Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda emisji akustycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper examines the impact of possible operational factors on strength and frequency parameters generated by bending of fibre-cement panels. The tests were performed on elements cut out of a standard commercially available panel. The samples were exposed to factors described as environmental (soaking in water, bath-drying cycles, freeze-thawing cycles) and unique (flame ignition and high temperature exposure) and then subjected to three-point bending tests. Acoustic emission (AE) signals were acquired during the external load application. After the measurements were completed, the strength of individual elements was determined and the frequencies generated during bending were calculated. The obtained results were analysed statistically. Comparing the results obtained for a group of samples subjected to environmental and unique factors, significant differences between them were noted. It was noted that the decrease in the strength of the samples is related to the emission of lower frequency sounds. It was found that the application of the presented methodology allows to determine the condition of the fibre-cement boards in use.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów trzypunktowego zginania dla elementów włóknisto- cementowych poddanych działaniu czynników środowiskowych i wyjątkowych z jednoczesną akwizycją sygnałów AE. Analizie poddano wartości wytrzymałości na zginanie oraz częstotliwości generowanych przed momentem zniszczenia. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: Obniżenie wytrzymałości elementów włóknisto-cementowych wiąże się z generowaniem niższych częstotliwości przy zginaniu w odniesieniu do próbek o niezmienionych parametrach mechanicznych. Zastosowanie metody emisji akustycznej umożliwia śledzenie częstotliwości powiązanych z powstawaniem różnego rodzaju zmian w strukturze materiału. Przebieg procesu niszczenia struktury płyty cementowo-włóknistej jest mechanizmem złożonym i powiązanym w sposób ścisły z obecnością włókien zbrojących oraz stopniem wiązania pomiędzy zbrojeniem a matrycą. Częstotliwości generowane przez zmiany zachodzące w strukturze włókno-cementu są ściśle powiązane z obecnością zbrojenia w postaci włókien oraz stopniem wiązania między zbrojeniem a matrycą. Zastosowanie techniki emisji akustycznej umożliwia skuteczne wykrywanie i monitorowanie inicjacji zmian w strukturze wpływających na obniżenie parametrów mechanicznych płyt. Otrzymane rezultaty dają możliwość zastosowania metody AE do oceny stanu pełnowymiarowych elementach cementowo-włóknistych.
PL
W przypadku konstrukcji budowlanych niezbędna jest wiedza o stanie ich poszczególnych elementów, w szczególności w miejscach narażonych duże obciążenia. Znajomość tego stanu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tychże. Powyższy powód jest przyczynkiem do opracowywania nowych i udoskonalania istniejących metod diagnostycznych. Szczególnie wartościowe są te metody, które pozwalają na wykonanie diagnostyki w sposób bezinwazyjny (nie wymagający wyłączenia obiektu z użytku na czas pomiaru). W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwościami wykorzystania metody akustycznej w analizie stanu metalowych konstrukcji budowlanych. Przedstawiono koncepcję pomiarową, zbudowane stanowisko pomiarowe oraz sposób prowadzenia pomiarów. Ponadto zaprezentowano wyniki badań wstępnych, mających na celu wskazanie w widmie zarejestrowanych sygnałów częstotliwości dominujących. Zbadano wpływ podłoża, na którym umieszczano płytę oraz liczbę i rodzaj uszkodzeń na widmo zarejestrowanych sygnałów akustycznych.
EN
In the case of building structures, it is necessary to know the status of their individual elements, in particular in places subject to high loads. Knowledge of this state has a direct impact on the safety of using these. The above reason is a contribution to developing new and improving existing diagnostic methods. The methods that allow noninvasive diagnostics (which does not require excluding the object from use during the measurement period) are particularly valuable. The article presents the results of preliminary research on the possibilities of using the acoustic method in the analysis of the condition of metal building constructions. The measurement concept, the built-in measuring stand and the way of carrying out the measurements are presented. In addition, the results of preliminary tests to show the recorded signals of dominant frequencies in the spectrum have been presented. The influence of the substrate on which the plate was placed and the number and type of damage to the spectrum of recorded acoustic signals were investigated.
PL
W artykule przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ). Scharakteryzowano metodykę wykonywania pomiarów w warunkach eksploatacyjnych dla transformatorów w ruchu (pod obciążeniem) zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych. Przedstawiono układy pomiarowe i aparaturę wykorzystywaną do badań. Wyniki pomiarów zaprezentowano na przykładzie przełącznika trójfazowego i zestawu trzech jednofazowych PPZ zainstalowanych w kadzi transformatora elektroenergetycznego.
EN
Various practical application aspects of the acoustic emission (AE) method for on-load tap changers (OLTC) diagnostics are presented in the paper. An on-site measurement methodology during apparatus normal service while installed and load in substation, as well as some exemplary measurement set-up and testing equipment used for research are proposed. One threephase OLTC and a group of three one-phase OLTCs installed in a common electrical power transformer tank are applied for exemplary measurement result presentation.
4
Content available remote Acoustic emission monitoring of granite under bending and shear loading
EN
In this study bending and shear fracture experiments on healthy and adhesively repaired granite samples with concurrent acoustic emission (AE) monitoring are discussed. AE can characterize the difference between the fracture modes using simple features analysis based on the activity of the early loading. It is the first time that such a direct correspondence between the stress field and the results of a monitoring technique emerge for granite. This offers new insight in the material's behavior especially in relation to complicated geometries where the dominant stress mode is not known a priori.
PL
W pracy przedstawiono metodę diagnostyki konstrukcji inżynierskich IADP (identyfikacji aktywnych procesów destrukcyjnych) bazującą na analizie sygnałów emisji akustycznej generowanych w czasie obciążeń eksploatacyjnych. Zaproponowano procedurę diagnostyki i monitoringu konstrukcji żelbetowych, która może być elementem obowiązującej instrukcji GDDKiA przeglądu drogowych obiektów mostowych.
EN
The paper presents the method of engineering structures IADP (identification of active damage processes) based on analysis of acoustic emission signals generated during the service load. The procedure for the diagnosis and monitoring of reinforced concrete structures is proposd, which can be the part of standard diagnosis procedure on the example bridge diagnosis.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki on-line przekładników prądowych o napięciu 110 kV. Pomiary sygnałów EA wykonano podczas normalnej eksploatacji badanych urządzeń, bez konieczności uwalniania ich spod napięcia i rekonfiguracji układu stacyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań i porównania wyników uzyskanych różnymi metodami pomiarowymi (on-line/off-line) wykazano skuteczność metody EA w diagnostyce przesiewowej przekładników prądowych typu J110-4a.
EN
The article presents a practical example of the method of acoustic emission (AE) for on-line diagnostics of current transformers with a voltage of 110 kV. Measurement of AE signals were taken during normal operation of the appliances without having to release them from the voltage and the reconfiguration of the power station. Based on the survey and comparing the results obtained by different methods measuring (on-line/offline) demonstrated the efficacy of EA methods in the screening diagnosis of the current transformer, type J110-4a.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (EA). Badania przeprowadzono dla zestawu trzech przełączników jednofazowych typu 3xVRC I 701 zainstalowanych w trójfazowym transformatorze o mocy 12 MVA. Pomiary wykonano dla jednostki nowej na stacji prób. Analizę uzyskanych wyników wykonano w dziedzinie czasowej i czasowo – częstotliwościowej. Opis sygnałów EA generowanych przez PPZ w dziedzinie czasowej wykonano za pomocą przebiegów czasowych, modułu transformaty Hilberta i czasów charakterystycznych. W dziedzinie czasowo – częstotliwościowej mierzone sygnały opisano za pomocą spektrogramów widma gęstości mocy przy wykorzystaniu krótkoczasowej transformaty Fouriera. Dodatkowo wyniki pomiarów uzyskanych metodą emisji akustycznej porównano z rezultatami badań oscylograficznych.
EN
In this paper, practical example of application of acoustic emission method (AE) to on-load tap changer diagnostics (OLTC) is presented. Research was performed on three single phase OLTCs of 3xVRC I 701 type, mounted in three-phase transformed which rated power is 12 MVA. Measurements were carried out in manufacturers transformers test facility for brand new unit. Analysis of obtained results was performed in time and time-frequency domains. In time domain, EA signals generated by OLTC were described by its time-amplitude composition, Hilbert transform modulus and characteristic times. In time-frequency domain measured signals were described by power spectral density obtained by application of short-time Fourier transform. Additionally, results of measurements obtained with application of EA method were compared with results obtained with oscilographic analysis.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody emisji akustycznej (EA) w badaniu stanu izolacji stałej w powietrzu. Badany obiekt stanowił układ elektrod płaskich wykonanych z aluminium. Dodatkowo przeprowadzono analizę EA wpływu obecności powłok dielektrycznych na powierzchniach elektrod aluminiowych i dodatkowego ich nasycenia (uszczelnienia) na wytrzymałość elektryczną układu izolacyjnego ze sprężonym powietrzem. Prace badawcze przeprowadzono przy ciśnieniu gazu o wartościach 1·105, 3·105, i 5·105, Pa, przy napięciu przemiennym o częstotliwości przemysłowej. Wskazano wady i zalety zastosowania EA w kontekście oceny stanu elektroizolacji urządzenia. Prezentowane wyniki potwierdzają zastosowanie metody emisji akustycznej, nie tylko w wykrywaniu zagrożonych obszarów, ale także służy ona do oceny czasu dalszego użytkowania układu izolacyjnego.
EN
The paper presents basic research of using acoustic emission method to analyze quality of insulation system with compressed air. Additionally performed analysis of acoustic emission signals accompanying the breakdowns in the insulation system with aluminum electrodes where electrode surface covered with double insulation layer composed of aluminum oxide and polyurethane or silicon paint. The tests have been carried out under the SF6 pressure of 1·105, 3·105, and 5·105, Pa to alternate voltage of 50 Hz frequency. Indicated the advantages and disadvantages use of EA in the context of the electric insulation condition. Showed results confirmed use of EA for detect of big risk areas and for analyzing insulation system lifetime
PL
Tematyka artykułu związana jest z opracowaniem nowej metody diagnostyki stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ). Proponowana metoda bazuje na wykorzystaniu sygnałów emisji akustycznej (EA) generowanych przez PPZ. W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody EA do oceny stanu technicznego trójfazowych PPZ charakteryzujących się konstrukcją zosobnym przełącznikiem mocy i wybierakiem.
EN
Subject of this article is connected with development of new on-load tap changers (OLTCs) diagnostic method. Proposed method is based on usage of acoustic emission (AE) signals generated by OLTC. This article presents practical example of application AE method to evaluate technical condition of OLTCs build as three phase units with separate power switch and tap selector.
PL
W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań wykonanych na modelowych źródłach wnz w celu ustalenia czy możliwe jest zwiększenie funkcjonalności metody emisji akustycznej (EA) tak aby uzyskiwać za jej pomocą informację o poziomie ładunku pozornego lub innego parametru mierzonego metodą elektryczną.
EN
The article presents the preliminary results of tests carried out on the modeled PD sources in order to determine whether it is possible to increase the functionality of the acoustic emission methods (AE) to obtain for its help information about the value of apparent charge or other parameter measured by electric method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych (WNZ) w wybranym olejowym transformatorze energetycznym. Lokalizacja ta została przeprowadzona metodą stopnia zaawansowania sygnałów opartą na obliczeniu specjalnie zdefiniowanych deskryptorów, wyznaczeniu map tych deskryptorów na ścianach bocznych badanych transformatorów w różnych pasmach częstotliwości, a następnie przeprowadzeniu analizy sygnałów emisji akustycznej (EA) zarejestrowanych w obszarach o większym stopniu zaawansowania sygnałów na mapie wybranego deskryptora. W niniejszym artykule do lokalizacji źródeł WNZ wykorzystano deskryptor o akronimie ADP.
EN
The study presents results of the location of partial discharge (PD) sources in selected power oil transformer. This location has been carried out by the method of degree of advancement of acoustic emission (AE) signals, the method is based on the calculation of specially defined descriptors, designation of maps of these descriptors on lateral walls of transformers in different frequency bands, and then the analysis of AE signals recorded in areas with a greater degree of advancement of the signals on the map of the descriptor. In this article the location of PD sources using ADP descriptor is presented.
PL
Zaprezentowano wyniki analizy cienkościennych słupów kompozytowych, podpartych przegubowo i poddanych ściskaniu osiowemu. Modele słupów wykonano techniką autoklawową. Zastosowanym materiałem był kompozyt o osnowie z żywicy epoksydowej, wzmacniany włóknami węglowymi systemu HexPly M12 (Hexcel). Badania eksperymentalne prowadzono w pełnym zakresie obciążenia konstrukcji, rejestrowano odkształcenia (za pomocą tensometrów oporowych) oraz ugięcia (za pomocą czujnika laserowego) w miejscach maksymalnych przemieszczeń środnika lub ramienia profilu ceowego. Dodatkowo, w celu określenia momentu inicjacji zniszczenia materiału kompozytowego, zastosowano metodę emisji akustycznej. Równolegle prowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) – w programie ABAQUS®. Do oceny stopnia wytężenia kompozytu wykorzystano kryterium tensorowe Tsai- -Wu. Wyniki obliczeń konfrontowano z wynikami badań eksperymentalnych, aby zweryfikować opracowane modele numeryczne.
EN
The paper presents the results of investigation to thin-walled composite material columns when supported at the bottom by a hinge and subjected to axial compression. Models of the columns were made by means of autoclave technique. The material used was a composite with an epoxy resin warp reinforced with carbon fibers HexPly M12 system (Hexcel). Experimental studies were carried out over full loading range of the structure with checks of deformation or deflexion (by strain gauge resistance or by means of laser sensor respectively) in the points of maximum deflexion of the web or flange. In addition, in order to determine the moment of initiation of destruction of the composite material, Acoustic Emission Method was used. Simultaneously, numerical calculations were conducted by using finite element method. To assess degree of the composite material effort, Tsai-Wu tensor criterion was used. Results of the calculations were compared with the experiment results, to verify the developed numerical models. Applied for numerical analysis work was ABAQUS® program.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad doborem przetwornika pomiarowego wykorzystywanego do rejestracji sygnałów emisji akustycznej (EA) generowanych przez podobciążeniowy przełącznik zaczepów (PPZ). Przedstawiono analizę porównawczą sygnałów EA generowanych przez PPZ w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem trzech przetworników pomiarowych o różnych charakterystykach przenoszenia. Na podstawie uzyskanych rezultatów wskazano jeden przetwornik, który umożliwia rejestrację zdarzeń akustycznych generowanych zarówno przez układ mechaniczny jak i zjawiska elektryczne występujące podczas pracy PPZ.
EN
Results of scientific research works considering selection of measuring transducer applied for registration of acoustic emission (AE) signals generated by on load tap changers (OLTC) are presented in the paper. A comparative analysis of AE signals generated by OLTC working under laboratory conditions in three setups, each applying measuring transducers with different transmittance. The comparative analysis was performed in order to determine their suitability for OLTC technical condition diagnosis. Based on the results achieved one transducer which enables for registration of acoustic events generated by the mechanical setup as well as by electric phenomena occurring during OLTC operation was selected.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac naukowo – badawczych związanych z diagnostyką podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ). Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem modelu fizycznego PPZ typu VEL 110, umieszczonego w kadzi wypełnionej olejem izolacyjnym. Sygnały emisji akustycznej rejestrowano szerokopasmowym przetwornikiem piezoelektrycznym przymocowanym do zewnętrznej części kadzi. Zarejestrowane sygnały poddano analizie w dziedzinie czasowej. Wyniki pomiarów metodą oscylograficzną przedstawiono w postaci przebiegów prądowych i wyznaczając wartości czasów własnych. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę porównawczą wyników uzyskanych za pomocą obu metod pomiarowych.
EN
This paper presents results of scientific research on diagnostic methods for on load tap changers (OLTC). Measurements were made in laboratory conditions with use of a physical model of the VEL 110 OLTC placed in a tank filled with insulating oil. Acoustic emission signals were recorded with use of a R15α wide band piezoelectric transducer which was fixed to the tank of the model. These signals were analyzed in the time domain, which resulted in calculation of the signal envelope and its characteristic times. The results of the oscillographic measurements are presented in the form of current diagrams and the calculated OLTC characteristic times. Basing on the obtained results of the oscillographic and acoustic measurements, a comparison analysis of both diagnostic methods was performed. The research data presented in this paper proves that detection of OLTC contact deterioration is possible by using both oscillographic and acoustic methods of diagnostics.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład diagnostyki podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (EA). Badania przeprowadzono dla przełącznika typu VEL 110 – 24 firmy ELTA zainstalowanego w transformatorze rozdzielczym o mocy 25 MVA pracującym na stacji elektroenergetycznej. Analizę uzyskanych wyników wykonano w dziedzinie czasowej i czasowo– częstotliwościowej. Opis sygnałów EA generowanych przez PPZ w dziedzinie czasowej wykonano za pomocą przebiegów czasowych, modułu transformaty Hilberta i czasów charakterystycznych. W dziedzinie czasowo– częstotliwościowej mierzone sygnały opisano za pomocą spektrogramów widma gęstości mocy przy wykorzystaniu krótkoczasowej transformaty Fouriera. Wyznaczone deskryptory sygnałów EA generowanych przez badany PPZ porównano z wynikami uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych i na tej podstawie podjęto próbę oceny stanu technicznego badanego PPZ. W celu weryfikacji uzyskanych wyników wykonano pomiary badanego PPZ metodą oscylograficzną i przeprowadzono rewizję wewnętrzną przełącznika mocy i wybieraka.
EN
Presented is a practical example of an under-load tap changer (ULTC) diagnostics with the use of an acoustic emission method (AE). The research was carried out on the switch VEL 110-24 made by ELTA, installed in a 25 MVA distiribution transformer working in a power substation. The analysis of the obtained results was carried out in time and time-frequency domains. The description of AE signals generated by ULTC in a time domain was realized with the help of time patterns, Hilbert transform module and characteristic times. In a time-frequency domain the measured signals are described with the help of power spectral density spectrograms using the short-time Fourier transform. The determined descriptors of AE signals generated by the investigated ULTC are compared with results obtained in laboratory conditions and on this basis the attempt to assess the investigated ULTC technical condition is made. With the aim to verify the obtained results, measurements of the investigated ULTC, using an oscillographic method, were made and the internal revision of a power switch and a selector was carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mających na celu ocenę powtarzalności wyników pomiarowych podczas badania podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) metodą emisji akustycznej (EA). Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych analizując wpływ stopnia zużycia styków roboczych głowicy PPZ na rejestrowane sygnały EA. Ocenę powtarzalności wyników pomiarowych przeprowadzono na podstawie analizy wartości czasów charakterystycznych wyznaczonych z zarejestrowanych sygnałów EA.
EN
The article presents the results of scientific - research to assess the reproducibility of the measurement results during the diagnosis of onload tap changers (OLTC) by acoustic emission (AE). The study was conducted in a laboratory studying the effects of wear pin head OLTC working on the recorded AE signals. Assessment of the repeatability of the measurement results performed on the basis of the characteristic time.
18
Content available remote Experimental study on fracture process of concrete by acoustic emission technology
EN
Acoustic emission is a method widely used for real time monitoring of the structural condition of materials. In this paper, the uniaxial compression tests will be carried out to acquire the correlation between the characteristics of acoustic emission signals and that of the concrete strength parameter. In the fracture process of concrete, acoustic emission, which is detected by the sensors, is generated when part of the strain energy stored in the samples is rapidly released. In order to analyze the results of experiments better, the acoustic emission event rate and the strain curve are applied. The results show that the concrete strength has an important impact on acoustic emission signals: for low-strength concrete, the acoustic emission event rate columns of fracture process are divided into six stages, and display a clear "bimodal" distribution, but such phenomenon does not appear in high-strength concrete.
PL
W artykule zaprezentowano testy określające korelację między sygnałem emisji akustycznej a parametrami betonu. Badano sygnał emisji akustycznej towarzyszący pękaniu betonu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac naukowo – badawczych związanych z detekcją wyładowań niezupełnych (WNZ) w izolatorach przepustowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (EA). Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych wykorzystując dwa modele przepustów: z izolacją papierowo – olejową (OIP) i z izolacją stałą (RIP). Analizę zarejestrowanych sygnałów przeprowadzono w dziedzinie czasowo – częstotliwościowej z użyciem: krótkoczasowej transformaty Fouriera (STFT), ciągłej (CWT) i dyskretnej (DWT) transformaty falkowej.
EN
The article presents the results of scientific - research related to the detection of partial discharges (PD’s) in the bushings using the acoustic emission method (AE). The study was conducted in laboratory conditions using two models of culverts: paper - oil insulation (OIP) and permanent isolation (RIP). Analysis of the recorded signals were carried out in the field of time - frequency using: short-time Fourier transform (STFT), continuous (CWT) and discrete (DWT) wavelet transform.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac naukowo – badawczych mających na celu ocenę stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) metodą emisji akustycznej (EA). Metoda ta pozwala na diagnostykę PPZ bez konieczności wyłączania transformatora z eksploatacji. Pomiary te przeprowadzono dla PPZ zainstalowanego w transformatorze rozdzielczym. Zarejestrowane sygnały poddano analizie w dziedzinie czasu oraz czasowo – częstotliwościowej.
EN
The paper presents results of scientifically investigative works which aim is the on load tap changers (OLTC) technical condition estimation by use of the acoustic emission (AE) method. The AE method allows for OLTC diagnosis without the necessity of exclusion the power transformer from operation. These measurements have been performed for a OLTC installed on the distribution transformer. The registered acoustic signals have been analyzed in time and time-frequency domains.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.