Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pracodawca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Problematyka związana z kompetencjami absolwentów Politechniki Poznańskiej stanowi obecnie jeden z obszarów badań dotyczących ich szans na zdobycie wymarzonej pracy. Celem artykułu jest określenie profilu absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, którzy ukończyli studia na trzech kierunkach kształcenia, tj. na inżynierii zarządzania, logistyce i inżynierii bezpieczeństwa, oraz przedstawienie ich szans na rynku pracy. Uwagę skierowano na następujące problemy badawcze: „Czy wybrane studia spełniły oczekiwania absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania?” oraz „Czy absolwenci Wydziału Inżynierii Zarządzania potrafią ocenić cechy najważniejsze zdaniem pracodawców?”. W artykule omówiono również charakterystyczne cechy pokolenia millenialsów, wskazano, jakie kompetencje są najcenniejsze zdaniem pracodawców, oraz przedstawiono zmiany percepcji kompetencji absolwentów w opinii pracodawców. Ponadto zaprezentowano propozycje współpracy firm z uczelnią w procesie kształtowania ścieżki studiów Politechniki Poznańskiej oraz działania uczelni sprzyjające znalezieniu zatrudnienia przez absolwenta
EN
The issues related to the competences of graduates of Poznań University of Technology are one of the current research areas concerning the chances of graduates finding their dream job. The article defines the profile of graduates of Poznań University of Technology and specifies the faculties of the Faculty of Management Engineering: Management Engineering, Logistics and Safety Engineering. A graduate of Management may find employment as an analyst, a designer of organizational and management systems, a sales manager and a mid-level manager of production companies. He also has the competences and skills to run his own business. People who graduated in Logistics can find employment in such positions as a manager, systems analyst, product designer, in material and technical procurement, production, transport, storage, sales and distribution of products. Safety Engineering graduates are prepared to perform functions as employees of small, medium and large enterprises as well as in state and local government, or in economic and educational administration. They will also find employment in design offices, primary, secondary and higher education, advisory institutions in the field of safety engineering. The article also describes the characteristics of the Millennial generation, the most valuable competences in the opinion of employers and changes in the perception of graduates’ competences in the opinion of employers. Proposals for cooperation between companies and the university in the process of shaping the curriculum at Poznań University of Technology and activities on the part of the university to help its graduates find employment are also presented.
PL
W artykule przedstawiono jakie dane i na jakiej podstawie mogą być przetwarzane przez pracodawcę jako Administratora Danych. Przedstawiono także wskazówki, które należy uwzględnić w wdrażaniu monitoringu wizyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność uregulowania obszaru retencji danych oraz problemów w tym zakresie.
EN
The article presents what kind of data and on which basis can an employer process as a data controller. The article presents as well the guidelines that should be taken into account in the implementation of video monitoring. Attention was paid to the need of regulating the data retention area and problems in this respect.
EN
Workers' safety in the workplace depends on the compliance of both employees and the employer with applicable regulations. The EU member states in internal law contain regulations in line with EU directives in this area. The author of this study decided to examine whether compliance by the employer with health and safety provisions is an element motivating employees to take up employment. The law applies to both employees and employers, but their content is not affected by any of the parties to the employment relationship. The purpose of the article was to answer the question whether compliance by the employer with health and safety at work rules is an element that influences the employee when making a decision about taking up employment. The method used was the diagnostic survey method and the survey tool. The research was conducted in 102 facilities-enterprises in the Silesian Voivodeship employing at least 20 employees. The respondents were employees within the meaning of the Labor Code who declared knowledge of basic regulations in the field of occupational health and safety. The unambiguous lack of impact of compliance with the health and safety at work regulations by the employer on the decision on employment was indicated by 29.3% of respondents, while 60.8% of all respondents declared such an impact. Among the surveyed employees there was a group of undecided people.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z przyczynami niechęci młodych potencjalnych pracowników wobec podjęcia pracy w uczelni w kontekście postrzeganej jakości życia zawodowego. Wyniki analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu wskazują, że dotychczas raczej nie badano aspektów dotyczących występowania uczelni w roli pracodawcy, a tym bardziej nie analizowano działań personalnych, jakie powinna ona podejmować w celu przyciągania najlepszych kandydatów na pracowników. Istnieje zatem luka poznawcza i badawcza w tym zakresie. Dążąc do jej zmniejszenia, przeprowadzono badania pierwotne, podczas których wykorzystano metodę badania ankietowego. Zebrane dane pierwotne poddano analizie ilościowej, stosując m.in. test Kruskala-Wallisa. Wyniki tej analizy pozwoliły na weryfikację sformułowanej hipotezy badawczej, mówiącej, że płeć nie jest cechą różnicującą przyczyny braku zainteresowania pracą w uczelni. Okazało się, że w przypadku ankietowanych należy ją odrzucić, gdyż można wskazać jedną przyczynę, dla której wspomniana cecha różnicowała odpowiedzi respondentów w sposób statystycznie istotny.
EN
The article has the theoretical-empirical character. The considerations related to the reasons of young potential employees’ aversion toward an university as an employer in the context of perceived quality of professional life were presented. The results of cognitive-critical analysis of literature show that the aspects connected with playing the role of employer by an university haven’t been surveyed. The personnel activities which should be taken to attract the best candidates haven’t been analysed either. That’s why one can state that the cognitive and the research gaps exist. To reduce these gaps the primary researches were conducted using questionnaire survey method. Gathered primary data were analysed applying Kruskal-Wallis test etc. The results of this analysis allowed to verify the research hypothesis that the gender didn’t differentiate the reasons of lack of interest in an university as an employer. This hypothesis was rejected, because there was one reason which was differentiated in the statistically significant way due to mentioned feature.
5
Content available remote Bezpieczny plac budowy
PL
Każda praca na budowie wymaga dokładnego określenia kolejności robót i zwrócenia istotnej uwagi na ich bezpieczeństwo. Przy pracach na wysokości, jak i przy wszystkich innych pracach szczególnie niebezpiecznych wymagane jest opracowanie procedur i instrukcji. Podczas ich przygotowywania niezbędne będą podstawowe informacje przedstawione w niniejszym artykule.
EN
Any work on the construction site requires an accurate definition of the order of works and paying special attention to their safety. For work at height, as well as for all other particularly hazardous work, it is required to develop procedures and instructions. When preparing them, the basic information presented in this article will be necessary.
PL
W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku pracy. Efektem rozwoju gospodarczego oraz masowej emigracji jest coraz bardziej odczuwalny, przez pracodawców, brak chętnych osób do pracy i to pomimo występującego bezrobocia. Potwierdzają to wyniki ogólnopolskiego badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Barometr zawodów”. Rezultaty przeprowadzanych eksploracji dowodzą, że wyraźnie zwiększa się liczba zawodów deficytowych w stosunku do zawodów nadwyżkowych. Informację te mają istotny wpływ na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego, na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, przyczyniając się tym samym do zwiększenia jego efektywności.
EN
Recently, we have been dealing with dynamic changes in the labour market. The lack of employees is the effect of economic development and mass emigration. It is more and more noticeable by employers, despite the occurring unemployment. This is also confirmed by the results of a nationwide survey commissioned by the Ministry of Family, Labour and Social Policy under the name "Occupational Barometer". The results of the carried out exploration prove that the number of deficit professions is growing in relation to surplus professions. This information has a significant impact on the adjustment of the vocational education offer, at the upper secondary and higher level, thus contributing to its effectiveness.
PL
Celem artykułu jest skupiona na perspektywie pracodawców identyfikacja i analiza socjoekonomicznego kontekstu zatrudniania osób niepełnosprawnych, ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju. Prezentacja pełnego obrazu tego procesu wymaga teoretycznej analizy statystyk, systemowych rozwiązań wsparcia oraz praktycznego rozpoznania problemów, luk, obecnych tendencji i przyszłych trendów. Wiedza ta może być wykorzystana przy projektowaniu skutecznych środków wsparcia i aktywizacji przedsiębiorstw do zatrudnienia bezrobotnych niepełnosprawnych osób, z zauważeniem faktu, iż działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu są głównie podejmowane przez nich z przyczyn ekonomicznych.
EN
The aim of the article is focused on the employers’ perspective identification and analysis of socio- economic context of employing disabled people, with an indication of possible directions of development. Presentation of the complete picture of this process requires theoretical analysis of statistics, system support solutions and practical recognition of problems, gaps, current tendencies and future trends. This knowledge can be used in designing effective support measures and activating enterprises for employing unemployed people with disabilities, noting the fact that CSR activities are mainly undertaken by them for economic reasons.
EN
The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents – the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.
PL
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów – żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.
10
PL
Warunkiem przejścia praw majątkowych do utworu na pracodawcę jest jego powstanie w zakresie obowiązków pracownika wynikających ze stosunku pracy. Nadto do przejścia tych praw koniecznym jest wytworzenie dzieła w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
EN
The condition of the transfer of property rights to a work on an employer is the creation of a work within the scope of the employee's obligations arising from the employment relationship. In addition, it is necessary to produce the work within the limits of the contract of employment and the intent of the parties to pass these rights.
11
Content available remote Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji
PL
W opracowaniu na temat Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji przedstawiono na wstępie, jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie pokazano też, jak ważne dla organizacji są zasoby ludzkie, a także wybór zespołu pracowniczego, który jest podstawą poprawnego działania oraz swoistym bodźcem do rozwoju organizacji. Człowiek, wnosząc swoje umiejętności i specjalistyczną wiedzę, angażuje się w istotne dla organizacji sprawy. Przedstawiono również, jak istotne jest inwestowanie w zasoby ludzkie oraz utrzymanie dobrze wyszkolonych osób w obrębie organizacji. Jest to ważna część całego procesu zatrudnienia. Pracodawca, dbając o swoich pracowników, pośrednio dba o własną organizację. Na zakończenie przedstawiono wnioski, które jednoznacznie pokazują, że zasoby ludzkie w organizacji stanowią najważniejszy jej czynnik. Wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na wyniki finansowe organizacji. Inwestycje w kapitał ludzki otwierają wielkie możliwości rozwoju w każdym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie ich brak sprawia, że organizacja stoi w miejscu.
EN
In the elaboration Human factor with crucial element in the contemporary organization first was presented the development of human resources in the course of a few centuries. Then it was showed how important human resources are for an organization and how significant is the selection of the crew as it is not only the base for proper fulfilling tasks but also serves as a peculiar stimulant to its development. A person by introducing his skills and specialized knowledge gets involved in the important company matters. It was also stressed how important thing is to invest into human resources and to keep trained staff within the company. These are a key element of the employment process. An employer by taking care of his employees indirectly is taking care of his company. At the end all conclusions were introduced which unambiguously show that human resources constitute the company’s most important factor. The knowledge and skills is synonymous to financial results of a company. Investments into human resources open great perspectives and their lack hamper its development.
PL
Jednym z istotnych problemów z dziedziny prawa pracy jest odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone mu przez pracodawcę. Nie zawsze pracownik wykonuje pracę w taki sposób, w jaki chciałby tego jego pracodawca. We wszystkich sferach życia gospodarczego może dojść do różnego rodzaju zdarzeń skutkujących wyrządzeniem szkody przez pracowników, czy to samemu pracodawcy, czy osobom trzecim. Pracodawca z tytułu szkody powstałej z winy pracownika może dochodzić jej naprawienia na drodze polubownej lub postępowania sądowego. Czasem w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych przez pracownika, które było powodem zaistnienia szkody, pracodawca postanawia rozstać się z pracownikiem rozwiązując z nim umowę o pracę. Nawet jednak, gdy pracodawca zwolni pracownika za wypowiedzeniem lub w trybie art. 52 k.p., pozostaje problem wyegzekwowania należności z tytułu naprawienia szkody. Pracownik, który wskaże i udowodni okoliczności, wskutek których szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, może uwolnić się od odpowiedzialności. Istnieje również możliwość wyłączenia odpowiedzialności pracownika za całość lub część szkody, jaka powstała w mieniu mu powierzonym. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone mu przez pracodawcę ma również istotny związek z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Pracownik, który lekceważy przepisy i zasady bhp, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci pociągnięcia go do odpowiedzialności porządkowej, wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet rozwiązania jej bez wypowiedzenia z jego winy (art. 52 § 1 pkt. 1 k p ).
EN
Employees' responsibility for property entrusted to them by the employer is a major problem in the field of labour law. Employees do not always perform their work the way their employer would like them to. In all areas of economic life, employees' actions can result in damage sustained by the employer or third parties. If an employee is at fault the employer can seek the damage to be redressed either out-of-court or in court. Sometimes, breach of employment duties, which caused damage, can make the employer decide to terminate employment. Even if the employer terminates employment with notice or under art 52 of Poland's Labour Code, it is still necessary to collect payment as damages, which the employee should cover. Employees who will identify and prove circumstances, which have resulted in damage due to reasons beyond their control may be released from their liability. It is also possible to limit employees' liability for all or part of the damage to property entrusted to them Employees' responsibility for property entrusted to them by the employer is strongly related to the provisions and principles of occupational safety and health (OSH). Employees who ignore the provisions and principles of OSH have to reckon with the consequences in the form of being held responsible, having their employment terminated or even having their employment terminated with out notice due to their fault (art. 52 §1 point l of Poland's Labour Code).
PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest związane z ponoszeniem przez przedsiębiorcę różnorakich ryzyk. Jednym z ważniejszych, wynikającym z zasad obowiązujących w prawie pracy, jest ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników. Dotyczy ono systemów prawnych wszystkich państw demokratycznych. Jego poziom jest związany także z coraz szerszą i skuteczniejszą ochroną wolności oraz praw człowieka i obywatela, w tym także pracownika (np. prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do prywatności, ochrona danych osobowych). W Polsce dodatkowo, z uwagi na uwarunkowania historyczne i dynamikę zmian w okresie transformacji ustrojowej, w niektórych kwestiach ryzyko to ma specyficzny charakter. W skrajnych przypadkach poziom tego ryzyka może decydować o pomyślności realizowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Największym problemem jest to, iż przy niektórych rodzajach tego ryzyka pracodawca ma niewielkie możliwości, aby je zminimalizować. Z uwagi na poziom zagrożeń i szeroko rozwiniętą ochronę pracownika, sytuacja ta ma szczególne znaczenie w górnictwie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ten problem, gdyż wydaje się, że w demokratycznym państwie prawnym ochrona pracodawcy w tym zakresie powinna być większa.
EN
Managing a business is linked with various risks. One of the most important, resulting from the rules of the labor law, is the risk associated with hiring employees. It concerns legal systems all democratic countries. Its level is also increasingly associated with a wider and more effective protection of freedoms and human rights, including employee (eg. the right to safe and healthy working conditions, the right to privacy, protection of personal data). In Poland, due to historical circumstances and dynamic changes in the period of political transformation, in some respects this risk is of specific character. In extreme cases, the level of this risk can decide about economic prosperity of implemented business venture. The biggest problem is the fact that in the case of different types of risk, employer has little opportunities to minimize them. Given the level of threat and a well-developed worker protection, the situation has particular importance in the mining industry. The purpose of this article is to draw attention to this issue, because it seems that in a democratic legal state, protecting the employer in this area should be higher.
14
Content available remote Czynniki generujące skuteczne zarządzanie pracownikami
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych obszarów, które należy wziąć pod uwagę w przypadku zarządzania pracownikami, które ma być ukierunkowane na sukces zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.
PL
Przewóz ładunków i pasażerów w Polsce to bardzo ważny problem gospodarczy. Albowiem dotyczy rozwoju Polskiej gospodarki, a transport jest jednym z ważniejszych działów gospodarki narodowej. Transport służy przenoszeniu bądź przewożeniu pasażerów bądź ładunków. W zależności od środowiska, w którym następuje przemieszczanie wyróżnia się transport lądowy (m. in. kolejowy, drogowy, rurociągowy), wodny (śródlądowy i morski) oraz powietrzny (np. lotniczy). Poszczególne regiony kraju są bardzo zróżnicowane pod względem stopnia rozwoju transportu. Wynika to między innymi z nierównomiernego rozmieszczenia ludności, zróżnicowania w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów oraz uwarunkowań środowiskowych i geograficznych. Nie bez znaczenia są również względy historyczne, które wpłynęły także na rozwój transportu w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie zmian społeczno-ekonomicznych jakie dokonały się na rynku pracy w transporcie i logistyce w latach 2002-2013. Głównie chodzi o przedstawienie problemów rynku pracy oraz o objaśnienie tego, jakie to zmiany zachodziły w poziomach i dynamice przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w tym dziale i co było ich przyczyną. Analizy i badania będą zawierały także podział ze względu na liczbę osób przyjętych jak i zwalnianych w tym dziale w Polsce w latach 2002-2013. Zamiarem autora jest także zrealizowanie celu polegającego na wskazaniu na uwarunkowania i możliwości zmian na rynku pracy w dziale gospodarki narodowej jakim jest transport, a dotyczącego oddziaływania na pożądane poziomy i dynamikę zatrudniania i wynagradzania.
EN
The situation in the transport and logistics companies in the years 2002-2013 in Poland was as follows: large diversification of employment, the amount of remuneration and quantities accepted and laid-off people. The reason for this was to customize the size and amount of remuneration for employment to the situation in transport and logistics. Quantity of accepted for work people and laid off people depended on the situation on the transport market. Transport and logistics companies adapted average employment to the prevailing situation in the transport and logistics market and the situation in the whole economy of the country and abroad. The impact on mentioned situation were affected also by rising labor costs in transport. In 2009 there was a decline in employment and remuneration. This situation was caused by the deteriorating economic situation of transport and logistics sector, as well as the present economic slowdown in the country and abroad. This was also reflected in the number of incoming and laid-off persons in transport and logistics.
PL
Pracownicy w Polsce mają prawo do różnego rodzaju urlopów. Przede wszystkim każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie poszczególnych rodzajów urlopów uregulowanych w Kodeksie pracy.
EN
Employees in Poland have the right to various types of leave. First of all, every employee is entitled to holiday leave. The article presents the different types of leave regulated by the Labour Code.
PL
Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Od 22 lutego 2016 r. obowiązują ważne zmiany Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych regulacji prawa pracy dotyczących nawiązania i rozwiązania umowy o pracę.
EN
Labor law regulates the rights and obligations of the employment relationship parties. Important changes to The Labour Code concerning employment contracts have applied from 22 February 2016. The aim of the article is to present the basic regulations of the labor law relating to the establishment and termination of the employment contract.
PL
Czas pracy, związany z umową o pracę, jest istotnym elementem porządku pracy. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących czasu pracy w laboratoriach medycznych i niemedycznych.
EN
Working time is an institution of labour law related to the employment contract. Working time is an important element of the work order. The aim of the article is to present legal regulations on working time in medical and non-medical laboratories.
PL
Rozważania koncentrują się na warunkach zastosowania art. 14 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który przewiduje uprawnienia pracodawcy będącego instytucją naukową do utworu naukowego stworzonego przez jej pracownika w ramach stosunku pracy. Użyte w nim pojęcia „utworu naukowego” i „instytucji naukowej” nie zostały ustawowo zdefiniowane, dlatego wskazówek interpretacyjnych należy poszukiwać w szczególności w orzecznictwie. Pracodawca - instytucja naukowa - ma prawo pierwszeństwa opublikowania utworu naukowego pracownika, prawo do korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze oraz prawo udostępniania utworu osobom trzecim.
EN
This article discusses the conditions of application of Article 14 of the Act on Copyright and Related Rights which concerns the rights of the research institution as an employer to the scientific work created by the employee as a result of performing his duties under the employment relationship. The terms "scientific work" and "research institution" used in the article have not been statutorily defined, thus the interpretative guidance shall be sought in particular in the judicial decisions of the courts. The employer - a research institution - has the priority in publishing a scientific work of an employee, the right to use the scientific materials included in the work and the right to share the material work with the third parties.
PL
W środowisku pracy często obserwuje się występowanie różnorodnych czynników szkodliwych i uciążliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób w nim przebywających. Drugi, zasadniczy obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono etapy postępowania dotyczące rejestracji chorób zawodowych, związane z tym obowiązki pracodawcy, a także wymagane procedury.
EN
In the working envir onment is frequently observed occurrence of various factors harmful and burdensome which create a threat to the health of its occupants. The second fundamental beside accidents at work, the negative effect of hazards in working conditions occupational dise ases. The article explains the basic concepts, presents the stages of the proceedings for the registration of occupational diseases associated with the obligations of employers and the required procedures.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.