Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper presents a numerical analysis of the propagation of a disturbance in the form of a mechanical wave caused by a concentrated force applied perpendicular to the plane of the wall fragment analyzed in the work. Numerical tests were carried out on a numerical model of concrete blocks with rubber filling and on hollow concrete blocks, as a reference model. The impact of using concrete-rubber hollow bricks on effective stress values obtained in two time steps was assessed. Stress distributions are presented graphically in two perpendicular cross-sections of the wall (vertical and transverse) at the location of the application of the declared concentrated load. The results obtained are summarized in the table. The rubber used as the filling was modeled as Zahorski's hyperelastic material. A numerical analysis was performed in the ADINA program.
PL
Przedstawiono analizę numeryczną propagacji zaburzenia w postaci fali mechanicznej wywołanej oddziaływaniem, które stanowiła wymuszająca siła skupiona, przyłożona prostopadle do płaszczyzny analizowanego w pracy fragmentu muru. Badania numeryczne przeprowadzono, wykonując model numeryczny z pustaków betonowych z wypełnieniem gumowym oraz z samych pustaków betonowych, z których mur stanowił model referencyjny. Oceniono wpływ zastosowania pustaków betonowo-gumowych na wartości naprężeń efektywnych uzyskanych w dwóch krokach czasowych. Rozkłady naprężeń przedstawiono graficznie w dwóch prostopadłych względem siebie przekrojach muru (pionowym i poprzecznym) w miejscu przyłożenia deklarowanego oddziaływania skupionego. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli. Gumę użytą jako wypełnienie zamodelowano jako hipersprężysty materiał Zahorskiego. Analizę numeryczną wykonano w programie ADINA.
EN
Effective shock absorption of the body in the presence of excitations of a random nature results in the necessity of using vibration dampers. The classic solution is the viscous damper, which works by dissipating mechanical energy in the form of heat generated to the external environment. The characteristics of the flexible components in car suspensions (elastic and damping) affect the transfer of mechanical energy. The purpose of the research was to develop a method for assessing the impact of damping in a suspension system on the transfer of mechanical energy from unsprung masses to the body. The assumed research goal was carried out on a vehicle model with two degrees of freedom, whose parameters corresponded to the real object. The developed method uses energy relationships occurring between selected variables of the vibrating motion of inertial elements of a motor vehicle. The results obtained during simulation tests were empirically verified on a real object. The proposed method allows to assess how the damping in the suspension system affects the energy relationships occurring in the vehicle suspension vibrating motion.
PL
Tłumienie wartości sił napędów pneumatycznych w pozycjach skrajnych stanowi podstawowy aspekt pracy w wielu aplikacjach przemysłowych. Odpowiedni dobór parametrów tłumienia wpływa na poprawę jakości działania, płynność pracy systemów napędowych oraz minimalizację liczby i czasu nieprzewidzianych awarii. W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z zastosowaniem tłumienia napędów pneumatycznych oraz skutki uszkodzeń wynikających z jej braku.
EN
Majority of modern cars are equipped with standard suspension systems with hydraulic shock absorbers. They are reliable elements, but came to the limit of their possibilities to ensure reasonable level of vibration accelerations, when cars became lighter and diameters of the wheel rim and tires has big diameter. This paper provides possible solution for the modern car suspension systems with controlled damping and self-powering service and data transmission. Such dampers implements smart liquid and electrically realized damping force control. This paper focused on electrical properties of this type of shock absorbers. Provided experimental research use shock absorber – energy harvester of new design. All experiments performed on shock machine using produced by authors prototype of original design. Energy gaining performed using three similar prototypes with ferro-nanomagnetic liquid, permanent magnet core and ferromagnetic steel core. Obtained results provided in the graphical form as electric gain with open circuit and loaded by electric load.
PL
Większość nowoczesnych samochodów jest wyposażona w standardowe układy zawieszenia z hydraulicznymi amortyzatorami. Aktualnie stosowane amortyzatory są niezawodne, jednak nie umożliwiają dalszego rozwoju w odniesieniu do znacznych wartości przyśpieszeń drgań w lekkich samochodach o dużych średnicach felg i opon. Artykuł przedstawia nowe możliwości rozwiązań w nowoczesnych układach zawieszenia z kontrolowanym tłumieniem, autonomicznym zasilaniem oraz monitoringiem. Zaproponowane tłumiki zapewniają inteligentne, elektrycznie sterowaną siłę tłumienia. W pracy skupiono się na właściwościach elektrycznych zaproponowanych amortyzatorów cieczowych. Do badań eksperymentalnych wykorzystano opracowany przez autorów prototyp amortyzatora, a eksperymenty przeprowadzono na maszynie uderzeniowej. Pozyskiwanie energii z amortyzatora zrealizowano przy użyciu trzech podobnych prototypów z cieczą z nanocząstkami magnetycznymi na bazie żelaza, rdzeniem z magnesem trwałym i rdzeniem ze stali ferromagnetycznej. Uzyskane wyniki przedstawiono jako uzyskaną energię elektryczną zarówno w układzie z otwartym obwodem, jak i obciążeniem elektrycznym.
EN
The paper deals with relation between inner structure of the machine and the composite material used in it and macroscopic dynamic response. It presents the experimental results of testing the relation between inner composite material structure and damping properties presented by logarithmic decrement quantity. Moreover, the paper provides the case study of application the composite material layered structure to the flexographic printing machine and results of that applications presented by printing speed.
PL
W artykule omówiono zależność między wewnętrzną budową maszyny i wykorzystanego w niej materiału kompozytowego a makroskopową odpowiedzią dynamiczną układu. Przedstawiono wyniki badań zależności między wewnętrzną strukturą materiału kompozytowego a właściwościami tłumiącymi wyrażonymi przez logarytmiczny dekrement tłumienia. Ponadto zaprezentowano studium przypadku – zastosowanie kompozytu warstwowego w konstrukcji drukarki fleksograficznej oraz wpływ tego rozwiązana na uzyskiwaną prędkość druku.
EN
The impact of a moving load speed on the dynamic overload of beams, assuming that the track of the load has no unevenness, is examined. First the problem of a visco-elastic beam on a Winkler foundation subjected to a force moving at a constant speed will be solved. Using the Bubnov-Galerkin method, the deflections of the beam, and then the bending moments and shear forces will be determined. The solution of the problem will be obtained both for the case of a forced vibration and the case of a free vibration after the moving force has left the beam. Using these solutions, dynamic amplification factors will be determined for the deflections, bending moments, and shear forces, which are different for the two cases. The magnitude of the amplification factors increases and decreases alternately as a function of the speed. In the case of a single force on a beam, the dynamic overloads are limited, and do not exceed 60%. There is no resonance phenomenon in the beam subjected to the single moving force. The dynamic amplification factors determined in this way can be used as correction coefficients when designing engineering structures subjected to moving loads by static methods.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowany został wpływ prędkości pojazdów na wielkość współczynników dynamicznych, określonych wzorami (1.3), przy założeniu, że nawierzchnia jest bez nierówności. Wpływ ruchomego obciążenia na drgania nawierzchni drogowej i kolejowej oraz mostów drogowych i kolejowych przedstawiono rozwiązując zadanie belki swobodnie podpartej spoczywającej na podłożu odkształcalnym, obciążonej siłą poruszającą się ze stałą prędkością. Wyznaczono współczynniki dynamiczne, które są różne w przypadku ugięć, momentów zginających i sił poprzecznych (wzory (3.1) – (3.3)). W analizie uwzględniono zarówno drgania wymuszone jak również drgania swobodne, kiedy obciążenie jest już poza belką. Położenie siły opisane jest bezwymiarową współrzędną η=vt/l. Zatem przy η≤1 ruchoma siła znajduje się na przęśle (drgania wymuszone), zaś przy η>1 siła jest już poza belką (drgania swobodne). Przytoczono z monografii [6] wzory uogólniające, określające górne granice współczynników dynamicznych, uzyskane na podstawie obliczeń przeprowadzonych przy różnych wartościach parametru opisującego położenie ruchomej siły vt/l. W przypadku współczynnika dynamicznego maksymalnego ugięcia i momentu zginającego środka pojedynczego przęsła są to odpowiednio wzory (3.4) i (3.5). Z kolei współczynnik dynamiczny siły poprzecznej tuż przy podporze dany jest wzorem (3.6).
EN
A study of the results of FEM simulations of plate and shell models are presented to reference of a violin vibrations problems. The influence of arching, variable thickness and damping was considered. ABAQUS/Explicit procedure of “Dynamic Explicit” was used in the simulation. Anisotropy in the material properties (spruce) was considered (9 elastic constants).
8
EN
Modelling of structural elements using materials with significantly different parameters is a demanding issue, mainly due to the possibilities of commercial computing software. The paper presents a method of modelling the damping properties of a component consisting of a steel beam filled with a composite material. The compatibility of the modelling using the finite element method with the results of experimental studies have been proved. These results provide the first step for innovative machine tool body construction that consist these types of elements.
PL
Modelowanie elementów konstrukcyjnych, wykorzystujących materiały o znacząco różniących się parametrach, jest wymagającym zagadnieniem głównie ze względu na możliwości komercyjnych pakietów obliczeniowych. W artykule przedstawiono autorską metodę modelowania właściwości dyssypacyjnych komponentu składającego się ze stalowej belki, wypełnionej materiałem kompozytowym. Wykazano zgodność wyników modelowania metodą elementów skończonych z rezultatami badań doświadczalnych. Wyniki te stanowią punkt wyjścia do budowy nowatorskiej konstrukcji obrabiarki, której elementy nośne wykonane będą z tego typu elementów.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktywnych metod tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych. Opisane w nim zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Podstawowym celem tych urządzeń jest ograniczanie potencjalnych skutków występowania zdarzeń, które mogą wywołać eksplozję. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
EN
Paper presents the overview of the active methods of detonation suppression processes in reactive gaseous mixtures. In this paper the influence of the inert gas zone, dry powder and water mist on explosion processes was investigated. It was based on the literature review. Despite the significant improvements in the management and service of installations which process the materials of an explosive nature, there is still a need to create the innovative methods and measures to ensure the proper level of explosion safety. The primary purpose of such devices is to minimize the incidence of events that could potentially cause an explosion. The elements, that may contribute to reduce the effect of explosion are among others, the mitigation of explosions damages and flammable substance leaks as well as operating procedures and safety management in industrial applications.
EN
The paper presents the results of rheological testing performed with the use of DMA (Dynamic Mechanical Analyser) rheometer on specimens made of natural rubber (NR) and synthetic rubber (CR) elastomeric materials typically used for production of bridge bearings. The experiments provided the values of complex stiffness modulus and phase shift angles over a very wide temperature and frequency range, enabled determination of glass transition temperatures and plotting the master curves of the respective materials and, moreover, indentation tests were carried out with a spherical indenter pressed down with linearly increasing force. The test results can be used for both qualitative and quantitative evaluation of the materials and for determining certain mechanical parameters of linear viscoelastic constitutive models formulated for the infinitesimal strain theory. The indentation test was conducted to obtain values which can be used for indirect validation of constitutive hyperelastic and visco-hyperelastic models built up for continuum large deformation theory. Moreover, the paper partly evaluates the effect of long-term (natural) ageing of materials on their rheological properties.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych przeprowadzonych za pomocą reometru DMA na próbkach typowych elastomerów powstałych na bazie kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku syntetycznego (CR) stosowanych do produkcji łożysk mostowych. W badaniach wyznaczono moduły zespolone i kąty przesunięcia fazowego w bardzo szerokim zakresie temperatury i częstotliwości, wyznaczono wartości temperatury zeszklenia, określono krzywe wiodące poszczególnych materiałów oraz przeprowadzono badania, w których indenter (wgłębnik) o kulistym kształcie jest wciskany w badany materiał z liniowo narastającą siłą. Uzyskane wyniki mogą służyć do jakościowej i ilościowej oceny poszczególnych materiałów, jak również do wyznaczenia wybranych parametrów materiałowych modeli konstytutywnych liniowej lepko-sprężystości formułowanych dla teorii małych odkształceń. W przypadku testu wgniatania (indentacji) jego wyniki mogą posłużyć do pośredniej weryfikacji modeli konstytutywnych hipersprężystości i hiperlepkosprężystości formułowanych w ramach teorii dowolnych deformacji. Praca zawiera także elementy oceny wpływu starzenia długoterminowego (naturalnego) na zmianę właściwości reologicznych materiału.
EN
The paper presents results of dynamic researches conducted on test bed of rotor system. The aim of research was to identify the impact of damping washers to natural frequency of the system. The first part of paper treats with measurements of rotor system in non-stationary states and the second one is about vibration performances parameters in stationary states. Article presents an example of approach to the problem conducted in laboratory conditions, the results of which can be easily transferred on board of a ship or vessel.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku modelowym układu wirującego. Celem badań było zidentyfikowanie wpływu podkładek tłumiących na częstotliwość rezonansową systemu. W pierwszej część pracy zaprezentowano wyniki uzyskane podczas pomiarów parametrów drganiowych w czasie pracy układu wirnikowego w stanach nieustalonych, natomiast druga dotyczy parametrów drgań w stanie ustalonym. Artykuł przedstawia przykład podejścia do problemu prowadzonego w warunkach laboratoryjnych, którego wyniki można łatwo zaimplementować podczas pomiarów na okrętach lub innych jednostkach pływających.
PL
Zwiększenie prędkości jazdy pociągów i rozwój kolei dużych prędkości spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania problemami dynamiki kolejowych sieci trakcyjnych. W ostatnich latach pojawiło się w literaturze zagranicznej wiele nowych publikacji przedstawiających zaawansowane numerycznie metody symulacji drgań górnej sieci jezdnej i pantografów. W Polsce temat ten jest stosunkowo mało znany, stąd jednym z celów pracy jest przegląd literatury na temat metod modelowania sieci trakcyjnych. Celem zasadniczym jest przedstawienie oryginalnej metody symulacji drgań sprzężonego układu sieć trakcyjna – pantograf oraz zastosowanie metody do analizy drgań przykładowej sieci trakcyjnej. Metoda bazuje na modelu obliczeniowym przedstawionym przez autorów w odrębnej pracy, sformułowanym na podstawie teorii drgań wiotkiego cięgna z ciągłym rozkładem masy. Górna sieć jezdna jest traktowana jako wstępnie napięty, wieloprzęsłowy wieszar cięgnowy złożony z liny nośnej o niepomijalnym zwisie w przęsłach i przewodu jezdnego podwieszonego za pomocą wiotkich wieszaków nie przenoszących ściskania. Sieć trakcyjna jest obciążona dwoma pantografami poruszającymi się ze stałą prędkością. Pantografy są układami dynamicznymi o dwóch stopniach swobody. Równania ruchu wyprowadzone metodą Lagrange’a – Ritza zostały w tej pracy przekształcone poprzez wyodrębnienie nieliniowych sił, które kompensują wpływ wieszaków ściskanych. Opisano metodę rozwiązania nieliniowych równań ruchu i wyjaśniono sens fizyczny stowarzyszonych z nimi równań liniowych. Przedstawiono przykład symulacji drgań sieci złożonej z dziesięciu przęseł, świadczący o efektywności i możliwościach obliczeniowych prezentowanej metody oraz zbadano wpływ tłumienia w materiale liny nośnej i przewodu jezdnego na charakterystyki dynamiczne badanej sieci.
EN
Increasing train speeds and rapid development of high speed railway systems give rice to growing interest in dynamics of railway overhead wire systems. In recent years, many new publications on advanced numerical methods for computer simulation of vibration of pantographcatenary systems appeared in foreign literature. In Poland, this topic is relatively unknown, hence one of the objectives of this paper is to review the literature on methods for modeling overhead contact lines and pantographs. The main goal is to present an original method for simulation of pantograph and catenary coupled system vibration and the use of method in dynamic analysis of a sample system. The method is based on the computational model which have been presented in a separate article. This model is formulated on the basis of vibration theory of a continuous cable. Catenary is treated as initially tensioned, multi-span cable structure which consists of a carrying cable characterized by non-negligible static sag and a contact wire suspended by means of droppers. The slackening of droppers under compressive forces is taken into account. Catenary is subjected to a passage of two pantographs moving with constant sped, each idealized as twodegree-of-freedom dynamic system. Equations of motion of the system, derived by the use of Lagrange equations and Ritz approximation of catenary displacements, are reexpressed in this paper to extract nonlinear forces which compensate the effects of compressed droppers. The method for solving nonlinear equations of motion is described. It is also explained what is a physical meaning of linear equations associated with these nonlinear. Exemplary simulations are presented for the catenary consisting of ten spans in order to demonstrate efficiency and computing capabilities of the simulation method. An influence of the material damping in carrying rope and this in contact wire, on the dynamic response of analyzed catenary is examined.
13
EN
This paper describes a test stand along with a model of a lance used in glass works. A prototype friction damper was used for vibration damping of the lance. Experimental tests were conducted, whose aim was to determine operating conditions under which the damper will be the most effective. Damping was evaluated based on the damping decrement determined using the resonance curve for the first form of vibration of the lance. It was found that a friction damper has optimal values of preload force from the point of view of damping of the lance's resonant vibration.
EN
Adopting the method of forced oscillation, attenuation was studied in Fontainebleau sandstone (porosity 10%, permeability 10 mD) at seismic frequencies (1–100 Hz). Confining pressures of 5, 10, and 15 MPa were chosen to simulate reservoir conditions. First, the strain effect on attenuation was investigated in the dry sample for 11 different strains across the range 1 × 10-6–8 × 10−6, at the confining pressure of 5 MPa. The comparison showed that a strain of at least 5 × 10-6 is necessary to obtain a good signal to noise ratio. These results also indicate that nonlinear effects are absent for strains up to 8 × 10-6. For all the confining pressures, attenuation in the dry rock was low, while partial (90%) and full (100%) saturation with water yielded a higher magnitude and frequency dependence of attenuation. The observed high and frequency dependent attenuation was interpreted as being caused by squirt flow.
15
EN
The springing support in a driver’s seat is a very serious issue, such that manufacturers are increasing their efforts to optimize the dynamic properties of this kind of seat. The main optimization criterion is vibration insulation efficiency with regard to health research and associated health standards and regulations. This article deals with the definition of the optimal driver’s seat properties in relation to two examples of springing systems with different kinds of damping. The first case involves the springing support of a driver’s seat that uses a pneumatic spring and a telescopic hydraulic damper. In the second case, the damping effect is achieved by two pneumatic springs whose forces effect a phase shift due to a throttle valve located in the connecting piping system.
EN
In this paper we study the influence of damping on the stability of columns under variable loads of circulatory type. As opposed to the case of static loading by potential forces, energy dissipation by damping does – in general – not ensure a stabilizing effect. For purely elastic columns, the stability limit can be improved by shape optimization. Here we show that by optimizing the distribution of damping effects along a column it is also possible to increase the critical load of a given column.
PL
W pracy badany jest wpływ tłumienia na stateczność kolumn w przypadku działania obciążeń zmiennych typu cyrkulacyjnego. Wykazono możliwość zwiększenia siły krytycznej przez dobór rozkładu tłumienia wzdłuż konstrukcji analogicznie do optymalizacji kształtu kolumn czysto sprężystych.
PL
W artykule przedstawiono metody diagnostyki układu zawieszenia, stosowane w stacjach kontroli pojazdów. Opisano metody drgań wymuszonych, stosowane w celu określenia stanu technicznego układu zawieszenia (tłumienia w zawieszeniu z naciskiem na elementy tłumiące, tj. stan techniczny amortyzatorów). Zaproponowano uzupełnienie typowych metod (EUSAMA lub BOGE) o dodatkowy pomiar z wykorzystaniem akcelerometrów przyśpieszeń drgań w wybranych punktach podczas testu drganiowego. Dla tak zarejestrowanych sygnałów można wyznaczyć funkcję wzmocnienia oraz kąt fazowy, które z kolei mogą być nośnikiem dodatkowej informacji diagnostycznej o stanie technicznym elementów tłumiących w układzie zawieszenia.
EN
The article discusses the methods of diagnosis suspension system used in vehicle inspection stations. The paper describes forced vibration method used in determining of technical condition of the suspension system (damping ratio of damping elements, i.e. the technical condition of the shock absorbers). It have been proposed in addition to standard methods (EUSAMA or BOGE) an additional measurement using accelerometers for vibration acceleration at selected points during the vibration test. Recorded signals enable to determine the gain function and a phase angle, which in turn may be a carrier of additional diagnostic information about the condition of damping elements of the suspension system.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia własne autora związane ze „strojeniem” dynamicznym konstrukcji kładek dla pieszych. W celu potwierdzenia poprawności założeń przeprowadzono szereg złożonych analiz dynamicznych wykorzystujących nieliniowe procedury i modele.
EN
The paper presents the concept of the dynamic design of lively footbridges. The goal is to reduce their dynamic excitation by tuning the structure. Tuning is based on local changes of stiffness, mass distribution or the type of cables. This can be useful as an effective way to change dynamic properties and create a self damping. Finally dynamic tuning can be an attractive alternative to TMD devices. Tuning was implemented to practice. Two completed footbridges are described in the paper. Three other theoretic examples are also presented. Moreover, the theoretic base, methodology, discussion of the results and final conclusions are included.
PL
Pomiar wyładowań niezupełnych, jest ze względu na dużą czułość urządzeń pomiarowych, często utrudniony. Mają na to wpływ różne zakłócenia. Najbardziej narażony jest pomiar wyładowań niezupełnych w warunkach przemysłowych on-line. Źródła zakłóceń mogą być różne (pochodzące z urządzenia badanego, urządzeń znajdujących się w pobliżu lub z sieci niskiego i wysokiego napięcia, radiowe). Niektóre zakłócenia są tłumione przez zastosowanie odpowiedniej konfiguracji układu pomiarowego. Wybór sposobu tłumienia jest jednak ściśle związany z warunkami pomiaru i obiektem mierzonym.
EN
The measurement of partial discharge is often hindered due to the high sensitivity of the measuring instruments. This is influenced by a number of sources of interference which the measurement is most expose to in industry conditions on-line. The source of the interference varies (and may come from the tested device it self, any devices in the vicinity or from low or high voltage networks or radio). Some interference is suppressed by using an appropriate configuration of the measurement system. The choice of the suppression method is however strictly linked to the measurement conditions and the object measured.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę badań materiałów i ustrojów przeznaczonych do ochrony przed drganiami mechanicznymi w środowisku pracy. Metoda ta jest oparta na wyznaczaniu transmitancji oraz współczynników przenoszenia drgań próbek wybranych materiałów i ustrojów na stanowisku badawczym. Głównym elementem stanowiska jest system do generacji sygnału drganiowego na bazie wzbudnika drgań J240 firmy IMV. Przedstawiono opracowaną konstrukcję obciążnika testowego z regulowaną masą oraz sposób obciążania próbek. Porównanie wyników uzyskanych dla różnych próbek potwierdza przypuszczenie, że zmiana obciążenia próbki w większości przypadków wpływa znacząco na wartości transmitancji, a więc także na tłumienie drgań. Nie jest jednak możliwe określenie jednej tendencji oraz zakresu takich zmian dla wszystkich badanych materiałów. Zmiany te nie przebiegają liniowo wraz ze zmianami obciążenia (nacisku jednostkowego).
EN
The paper presents the developed method of testing anti-vibration material properties. The methods based on determining the transmission of vibrations. It has been described a test bench based on a system of vibration generation made by IMV. The measurement system has feedback circuit and static load compensation using a pneumatic system. The paper also presents the way of sample loading during tests using developed adjustable mass. Test results were obtained as average values of vibration transmissibility calculated for tested material samples. Comparison of the results obtained for different material samples confirms the assumption that the change of the sample load, in most cases, substantially affect on the damping of vibrations. It has been found that it is not possible to determine a trend and the range of such changes for all tested materials.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.