Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 489

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
EN
For the first time, the impact of the composition of gossypol resin and IB-1 reagent, prepared in a 3:1 ratio and conventionally named HS-1, on the corrosion rate in hydrogen sulfide formation water has been investigated under laboratory conditions. Concentrations of 20, 40, 60, 80 mg/l of the new composition were used. During the experiments, a formation water sample taken from well No. 1082 of “Bibiheybatneft” OGPD, SOCAR, served as the electrochemical corrosion medium for the study. To conduct a comparative analysis, gossypol resin, IB-1 inhibitor, and HS-1 composition were used. Concentrations of 50, 100, 150, 200 mg/l of gossypol resin and 10, 15, 20, and 25 mg/l of IB-1 inhibitor were employed in the experiments. Numerous laboratory experiments revealed that the optimal consumption rate for the HS-1 inhibitor is 100 mg/l, for gossypol resin it is 200 mg/l, and for the IB-1 inhibitor it is 25 mg/l. These experiments were conducted under dynamic conditions over six hours. It was determined that the newly developed HS-1 composition offers superior protection in an aggressive medium containing hydrogen sulfide compared to its constituent components, gossypol resin, and IB-1 inhibitor. Specifically, as the concentration of gossypol resin in formation water increases from 50 to 200 mg/l, the corrosion protection effect ranges from 60–82%. When the concentration of IB-1 inhibitor varies between 10–25 mg/l in a hydrogen sulfide medium, the protection effect lies between 65-90%. In the aggressive medium of hydrogen sulfide formation water, increasing the concentration of the new HS-1 composition from 30–80 mg/l results in an enhancement of its electrochemical corrosion protection effect, ranging from 74–98%. Upon analyzing the results of numerous laboratory experiments, it was found that the optimal consumption rate of gossypol resin for corrosion protection in an aggressive medium with hydrogen sulfide is 200 mg/l, the consumption rate of IB-1 inhibitor is 25 mg/l, and for the HS-1 composition is 80 mg/l. The corrosion rates for gossypol resin in the concentrations of 50, 100, 150, 200 mg/l is 1.72, 1.38, 1.12, 0.78 g/m2  · h and retardation coefficient is 2.50, 3.10, 3.84, 5.51, respectively. Corrosion rate of IB-1 inhibitor concentration in the amount of 10, 15, 20, and 25 mg/l is 1.5, 1.12, 0.78, 0.43, and retardation coefficient is 2.86, 3.84, 5.51, 10.0, respectively. The corrosion rates for the new HS-1 composition at concentrations of 20, 40, 60, 80 mg/l is 1.12, 0.73, 0.34, 0.08, and the retardation coefficient is 3.84, 5.89, 12.64, 53.75, respectively. Comparing the corrosion rate values obtained for all three reagents with the corrosion rate for hydrogen sulphide formation water shows that new HS-1 composition has a higher effectiveness compared to its constituent components.
PL
Po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych zbadano wpływ składu żywicy gossypolowej i odczynnika IB-1, przygotowanej w stosunku 3:1 i umownie nazwanej HS-1, na szybkość korozji w wodzie złożowej zawierającej siarkowodór. Zastosowano stężenia 20, 40, 60, 80 mg/l nowego składu. Podczas eksperymentów jako elektrochemiczne medium korozyjne do badań posłużyła próbka wody złożowej pobrana z odwiertu nr 1082 "Bibiheybatneft" OGPD, SOCAR. W celu przeprowadzenia analizy porównawczej w doświadczeniach wykorzystano żywicę gossypolową, inhibitor IB-1 oraz komponent HS-1. Pobrano 50, 100, 150, 200 mg/l żywicy oraz 10, 15, 20 i 25 mg/l inhibitora IB-1. Liczne badania laboratoryjne wykazały, że optymalne zużycie inhibitora HS-1 wynosi 100 mg/l, żywicy gossypolowej 200 mg/l, a inhibitora IB-1 25 mg/l. Doświadczenia te prowadzono w warunkach dynamicznych przez sześć godzin. Stwierdzono, że nowo opracowana kompozycja HS-1 zapewnia lepszą ochronę w agresywnym środowisku zawierającym siarkowodór w porównaniu z jej składnikami, żywicą gossypolową i inhibitorem IB-1. Zatem gdy stężenie żywicy gossypolowej w wodzie złożowej wzrośnie o 50–200 mg/l, efekt ochrony przed korozją przyjmuje wartość w przedziale 60–82%. Gdy stężenie inhibitora IB-1 waha się w granicach 10–25 mg/l w środowisku siarkowodorowym, efekt ochronny wynosi 65–90%. W agresywnym środowisku wód złożowych zawierających siarkowodór zwiększenie stężenia nowej mieszaniny HS-1 w zakresie 30–80 mg/l powoduje wzrost jej elektrochemicznego efektu antykorozyjnego w granicach 74–98%. Analizując wyniki licznych eksperymentów laboratoryjnych stwierdzono, że optymalne zużycie żywicy gossypolowej do ochrony przed korozją w agresywnym środowisku z siarkowodorem wynosi 200 mg/l, zużycie inhibitora IB-1 25 mg/l, a stopień zużycia kompozycji HS-1 80 mg/l. Szybkość korozji żywicy gossypolowej w stężeniach 50, 100, 150, 200 mg/l wynosi 1,72; 1,38; 1,12; 0,78 g/m2  ·h, a współczynnik opóźnienia wynosi odpowiednio 2,50; 3,10; 3,84; 5,51. Szybkość korozji przy stężeniu inhibitora IB-1 w ilościach 10, 15, 20 i 25 mg/l wynosi 1,5; 1,12; 0,78; 0,43, a współczynnik opóźnienia wynosi odpowiednio 2,86, 3,84, 5,51, 10,0. Szybkość korozji nowego składu HS-1 w stężeniach 20, 40, 60, 80 mg/l wynosi 1,12; 0,73; 0,34; 0,08, a współczynnik opóźnienia wynosi odpowiednio 3,84; 5,89; 12,64; 53,75. Porównanie wartości szybkości korozji uzyskanych dla wszystkich trzech odczynników z szybkością korozji w wodzie złożowej zawierającej siarkowodór wskazuje, że nowa kompozycja HS-1 ma wyższą skuteczność w porównaniu do jej poszczególnych składników.
EN
The subject of research presented in the article are the processes taking place in the national security environment, determining the need to strengthen defence capabilities in terms of protecting critical infrastructure facilities of the state. The purpose of the research is to check, verify and evaluate the functioning of the critical infrastructure protection system of the state and to demonstrate the need for its protection in the light of possible threats. From the opinions of experts in the field of national security, a research hypothesis emerges, which shows that despite taking multidirectional actions, the state administration operating at many organizational levels is not able to foresee all the threats that lie in wait for critical infrastructure facilities. Empirical research methods were used in the study: analysis and criticism of the literature, desk research and a diagnostic survey conducted using the interview technique with experts and military analysts. From the theoretical methods, the following were used: analysis, synthesis, and inference methods. The conducted research shows that there are premises to ensure that critical infrastructure facilities are effectively protected against harmful and destructive intentional or random actions. The problem in ensuring proper protection of critical infrastructure is the fact that they are a relatively accessible and easy target for terrorist attacks, sabotage groups or special groups. Therefore, steps should first be taken to identify which facilities and systems constitute critical infrastructure of strategic, regional and local importance.
PL
Przedmiot badań przedstawiony w artykule stanowią procesy zachodzące w środowisku bezpieczeństwa narodowego, determinujące konieczność wzmacniania zdolności obronnych pod kątem ochrony obiektów infrastruktury krytycznej państwa. Celem badań jest sprawdzenie, weryfikacja i ocena funkcjonowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej państwa oraz wykazanie potrzeby jej ochrony w świetle możliwych zagrożeń. Z opinii ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wyłania się hipoteza badawcza z której wynika, że pomimo podejmowania wielokierunkowych działań administracja państwa funkcjonująca na wielu poziomach organizacyjnych nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zagrożeń, jakie czyhają na obiekty infrastruktury krytycznej. W opracowaniu zostały zastosowane empiryczne metody badawcze: analiza i krytyka piśmiennictwa, desk research oraz sondaż diagnostyczny prowadzony techniką wywiadu z ekspertami i analitykami wojskowości. Z metod teoretycznych wykorzystano: analizę, syntezę i metody wnioskowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją przesłanki ku temu, aby obiektom infrastruktury krytycznej zapewnić skuteczną ochronę przed szkodliwym i destrukcyjnym działaniem celowym lub losowym. Problem w zapewnieniu należytej ochrony infrastruktury krytyczniej stanowi fakt, iż są one względnie dostępnym i łatwym celem ataków terrorystycznych, grup dywersyjnych czy grup specjalnych. W związku z tym należy najpierw podjąć działania zmierzające do identyfikacji, które obiekty i systemy stanowią infrastrukturę krytyczną o znaczeniu strategicznym, regionalnym i lokalnym.
EN
Recent papers and studies over the course of last three years have shown that COVID-19 has a negative impact on the speech communication quality between people. This paper presents an influence analysis of the curvature shape of protective transparent shields on the speech signal. Five shields made of the same material and dimensions but with different curvatures were analyzed, from a completely flat to a very curved shield which has the same shape of curvature at its top and bottom and covers the entire face. The influence of the shield is analyzed with two types of experiments – one using dummy head with integrated artificial voice device, and the other using real speakers (female and male actors). It has been shown that usage of protective shields results in a relative increase in the speech signal level, in the frequency range of around 1000 Hz, compared to the situation when protective shields are not used. The relative increase in speech signal levels for large-curvature shields can be up to 8 dB. The possible causes of this phenomenon have been analyzed and examined.
PL
Rozwój sieci kablowych spowodował określone zagrożenia w ramach przepływów mocy w sieciach dystrybucyjnych, które z jednostronnie ukierunkowanych do odbiorcy ostatecznego i niewieloma źródłami wytwarzania stały się sieciami dystrybucyjno-generującymi z rozproszoną liczbą źródeł, co powoduje określone problemy eksploatacyjne i projektowe dla osób odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie sieci kablowej. Podstawowe problemy są przedstawione na bazie doświadczeń projektowych, szkoleniowych oraz wspomagania awarii u klientów.
EN
The development of cable networks caused certain threats to the power flows in distribution networks, which from unilaterally directed to the end user and few generation sources became distribution and generation networks with a dispersed number of sources, which causes specific operational and design problems for people responsible for development and maintenance cable network. The basic problems are presented on the basis of design, training and customer failure support experience.
PL
W pierwszej części artykułu przytoczono najważniejsze informacje dotyczące samych zwarć łukowych, ich destruktywnego charakteru oraz kluczowego parametru decydującego o ograniczeniu skutków zwarć łukowych - czasu jego trwania. Następnie opisany został dorobek SPIE Energotest w obszarze zabezpieczeń łukoochronnych zgromadzony w ciągu ostatnich 25 lat pracy związanej z tym zagadnieniem. W końcowej części artykułu zaprezentowane zostało nowe zabezpieczenie produkcji SPIE Energotest ArcPRO-6, szczególnie jego zalety i dodatkowe funkcjonalności w stosunku do starszych rozwiązań. Opisane zostały również przebieg i wynik prób zwarciowych ArcPRO-6 przeprowadzonych w Laboratorium Badawczym Aparatury Wysokonapięciowej w Warszawie - Sieć Badawcza Łukasiewicz (24 lutego 2023 r.).
EN
The first part of the article presents the most important information about arc faults, their destructive nature, and the key decisive parameter on limiting the effects of arc faults - their duration. Then, SPIE's achievements in the area of arc protection accumulated over the last 25 years are described. At the end of the paper, a new protection - ArcPRO-6 is presented.
EN
The article addresses the issue of the Portuguese conservation approach to religious buildings in Lisbon that have been damaged by cataclysms. The aim is to show approach to both preserving the original substance and changing the function of the sacral building. After the tragic destruction of Lisbon in the mid-18th century was followed by the use of the ruins of the Carmelite monastery church, Convento do Carmo, for adaptation into the Archaeological Museum. Church of the Nossa Senhora da Conceição Velha, also acts as a remnant of historic events. The Church of St Dominic is also an example of atypical conservation and restoration. Another one is the adaptation the São Julião church on the Museum of the Bank of Portugal. That projects are examples of pioneering conservation activities conceived as a result of the conservation practice of Portuguese architects.
PL
Artykuł porusza problem portugalskiego podejścia konserwatorskiego do obiektów sakralnych w Lizbonie, które uległy zniszczeniu w wyniku kataklizmów. Celem jest ukazanie interesującego podejścia zarówno do zachowania oryginalnej substancji, jak i zmiany funkcji obiektów sakralnych. Po tragicznym zniszczeniu Lizbony w połowie XVIII wieku ruiny kościoła klasztoru karmelitów Convento do Carmo wykorzystano do adaptacji na Muzeum Archeologiczne. Znakiem historycznych wydarzeń jest także kościół Nossa Senhora da Conceição Velha. Przykładem nietypowej konserwacji i restauracji jest także kościół Igreja de São Domingos. Kolejnym przykładem jest adaptacja zniszczonego kościoła São Julião na siedzibę Muzeum Banku Portugalii. Projekty te są przykładami pionierskich działań konserwatorskich powstałych w wyniku praktyki konserwatorskiej portugalskich architektów.
EN
This paper presents the algorithm intended for localizing faults in a power transmission line for an inspection-repair purpose. Its innovative element is that a specific input signals of the algorithm have been considered. In particular, incremental positive-sequence voltages and currents taken from directional elements of protective relays installed at both line ends have been taken as the input signals of the localizing algorithm. More general case with regards to synchronism of the measurements is considered, i.e. the measurements acquired asynchronously at both line ends. The fault signals from ATP-EMTP simulations of faults on the sample transmission line were applied for validation of the presented algorithm and for evaluating the fault location accuracy.
PL
Artykuł przedstawia algorytm przeznaczony do lokalizowania zwarć w elektroenergetycznej linii przesyłowej, z zastosowaniem do celów inspekcyjno-remontowych. Jego elementem innowacyjnym jest to, że rozważono specyficzne sygnały wejściowe badanego algorytmu. W szczególności, przedstawiono zastosowanie przyrostowych sygnałów napięć i prądów dla składowej zgodnej z elementów kierunkowych w przekaźnikach zabezpieczeniowych, zainstalowanych na obu końcach linii, jako sygnałów wejściowych dla algorytmu lokalizującego. Bardziej ogólny przypadek dotyczący synchronizmu pomiarów został rozważony, tj. wzięto pod uwagę pomiary dokonywane na obu końcach linii w sposób niesynchroniczny. Do walidacji przedstawionego algorytmu oraz oceny dokładności lokalizowania zwarć zastosowano sygnały zwarciowe z symulacji zwarć w rozważanej linii przesyłowej, wykonane w programie ATP-EMTP.
PL
Infrastruktura krytyczna warunkuje przetrwanie, dobrobyt i rozwój wszystkich obywateli. Podstawowym celem jej ochrony jest utrzymanie ciągłości świadczenia nadrzędnych dla państwa usług. Zrozumienie roli i odpowiedzialności poszczególnych uczestników systemu infrastruktury krytycznej przy koordynacji działań to fundament skuteczności i trwałości tego mechanizmu. Operatorzy infrastruktury krytycznej to osoby posiadające najlepszą wiedzę na temat specyfiki i funkcjonowania danego obiektu/instalacji/urządzenia/ usługi, a także warunki do eliminacji zagrożeń oraz minimalizacji ich skutków. Niniejszy artykuł został poświęcony podmiotom wyznaczanym do ochrony infrastruktury krytycznej, tj. osobie odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów oraz pełnomocnikowi do spraw infrastruktury krytycznej.
EN
Critical infrastructure determines the survival and well-being of all citizens. The main purpose of its protection is to maintain the continuity of providing key services for the state. The mission and responsibility of CI participants, coordination of activities are very important things. Understanding this is the basis for the effectiveness and sustainability of this system. CI operators are people with the best knowledge about the specifics and functioning of critical infrastructure items (facility/installation/device/service). They also have the conditions to eliminate threats and reduce their negative effects. In this article provides space for entities designated to protect CI, i.e. the person responsible for maintaining contacts and the plenipotentiary for critical infrastructure.
EN
The article discusses the symbolism and richness of the culture of the Polish Tatars living in the villages of Bohoniki and Kruszyniany, located in Podlaskie Province. The centuries-old tradition, as well as the customs cultivated and maintained to this day by the Tatar population, are a treasure trove of the history of times past and undeniable proof of the existence of genius loci. Despite the unique architectural and cultural values presented by both villages and the fact that the mosques and mizars located there are included in the national list of monuments and have been recognized as monuments of history, the cultural landscape of the villages is exposed to changes and distortions as a result of the industrial investments planned here. These activities will undoubtedly negatively affect the image of the village, both spatially, naturally and socially. One of the ways of protecting Tatar culture has become the creation of a cultural park in Bohoniki, the purpose of which is to strengthen the protection of monuments located in its area, as well as to consolidate the village’s tourist potential. In turn in Kruszyniany, the creation of industrial poultry farms is to be prevented by the establishment of a landscape park, whose priority will be both the protection of the surrounding nature of the Knyszyn Forest, as well as the protection of the multicultural heritage of the village. The text also addresses legal issues of protection from the perspective of the regulations on the functioning of the cultural and landscape park, as well as describing the actions taken in this regard by the residents themselves, local authorities and conservation services. The aim of the text is to draw attention to the problem of comprehensive protection of monuments and cultural heritage of the Polish Tatars in the context of modern civilization transformations and related landscape changes.
PL
W artykule omówiono symbolikę i bogactwo kultury Tatarów polskich zamieszkujących położone w województwie podlaskim wsie Bohoniki i Kruszyniany. Wielowiekowa tradycja, a także kultywowane i podtrzymywane po dziś dzień przez ludność tatarską zwyczaje stanowią skarbnicę historii czasów minionych oraz niepodważalny dowód na istnienie genius loci. Pomimo unikatowych wartości architektoniczno-kulturowych, jakie prezentują obydwie miejscowości, oraz faktu, iż znajdujące się tam meczety i mizary wpisane zostały na krajową listę zabytków oraz uznane za pomniki historii, krajobraz kulturowy wsi narażony jest na przemiany i zniekształcenia w wyniku planowanych tam inwestycji przemysłowych. Działania te mogą niewątpliwe negatywnie odbić się na wizerunku wsi, zarówno pod względem przestrzennym, przyrodniczym, jak i społecznym. Jednym ze sposobów ochrony kultury tatarskiej stało się utworzenie w Bohonikach parku kulturowego, którego celem ma być wzmocnienie ochrony zabytków znajdujących się na jego obszarze, jak również ugruntowanie potencjału turystycznego wsi. W Kruszynianiach z kolei zamierzenia powstania ferm przemysłowych drobiu ma powstrzymać powołanie tam parku krajobrazowego, którego priorytetem będzie zarówno ochrona otaczającej przyrody Puszczy Knyszyńskiej, jak i wielokulturowego dziedzictwa. W tekście poruszono też prawne kwestie ochrony z perspektywy przepisów dotyczących funkcjonowania parku kulturowego i krajobrazowego oraz opisano działania, jakie w tym zakresie podjęli sami mieszkańcy, władze samorządowe i służby konserwatorskie. Ma to na celu zwrócenie uwagi na problem kompleksowej ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Tatarów polskich w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych i związanych z nimi zmian krajobrazowych.
EN
Influence of UV radiation on the color of furfurylated wood protected with refining coatings. Furfurylation is a method of chemical modification of wood, with significant effects on its strength parameters, resistance to degradation and color. The purpose of this study was to evaluate the color changes of furfurylated wood under UV radiation in an accelerated aging test. The wood was refined with selected protection agents - polyurethane varnish, linseed oil and wax; in addition, the stabilizing agent Tinuvin® 292 was used as an additive to the wax and polyurethane varnish. The most favorable results in terms of UV light protection of furfurylated wood were obtained with polyurethane varnish, while among the two natural coatings, linseed oil showed significantly more favorable properties than wax. The UV light stabilizing agent was much more effective in protecting the color of unmodified wood than furfurylated wood.
PL
Wpływ promieniowania UV na barwę drewna furfurylowanego zabezpieczonego powłokami uszlachetniającymi. Furfurylacja jest metodą chemicznej modyfikacji drewna, mającą istotny wpływ na jego parametry wytrzymałościowe, odporność na degradację oraz barwę. Celem badania była ocena zmian barwy drewna furfurylowanego pod wpływem promieniowania UV w teście przyspieszonego starzenia. Drewno uszlachetniono wybranymi środkami ochrony – lakierem poliuretanowym, olejem lnianym i woskiem, ponadto wykorzystano środek stabilizujący Tinuvin® 292 jako dodatek do wosku i lakieru poliuretanowego. Najkorzystniejsze wyniki pod względem ochrony barwy drewna furfurylowanego przed promieniowaniem UV uzyskano przy użyciu lakieru poliuretanowego, natomiast spośród dwóch naturalnych powłok, olej lniany wykazał znacznie korzystniejsze właściwości niż wosk. Środek stabilizujący światło UV dużo skuteczniej chronił barwę drewna niepoddanego modyfikacji niż furfurylowanego.
PL
W artykule opisano rezultaty badań architektonicznych i konserwatorskich wykonanych w związku z organizacją muzeum i biblioteki w klasztorze w Mogile. Odkryto m.in. nieznaną polichromię Stanisława Samostrzelnika. Malowidło przedstawiające Chrystusa jako Salvator Mundi umieszczono na podłuczu gotyckiego okna na parterze przeoratu, w którym umieszczono bibliotekę. Pozostałe elementy wystroju włączono do ekspozycji i udostępniono zwiedzającym. Porównanie odkrytej polichromii z pozostałymi malaturami Samostrzelnika w Mogile pozwoliło na hipotezę dotyczącą ich programu ikonograficznego, który wpisuje się w etos cysterskiego życia zakonnego i może stanowić element tożsamości muzeum. Klasztorna sceneria tworzy tło dla ekspozycji, która w ciszy i skupieniu prowadzi przez historię duchowego i artystycznego rozwoju zakonu cystersów. Muzeum stało się szansą na popularyzację roli cystersów w rozwoju kultury cywilizacyjnej i udział społeczeństwa w ochronie dziedzictwa kulturowego.
EN
This paper presents the results of architectural and conservation research associated with the organization of a museum and library in the monastery in Mogiła. Among others, a previously unknown polychromy by Stanisław Samostrzelnik was discovered. The painting, depicting Christ as Salvator Mundi, was located on the underside of the arch of a Gothic window on the priory’s ground floor, now a library. Other décor elements were included in the exhibition and presented to visitors. The comparison of the polychromy with Samostrzelnik’s other paintings in Mogiła led to a hypothesis on their iconographic program, aligned with the ethos of Cistercian monastic life and can co-form the museum’s identity. The monastic scenery forms the exhibition’s backdrop, leading through the history of the spiritual and artistic development of the Cistercians in silence and concentration. The museum can popularize the role of the Cistercians in the development of civilizational culture and public participation in protecting cultural heritage.
PL
Artykuł przedstawia metodykę weryfikacji zabezpieczeń nadprądowych w mikrosieci niskiego napięcia pod kątem dostosowania jej do pracy w trybie wyspowym. Metodyka umożliwia sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i selektywności działania zabezpieczeń. Jest ona pokazana na przykładzie mikrosieci o topologii zakładającej przyłączenie lokalnych źródeł energii i magazynu energii do szyn stacji, która zasila odbiorców na wybranym obszarze.
EN
The paper presents the methodology of protection verification in terms of adopting the low-voltage microgrid to island operation. The methodology enables the checking of effectiveness of protection against electric shock and selectivity of protection operation. The whole process of verification is shown relying on case study of the microgrid which topology assumes both local power sources and storage energy equipment interconnection with the substation supplying the customers in particular area.
EN
Tens of millions of printers are sold each year, including copiers and multifunction devices. Each printer needs an ink or toner cartridge, depending on the type of printer. This is where the problems arise that anyone who owns such a device has encountered – the price and availability of cartridges. A set of original cartridges for the printer we bought can sometimes cost more than the printer itself. On the other hand, it is not always possible to buy cheaper replacement consumables. This is often due to the fact that the manufacturer of the printer has implemented a Digital Rights Management (DRM) protection in the chip connected to the cartridge. Bypassing such protection is not trivial, and when a way to do so is learned, it is not disclosed because of the commercial value of such knowledge. The goal of this paper is to determine if it is possible to find out for ourselves how selected DRM protections work by using reverse engineering, and to develop a way to reset these protections so that we are not tied to the price and availability of consumables on the market, as we can remanufacture our cartridges ourselves, which is especially important in the context of the Right to Repair.
EN
The objective of this paper is to provide a view on the problem of insufficient state protection of critical infrastructure throughout the Covid-19 crisis. The paper looks at this problem with regard to the definition of critical infrastructure, its content, and also the limitations of current approaches to critical infrastructure protection. The examples relating to the Covid-19 crisis show the practices adopted and suggest possible steps forward. The research methodology implemented in this research is based on a critical analysis of the existing literature. The themes described in this paper show there is an urgent need to change current critical infrastructure protection approaches to a resilience-based modus operandi. Specifically, this paper highlights the need to shift the understanding of critical infrastructure from an object-oriented approach towards essential services/functions and to highlight its complex, socio- technical nature. It also highlights the deficiencies of current, prevention-based approaches to critical infrastructure protection such as the insufficient focus on identification and management process of vulnerabilities, especially in relation to (inter)dependencies resulting from interconnections with other systems. The gravity of the situation caused by the Covid-19 pandemic, despite its negative connotations, can be used as an opportunity to examine the real condition of protection of critical infrastructure. The pandemic suggests that there is much left to be done and because of the unpredictability of the future, we need to start acting as soon as possible.
16
EN
Against a background of contemporary security challenges such as terrorism, violent extremism, insurgency, armed banditry, and separatist movements across the country, the study attempts to examine critical infrastructure protection. With the aid of largely secondary data, the study finds that there is an inextricable link between CIP and institutional corruption in Nigeria. Institutional corruption has been a major factor inhibiting effective critical infrastructure protection in Nigeria. This is because funds meant for the strengthening of operational effectiveness of the agencies are often diverted to other expenditure that does not have an effect on the operational strength of the agencies, thereby undermining their capacity to deliver on their mandates and increasing the vulnerability of the infrastructures to vandalism. The study recommends the adoption of a whole-of-society approach to CIP in Nigeria, because of its ability to block leakages and ensure transparency in the business of government as well as encouraging all stakeholders, the state, private, CSOs, the media, traditional institutions and all others involved, to share responsibilities in the protection of infrastructures as part of their concerns.
EN
The Brazilians enthusiastically welcomed the decision to grant them the right to host the 2016 Summer Olympics. The decision to grant Brazil the organization of such a large and spectacular mass sports event to be held in Rio de Janeiro entailed certain risks. This was mainly due to the alarming crime and violence rates in the city, which were largely related to drug trafficking. The decision of the International Olympic Committee sparked a global discussion which questioned Brazil's ability to guarantee the safety of participants in the 2016 Olympics, following the 2014 FIFA World Cup which it also hosted. This article analyzes and assesses the security system of the Olympic Games in Rio de Janeiro organized by the Brazilian authorities, which, according to the organizers' intentions, was to effectively counter the projected internal and external threats. In this context, Brazil's actions for the safety of the Olympic Games deserve recognition and can be a good example for future organizers of this type of mass sporting events. This applies to activities undertaken by the organizers that had the greatest impact on the preparation, organization and functioning of the safety system during the 2016 Olympic and Paralympic Games in Rio de Janeiro. In this regard, a certain specificity of activities undertaken by the organizers should be noted, which not only focused on combating terrorist threats, but were also aimed at countering internal threats, mainly the organized crime.
EN
European Union Global Critical Infrastructure Safety Management System (EUSAFEGLOBE) will develop new modelling and assessment methods and tools to create novel comprehensive and coherent methodology for safety and resilience analysis of critical infrastructure with ageing dependent assets under outside extreme events impact. Project results and tools validated in real case studies will be integrated into sectorial safety management systems and risk reduction and accident consequences mitigation management systems for process industry, energy and transport. On the basis of created sectorial management systems and developed systemic approach to critical infrastructure cybersecurity the Early Warning System (EWS) will be designed. Created sectorial management and warning systems and systemic approach to critical infrastructure cybersecurity and training tools developed in the form of Critical Infrastructure Safety and Resilience Training System (CISRTS) will be integrated into the European Union Global Critical Infrastructure Safety Management System (EUGCISMS). EUGCISMS will be provided with clear for users instructions of its applications in all of any-sector critical infrastructures and will be placed at the developed during project implementation the internet interactive platform, to create its final form the European Union Global Critical Infrastructure Safety Internet Interactive Platform (EUGCISIIP). EUGCISIIP will be tested and approved for common use and placed at created the European Union Global Critical Infrastructure Safety Management Centre (EUGCISMC). EUGCISMC will carry permanent education, dissemination and consultancy services to various industry and administration sectors including seminars, conferences, training courses and fully operational interactive internet service as the main gate to all critical infrastructures safety related resources and knowledge and it is planned to be exploited as a validated methodological approach and integrated component for strategic level decision making though the whole EU.
EN
The article refers to the ongoing discussion around the idea of geological heritage protection. In this context, the genesis, course and results of the activities of the Commission for Nature Conservation of the Polish Geological Institute, operating in 1926–1934, have been recalled. This commission, acting on the initiative of S. Małkowski, contributed to the recognition, implementation and dissemination of the idea of protection of geological features. It also made a significant contribution to the theoretical and practical achievements in this area. Due to many publications, the results of commission's activity were disseminated in the country and abroad. In 1928, the “Zabytki Przyrody Nieożywionej Rzeczpospolitej Polskiej” (Eng. “Monuments of Geological Features of the Republic of Poland”, Fr. “Monuments de la Nature Inanimée de la République Polonaise”) was the only journal in the world that specialized exclusively on the geological features.
EN
Abandoned quarries in the Wieluń Upland at Działoszyn and Wieluń in central Poland are of unique value for the detailed stratigraphical, palaeontological, sedimentological and palaeogeographical studies of the Oxfordian and Kimmeridgian stages (especially the Upper Oxfordian and Lower Kimmeridgian substages) of the Jurassic System in Europe. It is because they yield the successions of deposits containing diverse assemblages of ammonites of a great significance for stratigraphical correlation, including that corresponding to the stratigraphical interval at the newly accepted global stratotype (GSSP) between the Oxfordian and the Kimmeridgian. Moreover, the quarries show the last Late Jurassic deposits placed towards the west in central Poland and preserved against the erosion, thus of high importance for the palaeogeographical reconstructions. The quarries offer also a special opportunity for educational purposes, and might become local geological attractions as they contain abundant fossils. Additionally, due to the fact that the Wieluń Upland, especially the environs of Działoszyn, has been one of the main areas of exploitation of limestones in Poland - the scientific value of the collected material and the history of the limestone mining could be presented in a specially prepared exhibition at the local museum, supported by geo-educational paths marked out in the abandoned quarries. Cooperation between the scientific community, local administration centers, and the owners of the quarries is of fundamental importance for the subject.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.