wspomagające prace pomiarowe. Wśród nich są programy przetwarzające zbiory zdjęć na modele przestrzenne. W niniejszym opracowaniu autor, bazując na przeprowadzonym porównaniu dostępnego oprogramowania i doświadczeniach zbieranych w trakcie jego stosowania, przedstawia efekty wykonanego rozpoznania, ekonomiczne i praktyczne wskazania użytkowe oraz zwraca uwagę na potencjał rozwojowy stosowania tych narzędzi.
PL
W artykule zaprezentowano nowoczesny, prototypowy system AutoInvent pozwalający na automatyzację procesu inwentaryzacji zasobów mineralnych poprzez wykonywanie pomiaru objętości składowisk z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. W celu zwiększenia dokładności danych zastosowano fuzję innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowania laserowego 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integrację dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTK oraz precyzyjne laserowe pomiary tachimetryczne. Automatyzacja procesu pomiarowego zwiększa bezpieczeństwo mierniczych górniczych oraz skraca czas potrzebny na prace w terenie poprzez ograniczenie konieczności przebywania ludzi na zwałowisku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.
EN
The article presents a prototype of a modern system called AutoInvent, that allows for the automation of the mineral resources inventory process by measuring the volume of stacks using an unmanned aerial vehicle. In order to increase the accuracy of the data, a fusion of innovative measurement technologies was used: 3D laser scanning and lowaltitude photogrammetry, as well as the integration of two methods of precise positioning: GNSS satellite measurements supported by RTK network corrections and precise laser total station measurements. Automation of the measurement process increases the safety of mining surveyors and shortens the time needed for field work by reducing the need for people to be personally present on the stack. The project co-financed by European Union from European Regional Development Fund within the Smart Growth operational Programme 2014-2020. The project carried out within National Centre for Research and Development call: INNOSBZ.
EN
The article presents an original optical system to measure displacements across joints or cracks in building structures. It describes the concept of system operation, algorithms to be followed and results of practical tests that have been performed. The proposed solution is based on digital photos taken with a non-metric digital camera, modified by defining its internal orientation elements and correction of lens distortion during calibration, constituting the measurement instrument registering the pictures of markers. QR (Quick Response) codes are proposed to be the markers. Being digitally processed, a set of registered images allow visualising the measured size of occurred displacements. Owing to this solution, it is possible to obtain data on a mutual position of two or more QR codes in the form of translation elements in 3D space and appropriate three orientation angles. Appointed elements are unequivocal in spatial interpretation and not limited by dimension. As the tests performed by the authors show, the results are more than satisfactory. The proposed measurement technology is an objective system of data acquisition, suitable for automating the whole monitoring process of displacements of building structure elements concerning joints and cracks.
PL
Optyczny system pomiarowy działający w oparciu o technologię fotogrametrii, pozwalający na szybki i dokładny pomiar obiektów o skomplikowanej strukturze. Budowa amatorskiego skanera 3D pozwalającego na odwzorowanie kształtu oraz tekstury graficznej skanowanego obiektu.
EN
Photogrammetric optical measurement system allowing for fast and accurate measurement in complex form. Construction of an amateur 3D scanner that allows to reproduce the shape and graphic texture of the scanned object.
PL
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju okonturowania, kąta sporządzania dokumentacji fotograficznej oraz typu rozkładu na ocenę fragmentacji urobku. Badania przeprowadzono dla trzech różnych prób, uzyskanych z odstrzelenia bloczków badawczych.. Na podstawie uzyskanych danych zauważono, że największy wpływ na analizę fotogrametryczną ma okonturowanie urobku. Delineacja automatyczna, pomimo że znacząco przyspieszała czas analizy, najczęściej wymagała wykonania przez użytkownika znaczących korekt, które w dużej ilości przypadków nie były możliwe do wprowadzenia. Kąt sporządzania dokumentacji zdjęciowej miał marginalne znaczenie dla wielkości kąta do 45°. Kąt 90° dokładnie obrazował płaszczyznę próby, przez co możliwa była lepsza identyfikacja rozmiaru analizowanych brył. Typ zastosowanego rozkładu miał marginalny wpływ na wynik analiz.
EN
The influence of the type of delineation, angle of photographs from which they were taken, and type of distribution based on which fragmentation assessment was made, were presented in this paper. Researched was made based the muck pile obtained from blasted three individual concrete blocks. On the basis of the obtained data, it was shown that the major influence on the assessment results, had a delineation process. Despite the fact that an automatic delineation, expedite time of the analysis, it most often requires from the user to perform a significant amount of corrections. Moreover in a large number of cases the corrections were not possible to apply. The angle range of 30¸45°, has not significantly influence the results of analysis. Only the angle of 90° showed different results. It was explained by the plane of the test, which made possible better identification of rock boundaries. The type of distribution had a small impact on the fragmentation result.
PL
Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ostatnich latach rozszerzył możliwości przenoszenia sensorów pomiarowych, stanowiąc uzupełnienie dla fotogrametrii lotniczej w postaci fotogrametrii z niskiego pułapu. Zasięg opracowań, uzyskiwane dokładności oraz szybkość i duże możliwości wizualizacji informacji o terenie stanowią doskonałe wsparcie dla wykonywania prac urządzeniowo-rolnych, w tym scaleń gruntów. Niniejszy artykuł przedstawia zastosowania BSP i fotogrametrii z niskiego pułapu w opracowaniach Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.
EN
Evolution of unmanned aerial systems (UAV) in recent years, significantly expanded possibities of carrying measuring devices. Drones has become complement to traditional aerial photogrammetry. Area of survey, achieved accuracy, quick data processing and wide possibilities of data visualization, provide excellent support in land consolidation projects. In this paper authors would like to share their experience related to UAV and low-altitude photogrammetry application within everyday tasks at Lower Silesian Office of Geodesy and Agricultural Areas in Wroclaw, Poland.
PL
W pracy przedstawiono autorską metodę fotogrametrycznego pomiaru przyrostu rozwarcia szczelin i pęknięć obiektów budowlanych i inżynierskich posadowionych na terenach szkód górniczych, wywołanych eksploatacją podziemną. Uzyskane wyniki badań doświadczalnych potwierdzają wysoką dokładność z odchyleniem standardowym poniżej 0,1 mm prostej metodyki z zastosowaniem techniki komputerowej, światłowodowej oraz aparatu cyfrowego CCD.
EN
The paper presents the author's method of photogrammetric measurement of gap growth and cracking of construction objects in areas of mining damage caused by mining. The obtained experimental results confirm the high accuracy with a standard deviation below 0.1 mm, a simple methodology using computer and fiber optics technology and the use of a CCD digital camera.
PL
Wraz z rozwojem nowych technologii w branży budowlanej, w szczególności technologii BIM, powstają innowacyjne metody zbierania informacji i analizy konstrukcji, w tym rusztowań budowlanych. Kierując się tym spostrzeżeniem, autorzy artykułu zaproponowali metodykę oceny wybranych elementów konstrukcji rusztowania budowlanego z wykorzystaniem narzędzi technologii BIM. Analizie poddano rusztowanie budowlane o powierzchni ok. 1500 m2. Zgromadzony przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego materiał zdjęciowy posłużył do opracowania chmury punktów, której analiza pozwoliła na szczegółową ocenę elementów konstrukcji. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano zalety i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii do analiz konstrukcji rzutowań budowlanych.
EN
Along with the development of new technologies in the construction industry, in particular BIM technology, innovative methods of collecting and analyzing structures, including construction scaffolding are created. Based on this observation, the authors of the article proposed a methodology for assessing selected elements of the construction scaffolding structure using BIM technology tools. A building scaffolding with an area of approximately 1500 m2 was analyzed. The photographic material collected with the help of an unmanned aerial vehicle was used to develop a point cloud, the analysis of which allowed for a detailed assessment of structural elements. The research allowed to indicate advantages and limitations resulting from the application of this technology for the analysis of construction projections.
EN
Despite the progress in digitization of civil engineering, the process of bridge inspection is still outdated. In most cases, its documentation consists of notes, sketches and photos. This results in significant data loss during structure maintenance and can even lead to critical failures. As a solution to this problem, many researchers see the use of modern technologies that are gaining popularity in civil engineering. Namely Building Information Modelling (BIM), 3D reconstruction and Artificial Intelligence (AI). However, despite their work, no particular solution was implemented. In this article, we evaluated the applicability of state-of-the-art methods based on a case study. We have considered each step starting from data acquisition and ending on BIM model enrichment. Additionally, the comparison of deep learning crack semantic segmentation algorithm with human inspector was performed. Authors believe that this kind of work is crucial for further advancements in the field of bridge maintenance.
PL
Pomimo postępu w cyfryzacji budownictwa, proces inspekcji mostów jest nadal przestarzały. W większości przypadków jego dokumentacja składa się z notatek, szkiców i zdjęć. Powoduje to znaczną utratę danych podczas fazy utrzymania konstrukcji, a nawet może prowadzić do awarii. Wielu badaczy jako rozwiązanie tego problemu upatruje w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które zyskują na popularności w inżynierii lądowej. Technologii takich jak modelowanie informacji o budynku (BIM), rekonstrukcja 3D i sztuczna inteligencja (AI). Jednak pomimo wykonanej do tej pory pracy nie zaimplementowano żadnego konkretnego rozwiązania. W tym artykule oceniliśmy przydatność tych najnowocześniejszych metod na podstawie studium przypadku. Rozważaliśmy każdy krok począwszy od pozyskania danych, a skończywszy na wzbogaceniu modelu BIM. Ponadto przeprowadzono porównanie algorytmu segmentacji semantycznej pęknięć w uczeniu głębokim z ludzkim inspektorem. Uważamy, że tego rodzaju prace są kluczowe dla dalszych postępów w utrzymaniu mostów.
EN
The El Fuerte de Samaipata site inscribed on the UNESCO World Heritage List presents a pre-Columbian, multicultural history on the surface of a big sandstone rock. There are several ways of creating precise, high-resolution documentation of this rock, including classic geodetic surveys, modern high-definition surveying (terrestrial laser scanning), and close-range photogrammetry. Close-range photogrammetry is a low cost technique, and the detailed RGB documentation provided by it aids architectural and archaeological research. This paper presents the results of the application of close-range photogrammetry in different light bands (visual, infrared, and thermal). Sony ILCE-7RM2, Parrot Sequoia, and Flir Tau2 cameras were used. The authors obtained over 50 thousand images and over 27 thousand multispectral images (multiplied by four bands, which gave over 100 thousand single band images). The multispectral and thermal data enabled risk maps to be created for conservation purposes.
PL
Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO El Fuerte de Samaipata jest świadectwem bogatej, wielokulturowej, prekolumbijskiej historii rzeźbienia tej wielkiej piaskowcowej skały. Opisano zastosowanie wielu sposobów precyzyjnej dokumentacji całej skały, w tym klasyczne metody geodezyjne, nowoczesne pomiary w wysokiej rozdzielczości (naziemne skanowanie laserowe) i fotogrametrię bliskiego zasięgu. Fotogrametria bliskiego zasięgu jest techniką niskokosztową, a dostarczona przez nią szczegółowa dokumentacja RGB pomaga w badaniach architektonicznych i archeologicznych. W artykule przedstawiono wyniki zastosowania fotogrametrii bliskiego zasięgu w różnych pasmach promieniowania elektromagnetycznego (widzialnym, podczerwonym i termicznym). Zastosowano kamery Sony ILCE-7RM2, Parrot Sequoia i Flir Tau2. Autorzy zebrali ponad 50 tysięcy obrazów RGB i ponad 27 tysięcy obrazów multispektralnych, co pomnożone przez cztery rejestrowane pasma dało w sumie ponad 100 tysięcy pojedynczych obrazów do przetworzenia. Dane multispektralne i termiczne były szczególnie przydatne przy opracowaniu map ryzyka w celach konserwatorskich.
EN
Assessment of the impact of aquatic exercises on the relationship between sagittal spinal curvatures and isokinetic trunk muscle endurance against standard land exercises in women after breast cancer treatment. Methods: 40 women post breast cancer divided into two groups: a study group (n = 20) participated in the aquatic exercises and a control group (n = 20) performed the land exercises. Data collection occurred both before and after the 8 week intervention. Measurements were taken from the SG and CG performing antagonistic movements (flexions/extensions) to assess the endurance (120 °/s) in isokinetic conditions and a photogrammetric examination to define sagittal spinal curvatures. Results: A significant improvement ( p < 0.05) in total work and average power was found among women after the aquatic exercises irrespective of the muscle group under examination. There were no significant changes in any examined parameters after the land exercises. In the study group, there was a significant association of gamma angle decrease and an increase of all examined functional parameters of total work and average power of both the extensor muscles (r = –0,49 to –0.51) and the trunk flexors (r = –0.48 to –0.51). In the control group, a similar tendency of functional-postural changes was observed only for the extensor muscles of the trunk (r = –0.54 to –0.58). Conclusions: General exercises performed in water, as opposed to those performed on land, are more effective in terms of the functional-postural retations in women after breast cancer.
EN
The main objective of project is to increase the effectiveness of visual inspection of a terrorist attack or catastrophe and to identify victims by developing a mobile research platform to: quickly document the location of the event, protect forensic evidence, examine forensic evidences, check forensic databases to quickly identify the perpetrator of a terrorist attack and victims of an event. One of topics of this project (modules of The Mobile Forensic Platform) is visualization of a mass incident scene, using a drone with a 3D lidar. The purpose of LIDAR is to detect elevation changes by sending out pulses of light and measuring the time it takes for the pulse to return to the sensor. The return pulse’s time indicates the distance to the target. Lidars cannot recognize forensic evidence such as shoe prints, blood, etc. Comparing the presented mass spot visualization techniques and considering all pros and cons presented systems, it seems that for module for documenting the mass event spot best measuring system will be based on the drone platform using the 3D laser scanning system and photo camera.
PL
Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności inspekcji wzrokowej miejsca ataku terrorystycznego lub katastrofy oraz identyfikacja ofiar poprzez opracowanie mobilnej platformy badawczej w celu: szybkiego udokumentowania lokalizacji zdarzenia, ochrony dowodów kryminalistycznych, zbadania dowodów kryminalistycznych, sprawdzenia baz danych kryminalistycznych, aby szybko zidentyfikować sprawcę ataku terrorystycznego i ofiary zdarzenia. Jednym z tematów tego projektu (moduł Mobilnej Platformy Kryminalistycznej jest wizualizacja sceny masowego incydentu za pomocą drona z wykorzystaniem lidara 3D. Skaner 3D wykrywa zmiany wysokości poprzez wysyłanie wiązki lasera i pomiar czasu potrzebnego na powrót impulsu do czujnika. Czas impulsu zwrotnego wskazuje odległość do celu. Lidar nie rozpoznaje dowodów kryminalistycznych, takich jak odciski palców, krew itp. Porównując przedstawione techniki wizualizacji miejsca zdarzenia masowego oraz biorąc pod uwagę wszystkie zalety i wady systemów, wydaje się, że w przypadku modułu do dokumentowania miejsca zdarzenia najlepszy system pomiarowy będzie oparty na platformie drona z wykorzystaniem laserowego systemu skanującego 3D i aparatu fotograficznego.
EN
Urban changes occur as a result of new constructions or destructions of buildings, extensions, excavation works and earth fill arising from urbanization or disasters. The fast and efficient detection of urban changes enables us to update geo-databases and allows effective planning and disaster management. This study concerns the visualization and analysis of urban changes using multi-period point clouds from aerial images. The urban changes in the city centre of the Konya Metropolitan area within arbitrary periods between the years 1951, 1975, 1998 and 2010 were estimated after comparing the point clouds by using the iterative closest point (ICP) algorithm. The changes were detected with the point-to-surface distances between the point clouds. The degrees of the changes were expressed with the RMSEs of these point-to-surface distances. In addition, the change size and proportion during the historical periods were analysed. The proposed multi-period change visualization and analysis method ensures strict management against unauthorized building or excavation and more operative urban planning.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.