Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania samowzbudne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Drgania samowzbudne w maszynach pozadrogowych
PL
Drgania samowzbudne generują wibracje oraz hałas, które oddziałują bezpośrednio na operatorów maszyn pozadrogowych. Minimalizacja wartości tych parametrów jest korzystna z wielu powodów, przede wszystkim zdrowotnych, ekologicznych, a także ekonomicznych.
EN
Self-excited vibrations are a generator of vibrations and noise that directly affect operators of off-road machines. Minimizing the values of these parameters is beneficial for a number of reasons, among which the health and ecological as well as economic ones should be considered the most important.
EN
The article presents a concept of using a controlled vibration eliminator to reduce vibrations generated during the turning process. The eliminator is embedded into the active holder supporting workpiece. A model of mechatronic system consists of a hydraulic actuator, a workpiece, and the machining process. A model of the system is used in the simulation of turning long, slender object. In the paper, the results of simulation for machining with and without vibration eliminator are presented. Based on the simulation, it was found that the designed system can limit vibration amplitude and increase the vibration stability in the turning process.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sterowania eliminatora do redukcji drgań powstających podczas procesu toczenia. Eliminator drgań został wbudowany w podtrzymkę przedmiotu obrabianego. Model systemu mechatronicznego uwzględnia hydrauliczny układ wykonawczy, przedmiot obrabiany oraz proces skrawania. Zasymulowano, a następnie porównano zachowanie się obiektu z oraz bez układu sterowania. Na podstawie symulacji stwierdzono, że zaprojektowany układ jest w stanie efektywnie ograniczyć amplitudę drgań oraz zwiększyć wibrostabilność procesu skrawania na tokarce.
EN
This paper discusses the stability of high-speed machining processes. The problem of harmful vibrations can usually be detected based on measured signal forces. Nevertheless, the chatter effect may be unrevealed and hence some alternative approaches of signal monitoring must be taken to detect it. In the discussed case of machining, process stability is determined by means of stability diagrams. The measured milling force components are investigated by various signal analysis methods. In addition to this, the analysis also uses recurrence plots, recurrence quantifications, composite multi-scale-entropy and as well the statistical approach. Results obtained by the different methods are presented and discussed.
PL
W niniejszym artykule omówiono stabilność procesu obróbki szybkościowej. Problem szkodliwych drgań zwykle może zostać wykryty na podstawie sygnału mierzonych sił. Niemniej jednak drgania samowzbudne mogą nie ujawnić się w sposób wyraźny, a niekiedy do ich wykrycia potrzebne jest alternatywne podejście do monitorowania sygnału. W przedstawionym procesie obróbki stabilność procesu oszacowano za pomocą wykresów stabilności. Zmierzone siły frezowania badano różnymi metodami analizy sygnału. W analizie wykorzystano wykresy rekurencyjne, wskaźniki rekurencyjne, entropię wieloskalową, a także podejście statystyczne. Przedstawiono wyniki różnych metod i omówiono ich porównanie.
EN
Operational problems often remain undetected until a machine is commissioned and first machining is attempted. Heavy-duty machines are a specific group of machine tools due to the character of their manufacturing process. As they are often manufactured as single units, which involves high production costs, there are no prototype versions built and no tests are performed on them. Therefore, before the machine is complete, computer simulation methods are often the only validation tools of a machine project at the stage of designing. The variety of applications and the individuality of production are the reasons for the lack of standards defining the rigidity and precision of the cutting process performed by heavy machine tools. In this case analysis, the authors are considering a heavy duty rail wheel lathe, in which some issues were found during its exploitation which make it impossible to achieve the required shape, dimensions and surface finish, while working at set parameters. This article presents a comprehensive approach to the identification of the form and frequency of a machine tool supporting structure’s self-vibrations and their potential sources in the case study of a horizontal lathe for railway wheelsets. The authors, drawing on the results of their long-standing research and their experience in the field of heavy machine tool design and testing, indicate self-excited vibrations as a key factor machine’s operational behaviour, which is rarely considered in this type of machines.
PL
Problemy eksploatacyjne są często wykrywane dopiero po uruchomieniu maszyny i po pierwszych próbach obróbki. Obrabiarki ciężkie są specyficzną grupą maszyn do obróbki ze względu na charakter ich procesu produkcyjnego. W procesach produkcyjnych tego typu maszyn, ze względu na jednostkowy charakter produkcji i koszty, nie buduje się wersji prototypowych i nie wykonuje się na nich testów. Tym samym, przed wersją ostateczną, metody symulacji komputerowych są często jedynymi narzędziami walidacji projektu na etapie projektowania. Różnorodność zastosowań i indywidualność produkcji są przyczyną braku opracowanych norm określających sztywność i precyzję obróbki wykonywanej przez ciężkie obrabiarki. Autorzy rozpatrują przypadek tokarki ciężkiej do zestawów kół kolejowych, w której podczas eksploatacji stwierdzono pewne problemy, które uniemożliwiają wytwarzanie przy zadanych parametrach w celu osiągnięcia pożądanego kształtu, wymiarów i jakości powierzchni. W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do identyfikacji kształtu i częstotliwości drgań własnych konstrukcji nośnej obrabiarki oraz ich potencjalnych źródeł, na przykładzie poziomej tokarki do zestawów kolejowych. Autorzy w swoich badaniach zgodnie z uzyskanymi wynikami i ich doświadczeniem z zakresu projektowania ciężkich obrabiarek i badań podkreślają drgania samowzbudne, które są rzadko brane pod uwagę w tego typu maszynach, ale mają znaczący wpływ na zachowanie modalne maszyny.
EN
Most cold rolling mills are prone to chatter problem. Chatter marks are often observed on the strip surface in cold rolling mill leading to downgrade and rejection of rolled material. Chatter impact product quality as well as productivity of mill. In absence of online chatter detection no corrective action can be taken immediately and whole campaign gets affected. Most conventional approach for online chatter detection is by using vibration measurement of mill stands in time & frequency domain. Present work proposes two approaches to detect chatter in cold rolling mill using a statistical technique called Principal Component Analysis (PCA). In this paper two methods are used for chatter detection. First method applies PCA on Fast Fourier Transform (FFT) to differentiate between chatter and non-chatter condition. Second method applies PCA on statistical parameters calculated from raw vibration data to detect chatter.
EN
The hereby paper discusses the influence of cable length on the SHM systems with the use of vibrating wire dynamic measurements. Vibrating wire sensors are mainly used for measuring stable or slowly changing strains, e.g. system installed on Rędziński Bridge in Wroclaw. From some time applications of these sensors for measuring dynamic deformations are becoming popular. Such tests were conducted on STS Fryderyk Chopin. New solutions generate new problems. In this case: the operational stability of systems exciting wire vibrations. The structure of such sensors and the electric cables length has an essential influence on their operations, what is undertaken in the paper. The subject of investigations constitutes the measuring system based on self-exciting impulse exciter, for which impedance parameters of electric cables and of the vibrating wire sensor were the most essential. The mathematical model of the system, experimental verification of the model as well as the results of theoretical analyses at the application of electric cables of various lengths are presented in the paper.
PL
Artykuł porusza temat wpływu długości kabli na możliwość budowy systemów monitorowania konstrukcji z wykorzystaniem dynamicznych pomiarów strunowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie polskiego urządzenia pomiarowego przeznaczonego do dynamicznych pomiarów strunowych. Czujniki strunowe są szeroko stosowanym narzędziem w pomiarach i monitorowaniu konstrukcji. Znalazły zastosowanie w kontroli stanu technicznego mostów, tam, tuneli, stadionów. Swoją popularność zawdzięczają prostej budowie, pełnej odporności na warunki środowiskowe oraz bardzo długiej stabilności czasowej wynoszącej, wg badań Norweskiego Instytutu Geotechnicznego, ponad 30 lat. Ponieważ informacja o mierzonej wielkości jest przenoszona przez zmiany napięcia (częstotliwość) to czujniki strunowe mogą pracować z kablami o długościach dochodzących do 12 km, co pozwala na umieszczanie czujników w dowolnych miejscach konstrukcji, często niedostępnych i podłączanie ich do urządzeń elektronicznych znajdujących się w łatwo dostępnym do serwisowania miejscu.
EN
Attempt to raise train speed involves application of greater braking power i.e. braking systems rapidly absorbing and dispersing stored heat energy. Work instability arises from the occurrence of vibrations on friction element, which affects the lower efficiency of the braking process. In practice, this means that, during braking the vehicles currently alternative at a time of friction resistance may cause uneven braking process. The effects of these changes can manifest in the form of vibrations the high amplitude of the input. The purpose of this article is to present the relationship between the changes in instantaneous coefficient of friction of the disk brake and the changes in instantaneous accelerations of the vibrations of the friction pad during braking.
PL
W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych tak, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Niestabilność pracy wynika między innymi z występowania drgań na styku elementów ciernych, co wpływa na obniżenie sprawności procesu hamowania. W praktyce oznacza to, że podczas hamowania pojazdów występujący zmienny w czasie opór tarcia może być powodem nierównomiernego przebiegu procesu hamowania. Skutki tych zmian mogą objawić się w postaci drgań samowzbudnych. Celem artykułu jest przedstawienie związku zmian chwilowego współczynnika tarcia hamulca tarczowego ze zmianami chwilowych przyspieszeń drgań okładziny ciernej w czasie hamowania.
8
Content available remote Systemy automatycznego monitorowania drgań w obrabiarkach
PL
Omówiono przykładowe układy nadzorowania stanu procesu w obróbce skrawaniem, wykorzystujące drgania samowzbudne pojawiające się podczas pracy obrabiarki. W zaprezentowanych układach stosowane są techniki monitorowania oparte na zaawansowanej analizie sygnałów pochodzących z czujników siły, przyspieszenia lub emisji akustycznej. Współpraca układów nadzoru ze sterownikami CNC pozwala na skuteczne eliminowanie wykrytych drgań poprzez zmianę parametrów obróbki.
EN
The paper illuminates and discusses some examples of process status monitoring systems in machining. The special techniques based on advanced signals analysis from force sensors, accelerometers, or acoustic emissions are used to detect of chatter vibrations. Monitoring systems could also co-operate with CNC controllers for effective vibration elimination by changing process parameters. KEYWORDS: vibrations, CNC machine-tools monitoring and supervision, EMO 2015
9
Content available remote Doświadczalne i symulacyjne badania stabilności frezowania
PL
Drgania samowzbudne istotnie zmniejszają wydajność obróbki frezowaniem, pogarszają jakość powierzchni obrobionej oraz trwałość narzędzi. Jednym ze sposobów uniknięcia tych drgań jest modyfikacja parametrów skrawania w oparciu o wyniki analizy stabilności. W tym celu można wykorzystać metodę symulacji numerycznej drgań samowzbudnych w dziedzinie czasu. Zaprezentowano porównanie wyników symulacji numerycznej z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych na frezarce. Wyniki te potwierdzają poprawność zastosowanego modelowania.
EN
Self-excited vibrations significantly reduce the milling productivity, deteriorate the quality of machined surface and tool life. One of the ways to avoid these vibrations is to modify the cutting parameters based on the stability analysis results. A method of numerical simulation of self-excited vibrations in the time domain can be used for this purpose. A comparison of numerical simulation results with those from experiments conducted using a milling machine is presented. The results confirm the correctness of applied modeling.
PL
Artykuł poświęcony został zjawiskom samowzbudności drgań układu zestaw kołowy-tor, powstających w wyniku oddziaływania pojazdu szynowego z torem w przypadku zwiększonego poślizgu w układzie koło-szyna (niedobór/nadmiar przechyłki, przyspieszanie, hamowanie itp.). Podano podstawowe elementy modelu tarcia wrażliwego na historię procesu tarcia, a w szczególności prędkość poślizgu, czas styku, znak przyspieszenia i prędkość narastania siły tarcia. Podano przykładowe wyniki analizy numerycznej.
EN
The paper is devoted to phenomena of friction induced self-excited vibration of mechanical systems modelling wheel-rail and train-track interactions. The objective of these investigations is to formulate a dry friction model that describes the case of stick-slip vibration, as well as quasi-periodic vibration of friction pair mentioned above. The paper studies the influence of relative velocity of motion, acceleration sign, time of sticking, force rate and additional excitation. Some results of computer simulations of self-excited vibration and its stability are presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu sztywności układu I-go stopnia zawieszenia pojazdu dla kierunku poprzecznego kzy i wzdłużnego kzx. Badania wykonano dla 2-osiowego wózka wagonu pasażerskiego MK111. Rozwiązanie problemu polegało na wykonaniu testów numerycznych. W wykonanych badaniach wariantowano obie sztywności w zakresie zmian od 0,001 do 1000 razy w stosunku do wartości nominalnej.
EN
This article presents results of the study on the influence of lateral kzv and longitudinal kzx stiffness in primary suspension. The study was performed for 2-axle bogie of passenger car MK111. Solution of the problem consisted in performed numerical tests. In the study both types of stiffness were varied from 0,001 to 1000 times different than the nominal value.
12
Content available remote Metodyka unikania drgań samowzbudnych bazująca na obróbce wirtualnej
PL
Drgania samowzbudne są jednym z najważniejszych ograniczeń wydajności obróbki i jakości wyrobu gotowego. Dobór prędkości obrotowych pozwala na ograniczenie tych drgań poprzez zakłócenie efektu regeneracji śladu. Testowanie i dobór właściwych parametrów może być znacznie ułatwione dzięki obróbce wirtualnej.
EN
A self-excited vibrations (chatter) are one of the most important limitation in machining performance and quality of finished parts. Selection of stable spindle speed can suppress self-excited vibrations occurrence, by disrupting regenerative effect. These technic can be tested during process planning via virtual machining.
13
Content available remote Analiza metod modelowania dynamicznej charakterystyki procesu skrawania
PL
Dynamiczna charakterystyka procesu skrawania wyznaczana jest na podstawie modelu siły w funkcji parametrów w warunkach statycznych. Najczęściej stosowane są modele Altintasa i Kienzle. W artykule przedstawiono zależność między tymi modelami.
EN
The dynamic characteristics of the cutting process which is determined on the base of a model of cutting force in steady state conditions. The most often used are Altintas and Kienzle models. The paper presents correlation between thesemodels.
EN
The paper represents an extension of a previous work where the problem of chatter in a rolling mill producing advanced high-strength steels (AHSS) was investigated by a combination of a linear lumped parameter model and the slab analysis. In this paper the authors show the detailed experimental study of the problem with a complete description of all the phases related to the vibrational investigation that lead to the solution of the problem. Furthermore, a different model based on the Orowan’s method together with a nonlinear model of the rolling mill is presented and simulations are performed.
PL
Praca zawiera omówienie wybranych zagadnień dynamicznych związanych z samo-wzbudnością i kinematycznym wymuszeniem toru. Wskazano zjawiska, które mogą być przyczyną dużych obciążeń toru i jego degradacji oraz zagrożenia wypadkami spowodowanymi zmęczeniem materiału osi zestawów kołowych. Podano możliwe przyczyny powstawania i rozwoju korugacji. Zasygnalizowano alternatywne przyczyny wężykowania pojazdów szynowych. Podano przykłady badań doświadczalnych wskazujących na występowanie obciążeń dynamicznych znacznie przekraczających obciążenia statyczne.
EN
The paper contains description of certain dynamical problems connected with the self-excitation and kinematic excitation of railway track. Some phenomena, which may create high loads, track degradation and fatigue of wheel set axles have been defined. An alternative approach to rail vehicle hunting have been proposed. Some examples of experimental investigations, which pointed out that the dynamical load acting on the track can be much higher than the static load have been given.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania współczynników tarcia suchego statycznego i kinetycznego dla par kinematycznych w warunkach drgań samowzbudnych występujących w wahadle Froude’a. W metodzie tej, w pierwszej kolejności należy wyznaczyć współczynnik tarcia kinetycznego, który następnie należy wykorzystać podczas obliczania współczynnika tarcia statycznego. Współczynniki tarcia wyznaczane są na podstawie pomiaru amplitudy drgań samowzbudnych wahadła. Pomiar tej amplitudy, dla współczynnika tarcia kinetycznego należy przeprowadzić, gdy panują warunki tarcia ślizgowego, a statycznego – gdy warunki zjawiska stickslip.
EN
The paper presents a method for the static and kinetic friction coefficients determination of kinematic pairs in the conditions of self-excited vibrations occur-ring in the Froude pendulum. In this method, as the first the kinetic friction coefficient must be determined, and then it should be used when calculating the static friction coefficient. The friction coefficients are determined by measuring the amplitude of self-excited oscillations of the pendulum. The measurement of the amplitude, for the coefficient of kinetic friction, must be carried out when the sliding friction conditions are, and static – when the conditions of stick-slip phenomenon appear.
PL
Jedną z metod unikania drgań samowzbudnych podczas skrawania polega na wyznaczeniu i uwzględnieniu granicy stabilności. W pracy przedstawiono wstępną weryfikację zaproponowanego modelu dynamicznej charakterystyki procesu skrawania poprzez porównanie granicy stabilności wyznaczonej teoretycznie z uzyskaną doświadczalnie.
EN
Avoiding of self-excited vibrations during cutting involves the determination of the stability limit. The paper presents preliminary verification of the proposed model of the dynamic characteristics of the machining process by comparing the stability limit theoretically determined and experimentally obtained.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie symulacji numerycznej nieliniowych drgań samowzbudnych w dziedzinie czasu w analizie stabilności procesu obróbki. Łącząc metodykę wykrywania drgań samowzbudnych z odczytem kodów maszynowych powstało narzędzie do symulacji numerycznej i walidacji programu obróbki, które jest tematem niniejszego artykułu.
EN
The paper presents utilization of numerical simulation of non-linear chatter in the time domain in stability analysis of machining process. By combining all the above in one and enabling G-code reading, a tool for numerical simulation and validation of entire machining operation was created which is a subject of this paper.
PL
Podczas doboru warunków skrawania dla danego procesu należy wziąć pod uwagę przeciwdziałanie drganiom samowzbudnym. Powszechnie przyjętą metodą unikania drgań samowzbudnych podczas skrawania jest uwzględnienie granicy stabilności wyznaczonej dla wybranego narzędzia oraz rodzaju materiału obrabianego. Niestety, ta granica przesuwa się wraz z degradacją krawędzi ostrza skrawającego. W artykule przedstawiono wpływ zużycia ostrza na wyniki pomiaru dynamicznych współczynników sił skrawania.
EN
Preventing the occurrence of self-excited vibration is very important in selection of cutting conditions. Commonly accepted method of avoiding self-excited vibrations during cutting is the determination of the stability limit for selected tool and workpiece material. Unfortunately, this limit changes with the degradation of the cutting edge. This paper presents the influence of the tool wear on the measurement results of dynamic coefficients of cutting forces.
PL
W artykule przedstawiono metodę bezpośredniego pomiaru chwilowych sił skrawania podczas obróbki, w czasie występowania drgań samowzbudnych. Metoda ta polega na wykorzystaniu dynamometru zamocowanego na elementach podatnych, który drga równocześnie z narzędziem, jednoczesnym pomiarze siły i przyspieszenia jak też pomiarze przemieszczenia siłomierza i narzędzia podczas skrawania ortogonalnego, mierzone na kierunku posuwu. Przyjęta metodyka pomiaru pozwala na wyznaczenie uśrednionych lub chwilowych dynamicznych współczynników siły skrawania oraz ich zależności od parametrów skrawania i zużycia narzędzia.
EN
The paper presents the method of the direct measuring the instantaneous cutting forces during chatter. This method is based on elastically supported dynamometer vibrating with the tool, on measuring the force and acceleration simultaneous, as well on measuring the displacement of the dynamometer and cutting tool during orthogonal turning, measured in the direction of feed. The measurements allow for determination of averaged or instantaneous dynamic cutting force coefficients and their dependence on cutting conditions and the tool wear.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.