Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational health and safety management system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: To develop and implementation in practice an algorithm for smart monitoring of workplace environmental physical factors for occupational health and safety (OSH) management. Design/methodology/approach: A brief conceptual analysis of existing approaches to workplace environmental physical factors monitoring was conducted and reasonably suggest a decision-making algorithm to reduce the negative impact of this factors as an element of the OSH management system. Findings: An algorithm has been developed that provides continual improvement of the OSH management system to improve overall labour productivity and which has 3 key positive features: (1) improved data collection, (2) improved data transfer and (3) operational determination of the working conditions class. Research limitations/implications: The implementation of the proposed algorithm for substantiating managerial decisions to reduce the negative impact of workplace physical factors is shown by the example of four workplace environmental physical factors in the products manufacture from glass. Practical implications: If management decisions on the implementation of protective measures are taken in accordance with the proposed monitoring algorithm, these decisions will be timely and justified. This makes it possible to reduce the time of the dangerous effects of physical factors on the health of workers and reduce the level of these factors to improve working conditions. That is, an algorithm is proposed that provides continuous improvement of the OSH management system to increase overall labour productivity. Originality/value: Current monitoring of workplace environmental physical factors values are carried out in accordance with the justified monitoring intervals for each factor that provides the necessary and sufficient amount of data and eliminates the transfer of useless data.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z poprawą skuteczności zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz kulturą sprawiedliwego traktowania w kontekście wdrażania nowej normy ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania z poradnikiem użytkowania”. Organizacja, która chce wprowadzić ww. nową normę potrzebuję efektywnych narzędzi do ulepszenia systemu zgłaszania zagrożeń wynikających z obowiązku badania i wyjaśniania wszystkich zagrożeń w systemie bezpieczeństwa. Rozwiązania takie funkcjonują już od pewnego czasu w lotnictwie i medycynie. Jest to poufny, nieobowiązkowy system raportowania zagrożeń będący uzupełnieniem obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz model kultury sprawiedliwego traktowania (KST). Kultura sprawiedliwego traktowania opisywana jest jako atmosfera zaufania, w której ludzie są zachęcani do dostarczania informacji związanych z bezpieczeństwem, mając jednocześnie świadomość zachowań akceptowalnych i niedopuszczalnych. Narzędzie to wspiera organizację w radzeniu sobie z problemami obwiniania i karania osób zamieszanych w zdarzenia niepożądane. Ponadto w artykule znajdują się informacje na temat czynników determinujących zwiększenie ilości informacji o zdarzeniach niepożądanych w organizacjach oraz sposoby klasyfikowania działań akceptowalnych i nieakceptowalnych.
EN
This article presents basic issues related to effectiveness improvements of adverse events reporting systems and a just culture in the context of ISO 45001:2018 standard - Occupational health and safety management systems implementation. The organizations, that want to implement the new standard, need effective tools to make their reporting systems more effective because of some new requirements of the standard laws. Some proven solution of that have been used for some time past especially in aviation and medicine. It is a confidential, voluntary reporting system as a useful complement to a compulsory reporting system and the just culture. The just culture is described as an atmosphere of trust in which people are encouraged for providing essential safety-related information - but in which they are also clear about where the line must be drawn between acceptable and unacceptable behavior. The tool supports the organizations with handling blame and punishment. In addition, there is information about the factors determining the growth of undesirable occurrence reports number in the organisations and ways to classify the behaviour and attitudes of employees as acceptable or not.
PL
System zarządzania bhp składa się z zestawu oddziałujących pomiędzy sobą procesów, a jego cel to zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przeprowadzono szereg badań, w ramach których dowiedziono, że realizacja wybranych pojedynczych procesów w sferze zarządzania bhp wywiera pozytywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych. Podjęto również wiele prób udowodnienia, że systemy zarządzania bhp są skuteczne, tj. spełniają swój cel. W badaniach tych stosowano różne miary skuteczności odnoszące się zarówno do całego systemu, jak i do poszczególnych procesów. Część badaczy posługiwała się wskaźnikami wypadków przy pracy, badała i analizowała zmiany w ocenie fizycznego i psychospołecznego środowiska pracy oraz zmiany w ocenie samopoczucia pracowników, a także wskaźniki w zakresie konkurencyjności i wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. Inni opierali się w swoich badaniach na wynikach pomiarów poszczególnych procesów. Niemniej dotychczas przeprowadzone badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy systemy zarządzania bhp wdrożone w przedsiębiorstwach są skuteczne ani jakie czynniki o tej skuteczności decydują. Bez wątpienia zapewnianie skuteczności systemów zarządzania bhp wymaga wdrażania, utrzymywania i doskonalenia w przedsiębiorstwach zestawu podstawowych procesów. Jednak istnieją odmienne poglądy na temat tego, które z tych procesów pełnią w systemach kluczową rolę. Według różnych naukowców i praktyków, skuteczność systemów zależy przede wszystkim od wiarygodnej i szczegółowej oceny ryzyka, od otwartej komunikacji i rzeczywistego zaangażowania pracowników, od wysokiej jakości szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, od wnikliwego audytu i przemyślanych działań prewencyjnych lub od dojrzałego przywództwa w zakresie bhp. Proponuje się, aby - celem rozstrzygnięcia wątpliwości w tym zakresie - zastosować metodę rozmytych map kognitywnych. Wskazanie procesów w systemie, które w największym stopniu decydują o jego skuteczności ułatwi określenie priorytetów w obszarze doskonalenia systemów i może znacząco i pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które wdrożyły systemy.
EN
The Occupational Safety and Health Management System (OSH MS) consists of a set of processes that interact with each other, and its goals are to prevent injury and/or ill health to workers and to provide safe and healthy workplaces. A number of studies have been conducted, which proved that the selected occupational health and safety management processes have positive impact on the safety of employees. A the same time a lot of effort has been made to prove that OSH MSs are effective, i.e. meet their goals. In their studies, researchers applied different measures of effectiveness, relating to the entire system or individual processes: they used occupational injury rates, examined and analyzed changes in the assessment of the physical and psychosocial work environment and changes in the assessment of employees well-being, or took into account competitiveness and economic performance indicators. In some studies safety performance was measured by application of performance indicators for individual processes. Nevertheless, the research carried out so far did not give a definite answer to the question whether the occupational health and safety management systems implemented in enterprises were effective and which factors determined this effectiveness. Undoubtedly, ensuring the effectiveness of OHS MSs in enterprises requires the implementation, maintenance and improvement of a set of basic processes. However, there are different views about processes playing a key role in the systems. According to various scientists and practitioners, the effectiveness of systems depends primarily on a reliable and detailed risk assessment, on open communication and real employee involvement, on high quality safety training, on comprehensive audit and thorough preventive actions or on mature OSH leadership. In order to resolve this issue it is suggested to apply the Fuzzy Cognitive Map approach. Identification of processes that affect the system effectiveness most will facilitate the continual improvement of OSH MSs and can significantly increase employee safety in enterprises.
PL
W pracy opisano społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw z uwzględnieniem sfery zatrudnienia. Następnie przedstawiono systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Na koniec powiązano elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z działaniami w obszarze realizowanej przez przedsiębiorstwa strategii CSR, ze szczególnym uwzględnieniem działań poaudytowych.
EN
The paper describes the corporate social responsibility including the sphere of employment and the occupational health and safety management systems. At the end, elements of the occupational health and safety management system were linked with activities in the area of the company’s corporate social responsibility strategies. Particular attention was paid to the post- -audit activities.
EN
Many organizations worldwide have implemented Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 in their premises because of the assumed positive effects of this standard on safety. Few studies have analyzed the effect of the safety climate in OHSAS 18001-certified organizations. This case–control study used a new safety climate questionnaire to evaluate three OHSAS 18001-certified and three non-certified manufacturing companies in Iran. Hierarchical regression indicated that the safety climate was influenced by OHSAS implementation and by safety training. Employees who received safety training had better perceptions of the safety climate and its dimensions than other respondents within the certified companies. This study found that the implementation of OHSAS 18001 does not guarantee improvement of the safety climate. This study also emphasizes the need for high-quality safety training for employees of the certified companies to improve the safety climate.
EN
Occupational health and safety represents a set of technical, medical, legal, psychological, pedagogical and other measures with the aim to detect and eliminate hazards that threaten the lives and health of employees. These measures should be applied in a systematic way. Therefore, the aim of this study is to review occupational health and safety legislation in Serbia and the requirements that airports should fulfill for Occupational Health and Safety Assessment Series certification. Analyzing the specificity of airport activities and injuries as their outcomes, the article also proposes preventive measures for the health and safety of employees. Furthermore, the airport activities which are the most important from the standpoint of risks are defined, as the goals for occupational health and safety performance improvement.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję przewidywania ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej, w warunkach zagrożenia tąpnięciem, opartą na teorii procesów losowych i teorii zdarzeń, umożliwiającą opracowywanie operatywnych prognoz i bezpośrednie przekazywanie ich załodze w formie ostrzeżeń. Wyniki oceny pozwalają na podjęcie decyzji o czasowym wycofaniu pracowników poza strefę ryzyka nieakceptowanego. Zaproponowany sposób przewidywania możliwości wystąpienia wypadków i wielkości strat ludzkich oraz rzeczowych może wpłynąć na doskonalenie metod organizowania pracy, a także na usprawnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem kopalni.
EN
The articles discusses a concept of forecasting accident risk during longwall extraction in crump-risk conditions based on random process theory and event theory. Stochastic Markov processes were used to estimate times of occurrence of dangerous events and forecasting their consequences. Expert models were proposed for forecasting likely places of occurrence of dangerous events. Thanks to the gained up-to-date diagnostic information, it was possible to develop operational forecasts after processing this information and directly provide it to the team in the form of warnings. Assessment results will also allow for taking decision on temporary withdrawal of workers outside unacceptable risk areas. The proposed method for forecasting accidents and losses in people and goods can contribute to improvement of work organization methods and improvements in the mine safety management system.
PL
W artykule przedstawiono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wdrożony w Kompanii Węglowej S.A. Stanowi on obecnie element zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego poza systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy system zarządzania jakością i ochroną środowiska. W artykule w sposób szczegółowy zaprezentowano ten obszar systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który dotyczy identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz kształtowania świadomości i motywowania pracowników do działań na rzecz poprawy BHP.
EN
The article presents Occupational Health and Safety Management System implemented in Kompania Węglowa S.A. Nowadays it is a part of the Integrated Management System, which contains, apart from Occupational Health and Safety Management System, also Quality Management System and Environmental Protection. In the article the scope of Occupational Health and Safety Management concerning identification of threats and risk assessment, building of awareness and motivating employees to improve OHS were fully described.
EN
The catering industry is developing rapidly in China. Statistics in 2002 indicated that there were over 3.5 million dining places in China, hiring over 18 million people. However, the accident rate was high. Occupational health and safety (OHS) has to be watched more carefully. It is proposed to develop an OHS management system for the catering industry and to integrate it with an ongoing management system by referring to OHSAS 18001:1999. The first step is risk identification and evaluating the major factors concerned by referring to the codes in China, the list of occupational diseases, operation rules, requirements of the law, and records of past incidents. The technological aspect has to be considered in working out the safety strategies. This includes technical measures in accident prevention at the workplace. The kitchen is the main area to be focused on. Methods for hazard identification and risk assessment of dangerous factors in kitchens are proposed in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.