Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 353

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cynk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Wiele pierwiastków chemicznych oraz ich związków ma szerokie zastosowanie w produktach dostępnych na rynku. Są obecne zarówno w produktach żywnościowych, preparatach leczniczych, jak i w kosmetykach. Na podstawie przeglądu literatury i danych producenta dokonano analizy ich aktywności oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Przeanalizowano też wpływ tych substancji na środowisko naturalne.
EN
A review, with 35 refs., of chem. elements and their comps. used in foods, drugs and cosmetics. Their activity, potential benefits and risks as well as environmental impacts were taken into consideration.
PL
W artykule opisano próby i badania procesu rafinacji flotacyjnej w warunkach półprzemysłowych różnych odpadów poprodukcyjnych powstających podczas wytwarzania stopów cynku ZNAL. Określono skład chemiczny otrzymanej frakcji metalicznej oraz uzysk po przeprowadzonych próbach rafinacji. Opracowano założenia technologii recyklingu kwalifikowanych odpadów ze stopów ZNAL.
EN
The article describes attempts at refining various post-production waste from Zamac alloys in semi-industrial conditions. The chemical composition of the obtained metal fraction and the yield after refining tests were determined. The assumptions for a technology for recycling qualified waste from Zamac alloys have been developed.
PL
Niniejsze opracowanie opisuje ogólne aspekty geologii złóż cynku i ołowiu w obszarze rejonu śląsko-krakowskiego z uwzględnieniem mineralogii. Ponadto dokonano opisu dziejów wydobycia rud cynku i ołowiu od najstarszych przekazów archiwalnych do aktualnej likwidacji zagłębia.
EN
Following article focuses on general geological aspects of lead and zink deposits of Silesia-Cracow area in Poland, with description of mineralogical set up. Additionally a mining history has been outlined, starting from oldest archival data to the contemporary shutdown of mining in the area.
PL
Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach: w atmosferze, w wodzie i w ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie różnych sposobów wykorzystania właściwości tego metalu zarówno w uzyskiwaniu efektów barierowych w powłokach, jak i polaryzacji elektrochemicznej w systemach ochrony katodowej.
EN
Metallic zinc, in various forms, is still massively and with excellent results used in a number of corrosion protection techniques for steel structures and steel products operated in various conditions: in the atmosphere, in water and in the underground. This study aims to indicate different ways of using the properties of this metal both in obtaining barrier effects in coatings and in electrochemical polarization in cathodic protection systems.
EN
In electric arc furnace (EAF) steelmaking significant amounts of dust are generated. The main component in the dust is usually iron. Additionally, increased concentrations of metals which are volatile in the steelmaking process like zinc are found in the dusts. During cooling of the off-gas in the off-gas system the volatile metals are deposited on the dust particles. In electric arc furnace dust the zinc can be present in different compounds, for example as zinc oxide and zinc ferrite. Although recycling of EAF dust and utilization for zinc recovery are practiced in several countries approximately 50% of the EAF dust produced worldwide is still goes to landfill. In this study the EAF dust from a mini mill was investigated by chemical fractionation. The experiment was carried out in a sequence of five leaching steps, where the residue from a leaching step was treated in the next step. The total zinc content of the EAF dust was approximately 6.4%. In the water-soluble fraction no zinc was found, while the carbonated fraction and the oxide fraction each contained approximately 25% of the zinc. The reduced fraction contained approximately 8% of the zinc and the majority of the zinc was in the residual fraction.
PL
W elektrycznym piecu łukowym (EAF) wytwarzającym stal wytwarzane są znaczne ilości pyłu. Głównym składnikiem pyłu jest zwykle żelazo. Ponadto w pyłach znajdują się podwyższone stężenia metali lotnych w procesie hutnictwa, takich jak cynk. Podczas chłodzenia gazu odlotowego w układzie gazu odlotowego lotne metale osadzają się na cząstkach pyłu. W pyłach z elektrycznych pieców łukowych cynk może występować w różnych związkach, na przykład jako tlenek cynku i ferryt cynku. Chociaż recykling pyłu z EAF i wykorzystanie do odzysku cynku są praktykowane w kilku krajach, około 50% pyłu z EAF wytwarzanego na całym świecie nadal trafia na składowisko odpadów. W przedstawionych badaniach pył EAF z mini-młyna zbadano przez frakcjonowanie chemiczne. Eksperyment przeprowadzono w sekwencji pięciu etapów ługowania, przy czym pozostałość z etapu ługowania poddawano obróbce w następnym etapie. Całkowita zawartość cynku w pyle EAF wyniosła około 6,4%. We frakcji rozpuszczalnej w wodzie nie znaleziono cynku, podczas gdy frakcja węglanowa i frakcja tlenkowa zawierały około 25% cynku. Zredukowana frakcja zawierała około 8% cynku, a większość cynku znajdowała się we frakcji resztkowej.
EN
Saccharomyces cerevisiae, waste biomass originated from beer fermentation industry, was used to remove metal ions from four copper-containing synthetic effluents: Cu-Fe, Cu-Fe-Ni, Cu-Fe-Zn, and Cu-Fe-Ni-Zn. The characterization of the biomass surface was investigated by Scanning Electron Microscopy and Fourier-transform Infrared Spectroscopy. The adsorption behavior of Saccharomyces cerevisiae for copper, iron, nickel and zinc ions in aqueous solution was studied as a function of pH, initial copper concentration, equilibrium time, and temperature. Langmiur, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich equilibrium models have been assessed to describe the experimental sorption equilibrium profile, while pseudo-first order, pseudo-second order, Elovich and the intra-particle diffusion models were applied to describe experimental kinetics data. Maximum sorption capacities have been calculated by means of Langmuir equilibrium model and mean free sorption energies through the Dubinin-Radushkevich model. Thermodynamic analysis results showed that the adsorption of copper, iron and zinc was spontaneous and endothermic in nature, while of nickel exothermic. Saccharomyces cerevisiae can be successfully applied for complex wastewater treatment.
EN
High strength biodegradable surgical threads are in demand for surgical practice. Nowadays, such threads can be made of metallic materials such as magnesium, zinc or alloys based on these metals. In current paper, manufacturing technology of biodegradable surgical threads of Mg–Ca alloys and of pure Zn was developed and basic properties of the obtained product have been characterized. The influence of in vitro corrosion in bovine serum simulating environment in the mammal’s body on the surgical threads mechanical properties was determined. It was found that Zn and hot extruded alloys MgCa0.9 and MgCa1.2 can be recommended as a candidate for the future study in vivo. Properties of the room temperature drawn wires of the alloy MgCa0.7 are not sufficient for its application as surgical threads.
10
PL
Stopy magnezu zyskują coraz większe zainteresowanie ze względu na dobry stosunek własności wytrzymałościowych do ciężaru właściwego. Czysty magnez jest miękkim metalem, nieodpornym na korozję i aby poprawić jego własności mechaniczne i antykorozyjne, stosuje się wiele różnych dodatków stopowych. Jednym z głównych dodatków stopowych w stopach magnezu jest aluminium.
11
Content available remote Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych z zastosowaniem stali WEGAL
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie badań przemysłowego jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych wykonanych z trzech gatunków stali: 08X, 55, St3S. Porównano grubości powłok utworzonych w kąpieli cynkowniczej ze stopu WEGAL i z zastosowaniem czystego cynku. Zaprezentowane wyniki dowodzą korzystnego oddziaływania stopu cynku WEGAL na redukcję grubości powłok na stalach reaktywnych.
EN
The results obtained during two years of a research work on the industrial-scale batch hot-dip galvanizing of steel samples made from three steel grades: 08X, 55 and St3S, have been summarized. Comparison between thicknesses of the coatings obtained using galvanizing baths from the WEGAL alloy and from pure zinc has been made. The results indicate that the WEGAL zinc alloy efficiently contributes to the reduction of the thickness of coatings on reactive steels and improves their quality.
12
Content available remote Cynkowanie wysokotemperaturowe żeliwa z udziałem nowego topnika
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów wysokotemperaturowego procesu cynkowania zanurzeniowego odlewów z żeliwa sferoidalnego na strukturę, grubość oraz jakość powłoki cynkowej.
EN
The results of the study on the influence of the high-temperature galvanizing of ductile iron castings on the structure, thickness, and quality of a zinc coating have been presented. Two types of a galvanizing bath were tested: traditional (pure zinc with a small addition of aluminium) and modified (enriched with copper and titanium alloy additions). The thickness of the coating decreases with the increase of the galvanizing temperature for both tested galvanizing baths. The coating formed in both baths has a structure typical for the high-temperature galvanizing process. It contains a compact layer made of phase G, adhering to the cast iron substrate, and a two-phase area, composed of a mixture of phases (G + K). The average thickness of the coating formed in the traditional bath ranges from 83.9 μm (galvanizing at 610°C) to 107.3 μm (galvanizing at 550°C), while the average thickness of the coating obtained in the modified bath is in the range from 95.0 to 132.1 μm, for galvanizing temperatures of 610 and 550°C, respectively. All formed coatings were smooth, light gray and matt, with the exception of galvanizing in the traditional bath at 610°C, when the coating is smooth and matt but dark gray. A new flux with no ammonium chloride was used for galvanizing.
PL
Metale i ich stopy są podstawowymi materiałami inżynierskimi. Stosowane są one powszechnie jako konstrukcje, elementy różnorodnych urządzeń czy pokrycia dachowe. Jednak samorzutne, zazwyczaj stopniowe, niszczenie metali w wyniku elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania z otaczającym środowiskiem prowadzi do pogorszenia wyglądu zewnętrznego wyrobów i osłabienia konstrukcji metalowych, a w konsekwencji do awarii i katastrof. Szacuje się, że roczne straty korozyjne na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1000–1500 USD, co stanowi nawet 6–8% PKB, uwzględniając bezpośrednie i pośrednie skutki korozji. Procesy korozyjne stanowią bardzo poważny problem gospodarczy, w związku z tym istotne jest prawidłowe zabezpieczenie metali, np. poprzez nanoszenie metalowych powłok ochronnych. Metalem najczęściej stosowanym na powłoki jest cynk. Cynkowanie elektrolityczne umożliwia otrzymanie równomiernych warstw ochronnych o żądanej grubości i estetycznym wyglądzie zewnętrznym. Najnowsze badania wskazują, że poprzez nadanie odpowiedniej morfologii powierzchni w mikro- i nanoskali możliwe jest otrzymanie warstw cynkowych o właściwościach superhydrofobowych. Dzięki temu woda bardzo łatwo spływa z powierzchni materiału, a poprzez zmniejszenie kontaktu powłoka-elektrolit powstawanie ognisk korozyjnych jest ograniczone. W pracy przedstawiono elektrochemiczną metodę otrzymywania powłok cynkowych o właściwościach hydrofobowych. Poprzez odpowiedni dobór składu elektrolitu oraz warunków osadzania, uzyskano warstwy o różnorodnej morfologii powierzchni, co przekłada się na podwyższoną odporność korozyjną powłok.
EN
Metals and their alloys are fundamental engineering materials. They are commonly used as constructions, elements of various devices or roof coverings. However, spontaneous, usually gradual, destruction of metals due to electrochemical or chemical reactions with the surrounding environment leads to a deterioration of the appearance of products and weakening of the metal structures, thus to failures and catastrophes. It is estimated that the global annual corrosion losses reach 1000–1500 USD per habitant, what corresponds even to 6–8% of GDP, taking into account the direct and indirect effects of corrosion. Corrosion processes are very serious economic problems, therefore it is important to properly protect the metals, by application of metallic protective coatings as example. One of the most commonly used is zinc coating. Electrodeposition enables obtaining uniform protective layers of the desired thickness and aesthetic appearance. Recent studies indicate that special surface morphology in the micro- and nanoscale gives zinc layers with superhydrophobic properties. It results in very easy water flow from the surface of the material, and by reducing the contact between coating and electrolyte the formation of corrosive cells is limited. The paper presents the electrochemical method of obtaining zinc coatings with hydrophobic properties. Through appropriate selection of the electrolyte composition and deposition conditions, layers with various surface morphologies and thus with improved corrosion resistance of the coatings.
PL
Cynkowanie ogniowe generuje pewne odpady, jak: zgary powstające w kąpieli i popiół pocynkowniczy tworzący się na powierzchni stopionego metalu. Ze względu na wysoką zawartość cynku oba rodzaje odpadów można traktować jako wartościowe surowce wtórne. W pracy przedstawiono wyniki badań, które wskazują na możliwość otrzymywania cynku metalicznego jako produktu końcowego, o jakości odpowiedniej do ponownego wykorzystania w procesie cynkowania zanurzeniowego. Odpady przemysłowe scharakteryzowano pod względem składu pierwiastkowego i fazowego. Przeprowadzono ługowanie materiału w roztworach kwasu siarkowego, w czasie którego określono wpływ stężenia kwasu i stosunku fazy stałej do ciekłej na skuteczność ługowania cynku i stopień zanieczyszczenia ługu potrawiennego. Roztwór otrzymany w czasie ługowania poddano oczyszczaniu, a następnie przeprowadzono elektrolityczny odzysk metalu.
EN
Hot dip galvanizing (HDG) generates some wastes, like zinc dross formed in the bulk of the bath and zinc ash produced on the bath’s surface. Due to high metal contents, both residues can be recycled as valuable secondary raw materials. This work reports hydrometallurgical treatment of the zinc ash to recover zinc with a quality suitable to its reusing in the HDG process. The industrial waste was characterized in terms of the elemental and phase compositions, leaching behaviour in sulfuric acid solutions. The influence of acid concentration and solid to liquid ratio on the efficiency of zinc dissolution and the degree of leachate contamination was investigated. The leaching process was followed by the solution purification and further metallic zinc electrowinning.
EN
The pyrometallurgical process of production of zinc and lead realized in The Zinc Smelting Plant "Miasteczko Śląskie" S.A. poses a potential threat to the natural environment. Technologies applied in the process produce toxic pollutants, among which one of the most important is dust which contains Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl, etc. The detailed determination of chemical and mineral compositions of the dust allows to understand its behaviour in the environment and observe migration pathways. The paper presents results of investigations of the migration possibility to the soil and water environment of trace elements cadmium and antimony present in one of the main phases, zinc oxide, emitted with dusts from various operations of pyrometallurgical extraction of Zn and Pb at the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant, Poland. The quantity of elements was estimated on the basis of: (i) dust fall, (ii) zinc oxide content in dust, (iii) element content in zinc oxide, and (iv) mobility of zinc oxide under the hypergenic conditions of the soil and water environment of the Smelting Plant area. Among the elements considered, cadmium and antimony emitted with zinc oxide contained in dusts from the Sintering Machine will pose a potential hazard for the soil and water environment of the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant area.
PL
Proces pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu metodą Imperial Smelting Process (ISP) stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Proces technologiczny ISP jest źródłem toksycznych zanieczyszczeń, spośród których jednymi z najważniejszych są pyły zawierające w swym składzie między innymi takie pierwiastki jak Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl. Dokładne poznanie składu chemicznego i mineralnego zanieczyszczeń pyłowych pozwala na określenie ich zachowania się w środowisku, prześledzienie drogi migracji. W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości migracji do środowiska gruntowo-wodnego pierwiastków śladowych występujących w jednej z głównych faz – siarczku cynku – emitowanej z pyłami pochodzącymi z różnych odcinków technologicznych pyrometalurgicznego otrzymywania Zn i Pb w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Polska. Ilość pierwiastków została oszacowana na podstawie: (i) opadu pyłu, (ii) udziału siarczku cynku w pyle, (iii) zawartości pierwiastka w siarczku cynku oraz (iii) mobilności siarczku cynku w warunkach hipergenicznych środowiska gruntowo-wodnego rejonu huty. Potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego rejonu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., spośród rozpatrywanych pierwiastków, będą stanowić kadm oraz antymon emitowane wraz z siarczkiem cynku zawartym w pyłach Maszyny Spiekalniczej
EN
Base metals (Cu, Zn and Pb) as the main resources of the Lower Silesian copper deposits have significantly been influenced by different enviromentalfactors. In this paper, changes in metal concentrations on the surface in relation to deeper layers of the sediments were examined. The concentration ofmetals in the whole sediment, and in selected grain fractions was studied. The contents of these metals in the soils of areas adjacent to the deposit are diverse and are in the range of: 3.0-1082.9 mg/kg Cu; 3.5-106.1 mg/kg Pb; 27.6-49.3 mg/kg Zn, and 1.33-23.0 mg/kg Ni in the old deposit district and Cu 0.91-1655.0 mg/kg Pb; 10.0-1792.0 mg/kg Zn; 3.38-1129.0 and 0.47-32.7 mg/kg Ni in the new deposit district. The increase of metal concentration in the finefractions has been observed. Moreover, the decrease in the metal content with depth was observed in all investigated profiles.
PL
Dichlorek cynku jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stosowany jest w procesach galwanicznych, do impregnacji drewna, w przemyśle włókienniczym, w syntezie organicznej i do produkcji materiałów wybuchowych, np. świec dymnych. Dichlorek cynku wykazuje działanie: drażniące, żrące i uszkadzające oczy i błony śluzowe dróg oddechowych. Powoduje ciężkie zapalenie płuc, oparzenia skóry oraz ogólnoustrojowe zatrucie. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji wdychalnej dichlorku cynku wynosi 1 mg/m³ , a wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) – 2 mg/m³ . Celem pracy była nowelizacja normy PN-Z-04367:2008, dotyczącej oznaczania dichlorku cynku w powietrzu na stanowiskach pracy i opracowanie metody oznaczania dichlorku cynku zawartego we frakcji wdychalnej w powietrzu na stanowiskach pracy w zakresie od 1/10 do 2 wartości NDS. Opracowana metoda oznaczania polega na: pobraniu próbki powietrza na dwa filtry membranowe, wymywaniu dichlorku cynku z filtrów za pomocą wody dejonizowanej oraz oznaczaniu tego związku jako cynk metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (F-AAS) z atomizacją w płomieniu powietrze-acetylen. Metoda pozwala na oznaczanie dichlorku cynku w powietrzu na stanowiskach pracy w zakresie stężeń 0,07 ÷ 2,17 mg/m³ (dla próbki powietrza o objętości 720 l), co odpowiada 0,1 ÷ 2,2 wartości NDS. Metoda charakteryzuje się dobrą precyzją oraz dokładnością i spełnia wymagania zawarte w normie europejskiej PN-EN 482 dla procedur oznaczania substancji chemicznych. Metoda oznaczania dichlorku cynku została zapisana w postaci procedury analitycznej, którą zamieszczono w załączniku. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Zinc chloride is very soluble in water. It is used in galvanic processes, for wood impregnation, in the textile industry, in organic synthesis and for the production of explosives, for example smoke candles. Zinc dichloride has an irritating, corrosive and damaging effect on the eyes, mucous membranes of the airways, causes severe pneumonia, skin burns and systemic poisoning. Maximum allowable concentration value (MAC) for the inhalable fraction of zinc dichloride in Poland is 1 mg/m³ and the short-term exposure limit value (STEL) is 2 mg/m³ . The aim of the study was to amend standard PN-Z-04367:2008 and to develop a method for determining zinc dichloride in workplace air in the range from 1/10 to 2 MAC values. The developed method of determination is based on taking a sample of air into two membrane filters, washing out zinc dichloride from the filters with deionized water and determining that compound as zinc by atomic absorption spectrometry (F-AAS) with atomization in air-acetylene flame. The method allows determination of zinc dichloride in the workplace air in the concentration range of 0.07–2.17 mg/m³ (for an air sample with a volume of 720 L, which corresponds to 0.1–2.2 of the MAC value. The method is characterized by good precision and accuracy and meets the requirements of European Standard PN-EN 482 for procedures for the determination of chemical substances. The method for the determination of zinc dichloride has been recorded in the form of an analytical procedure (see Appendix). This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wytwarzania w warunkach laboratoryjnych opracowanych w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów Instytutu Metali Nieżelaznych trzech stopów cynku do cynkowania metodą ciągłą. Zaprezentowano badania struktury i właściwości tych stopów, takich jak: gęstość, temperatura krzepnięcia, twardość, badania fraktograficzne. Opracowane stopy są bardzo dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań w tym zakresie. Badane stopy wykonano na bazie czystego cynku z dodatkami aluminium, manganu, magnezu i antymonu. Stopy krzepną w zakresie temperatury od 417 do 337⁰C, a ich twardość waha się w zakresie od 71 do 77 HB. Gęstość stopów mieści się w zakresie od 6,32 do 7,05 g/cm3. Strukturę i właściwości mechaniczne badanych stopów determinuje głównie udział procentowy aluminium. Wzrost zawartości tego dodatku w stopie z 0,5 do 5% mas. powoduje zwiększenie twardości oraz zmianę struktury na dendrytyczną z udziałem eutektyki faz ß-Al i α-Zn. Wszystkie badane stopy wykazują kruchy charakter przełomu, niezależnie od ilości zastosowanych dodatków stopowych (od 0,7 do 5,5% mas.). Dodatek do czystego cynku 5% aluminium oraz 0,5% magnezu powoduje obniżenie temperatury krzepnięcia materiału o ponad 30[stopni]C względem czystego cynku. Dodatkowo wpływa na zwiększenie ok. 3-krotnie zakresu temperatury pomiędzy likwidusem i solidusem w porównaniu do pozostałych badanych stopów.
EN
The developed alloys are a very good alternative to current solutions in this area. The tested alloys were made on the basis of pure zinc with additions of aluminum, manganese, magnesium and antimony. The alloys solidify in the temperature range from 417 to 337⁰C, and their hardness varies from 71 to 77 HB. The density of alloys ranges from 6.32 to 7.05 g/cm3. The structure and mechanical properties of the tested alloys are determined mainly by the percentage of aluminum. The increase of this additive in the alloy from 0.5 to 5% by mass causes an increase of hardness and a change in structure to dendritic with eutectic ß-Al and α-Zn phases. All tested alloys exhibit brittle fracture character, regardless of the alloying additions amount (from 0.7 to 5.5% wt.). The addition of 5% aluminum and 0.5% magnesium to pure zinc reduces the solidification point of the material by more than 30C in comparison to pure zinc. In addition, it increases more than three times the temperature range from liquidus to solidus in comparison to other alloys tested.
EN
This paper describes the results regarding effectiveness of treatment of soils contaminated with heavy metals (lead, zinc), total petroleum hydrocarbons (TPH) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): naphthalene (Nap), phenanthrene (Phe), fluoranthene (Flt), chrysene(Chr), in the process of phytoremediation carried out a laboratory scale with the plant Helianthus annuus. The reason behind the work was to investigate how plant vegetation can reduce the concentration of heavy metals in the soil and how the presence of petroleum substances and polycyclic aromatic hydrocarbons affect the efficiency of their removal. The analysis was based on the dynamics of cleaning the contaminated soils which contained periodic testing on physical, chemical and toxicological properties of: uncontaminated soil, soil contaminated with TPH and PAHs, soil contaminated with heavy metals, soil contaminated with heavy metals and petroleum substances. Phytoremediation of soils and its effectiveness in pot experiments was assessed based on physical and chemical soil analyses as well as five microbiotests applying organisms belonging to three trophic levels: producers (PhytotoxkitTM and Spirodela Duckweed Toxkit), consumers (OstracodtoxkitTM) and decomposers (Microtox ®STP, MARA). The conducted research has shown that combining the results of chemical analyzes and biological tests on contaminated soils enable a real ecotoxicological assessment of environmental hazards. Six-month long phytoremediation of soils contaminated with heavy metals (Pb, Zn), and heavy metals together with petroleum substances (TPH, PAHs), yielded results in terms of a content reduction of: lead (from of 472–495 mg/kg dry mass of soil to 226–318 mg/kg d.m.), zinc (from 998– 1030 mg/kg d.m. to 520–656 mg/kg d.m.), TPH (from 4806-4824 mg/kg d.m. to 2774–3180 mg/kg d.m.) and PAH (removal rates of Nap: at 28,0–29.9%, Phe: at 25.1–27.0%, Flt: at 24–26,3%, Chr: at 14.5–18.6%). After finishing the experiment the content of lead and zinc in the plant biomass was also measured. Based on the obtained results, conclusions were made regarding issues related to usage of phytoremediation to clean contaminated soils depending on the concentration and type of toxic substance.
PL
: W artykule opisano wyniki efektywności oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi (ołów, cynk), substancjami ropopochodnymi oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, takimi jak: naftalen (Nap), fenantren (Phe), fluoranten (Flt), chryzen (Chr), na drodze fitoremediacji, do której przeprowadzenia wykorzystano Helianthus annuus. Badania odbywały się w skali laboratoryjnej. Celem prowadzonych prac było zbadanie, jak wegetacja roślin może ograniczyć stężenie metali ciężkich w glebie oraz w jaki sposób obecność substancji ropopochodnych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wpływa na efektywność ich usuwania. Analiza dynamiki oczyszczania skażonych gleb polegała na periodycznym badaniu właściwości fizycznych, chemicznych i toksykologicznych: gleby niezanieczyszczonej, gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi TPH i WWA, gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi oraz gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi w obecności substancji ropopochodnych. Ocenę efektywności fitoremediacji gleb w eksperymentach wazonowych prowadzono na podstawie wyników analiz fizycznych i chemicznych gleb oraz pięciu mikrobiotestów zawierających organizmy należące do trzech poziomów troficznych: producentów (Phytotoxkit™ i Spirodela Duckweed Toxkit), konsumentów (Ostracodtoxkit™) oraz reducentów (Microtox® SPT, MARA). Wykonane badania wykazały, że połączenie wyników analiz chemicznych i testów biologicznych zanieczyszczonych gruntów umożliwia realną ekotoksykologiczną ocenę zagrożenia dla środowiska. W wyniku prowadzonego sześciomiesięcznego procesu fitoremediacji gleb skażonych metalami ciężkimi (Pb, Zn) oraz metalami ciężkimi, TPH i WWA osiągnięto obniżenie zawartości: ołowiu (z zakresu 472–495 mg/kg s.m. do 226–318 mg/kg s.m.), cynku (z poziomu 998–1030 mg/kg s.m. do 520–656 mg/kg s.m.), TPH (z 4806–4824 mg/kg s.m. do poziomu 2774–3180 mg/kg s.m.) oraz WWA (Nap: o 28,0–29,9%, Phe: o 25,1–27,0%, Flt: o 24–26,3%, Chr: o 14,5–18,6%). Po zakończeniu 6-miesięcznego procesu fitoremediacji wykonano analizę chemiczną materiału roślinnego celem określenia zawartości ołowiu i cynku. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonego eksperymentu sformułowano wnioski dotyczące zagadnień związanych z zastosowaniem fitoremediacji w procesie oczyszczania skażonych gleb w zależności od stężenia i rodzaju substancji toksycznej.
20
Content available remote Experimental evaluation of Al-Zn-Al2O3 composite on piston analysis by CAE tools
EN
Today’s automotive designers and material specialists regard lighter vehicles for less fuel consumption (economy and ecology) and higher safety to passengers. Metal matrix composites have been a large area of interest. Aluminium composite is potentially applied in automotive and aerospace industries, because it has a superior strength to weight ratio and is a light weight metal with high temperature resistance. Composites containing hard oxides and ceramics (such as alumina) are preferred for high wear resistance along with increased hardness. In thiswork, alumina and zinc are reinforced in Al-LM25 alloy through stir casting process, where alumina is varied 6% and 12% in Al-5%Zn. Various mechanical analyses were conducted and the effect of wear with different percentage of alumina reinforcement was studied. The resulting properties are imported in a piston, modelled using solidworks, and analysed in ANSYS work bench. Imparting this new material for pistons could introduce deep design and improvements in engine operation of a vehicle.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.