Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  purchasing behaviour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Net Generation’s Customer Experience During a Pandemic
EN
The article presents the aspect of netgeneration client experience during a pandemic in terms of research by research companies. The aim of this article is to define the concept of netgeneration and the customer’s experience during a pandemic. In today’s marketplace, customers around the world have the belief that they will live differently in the near future as a pandemic has turned their buying experience. It should be noted that the significant determinants of the new reality seem to be greater uncertainty, less sense of security during shopping and a limited range of face-to-face sales opportunities. Consumers, therefore, can expect brands that I interact with - digitally or as restrictions are relaxed physically - to provide them with better, safer and more free interaction at a lower cost. In the modern world, there is a strong digital activism / socialism (so-called cyberactivism), i.e. a social movement in which citizens want to influence social, economic and political reality using ICT tools. In connection with this movement, one can define the development of netgeneration, which highly values the rights of the individual, independence and freedom of action, opposing institutions, including business ones, which try to limit them, and has a strong sense of common good and socio-civic responsibility, and therefore its customer experiences mainly are related to electronic purchases.
PL
Artykuł prezentuje aspekt doświadczenia klienta netgeneracji w okresie pandemii w aspekcie badań firm badawczych. Celem artykułu jest określenie pojęcia netgeneracji oraz doświadczenia klienta w czasie pandemii. Na współczesnym rynku klienci na całym świecie są przekonani, że w najbliższej przyszłości będą żyć inaczej, ponieważ pandemia zmieniła ich doświadczenia zakupowe. Należy zauważyć, że istotnymi wyznacznikami nowej rzeczywistości są: większa niepewność, mniejsze poczucie bezpieczeństwa w trakcie zakupów oraz ograniczony zakres możliwości sprzedaży face-to-face. Konsumenci zatem mogą oczekiwać, że marki, z którymi będą wchodzić w interakcje - cyfrowo lub w miarę poluzowania obostrzeń fizycznie - zapewnią im lepszą, bezpieczniejszą i bardziej swobodną interakcję przy niższych kosztach. We współczesnym świecie zauważa się silny cyfrowy aktywizm/socjalizm (tzw. cyberaktywizm), czyli ruch społeczny, w którym obywatele za pomocą narzędzi ICT chcą wpływać na społeczną, gospodarczą i polityczną rzeczywistość. W związku z tym ruchem można określić rozwój netgeneracji, która wysoko ceni prawa jednostki, niezależność i swobodę działania, sprzeciwiając się instytucjom, w tym biznesowym, które próbują je ograniczać, oraz ma silne poczucie wspólnego dobra i odpowiedzialności społeczno-obywatelskiej - dlatego jej doświadczenia klienckie związane są głównie z zakupami elektronicznymi.
EN
Classical marketing is becoming less effective. Senses and emotions, as well as a buying mood, the atmosphere of the place, where the decision to purchase is made by a buyer have key importance in stimulating both the creation of shopping behaviours and the consumer – brand relationship. The use of sensory (sensual) branding is a departure from the 2D brands, communicating through sight and hearing, towards the 5D brands, which affect the five different human senses. Sensory marketing and branding enable building a relationship with the brand, keeping the brand awareness alive, increasing sales, and exceeding the competition to a higher extent. New technologies create and strengthen the space of the buyer's experiences with the brand. The neuromarketing research shows that emotions play a significant role when making the purchasing decisions.
3
Content available Changes in the behavior of organic food consumers
EN
The purpose of this paper is to discuss the purchasing behavior of organic food consumers based on survey findings, and to identify the change patterns by comparing these findings with a 2010 study and selected conclusions from other research carried out in Poland. A PAPI survey was carried out in 2018 with 214 respondents who buy organic food in stores located in Poznań. The results were analyzed using descriptive statistics metrics. The survey revealed the growing importance of health and environmental concerns among the motives for buying organic food, as indicated by the consumers. Compared to findings from previous research, there are improvements in consumer awareness and a transition from an egoistic to an altruistic approach to how their purchasing decisions affect the natural environment. Positive developments also include the increase in the share of regular consumers who form the basic segment of the organic food market, and the fact that online sales are viewed as a prospective place of buying organic food.
EN
Green purchasing which refers to the purchase of environmentally friendly products and avoiding products that harm the environment is of particular importance in the time of exacerbating environmental problems. The volume of green purchasing increases every year, as does the clients’ willingness to make them. The present study analyses the available literature on green purchasing and attempts to identify prevailing motives and factors influencing consumer purchase intention toward green products. The article presents the results of a study conducted on 1130 employees of innovative enterprises with the aim of gauging their readiness to make such purchases and analyzing it against their characteristics.
PL
Pojęcie “zielonych zakupów” (green purchasing) odnosi się do zakupu produktów przyjaznych dla środowiska i unikania zakupu produktów szkodliwych. Bazuje ono na przekonaniu, że klienci posiadają możliwość zmniejszania szkód środowiskowych poprzez nabywanie tego rodzaju produktów. Uprzednie badania wskazały, że znacząca grupa klientów cechuje się pozytywnym nastawieniem wobec problemów ochrony środowiska. Jednak pomimo wzrastających w ostatnich latach chęci do zakupu proekologicznych produktów, ich wielkość nie zmienia się. Badania dotyczące tej problematyki wskazują na występowanie luki pomiędzy preferencjami i nastawieniem klientów a ich rzeczywistymi praktykami zakupowymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników empirycznej weryfikacji determinant wpływających na intencje zakupu proekologicznych wyrobów. Artykuł stanowi próbę identyfikacji znaczenia i siły oddziaływania wybranych czynników. Badania objęły 13 zmiennych, odnoszących się do czterech obszarów: wiedzy ekologicznej, wartości proekologicznych, nastawienia (troski o stan środowiska), intencji zachowań proekologicznych. Próba badawcza liczyła 1130 respondentów, będących pracownikami polskich przedsiębiorstw. Wyniki potwierdzają wpływ trzech zmiennych: wiedzy, wartości, nastawienia na intencje zakupu zielonych produktów. Siła tego oddziaływania zależy od indywidualnych cech klientów.
EN
Electric cars represent a promising energy-and carbon-efficient alternative to internal combustion engine cars. However, as mobility behaviour is highly habitual, convincing people to switch from conventional cars to electric is challenging. In the following research, which was carried out in the past years in Slovenia, an attempt was made to determine what influences people’s buying habits and what would motivate them to buy an electric car. It appeared that the most relevant factor for not purchasing electric cars is, firstly, its overall too high price, and, secondly, short driving ranges. Different studies, as well as the results of the following research have revealed that there is no single measure which would dramatically increase the demand for electric cars. The solution is to combine different measures or strategies like Top - Down and Bottom - Up, where both the government and car industry should come across.
EN
The present paper aims to identify coordinates of the buying behaviour prior to the Easter celebration displayed by people shopping from large surface stores in Bucharest, Romania. Through a comprehensive semi-structured, disguised and direct observation performed by people based on an observation guide with 7 topics conducted in three Kaufland stores located in various parts of Bucharest, quantitative and qualitative peculiarities of the buying and consumption behaviour of 413 individuals were uncovered. The findings of this study display the product categories, types and brands chosen by shoppers in large surface stores as well as coordinates of the in-store behaviour, rendering a detailed image of the conclusions prompted by the buying decision-making process with tremendous significance for the retail sector in Romania.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu określenie współrzędnych zachowań zakupowych przed Świętami Wielkanocnymi przejawianych przez ludzi robiących zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych w Bukareszcie w Rumunii. Poprzez obszerną semistrukturalną, z ukrycia i bezpośrednią obserwację wykonaną przez ludzi na podstawie przewodnika obserwacji z 7 tematami, przeprowadzoną w trzech sklepach Kaufland zlokalizowanych w różnych częściach Bukaresztu, zostały wykryte ilościowe i jakościowe osobliwości zachowania zakupowego i konsumpcyjnego 413 osób. Wnioski z niniejszego badania wskazują kategorie produktów, rodzaje i marki wybrane przez kupujących w sklepach wielkopowierzchniowych, jak również współrzędne zachowania w sklepie, czyniąc szczegółowy obraz wniosków wyłonionych w procesie podejmowania decyzji zakupu, które mają ogromne znaczenie dla sektora detalicznego w Rumunii.
EN
In the era of tough competition, each company should closely follow the trends on the market and watch changing expectations of potential buyers of their goods and services. Only those organizations that are able to meet the customers’ needs and preferences, gain a competitive position on the market. The objective of the article is to assess purchasing behaviour of customers travelling by ferries to Sweden on the Gdynia-Karlskrona route which is operated by Stena Line. The article consists of four main parts. The objective and methodology of empirical researches that were carried out are presented in the first part of the article. Next, there are theoretical considerations on customers’ behaviour and factors influencing their decision making process. In the third part of the article, the analysis of selected elements of purchasing behaviour of people travelling by ferries based on the results of empirical research was presented. The article ends with the summary indicating the conclusions that arose thanks to analysis of the survey results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.