Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przygotowaniem inwestycji dotyczących energetyki odnawialnej ‒ wybór lokalizacji, biopaliwa, technologii, sporządzanie bilansu cieplnego oraz uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci cieplnej oraz energetycznej.
EN
The article presents issues related to the preparation of investments related to renewable energy ‒ selection of a location, biofuel, technology, preparation of a heat balance and agreement on the conditions for connection to the heat and power network.
PL
Malejąca różnica pomiędzy mocą przyłączeniową a mocą pobieraną przez budynki biurowe jest coraz bardziej powszechna. Obecnie dotyczy przede wszystkim budynków starszych, zlokalizowanych w centrach miast, jednakże tworzenie dzielnic biznesowych może nieść takie same zagrożenia dla infrastruktury elektroenergetycznej w budynkach nowych. Tendencja wzrostu użytkowania urządzeń pobierających energię elektryczną, szczególnie w okresie letnim, niesie za sobą konieczność poszukiwania rozwiązań niekonwencjonalnych, które umożliwią utrzymanie odpowiedniego standardu komfortu cieplnego w budynku bez rozbudowy infrastruktury na całym obszarze. W artykule przedstawiono trzy możliwe do zrealizowania warianty inwestycji. Wybór rozwiązania zaimplementowanego w obiekcie będzie zależał od zarządcy obiektu, jego możliwości finansowych oraz zasadności wprowadzenia danego systemu.
EN
Decreasing difference between connected electrical power and power dissipated by the building is increasingly common. Currently, this problem concerns mostly old buildings, located in the city centers. However, creation of business districts may lead to the same perils for electric infrastructure in new buildings. Observed growth trend in the use of electrical appliances, particularly in the summer, entails the need of search for unconventional solutions, which enable to provide desired level of heating comfort without the need of expansion of the electricity infrastructure in the whole area. Article presents three possible solutions for investment options. Owner of the facility has to choose suitable solution, taking into consideration his financial abilities and validity of given system’s implementation.
EN
The paper proposes a new solution of actual scientific and applied problem of optimization of the renewable energy sources in the local electrical systems, which is to determine the optimum installed capacity of RES and the choice of optimal schemes connection and also the automation of optimal control of their work in the electrical system. The application of these developments will allow reducing the power losses on electrical energy transmission and improving its quality.
PL
Artykuł proponuje nowe rozwiązanie aktualnego naukowego i praktycznego problemu optymalizacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w lokalnych systemach energetycznych, który determinuje optymalnie zainstalowaną ilość OZE i wybór optymalnego schematu połączeń, a także automatyczne optymalne sterowanie ich pracą w systemie energetycznym. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli zredukować straty mocy przesyłu energii elektrycznej i podwyższy jej jakość.
EN
This paper presents a study of the effect of measurement's weight and error on the accuracy of WLS power system state estimation and the correlation between those two parameters and measurement's type. Different simulation cases are tested on a real Network of 14 bus , part of the electrical transmission network of the Moroccan National Office for Electricity and Potable Water (ONEE).
PL
W artykule zaprezentowano analize wpływu pomiaru wagi i błędu na dokładność metody ważonej najmniejszych kwadratów WLS w systemie energetycznym. Analizowano też korelację tymi dwiema wielkościami.
PL
Omówiono zagadnienia elektromagnetyczne określające przepływ prądu przez warstwowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe, stanowiące podstawę działania wysokotemperaturowych kriokabli nadprzewodnikowych. Przedstawiono konstrukcję i wyniki badań krótkiego modelu kriokabla wykonanego z taśm I generacji. Omówiono rozwój tej problematyki w rozwiniętych krajach.
EN
Electromagnetic issues determining the flow of the electricity through layered high-temperature superconductors, constituting the basis for action high-temperature superconducting cryocables, were discussed. A structure and measured parameters of the short model of cryocable made from tapes of the I generation were presented. A development of the crycables issues in developed countries was discussed.
6
Content available remote An overcurrent relay model to adaptive protection applications
EN
Models are important tools to analyse performance of the components of power electric system (PES). Some researchers have been proposing relay models for a lot of analysis on the PES. However, when adaptive protection is analysed, there is not a defined model on technical literature. In this paper, a complete model for an adaptive instantaneous overcurrent relay is shown. Proposed relay allows protective settings will be send to it and update with a short time delay.
PL
Przy analizie systemów energetycznych często jest używany model przekaźnika. Tak nie jest w przypadku systemów adaptacyjnych. W artykule zaproponowano przetężeniowy model przekaźnika do analizy systemów adaptacyjnych. Model umożliwia ustawianie zabezpieczeń z bardzo małymi opóźnieniami.
PL
W artykule opisano wybrane metody realizacji funkcji zabezpieczenia łukoochronnego z podaniem przykładowych urządzeń. Opisano również algorytm realizacji zabezpieczenia łukoochonnego zaimplementowany w urządzeniu MUPASZ 710 plus. Podano przykłady rzeczywiście zdjętych przebiegów z działania zabezpieczenia łukoochronnego w urządzeniu MUPASZ 710 plus.
EN
In the article some methods of implementation of the arc protection function with example solutions have been presented. Realization of arc protection algorithm implemented in MUPASZ 710 plus has been described. Examples of waveforms from the execution of the arc protection function in MUPASZ 710 plus have been given.
EN
The contemporary electrical power infrastructure is exposed to new types of threats. The cause of such threats is related to the large number of new vulnerabilities and architectural weaknesses introduced by the extensive use of Information and Communication Technologies (ICT) in such complex critical systems. The power grid interconnection with the Internet exposes the grid to new types of attacks, such as Advanced Persistent Threats (APT) or Distributed-Denial-of- Service (DDoS) attacks. When addressing this situation the usual cyber security technologies are prerequisite, but not sufficient. To counter evolved and highly sophisticated threats such as the APT or DDoS, state-of-the-art technologies including Security Incident and Event Management (SIEM) systems, extended Intrusion Detection/Prevention Systems (IDS/IPS) and Trusted Platform Modules (TPM) are required. Developing and deploying extensive ICT infrastructure that supports wide situational awareness and allows precise command and control is also necessary. In this paper the results of testing the Situational Awareness Network (SAN) designed for the energy sector are presented. The purpose of the tests was to validate the selection of SAN components and check their operational capability in a complex test environment. During the tests’ execution appropriate interaction between the components was verified.
PL
Współczesne systemy elektroenergetyczne są narażone na nowe rodzaje zagrożeń. Są one spowodowane lukami w zabezpieczeniach oraz słabościami architektonicznymi związanymi z szerszym zastosowaniem technologii teleinformatycznych (ICT) w tych systemach. Połączenie sieci elektroenergetycznych z Internetem naraża je na nowego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak ataki APT (ang. Advanced Persistent Threats) lub rozproszona odmowa usługi (ang. Distributed Denial-of-Service – DDoS). W tej sytuacji zastosowanie tradycyjnych technologii bezpieczeństwa informatycznego staje się warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Aby przeciwdziałać rozwiniętym i wysoce zaawansowanym zagrożeniom, konieczne jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii, np. systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (ang. Security Incident and Event Management – SIEM), rozbudowanych systemów wykrywania włamań lub zapobiegania włamaniom (ang. Intrusion Detection/Prevention Systems – IDS/IPS) oraz układów Trusted Platform Module (TPM). Niezbędne jest także wdrażanie w infrastrukturze teleinformatycznej sieci świadomości sytuacyjnej, która umożliwia precyzyjne monitorowanie i wykrywanie zagrożeń. W artykule przedstawiono projekt oraz wyniki przeprowadzonych testów sieci świadomości sytuacyjnej (ang. Situational Awareness Network – SAN) przeznaczonej dla sektora energetycznego. Celem testów było potwierdzenie doboru komponentów SAN i sprawdzenie ich możliwości operacyjnych w złożonym środowisku testowym. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów zweryfikowano poprawne działanie sieci SAN.
10
PL
O własnościach elektrycznych izolatora w znacznym stopniu decyduje struktura energetyczna defektów sieci krystalicznej. Defekty sieci powodują powstanie zlokalizowanych poziomów elektronowych wewnątrz przerwy energetycznej izolatora. W zależności od wartości energii aktywacji poziomy te mogą pełnić rolę pułapek nośników ładunku lub centrów rekombinacji. Strukturę pułapkową izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć badano przy użyciu termoluminescencji. W zakresie temperatur 300 – 600 K widmo termoluminescencji pokazuje obecność co najmniej kilku pułapek i centrów rekombinacji, których parametry zależą od rodzaju badanego izolatora.
EN
Electrical properties of an insulator are largely determined by the energy structure of the crystal lattice defects. Lattice defects give rise to localized electronic levels inside the energy gap of the insulator. These energy levels may act as charge carrier traps or recombination centers depending on the value of the activation energy. The trap structure of the ceramic insulators of medium voltage power networks were studied using thermoluminescence. In the temperature range of 300 – 600 K thermoluminescence glow curve shows the presence of at least a few traps and recombination centers, whose parameters depend on the type of insulator under study.
PL
W sieciach dystrybucyjnych Republiki Czeskiej kontrola i sterowanie mocą bierną realizowane jest równolegle z daną siecią dystrybucyjną. Z technicznego punktu widzenia pracy sieci jest to kwestia wykorzystania mocy biernej źródeł eksploatowanych w tej sieci pod kątem jakości energii, efektywności ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji sieci. Uwarunkowania prawne Republiki Czeskiej wskazują na konieczność uwzględnienia zgodności interesów operatora sieci dystrybucyjnej z interesami wytwarzania energii przez operatora, w przypadkach gdy źródło działa równolegle do sieci dystrybucyjnej.
EN
In the Czech power distribution network, control and operating of reactive power are realized parallel to this distribution network. From the technical point of view of network operation, it is a matter of reactive power use of sources operated in the network with regard to the energy quality, economic efficiency and safe operation of network. Legal conditions of the Czech Republic indicate the need to consider the compatibility of the distribution network operator interests with the interests of energy production by the operator, in cases where the source works in parallel to the distribution network.
PL
Tworzenie autonomicznych struktur sieci SN zasilanych lokalnymi źródłami energii (np. źródłami biogazowymi) wymaga pokonania szeregu barier, m.in. zmiany zasad funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Wynika stąd potrzeba opracowania obszarowego układu automatyki elektroenergetycznej umożliwiającego pracę autonomicznym strukturom sieci dystrybucyjnej SN, które są zasilane lokalnymi źródłami. Koncepcję takiego układu automatyki przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
Creating autonomous MV network structures powered by local sources of energy (eg. biogas sources) requires overcoming a number of barriers, including change the rules functioning of the power distribution network automation. Therefore, it is necessary to develop a new area automatic system for supervisory control of autonomous MV network structures with local sources, which concept is presented in this paper.
13
Content available remote SMART GRID : Przyszłośc energetyki. Aspekty wybrane
PL
Artykuł porusza problematykę dotyczącą przyszłościowej struktury energetyki, mianowicie inteligentnych sieci energetycznych (tzw. SmartGrid). Konieczność wdrażania tego typu rozwiązań w Europie wynika z prowadzonej polityki Unii Europejskiej i temu celowi służy realizacja projektów badawczych oraz wdrożeniowych z zakresu nowoczesnej energetyki. W artykule omówiono podstawowe elementy, składające się na sieci SmartGrid, poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem odbiorcy w tego typu strukturze oraz pojawienia się nowego rynku usług energetycznych.
PL
Wyznaczanie częstotliwości napięcia sieci energetycznej wymaga krótkiego czasu pomiaru. Na estymowaną wartość częstotliwości ma wpływ szum i zakłócenia sygnału, stąd jednym z najważniejszych zadań pomiaru jest minimalizacja wpływu tych czynników na pomiar. W artykule zaproponowano operację całkowania sygnału mierzonego w celu minimalizacji wpływu szumu i wyższych harmonicznych. Sygnał scałkowany, który ma taką samą częstotliwość jak sygnał mierzony, jest aproksymowany metodą RLS. W pracy przedstawiono wyniki symulowanych pomiarów prezentowaną metodą w porównaniu z wybranymi metodami przedstawionymi w literaturze.
EN
Estimation of the power system frequency needs a short measurement time. Estimated value of the frequency is affected by noise and interference. One of the most important tasks of the measurement is to minimize the impact of these factors. This paper proposes the integration of the measured signal in order to minimize the impact of noise and harmonics. Integrated signal, that has the same frequency as the measured signal, is approximated by the RLS algorithm. Results of simulated measurements by presented method and comparison with different methods reported in the literature was presented.
PL
Dla bezpieczeństwa gospodarki niezwykle istotną rolę odgrywa prawidłowe funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Aby to zapewnić w jak największym stopniu, PSE na początku 2014 roku zaktualizowały swoją strategię i starają się ją konsekwentnie realizować. Trwa rozbudowa sieci przesyłowych oraz połączeń transgranicznych, a nakłady poniesione na inwestycje w 2014 roku są rekordowe dla spółki i wynoszą blisko 1 mld zł.
EN
In diagnostics of power grids a very important role is played by vision methods. Currently, a relatively new technique is the use of modern, autonomous devices for images acquisition, which are further analysed. The paper presents an overall division of power grids, discussion on the most common damages and effects of failures in these networks. Examples of currently used diagnostic methods of energy networks are presented and examples resulting from a review of modern vision techniques (methods of image acquisition and analysis) are listed. However, it can be noticed that there is still a need of further developing these techniques and striving for automatisaton of the diagnosing process. The paper contains a description of a concept of diagnostic method of energy networks, which includes the application (usage) of an autonomous, unmanned aerial vehicle to obtain the data. Some techniques of artificial intelligence for automated reasoning about the energy networks condition are planned to be applied.
PL
W diagnostyce sieci energetycznych bardzo dużą rolę ogrywają metody wizyjne. Obecnie, stosunkowo nową techniką jest zastosowanie nowoczesnych, autonomicznych urządzeń do pozyskiwania obrazów sieci w celu ich dalszej analizy. W niniejszym artykule przedstawiono ogólny podział sieci energetycznych, omówiono najczęściej występujące uszkodzenia oraz skutki awarii w tych sieciach. Przedstawiono przykłady obecnie stosowanych metod diagnostyki sieci energetycznych i wymieniono przykłady z przeglądu nowoczesnych technik wizyjnych (sposób akwizycji obrazów i ich analiza). Zauważyć jednak można potrzebę dalszego rozwoju tych technik oraz dążenia do automatyzacji procesu diagnostyki. W artykule opisano koncepcję metody diagnostyki sieci energetycznych zawierającej zastosowanie autonomicznego, bezzałogowego statku latającego do pozyskiwania danych. Planowane jest zastosowanie różnych technik sztucznej inteligencji w celu automatycznego wnioskowania o stanie sieci energetycznych.
17
Content available remote Detecting power systems failure based on fuzzy rule in power grid
EN
Load balancing is an important feature that keeps the power system safe from overloading. Load details can be obtained from Circuit Breaker's Relay Meter and it is connected to computer. Power balancing and failure detection will be done using Fuzzy Rule, which is helpful for the operator to recover the power fault quickly. Because of this power sharing between the substations, in turn between feeders, the load balancing of the power system is maintained. This is applied in the real time system using tree topology to get the result more quickly than the existing Petri Net Model.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania logiki rozmytej do analizy obciążę i nierównowagi mocy systemu energetycznego. Analizowany jest rozdział mocy między podstacjami oraz sposoby równoważenia rozdziału mocy żeby zapobiec przeciążeniom.
EN
In this paper, Differential Evolutionary (DE) algorithm has been proposed to determine optimal location, size, and number of capacitor banks in the radial distribution networks. Load of networks consist of different patterns, then in load modelling process three models have been introduced; constant and varying as well as effective loads. For capacitor installation, distribution networks are best option and as majority of distribution networks have radial topology; then DE algorithm has been tested on IEEE 10-bus radial distribution network and practical 73-bus radial distribution network of Ahvaz city in south of Iran. In this study, has been focused on cost and active power loss reduction as well as increment of minimum voltage using capacitor installation.
PL
W artykule opisano wykorzystanie algorytmu DE (different evolutionary) do określania optymalnej lokalizacji, wielkości i liczby kondensatorów w sieci energetycznej. Jako obciążenie przyjęto trzy różne modele. Algorytm był testowany na IEEE 10-szynowej sieci promieniowej i 73 szynowej sieci w mieście Ahvaz w Iranie.
EN
A generator excitation system plays a key role in both generators protection and power system stability. Therefore, the protective loss of excitation relay has an important effect on the performance of the protection system and can save the generator and the power system against damage and instability, respectively. Often protective loss of excitation relays operate based on generator terminal impedance. In this paper, different structures of a simple power system network are studied, the behaviour of the generators in the loss of excitation situation is simulated, and the results are discussed. Moreover, in the simulations the effect of different external faults, parallel generators and load on the seen terminal impedance of generators is investigated. In addition, the effect of changing generator excitation of one generator on the other generators is discussed.
PL
W artykule omówiono różne struktury sieci zasilającej, zasymulowano właściwości generatora przy stanach wzbudzenia i przedyskutowano rezultaty. Zasymulowano też różne zewnętrzne uszkodzenia i różne obciążenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów termoluminescencji (TL) izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć. Materiał do badań pobrano z izolatorów pracujących wiele lat. Badano próbki pochodzące z różnych części izolatora. Zmierzono termoluminescencję naturalną oraz po napromienieniu promieniowaniem beta. W obu przypadkach otrzymano wyraźne piki termoluminescencyjne, powiązane ze strukturą defektową ceramiki.
EN
The paper presents results of thermoluminescence (TL) measurements of ceramic insulators of medium-power energy networks. Samples for the measurements were taken from insulators working many years. The samples under study originated from different parts of insulator. Thermoluminescence was measured for natural samples as well as beta-irradiated. In both cases pronounced thermoluminescence peaks were obtained, related to defect structure of the ceramics.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.