Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomiczny rozdział obciążeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A two phase approach to obtain feasibility of the Security Constrained Unit Commitment schedules is analysed. In the first planning phase a computationally tractable variant of the security constrained UC problem is considered with a simplified representation of the network flows. Three computationally tractable variants of the UC problem formulations are investigated: (i) UC_NN model without network flow constraints, (ii) UC_NC model with network constraints reflected by enforcing nodal constraints at the bus level, and (iii) UC_DC model by enforcing network constraints on active power flows. These models are tested and compared with respect to efficiency, computational burden and complexity of the corrective actions performed by TSO in the operational phase to meet security and technical requirements of the system.
PL
W pracy jest analizowane podejście dwufazowe do problemu doboru jednostek i ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym. W pierwszej fazie planistycznej jest rozważany uproszczony wariant problemu doboru jednostek i ekonomicznego rozdziału obciążeń z uproszczonym modelem ograniczeń sieciowych rozpływu mocy. Badane są trzy realistyczne obliczeniowo warianty modelu doboru jednostek i ekonomicznego rozdziału obciążeń: (i) model UC_NN bez ograniczeń sieciowych, (ii) restrykcyjny model UC_NC z ograniczeniami sieciowymi w postaci ograniczeń przepływu na poziomie szyn i łączy, and (iii) model UC_DC uwzględniający model rozpływu mocy czynnej w sieci. Modele te są testowane symulacyjnie i porównywane pod względem obliczeniowym, efektywnościowym oraz złożoności i jakości akcji dostosowawczych Operatora Sieci Przesyłowej w drugiej fazie operacyjnych działań pozwalających na uzyskanie stanów sieci spełniających wymagania bezpieczeństwa i ograniczenia techniczne.
PL
Tematyka artykułu dotyczy wykorzystania techniki obliczeniowej bazującej na zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych w celu rozwiązania zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym. W artykule określono sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym ewoluujących osobników oraz zdefiniowano postać funkcji dopasowania. Zaproponowano także sposób realizacji selekcji osobników w warunkach optymalizacji wielokryterialnej.
EN
The topic of the paper is about implementation of computational technique based on evolutionary algorithms for economic dispatch problem in energetic system. In the paper we defined the mode of coding of solutions on the genetic material of evolving individuals and proposed the formula for fitness function calculation. Moreover, we proposed the way of selection of individuals under the conditions of multi-objective optimization.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zastosowania obliczeń ewolucyjnych w celu optymalizacji procesu magazynowania energii wyprodukowanej w elektrowniach solarnych. W artykule zaproponowano wykorzystanie binarnego sposobu kodowania rozwiązań na materiale genetycznym podlegających ewolucji osobników. Zdefiniowano także postać funkcji celu pozwalającej na efektywne przeprowadzenie oceny uzyskiwanych na drodze ewolucyjnej rozwiązań.
EN
The topic of the paper is about implementation of evolutionary computation technique for the purpose of optimization of energy storage which was generated in solar power plants. In the paper we propose the way of coding of solutions on genetic material of evolving individuals. We also define fitness function which allows us to compare the solutions that are obtained with the use of evolutionary methods.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy bloki elektroenergetyczne elektrowni cieplnych w sytuacji zainstalowania znacznego poziomu mocy w elektrowniach solarnych opartych na ogniwach fotowoltaicznych. Na potrzeby rozwiązania rozważanego zagadnienia optymalizacyjnego autorzy zaproponowali wykorzystanie techniki obliczeń ewolucyjnych.
EN
The topic of the paper is about finding the solution of economic dispatch problem of thermal units in the electrical energetic system in the case of presence of solar power plants with high values of installed power. In the paper we propose to use evolutionary computations technique to solve the above mentioned optimization problem.
PL
W artykule rozważono możliwości zastosowania inspirowanych biologicznie algorytmów poszukiwań w celu wyznaczania ekonomicznych planów produkcji energii elektrycznej w dobowym horyzoncie czasowym. W szczególności w artykule zaproponowano efektywny sposób kodowania poszukiwanych rozwiązań za pomocą ciągów binarnych. Podano także sposób wyznaczania wartości funkcji celu i oceny na jej podstawie jakości uzyskiwanych rozwiązań.
EN
In the paper we discuss the possibilities of implementation of biologically inspired computational techniques for searching of economic plans of electric energy production for 24-hours period. Particularly, in the paper we propose an effective coding system for solutions which is based on the binary strings. Moreover, we propose the way of calculation of fitness function, and we explain how the solutions can be validated.
PL
W artykule rozważono zagadnienia związane z wyznaczaniem ekonomicznych planów produkcji energii elektrycznej w sensie minimalizacji ilości paliwa spalonego w blokach energetycznych elektrowni cieplnych. W rozważaniach dodatkowo uwzględniono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne, wiatrowe i solarne. W celu rozwiązania rozważanego problemu optymalizacyjnego zaproponowano wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego, dla którego przedstawiono sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym osobników i zdefiniowano postać funkcji dopasowania.
EN
In the paper we discuss the issues related to economic planning of production of electrical energy in the sense of minimizing the amount of fuel burnt in thermal power-blocks. Moreover, we take intoaccount the renewable power sources such as hydro-power plants, and also wind and solar electrical power sources. We propose to use an evolutionary algorithm to solve this optimization problem. In the paper we present the coding mode of the solutions on the genetic material of individuals and we define the fitness function.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na algorytmach ewolucyjnych w celu rozwiązania zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami wytwórczymi zainstalowanymi w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiony w artykule ewolucyjny system obliczeniowy pozwala na efektywne rozwiązanie zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń z uwzględnieniem minimalnego i maksymalnego poziomu mocy poszczególnych jednostek wytwórczych w sytuacji nieustannie zmieniającego się zapotrzebowania na moc elektryczną zgłaszanego ze strony odbiorców. Podczas przeprowadzanych obliczeń uwzględniono dodatkowo występujące w liniach wysokich napięć straty przesyłowe.
EN
The paper proposes the use of a computational technique based on evolutionary algorithms to solve the problem of economic distribution of load among generating units that are installed in the electro-energetic system. The evolutionary computational system that is presented in the paper is able to solve effectively the problem of economic load distribution with respect to the minimal and maximal levels of power of the generating units under the conditions of constantly changing levels of power demand. In the computational system the transmission losses were also taken into account.
PL
Zagadnienie ekonomicznego rozdziału obciążeń jest ważnym problemem współczesnej elektrotechniki. Celem ekonomicznego rozdziału obciążeń jest znalezienie takich wartości mocy generowanych w poszczególnych elektrowniach, aby całkowity koszt produkcji energii osiągnął wartość możliwie najmniejszą. Jest to zatem problem istotny również z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ mniejsze koszty wytwarzania energii elektrycznej posiadają bezpośrednie przełożenie na łączną ilość spalanych w elektrowniach paliw kopalnych. W artykule zaproponowano nowe analityczne rozwiązania problemu ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają straty mocy związane z przesyłem energii oraz mogą zostać wykorzystane zarówno dla jedno-, jak i dwuobszarowych systemów elektroenergetycznych, gdzie istnieje dodatkowa możliwość wymiany nadwyżek mocy pomiędzy poszczególnymi obszarami energetycznymi.
EN
The economic dispatch problem is a very important issue in the contemporary discipline of the electroenergetic systems. The purpose of the economic dispatch problem is to find such values of the powers generated in the power plants so as the total cost of power generation were as low as possible. It is clear that this problem is also very important from the ecological point of view, because the lower the amounts of fuel to be burnt the lower the emission of combustion products. In the paper to novel analytical solutions of the economic dispatch problem are proposed. The proposed solutions take into account also the power losses connected with the power transmission and can be used for both one-area and two-area electroenergetic systems, where there is an extra possibility of additional power exchange between the two energetic areas.
PL
Zaproponowano zastosowanie techniki algorytmów ewolucyjnych do sterowania pracą urządzeń wytwórczych systemu elektroenergetycznego. Rozważono zarówno metodę ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy elek-trownie cieplne, jak również podjęto próbę optymalizacji pracy elektrowni szczytowych z turbinami gazowymi, elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych. Uzyskane rezultaty pozwalają na ekonomiczne sterowanie pracą elektrowni i mogą się przyczynić do obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej, ilości spalanych paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
EN
In the paper there was proposed to use the technique of evolutionary algorithm for the purpose of control of electroenergetic system. The evolutionary algorithm was used both for the solution of economic dispatch problem among thermal units and a1so for the purpose of controlling the work of gas turbines, hydropower plants and pumping units. The obtained results seem very interesting, because the solutions found by evolutionary algorithm are characterized by good energetic balance of the system. Also the water reservoirs are balanced at the admissible levels. Pumping water during the night at using the accumulated energy during the evening allowed reducing the global costs of electric energy production.
PL
Optymalizacja stanów ustalonych w systemie energoelektrycznym nazywana jest ekonomicznym rozdziałem obciążeń. Rozwiązanie tego zagadnienia polega na wyznaczeniu takiego stanu sieci przesyłowych, aby przy zadanej konfiguracji sieci oraz znanych obciążeniach w węzłach odbiorczych, koszty produkcji energii oraz jej przesyłu były jak najmniejsze. W artykule uwagę skupiono na ekonomicznym rozdziale obciążeń mocy czynnych w systemie energoelektrycznym.
EN
Optimisation of steady states in a power system is called an economic load shedding. Solving of this problem consists in defining such state of the transmission grid that energy generation and transmission costs are the least, at given configuration and known loads in consumption nodes. In the paper the attention is paid to the economic active load shedding in an electric power system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.