Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  professional qualifications
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Aby móc pracować w dozorze w odkrywkowych zakładach górniczych, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Przed 2011 rokiem były one stwierdzane przez Dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych. Nowa Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku zmieniła tę sytuację diametralnie. Ustawodawca dał wolną rękę pracodawcom w kwestii określania przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego dla osób ubiegających się o wykonanie czynności osób niższego, średniego i niektórych specjalności wyższego dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.
PL
Osoby, którym powierza się czynności kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane Prawem geologicznym i górniczym. Jest to obowiązek formalny i ma także istotne znaczenie dla przedsiębiorców górniczych oraz pracodawców. W zależności od relacji formalnych pomiędzy kandydatami na osoby kierownictwa i dozoru ruchu a pracodawcami i przedsiębiorcami górniczymi potrzebne są różne warianty postępowania dla sprawdzenia kwalifikacji. W opracowaniu przedstawiono propozycję takich procedur.
EN
The article presents the proposal of optional measures that can be taken in order to verify the qualifications of personnel whom their employer is planning to induct into managerial positions or the duties of maintenance supervision in surface mining plants – with reference to operations and specialties that do not require to be verified by mining regulatory authorities.
4
Content available remote Szkolenie personelu technicznego taktycznych systemów transmisji danych LINK
PL
Ważnym obszarem w procesie użytkowania i obsługiwania taktycznych systemów transmisji danych LINK-16, jest system szkolenia operatorów i techników. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z modelowaniem i implementacją modułowego programu szkolenia personelu technicznego. Określono również zakresy wymagań kwalifikacyjnych dla personelu technicznego TSTD, dla pierwszego oraz drugiego poziomu obsługi i możliwości elastycznego doboru modułów rozszerzenia dla kształtowania specyficznych umiejętności, w zależności od przeznaczenia stanowiska pracy.
EN
An important area in the process of using and servicing tactical data transmission systems LINK-16 is a system of training operators and technicians. The article presents the results of research related to the modelling and implementation of a modular training program for technical personnel. There were determined ranges of qualification requirements for technical personnel TDL, for the first and second level of service and the possibility of flexible selection of expansion modules for the development of specific skills depending on the destination job.
5
Content available remote Papier jest najważniejszy
PL
Dynamiczny rozwój nauki i techniki w drugiej połowie XX w. wpłynął na wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności. Rozwinęły się nowe technologie, a wraz z nimi powstały nowe zawody. Jedną z tych „nowo narodzonych” była technologia bezwykopowa. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie branży budowlanej i stała się pomocna przy budowie lokalnych sieci infrastruktury podziemnej. Gwałtowny rozwój w tej dziedzinie stworzył z niej niezależną branżę, mającą dziś bezpośredni udział i wpływ na rozwój każdej gałęzi przemysłu i gospodarki.
PL
Artykuł przedstawia propozycje procedur sprawdzania przez pracodawców kwalifikacji osób, którym przedsiębiorca zamierza powierzyć czynności kierownictwa lub dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych – w odniesieniu do czynności i specjalności, jakie nie wymagają stwierdzenia kwalifikacji przez organy nadzoru górniczego.
EN
The people who become in charge of management and supervision of open-pit mine operations should have adequate qualifications and professional experience, as required by the Geological and Mining Law. This is a formal obligation, which is essential to mining companies and employers. The provisions of the Geological and Mining Law do not specify the procedure for verifying the qualifications of candidates specializing in disciplines which are not under obligatory review by mining authorities. Depending on the formal relations between the candidates to management and supervision positions and employers and mining companies, different procedures for verifying their qualifications are required. A proposal of such procedures is included presented in the study (figs. 1-4).
EN
Practicing the profession of a landscape architect should be connected with its common social understanding. What is of key importance for this job is the legal provisions supporting the planning and designing of landscape. Landscape architecture as a field of study has been present at many universities in Poland since 2000, and its curriculum has been subject to modifications resulting from the changing legal conditions. Universities have also verified the recruitment conditions, specialties and program of teaching. These issues are also being discussed and agreed upon within the framework of the Union of Universities for the Development of the Field of Study of Landscape Architecture, as well as by professional associations that care for the promotion and quality of this profession, but also seek to obtain professional qualifications. This article presents an analysis of these issues in the context of promotion of the profession of a landscape architect in Poland.
PL
Uprawianie profesji architekta krajobrazu powinno łączyć się z jego powszechnym, społecznym rozumieniem. Dla zawodu kluczowe są też zapisy prawne wspierające planowanie i projektowanie krajobrazu. Kierunek studiów architektura krajobrazu pojawił się na wielu uczelniach w Polsce od 2000 r., a program kształcenia ulegał od tego czasu modyfikacjom wynikającym ze zmieniających się uwarunkowań prawnych. Uczelnie weryfikowały także warunki rekrutacji, specjalności i zakres programowy nauczania. Kwestie te dyskutowane są również i uzgadniane w ramach Unii Uczelni Na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektów Krajobrazu oraz stowarzyszeń zawodowych, które dbają o promocję i jakość zawodu, ale również starają się o uzyskanie uprawnień zawodowych. W niniejszym artykule przedstawiono analizę tych zagadnień w kontekście promocji zawodu architekta krajobrazu w Polsce.
PL
Kontyngenty wojskowe różnią się zakresem zadań realizowanych w obszarze odpowiedzialności oraz strukturą organizacyjną i liczebnością. Jednak zakres zadań logistycznych realizowanych przez National Support Element (NSE) jest zawsze taki sam, bez względu na jego liczebność. Celem artykułu jest próba dokonania analizy kwalifikacji zawodowych logistyków, które są niezbędne do wykonania szerokiego spektrum zadań NSE w polskich kontyngentach wojskowych (PKW), a także próba oceny możliwości zdefiniowania tych kwalifikacji w dokumentach organizacyjno-etatowych w zależności od wielkości NSE. Problemem poruszonym w artykule jest zależność ilości posiadanych kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych żołnierzy NSE od wielkości tego pododdziału. Kwestia ta jest rozpatrywana w aspekcie obowiązkowych i dodatkowych zadań realizowanych przez NSE w PKW Irak i PKW ISAF.
EN
Military contingents differ in the scope of the tasks carried out in the area of responsibility and organisational structure and numbers. However, the range of logistics tasks carried out by the National Support Element (NSE) is always the same, regardless of its size. The article attempts to analyse the professional qualifications of logisticians that are necessary to comply with a wide spectrum of tasks of the NSE of the Polish Military Contingent (PMC) and also to evaluate the possibility of defining these qualifications within organisational-permanent documents, depending on the size of the NSE. The problem raised in the article is the correlation of the amount of professional qualifications by individual soldiers of the NSE on the size of this subunit. The problem is examined from the aspect of the mandatory and additional tasks carried out by the NSE in PMC Iraq and PMC ISAF.
PL
Artykuł przedstawia wymagane przygotowanie i doświadczenie zawodowe osób, którym powierza się wykonywanie czynności kierownictwa i dozoru ruchu, na tle funkcji, struktury technicznej i organizacyjnej odkrywkowych zakładów górniczych. Omawia też tryb stwierdzania przedmiotowych kwalifikacji i znaczenie osób je posiadających dla ruchu zakładu górniczego.
EN
Individuals responsible for the management and supervision in open pit mining plants should have appropriate qualifications and professional experience. This is required by law, but it is also in the interests of mining entrepreneurs and employers. Therefore, the organisational structure of a mining plant and the qualifications of management and supervisory personnel are of significant importance in terms of: – safety: of the team and people in the mining plant and its surroundings (general safety), as well as productive assets (usually of high value), – performance of the terms and conditions of the concession and environmental protection, including a proper management of mineral resources, – technical and economic effects of the current and future deposit exploitation. Broadly understood, the qualifications of management and supervisory personnel include: – properly targeted professional education, – knowledge of the technical and organisational structure of a mining plant and regulations concerning performed activities – understanding of technological processes, including natural and technical conditions of their occurrence, resulting from professional experience also in terms of a practical management of technological processes, – ability to effectively manage risks associated with natural conditions, which change or at times are not identified comprehensively, and to act in the face of possible or identified threats. It is also important to be respected by subordinates and trusted in terms of relations with superiors, which are based on professionalism and professional conduct for the most part. The article presents legal requirements in terms of preparation and professional experience of people who apply for the statement of qualifications to perform the responsibilities of a manager of operations, manager of operations departments, higher operations supervisor, and supervisor in open pit mining plants, as well as the method for determination of the above-mentioned qualifications by mining supervision authorities and employers. In addition, the article points out that when maintenance activities in a mining plant are carried out by a third party, a mining entrepreneur should ensure under civil law that they have an effect on the quality enforcement of qualifications of management and supervisory personnel in a mining plant.
PL
W pracy omówiono problem zakresu kształcenia inżyniera budownictwa w okresie intensywnego rozwoju technologii, wzrostu wymagań w odniesieniu do obiektów budowlanych oraz wzrostu oczekiwań społecznych w odniesieniu do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. W artykule omówiono przykładowe rozwiązania zmniejszające energochłonność budynków, tematykę projektowania i wznoszenia budynków wysokich z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju, technologie rewitalizacji obiektów zabytkowych, które straciły swoje funkcje w związku z przemianami społecznymi, zasady współpracy pomiędzy branżami oraz problem odpowiedzialności inżyniera budownictwa za zespoły, którymi kieruje. Wykazano, że studia powinny przekazywać taki zasób wiedzy, aby z jednej strony uświadomić inżynierowi, jak ważny jest jego zawód dla społeczeństwa a z drugiej strony mogły być podstawą do dalszego samodzielnego poszerzenia wiedzy.
EN
This paper discusses problem of the scope of education of civil engineer during intensive development of technology, increased requirements for buildings and the growth of social expectations with regard to people performing independent technical functions. This paper discusses exemplary solutions which decrease energy consumption of buildings, designing and erecting of high buildings taking into account aspect of sustainable development, revitalization technology of monuments, which lost their function due to social transformations, principles of cooperation between the industries and problems of responsibility of civil engineer for teams they are working with.
EN
This paper presents the educational process in the field of occupational health and safety, as implemented in the postgraduate curriculum at AGH University of Science and Technology in Krakow. It also discusses training methods developed for new and graduating students alike. This paper furthermore presents the teaching content of safety-related modules, which are offered by a variety of courses at AGH, and characterizes a new specialization in Health and Safety Management, launched as part of the postgraduate course in Engineering Management. Lastly, this paper discusses the content and teaching methods of the postgraduate course in Industrial Safety which has been taught at the Faculty of Mining and Geoengineering which completion grants students with professional qualifications in the field of industrial safety. The abovementioned issues and the experience of the Faculty of Mining and Geoengineering in teaching occupational health and safety provide valuable insights that could prove helpful in launching a new course in safety engineering.
PL
W artykule przedstawiono proces kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pracy realizowany przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Górniczej-Hutniczej w Krakowie. Omówiono proces szkolenia z bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających studia oraz dyplomatów kończących studia przed podjęciem pierwszej pracy. Zaprezentowane treści kształcenia realizowanych na różnych kierunkach studiów, modułów i przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz możliwą tematykę realizowanych prac dyplomowych i doktorskich. Przedstawiono prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii studia podyplomowe w zakresie bhp oraz zsynchronizowano utworzoną również na tym wydziale na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji nową specjalność: Zarządzanie BHP.
PL
W artykule omówiono wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika transportu drogowego. Jednolite stosowanie wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób przyczyni się do wykonywania działalności opartej na zasadach uczciwej konkurencji, do podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników czy też do poprawy jakości świadczonych usług. Wysokie kompetencje zawodowe przewoźników oraz przestrzeganie przepisów prawa przyczyni się do zachowania dobrej reputacji, a w konsekwencji do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w sposób ciągły.
EN
In this work requirements for practising a profession of road carrier are discussed. Complying in uniform manner with common principles defining access to profession of road carrier of passengers or goods contributes to performing economic activity based on rules of fair competition, raising the level of professional qualifications of road carriers, as well as improving the quality of services offered. High professional competencies of road carriers and observing regulations will contribute to maintaining good reputation, and in consequence to performing profession of road carrier in continuous manner.
PL
W artykule podjęta została próba przedstawienia procesu zdobywania uprawnień zawodowych w budownictwie na podstawie obowiązujących w tym zakresie w Polsce przepisów prawnych. Autor przedstawia krok po kroku, w sposób przystępny dla odbiorcy, poszczególne stopnie procesu zdobywania uprawnień zawodowych, poczynając od rozpoczęcia studiów na odpowiednim kierunku na wpisie na listę właściwej okręgowej rady izby kończąc. W celu porównania zreferowane zostały wymagania oraz postępowanie w sprawie zdobywania uprawnień zawodowych poza granicami kraju, m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem procedury ubiegania się o tytuł Europejskiego Inżyniera (Eur Ing.), honorowanego przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zasygnalizowana została możliwość zmian w procesie zdobywaniu uprawnień budowlanych w Polsce, nad którymi trwają obecnie prace legislacyjne. Autor scharakteryzował również strukturę oraz zasady funkcjonowania samorządu zawodowego. W ramach uproszczenia, strukturę oraz kompetencje poszczególnych organów samorządu przedstawiono za pomocą przejrzystego schematu.
EN
In a recent article the author made an attempt to present the process of acquiring professional qualifications in the construction industry on the basis of existing legislation in Poland. The author presents, in a manner accessible to the recipient, a step-by-step guide of the process of gaining professional qualifications, right from the start of the study in the appropriate direction to the entry on the list of the relevant district council chambers ending. In order to compare the author has referred the requirements and procedure for acquiring professional qualifications outside the country, including United States of America and Western Europe, with particular emphasis on the procedure of applying for the title of European Engineer (Eur Ing.), honored by the all Member States of the European Union. Article considered possibility of legal changes in the process of obtaining building licenses in Poland, that are currently in legislative work. The author also described the structure and functioning of the professional self. As a simplification, the structure and competences of the different professional self bodies are represented by a transparent scheme.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.