Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The usage of the reduced pressure in the processes of smelting and refining of metal alloys allow to remove not only the gases dissolved in the metal bath, but also the impurities having a higher vapour pressure than the matrix metal. Blister copper produced in flash furnace contains many impurities such as lead, bismuth and arsenic. Some of them must be removed from molten metals, because of their deleterious effects on copper electrical properties. When the smelting process is carried out in the induction vacuum furnaces, the above-mentioned phenomenon is being intensified, one or another mixing of bath and increase in the surface area of mass exchange (liquid metal surface). The latter results from the formation of a meniscus being an effect of the electromagnetic field influence on the liquid metal. In the work, the results of refining blister copper in terms of removing lead from it, are presented. The experiments were carried out in the induction crucible vacuum furnace at temperatures of 1473 and 1523 K, and operating pressures in a range of 8 - 533 Pa.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania stłuczki float pozyskanej z recyklingu w procesie topienia szkieł opakowaniowych oraz jej wpływ na ów proces. Zaprezentowano wyniki badań zestawów surowcowych oraz uzyskanych szkieł z 30% i 60% dodatkiem stłuczki. W ramach prac laboratoryjnych przeprowadzono pomiary zapęcherzenia i badanie współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz termiczną analizę różnicową zestawów szklarskich zawierających dwa środki klarujące: sulfat lub wieloskładnikową mieszaninę As2O3, Sb2O3, NaNO3 w proporcji 1:1:1. Uzyskane rezultaty wykazują korzystny wpływ stosowanej stłuczki float z recyklingu na proces topienia.
EN
The article discusses the possibility of using float glass cullet from recycling for melting packaging glass and the impact of its addition on the melting process. The results of tests of raw material sets and obtained glasses with the addition of 30% and 60% cullet have been presented. As part of laboratory work the measurements of the amount of bubbles, the coefficient of thermal expansion and thermal differential analysis were carried out when two clarifying agents were used: sulfate and multicomponent mixture of As2O3, Sb2O3, NaNO3 in a 1:1:1 ratio. The results obtained demonstrate the positive effect of the recycled float used on the melting process.
PL
Celem drugiej części podjętych prac było wykonanie odlewów użytkowych z żarowytrzymałych stopów niklu, tradycyjnie przerabianych plastycznie, przeznaczonych do eksploatacji w ekstremalnie trudnych warunkach. Omówiono związane z tym problemy technologiczne i uzyskane efekty, tak w zakresie właściwości odlanych stopów, jak i jakości otrzymanych odlewów. Przedmiotem badań były stopy Inconel 740 (IN740) i Haynes 282 (H282), które stosowane są dotychczas wyłącznie jako stopy przerabiane plastycznie. Podjęto próby topienia ich w otwartym piecu indukcyjnym i odlewania grawitacyjnego. Wykazano, że właściwości mechaniczne tak otrzymanych stopów są w wysokiej temperaturze porównywalne, a nawet przewyższają właściwości ich odpowiedników przerabianych plastycznie. Potwierdzono, że przy zachowaniu odpowiednio dobrze opracowanego reżimu technologicznego możliwe jest wykonywanie z tych stopów odlewów dobrej jakości, przeznaczonych do pracy w temperaturze znacznie przekraczającej 760°C.
EN
The aim of the second part of the study was to make utility castings of refractory nickel alloys, traditionally processed plastically, intended for use in extremely difficult conditions. The related technological problems and obtained effects were discussed, both in terms of the properties of cast alloys and the quality of the castings obtained. Inconel 740 (IN740) and Haynes 282 (H282) alloys were the subject of research, which so far have been used only as plastically processed alloys. Attempts were made to melt them in an open induction furnace and gravity casting. It has been shown that mechanical properties of such alloys are comparable at high temperature and even exceed those of their counterparts processed plastically. It has been confirmed that with a well-developed technological regime it is possible to produce from these alloys of good quality castings intended for operation at temperatures significantly exceeding 760°C.
PL
Kruszywa topione magnezjowe odgrywają bardzo ważną rolę jako jedne z podstawowych surowców stosowanych w technologii produkcji materiałów ogniotrwałych dla przemysłu stalowego. Ich skład chemiczny i właściwości mają decydujący wpływ na kształtowanie trwałości eksploatacyjnej wyłożeń ogniotrwałych podstawowych urządzeń przemysłu stalowego. Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. przy współudziale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie w efekcie realizowanego wspólnie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych” opracowały technologię i uruchomiły linię technologiczną dla procesu topienia. Dzięki tej inwestycji uzyskano pełną kontrolę nad właściwościami produkowanych kruszyw topionych. W referacie przedstawiono także uzyskane efekty w zakresie eksploatacji wyrobów z zastosowaniem wyprodukowanych kruszyw topionych magnezjowych.
EN
Fused magnesia aggregates play a very important role as one of the basic raw materials applied in the production technology of refractory materials for the steel industry. Their chemical composition and properties have a decisive impact on forming the working life of the fireproof lining of basic devices for the steel industry. Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. together with the Faculty of Materials Science and Ceramics of the AGH University of Science and Technology in Cracow, as a results of the common POIG project, Measure 1.4 „The application of aggregates obtained from domestic alternative resources in refractory materials”, developed a technology and launched a technological line for the process of fusing. Due to this investment, full control over the properties of the produced fused aggregates was achieved. The paper presents also the obtained effects in terms of the application of products with the use of the produced fused magnesia aggregates.
EN
Energy conservation is an important step to overcome the energy crisis and prevent environmental pollution. Casting industry is a major consumer of energy among all the industries. The distribution of electrical energy consumed in all the departments of the foundry is presented. Nearly 70% of the energy is consumed especially in the melting department alone. Production of casting involves number of process variables. Even though lot of efforts has been taken to prevent defects, it occurs in the casting due to variables present in the process. This paper focuses the energy saving by improving the casting yield and by reducing the rejections. Furthermore an analysis is made on power consumption for melting in the induction furnace to produce defective castings and improvement in the casting yield. The energy consumed to produce defective castings in all other departments is also presented. This analysis reveals that without any further investment in the foundry, it is possible to save 3248.15 kWh of energy by reducing the rejections as well as by improving the casting yield. The redesign of the feeding system and the reduced major rejection shrinkage in the body casting improved the casting yield from 56% to 72% and also the effective yield from 12.89% to 66.80%.
6
EN
The author has developed and patented several types of gas cupola furnaces, which, due to replacing coke with gas, do not emit carbon monoxide, sulfur dioxide and coke dust. The author has defined the optimal modes of gas-and-air mixture combustion, i.e. the optimal coefficient of air discharge and gas mixture escape speed in melting cast iron. It has been experimentally proved that from the point of view of obtaining the maximum temperature, the optimal was the process with some lack of air, i.e. with α = 0.98. The results of metallurgical studies used in the article allowed to develop an optimal structure of the gas cupola furnace with a heterogeneous refractory filling, and to establish the optimal composition of the filling. For the first time the optimal composition of the filling is given: 40% of chamotte, 30% of high-alumina refractory, 30% of electrode scrap. It has been noted that when gas cupola furnaces were used, the main environmental advantage was the reduction of dust emission into the atmosphere, CO and SO2 content.
PL
Część magnezjowa w wyrobach niewypalanych, zawierających węgiel, stanowi główny element ich odporności na oddziaływania korozyjno-erozyjne procesów stalowniczych. Staranny dobór surowców decyduje o trwałości wyłożenia ogniotrwałego. W artykule przedstawiono właściwości wyrobów wyprodukowanych z zastosowaniem surowców z alternatywnych źródeł oraz wyniki przeprowadzonych testów z ich zastosowaniem w kadziach stalowniczych. Artykuł stanowi podsumowanie uzyskanych efektów podczas realizacji prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach realizacji POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”.
EN
Magnesia in the unfired refractories containing carbon is the main factor which influences resistance to corrosion and erosion processes, occurring in the steelmaking process. The careful selection of raw materials determines durability of refractory linings. The article presents the properties of the magnesia-carbon refractories produced using raw materials from alternative sources and the results of tests of their use in a steel ladle. The article is a summary of the results obtained during the performance of research and development conducted in the framework of a POIG project: Action 1.4 "The application of aggregates obtained from domestic alternative resources in refractory materials".
8
Content available remote Surowce magnezjowe z alternatywnych źródeł
PL
W pracy przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych nad otrzymywaniem surowców magnezjowych z zasolonych wód wykonanych w ramach realizacji przez Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. przy współudziale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”. W eksperymentalnej linii wytrącano z zasolonych wód wodorotlenek magnezu, który poddano kalcynacji w specjalnie przygotowanych kasetonach w piecu tunelowym Zakładów Magnezytowych ,,ROPCZYCE” S.A. Tak otrzymana magnezja kalcynowana poddawana była topieniu w łukowym piecu elektrycznym innowacyjnej linii topienia utworzonej w ramach realizowanego projektu i posłużyła do wytworzenia kruszywa magnezjowego. Na każdym etapie technologicznym wykonywano oznaczenia strat prażenia i składu chemicznego produktów magnezjowych. Wyselekcjonowane frakcje kruszywa magnezjowego poddano badaniom składu fazowego, chemicznego w mikroobszarach i obserwacjom mikroskopowym. Otrzymane kruszywo magnezjowe, pozyskane z wodorotlenku magnezu wytrąconego z zasolonych wód miało właściwości wymagane w przypadku tego typu surowców stosowanych w produkcji zasadowych materiałów ogniotrwałych
EN
The results of R&D works are presented, concerning the obtainment of magnesia raw materials derived from saline water. The works were done in frames of realization of a POIG project: Action 1.4 "The application of aggregates obtained from domestic alternative resources in refractory materials" by Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. in cooperation with the Faculty of Materials Science and Ceramics at the AGH-UST in Kraków. Magnesium hydroxide was precipitated by using an experimental line and calcined in a tunnel furnace of Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A., using specially prepared coffers. The obtained caustic magnesia was fused in an electrical arc furnace of an innovative line for fusion developed during the realization of the project and it was used for the manufacturing of magnesia aggregate. The determination of calcination losses and chemical composition of magnesia products has been done in each technological stage. Selected fractions of the magnesia aggregate were characterized with respect to their phase composition, chemical composition in microareas, and microstructure. The magnesia aggregate derived from the saline water fulfilled requirements expected by aggregates that are used for production of basic refractory materials.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania paleniska cyklonowego w procesie witryfikacji popiołów lotnych na potrzeby produkcji materiałów budowlanych. Proponowane rozwiązanie oprócz funkcji topienia popiołów lotnych i przygotowania na ich bazie materiałów o wymaganych właściwościach pozwala na zabudowę w układzie kotła bloku parowego. Dzięki temu palenisko cyklonowe zwiększa elastyczność energetyczną kotła a tym samym całego bloku parowego. Poprzez jego zabudowę możliwe jest w okresie "doliny nocnej" wyłączenie podstawowych palników kotła pyłowego, jednocześnie utrzymując go w stanie gorącej rezerwy dzięki spalaniu gazów powstałych w procesie spalania i zgazowania pyłu węglowego w palenisku cyklonowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest znaczące obniżenie kosztów utrzymania bloku parowego w gotowości do produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym przetwarzaniu popiołów lotnych do użytecznych gospodarczo materiałów. Z punktu widzenia procesu witryfikacji popiołu lotnego korzystne jest stosowanie popiołów lotnych o wysokiej stracie prażenia. Uzyskany w trakcie procesu witryfikacji produkt charakteryzuje się stratą prażenia na poziomie 0.1%. Poprzez zastosowanie odpowiedniego procesu chłodzenia płynnego żużla możliwe jest uzyskanie materiału o dużej porowatości który można wykorzystać np. przy produkcji pustaków ściennych.
EN
The article presents the possibilities of using cyclone furnace in the process of vitrification of fly ash for the production of construction materials-cast. The proposed solution in addition to the functions of melting of fly ash and prepare for their base materials with the required properties allows development in a steam boiler unit. As a result, it increases the flexibility of the cyclone furnace power boiler and therefore the entire block of steam. Through its development, it is possible during the "valley northern" off the elementary boiler burners of pulverized while maintaining it in a hot standby state by heating by combustion gases produced by combustion and gasification of coal dust in the cyclone. With this solution it is possible to significantly reduce the cost of maintaining the block steam in readiness for the production of electricity, while the processing of fly ash to economically useful materials. From the point of view of the vitrified fly ash preferred is the use of fly ash with a high loss on ignition. Produced during the vitrification of the product has a loss on ignition of less than 0.1%. Through the use of suitable cooling process of molten slag, it is possible to obtain a material of high porosity that can be used eg. the production of hollow wall.
EN
Thermal processes in domain of thin metal film subjected to a strong laser pulse are discussed. The heating of domain considered causes the melting and next (after the end of beam impact) the resolidification of metal superficial layer. The laser action (a time dependent bell-type function) is taken into account by the introduction of internal heat source in the energy equation describing the heat transfer in domain of metal film. Taking into account the extremely short duration, extreme temperature gradients and very small geometrical dimensions of the domain considered, the mathematical model of the process is based on the dual phase lag equation supplemented by the suitable boundary-initial conditions. To model the phase transitions the artificial mushy zone is introduced. At the stage of numerical modeling the Control Volume Method is used. The examples of computations are also presented.
11
Content available remote Metody odlewania magnezu. Przegląd nowoczesnych technologii
PL
Metale i ich stopy stanowią podstawę cywilizacyjnego postępu ludzkości. Szczególne znaczenie tych materiałów wynika z faktu, że zwiększają one dostęp człowieka do pozostałych „źródeł” cywilizacji, głównie energii oraz informacji. Stanowią bowiem podstawę do wykonywania użytecznych dla ludzi produktów.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące sposobu przygotowania zestawu umożliwiającego kontrolowany przebieg reakcji pomiędzy poszczególnymi jego składnikami. Preferowany do tej pory tradycyjny sposób topienia zestawu, oparty na mieszaniu ze sobą wszystkich surowców szklarskich, zasypu sporządzonego zestawu do pieca i topieniu go, zastąpiono przygotowaniem zestawu w sposób selektywny, tj. poprzez mieszanie ze sobą selektywnie dobranych (w ściśle określonych proporcjach) składników zestawu w oddzielnych etapach. Selektywny dobór składników zestawu daje możliwość kontrolowania („narzucenia”) kolejności zachodzących podczas topienia reakcji, a powstające podczas tych reakcji produkty pośrednie łatwo następnie ze sobą (i z innymi składnikami zestawu) reagują, co w wyraźny sposób poprawia efektywność całego procesu topienia i znacząco ogranicza segregację składników zestawu. W przypadku szkieł opakowaniowych lub szkła float topienie zestawu przygotowanego według tej metody oznacza w praktyce separację reakcji krzemionki z sodą oraz krzemionki z wapieniem (lub wapieniem + dolomitem). W artykule omówiono również zagadnienia dotyczące separacji selektywnie dobranych składników zestawu przez ich zagęszczanie w procesie granulowania.
EN
This paper discusses the issues of method for preparing a glass batch allowing controlled course of reactions between the various batch constituents. Preferred so far traditional way of glass batch melting based on mixing together all the batch constituents and charging of prepared glass batch into to furnace and melting were replaced by selective way of glass batch preparation, i.e. by mixing together selectively chosen (in specific proportions) batch components in separate steps. Selective choice of batch constituents gives the ability to control („enforcing”) order of reactions during melting, and formed during those reactions intermediate products then easily react with each other (and other batch constituents), what clearly improves the efficiency of whole melting process and significantly reduces segregation of batch constituents. In the case of containers glass or float glass batch, melting prepared according to this method is in practice the separation of the reaction between silica and soda and between silica and limestone (or dolomite + limestone). The paper also discusses the issues concerning the separation of selectively chosen batch constituents by their densification in the granulation process.
PL
Przeprowadzono próby topienia i rozdmuchiwania technicznego Al2O3, złomu wyrobów boksytowych, złomu wyrobów korundowo-cyrkonowych, andaluzytu oraz mieszaniny technicznego Al2O3 (72% mas.) i piasku kwarcytowego (28% mas.). Próby topienia prowadzono w piecu łukowo-oporowym. Po stopieniu, wypływającą z pieca strugę stopu rozdmuchiwano sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 atmosfer. Uzyskano regularne kuliste cząstki, których średnice, w zdecydowanej większości, zawierały się w granicach 0,1–1,0 mm. Badania przeprowadzone zgodnie z normą International Standard ISO 13503-2: 2006(E) wykazały, że wszystkie uzyskane granulaty spełniają kryteria określone dla propantów ceramicznych i mogą być stosowane w procesach szczelinowania hydraulicznego.
EN
Trials of melting and blowing of Al2O3, scrapped bauxite products, scrapped corundum-zirconium products, andalusite and a mixture of technical Al2O3 (72% by mass) and quartzite sand (28% by mass) have been conducted. The melting trials were carried out in an electric-arc resistance furnace. After melting, the stream flowing out of the furnace was blown with compressed having the pressure of 5atm pressure. Regular spherical particles, the diameters of which ranged mostly between 0,1–1,0 mm, were obtained. The investigations conducted in accordance with International Standard ISO 13503-2: 2006(E) revealed that all the obtained granulated products fulfil the criteria specified for ceramic proppants and can be used in hydraulic fracturing processes.
PL
Otrzymywanie wyrobów na drodze odlewniczej wymaga dużego reżimu technologicznego. Ciekły metal, którym zalewane są gotowe formy odlewnicze, musi charakteryzować się odpowiednim składem chemicznym. Drugim istotnym elementem jest ściśle określony dla poszczególnych stopów odlewniczych zakres temperatur zalewania. Spełnienie tych warunków i utrzymanie ich na wymaganym poziomie również w czasie transportu metalu do stanowisk zalewania determinuje otrzymywanie wymaganych w odlewie właściwości.
EN
Obtaining products by means of casting requires observing the disciplined technological process. Liquid metal, with which the ready casting moulds are poured, must be characterised by the proper chemical composition. The second essential element is the strictly determined – for individual casting alloys – range of pouring temperatures. Meeting these conditions and maintaining them at the required level, also during transporting liquid metals to pouring stands, determines obtaining the required properties of castings.
15
Content available remote Laboratory melting, casting and forging of manganese TWIP steel
EN
Purpose: The article deals with the possibility of experimental melting, casting and forging of these kinds of steel in laboratory induction melting furnace Design/methodology/approach: The metallographic tests and Rastegaev compression test were made to describe microstructural properties and flow stress behaviour at different forging temperatures. Findings: Results of this test show the true stress - true plastic strain diagrams which can be used as a data input to the numerical simulation of forging for example in DEFORM 3D simulation software. Research limitations/implications: Microstructure analysis proved successful handling during all forging operations - no cracks and similar defects were observed in the microstructure. Practical implications: Transportation industry demands high strength steels with the possibility to absorb high energy in case of a sudden collision. In recent years, so-called TWIP steels are in the focus of research of materials with high strength suitable for car bodies. Originality/value: TFeMn TWIP is a high-strength steel concept with superior formability, which may be close to being produced industrially. High manganese TWIP steels are highly ductile, high strength Mn austenitic steels characterized by a high rate of work hardening resulting from the generation of deformation-nucleated twins.
EN
This article contains information concerning of the analysis the possibility of defining refinery qualities of the slag based thermo-physical and thermo-dynamical data. It was showed the brass refining with the many-carbide reagents introduced i n to the slag. The paper presents the results of the structure analysis of the brass after carbide slag refining in the industrial conditions. The results of the macrostructure analysis have confirmed the argument on high reducing effectiveness of manganese and aluminium carbide used during CuZn39Pb2 alloy melting. The X-Ray microanalysis of the ingot cross-section has shown considerable discrepancies in the disposition of the inclusions. This effects showed on the great influence of reduction melting condition in to the brass melting.
17
Content available Optimization of the Brass Melting
EN
The article describes the optimization of the melting brass. Brasses, as one of the most popular alloys of copper, deserve special attention in the context of the processes of melting, which in turn would provide not only products of better quality, but also reduce the cost of their production or refining. For this purpose, several studies carried out deriatographic (DTA) and thermogravimetric (TG) using derivatograph. The results were confronted with the program SLAG - PROP used to evaluate the physicochemical properties of the coatings extraction. Based on the survey and analysis of the program can identify the most favorable physico - chemical properties, which should be carried out treatments. This allows for slag mixtures referred configurations oxide matrix containing specific stimulators of the reaction. Conducted empirical studies indicate a convergence of the areas proposed by the application. It should also be noted that the program also indicates additional areas in which to carry out these processes would get even better, to optimize the melting process, the results.
EN
Nickel alloys belong to the group of most resistant materials when used under the extreme operating conditions, including chemically aggressive environment, high temperature, and high loads applied over a long period of time. Although in the global technology market one can find several standard cast nickel alloys, the vast majority of components operating in machines and equipment are made from alloys processed by the costly metalworking operations. Analysis of the available literature and own studies have shown that the use of casting technology in the manufacture of components from nickel alloys poses a lot of difficulty. This is due to the adverse technological properties of these alloys, like poor fluidity, high casting shrinkage, and above all, high reactivity of liquid metal with the atmospheric air over the bath and with the ceramic material of both the crucible and foundry mold. The scale of these problems increases with the expected growth of performance properties which these alloys should offer to the user. This article presents the results of studies of physico-chemical interactions that occur between the H282 alloy melt and selected refractory ceramic materials commonly used in foundry. Own methodology for conducting micro-melts on a laboratory scale was elaborated and discussed. The results obtained have revealed that the alumina-based ceramic sexhibits greater reactivity in contact with the H282 alloy melt than the materials based on zirconium ompounds. In the conducted experiments, the ceramic materials based on zirconium silicate have proved to be a much better choice than the zirconia-silica mixture. Regardless of the type of the ceramic materials used, the time and temperature of their contact with the nickel alloy melt should always be limited to an absolutely necessary minimum required by the technological regime.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mechanicznego przerobu odpadów akumulatorów Li-Ion i Ni-MH z telefonów komórkowych z otrzymaniem frakcji masy anodowo-katodowej do przerobu hydrometalurgicznego. Przedstawiono również wyniki przetopu masy anodowo-katodowej z otrzymaniem stopu Co-Ni i Ni-Co. Prace badawcze prowadzono w IMN Gliwice w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.01.02-00-015/09-00 oraz pracy statutowej.
EN
This paper results of mechanical processing of the scrapped Li-Ion and Ni-MH batteries from mobile phones, from which the anode-cathode mass was obtained for hydrometallurgical processing, have been presented. Besides, results from smelting the anode-cathode mass enabling production of the Co-Ni and Ni-Co alloys are given.
EN
The current numerical study focuses on the feasibility of furnishing thermal comfort in a structure, by using paraffin wax stored on a plate below the ceiling in a multi-storey building. The method is aimed to reduce energy demands at the increasing thermal loads. In summer, in daytime, walls of the building are exposed to the ambient thermal load, and heat transferred inside is absorbed by the melting wax. The study is numerical. It relates to temperature variations outside and inside, coupled with heat conduction and accumulation in walls, with radiation between the surfaces, with natural convection of air inside and melting of the wax at the ceiling. Fins spacing on the storage plate, visualization of the melting process, and its parametric investigation provide an insight into the physical phenomena. Temperature and flow fields were investigated for 3 mm and 12 mm thick layers of wax. At the specified conditions of the present study a 3 mm layer provides thermal comfort for most of the day, while a 6 mm layer may suffice for the entire day. Fluent 6.3 software was used in the computations.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.