Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calculation example
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Omówiono zagadnienie wpływu doboru technologii wykonania otworów na śruby na pracę i wytężenie połączeń. Zwrócono uwagę na konieczność określania w projekcie wymagań dotyczących sposobu wykonywania otworów w łączonych elementach stalowych. W załączonym przykładzie obliczeniowym wykazano różnice pomiędzy zachowaniem połączenia z otworami wierconymi i wycinanymi plazmą.
EN
The paper discusses the issue of the impact of choosing technology to manufacture holes for screws on the performance and critical stress-strain state of steel connections. Particular attention was paid to the need to specify requirements for the method of making holes in joined steel elements in the design documents. The attached calculation example shows the differences between the behavior of the connection with drilled and plasma cut holes.
PL
W praktyce inżynierskiej nośność elementów konstrukcji projektuje się zwyczajowo przy przyjęciu sił wewnętrznych obliczonych wg teorii liniowo sprężystej. W opracowaniu niniejszym wskazano na bliższą rzeczywistości możliwość wyznaczania tych sił przez uwzględnienie fizycznej nieliniowości betonu, w szczególności zbrojonego betonu rozciąganego. Dla rozwiązania zagadnienia skorzystano z metody sił, a tym samym spełnione są warunki równowagi i warunki nierozdzielności przemieszczeń. Podany sposób umożliwia wyznaczenie macierzy podatności równań metody sił dla belek zespolonych w kolejnych iteracjach za pomocą bezpośredniego całkowania funkcji matematycznych przedziałami ciągłych, bez konieczności podziału belki na elementy skończone. Iteracja wynika z powodu nieznanej ilości zbrojenia ewentualnie skomplikowanych funkcji podcałkowych.
EN
In practice of engineering load-bearing capacity of construction elements, the designs are usually created with the assumption of internal forces calculated according to the linear-and-resilient theory. The following paper describes the possibility to determine these forces using a method which is closer to reality, i.e. by taking into account the non-linearity of concrete, in particular of reinforced tension concrete. To resolve the issue, a force method has been applied, which means fulfilment of conditions of balance as well as conditions of inseparability of displacements. The presented method makes it possible to determine the matrix of susceptibility of equations of the force method for composite beams in subsequent iterations through direct integrating of mathematical functions with intervals of continuous functions, without the necessity to divide the beam into finished elements. Iteration results from unknown quantity of reinforcement possibly complex integrands.
PL
Omówiono zagadnienie sztywności cięgna na rozciąganie w nawiązaniu do wytycznych na ten temat zawartych w PN-EN 1993-1-11. Podano interpretację sztywności stycznej i siecznej cięgna, a także przedstawiono przykład obliczeniowy pewnego masztu z odciągami, do którego rozwiązania wykorzystano zarówno metodę stycznych, jak i siecznych.
EN
The issue of cables tension stiffness in relation to the guidelines on this subject contained in PN-EN 1993-1-11 has been discussed in the paper. An interpretation of the tangent and secant stiffness of the cable was given and a calculation example of a guyed mast solved using both tangent and secant methods was presented.
PL
Przedstawiono zagadnienia modelowania przestrzennych modułowych konstrukcji drewnianych stosowanych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych. Omówiono stosowane dotychczas modele obliczeniowe tego typu konstrukcji oraz przedstawiono założenia zmodyfikowanego modelu MES analizy złożonych konstrukcji modułowych. W przykładzie określono deformacje, strefy maksymalnego wytężenia w elementach konstrukcji i w poszyciu.
EN
Problem of mechanic modeling of spatial 3D modular timber structures used in multistory buildings is presented in the paper. Former different plane and 3D models for wood-framed constructions are discussed. Paper presents assumptions of modified MES model of modular timber structure. Deformations and stressing in different structural elements under vertical and horizontal loadings compared to the former model used in analyses are discussed.
5
Content available Mosty sprężone: analiza strat sprężania
EN
This paperwork is concentrated on the analysis of the loss of the compressing as well as temporary and rheological losses. Compared and contracted grounds of their occurrence and share in several losses in reference to final value. Studies were conducted based on taking certain assumptions – more or less pertinent, agreeable to the engineering art. In consequence obtained comparison of the losses and summary, how they impact on the final value of the forces which are taken to dimensioning structures by the designers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprężonego styku śrubowego według eurokodu oraz normy PN. Zgodnie z normą europejską dokonano sprawdzenia nośności połączenia w pierwszym stanie granicznym na rozciąganie i przeciąganie styku, zaś według normy PN obliczono nośność w pierwszym stanie granicznym zerwania śrub oraz nośność w drugim stanie granicznym rozwarcia styku. Porównanie otrzymanych wyników pokazuje różnice w nośności styku w zależności od przyjętego toku postępowania zawartego w normach.
EN
The article presents the calculation results of prestressed end-plate bolted connection according to Eurocode and Polish Standard. According to the European norm there were verified the tensile resistance and load bearing capacity of the contact area under the first ultimate limit state, whereas the Polish standard was used to calculate the resistance of bolt shank fracture under the first ultimate limit state and the resistance of spacing under the second ultimate limit state. Comparison of the obtained results demonstrates that there is a difference in the resistance of spacing resulting from the adopted course of action included in particular codes and standards.
PL
Metoda poszerzonego rdzenia przekroju służy do kontroli zarysowania w elementach żelbetowych poddanych ściskaniu z niewielkim mimośrodem. Wyprowadzono wzory dotyczące przekroju prostokątnego, sporządzono wykresy umożliwiające proste sprawdzanie stanu granicznego zarysowania przekrojów prostokątnych i kołowych oraz zamieszczono przykład obliczeń. Metodę tę można zastosować do sprawdzania szerokości rys niezależnie od ilości zbrojenia. Wynik obarczony jest niewielkim błędem na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The extended core method is used for checking the crack width in reinforced concrete members subjected to eccentric compression. Formulas for rectangular cross section are derived. Design charts for both rectangular and circular cross sections as well as a design example are presented. This method can be applied to check the width of cracks with the conservative results regardless of the amount of reinforcement.
EN
Subject of this article concerns bending stability of beam elements. Authors attempt to explain phenomenon of buckling in civil engineering with method of calculating buckling eigenvalues using commonly known analytical formulas and as alternative using FEM software. In engineering practice it is often required to specify critical value of bending moment for beam elements. In such situations analytical formulas are commonly taken under consideration. However, as far as this approach is relatively easy for simple models (e.g. simply supported beam), it is not obvious how to obtain correct results for more sophisticated boundary conditions and untypical trajectory of bending moments, as in these cases plain formulas are usually insufficient. Coming across these requirements, authors of following article present simple method, which gives satisfying results. The text is aimed to people who have basic strength-of-materials knowledge and was written in order to organize general information concerning theoretical and numerical approach to buckling analysis.
9
Content available remote Wymiarowanie słupów stalowych dwugałęziowych
PL
W artykule poruszona została kwestia wymiarowania stalowych słupów dwugałęziowych. Porównane zostały dwa modele obliczeniowe mające zastosowanie przy wymiarowaniu słupów dwugałęziowych: model analityczny opisany w PN-EN 1993-1-1 oraz model wykorzystujący analogię ramową. Dla każdego wspomnianego modelu rozwiązane zostały dwa przypadki podparcia: słup obustronnie przegubowo zamocowany i słup wspornikowy. Obliczenia statyczne i wymiarowanie dla modelu ramowego słupa zostały przeprowadzone w programie AxisVM. Przedstawione w artykule przykłady liczbowe uwypuklają ograniczenia stosowalności algorytmu normowego.
10
Content available remote Skurcz i pełzanie betonu w ujęciach norm. Cz.2 Pre-norma konstrukcji betonowych
PL
W dwóch artykułach przedstawiono i porównano sposoby uwzględniania zjawisk reologicznych w obliczeniach konstrukcji betonowych proponowane przez normy PN-B 03264:2002, PN-EN 1992-1-1 oraz wydaną w 2013 roku Pre-normę konstrukcji betonowych fib Model Code 2010, Przegląd zilustrowano przykładem liczbowym. W pracy omówiono także podstawowe modele lepkosprężyste i ich przydatność w ocenie zjawisk reologicznych.
11
Content available Ocena wczesnej wytrzymałości muru na ściskanie
PL
W praktyce budowlanej niekiedy zachodzi potrzeba oceny wytrzymałości muru na ściskanie, zanim osiągnie ona wytrzymałość docelową. Potrzeba taka występuje, np. gdy należy określić, kiedy można przystąpić do wykonania stropów na świeżym murze. W artykule podano sposób określania wytrzymałości świeżego muru oraz zamieszczono przykład obliczeniowy.
EN
In the construction practice, it is sometimes necessary to assess the wall for its compression strength before the wall achieves its target strength. Such necessity arises e.g. if one needs to specify when to construct a ceiling on a newly-built wall. The paper presents a method of determining the strength of a newly-built wall and includes a calculation example.
12
Content available remote Wpływ zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki
PL
W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r. Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wykresów i porównano. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące wpływu zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki.
EN
This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located in Warsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results are introduced in the graphs and compared with each other. The summary describes the impact of changes in the rules for the energy calculations results.
PL
Przedstawiono sposób kształtowania i ocenę nośności prętów oraz spawanych węzłów typu N wiązarów dachowych z ceowników i kątowników równoramiennych. Omówiono ogólne zasady kształtowania połączeń. Zaproponowano sposób oceny nośności prętów i węzłów oraz spoin pachwinowych, posługując się metodą długości współpracujących. Rozważania zilustrowano przykładami obliczeniowymi.
EN
An article presents design and assessment of a resistance of truss members made of channels and equal angles as well as N-type joints. General principles of design of such joints are discussed. Further a method for assessing the resistance of members and joints as well as fillet welds based on the effective lengths of welds are proposed. Discussed problems are illustrated by design examples.
PL
Omówiono charakter naprężeń termiczno-skurczowych powstających we wczesnej fazie realizacji masywnych płyt fundamentowych. Przedstawiono prosty model analityczny, który umożliwia wyznaczenie temperatury twardnienia betonu, zmian wilgotności, naprężeń termiczno-skurczowych i ryzyka ewentualnego zarysowania w takich płytach. Wyniki obliczeń analitycznych przykładowej płyty fundamentowej porównano z wynikami analiz numerycznych, uzyskując dobrą zgodność.
EN
The article describes the nature of thermal-shrinkage stress occurring in the early age of the massive foundation slabs. A simple analytical model, which allows determining the concrete hardening temperature, changes in humidity, thermal-shrinkage stresses and the risk of possible cracks in massive foundation slabs is presented. The results of analytical calculations performed in an exemplary foundation slab compared with the results obtained from the numerical analysis have shown good compatibility.
PL
Omówiono kilka praktycznych modeli obliczeniowych poprzecznych stężeń dachowych. Wykazano, że proponowany w PN-EN 1993-1-1 imperfekcyjny model obliczeniowy może nie zapewniać wymaganej sztywności tężnika. Rozwiązano przykład obliczeniowy i wyciągnięto kilka wniosków praktycznych.
EN
Some practical models for calculation of transverse roof bracing have been discussed in the paper. It has been shown that the proposed in [1] imperfectional computational model can not ensure the required bracing stiffness.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń osiadania podłoża warstwowego w konstrukcji nasypu drogowego, podloża gruntowego pod ławą oraz podłoża gruntowego pod stopą fundamentową. W obliczeniach zastosowano opracowane jednowymiarowe elementy wielopolowe, a uzyskane wartości porównano z rozwiązaniem uwzględniającym podłoże sprężyste Winklera.
EN
The results of subsidence calculations of layered subsoil for three comparative examples: road embankment, subsoil under the continuous footing and subsoil under the spot footing have been presented in the paper. In the calculations developed one-dimensional multi-area finite elements have been applied. Obtained results have been compared with the values as for the elastic Winkler's subsoil subsidence.
PL
W artykule opisano zastosowanie metody opcji realnych (ROV - Real Options Valuation) w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych. Celem opracowania jest przedstawienie omawianej metody oraz przeprowadzenie przykładu obliczeniowego dla wybranej hipotetycznej inwestycji górniczej (z opcją odroczenia). Opisano metodologię wyceny opcji realnych przy użyciu drzewa dwumianowego. Podano przykład obliczeniowy z zastosowaniem metodologii.
EN
The article describes the application of a real options valuation (ROV) method for the cost assessment of mining investment projects. The aim of the study is to present the method under consideration and carrying out of an example of calculations for a selected hypothetical mining investment (with the option of postponing). A real option valuation methodology was described with the use of the binomial distribution. A calculation example with the use of the said methodology was presented.
PL
W artykule opisano metodę szacowania kosztu własnego oraz przykład obliczeniowy dla polskiego górnictwa przy użyciu modelu IMCAPM. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy dany podmiot nie jest notowany na giełdzie. Metodę tę można wykorzystać dla spółek, które prowadzą działalność za granicą, jako metodę pomocniczą.
EN
The article describes a method of estimating of the prime cost and calculation example for Polish mining with the use of a IMCAPM model. This method applies in the case when a given entity is not quoted on the stock exchange. This method can be used for companies that operate abroad, as a supporting method.
PL
Zamieszczono przykład projektowania teowego przekroju żelbetowego. Zawarto komentarze, które powinny ułatwić pracę projektantom konstrukcji mostowych według Eurokodu 2.
EN
An example of the T-beam reinforced concrete cross section design was presented. The comments, which should to facilitate the work designers of bridge structures according to Eurocode 2, were contained.
PL
Przedstawiono przykład ilustrujący sposób wymiarowania płyt płaskich na przebicie w strefie połączeń ze słupami wewnętrznymi. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z zasadami Model Code 2010, pokazując różnice w sposobie postępowania w zależności od założonego poziomu dokładności prowadzonej analizy. Otrzymane wyniki skomentowano i porównano z wartościami uzyskanymi na podstawie obliczeń prowadzonych zgodnie z zasadami PN-EN 1992-1-1.
EN
The article presents the design example of dimensioning the flat slab in the connection zones with internal columns. Calculations were carried out in accordance with the principles of Model Code 2010. It was explained the differences in design procedures depending on the assumed level of accuracy of analysis. The results are commented and compared with the values obtained by calculation performed in accordance with the principles of PN-EN 1992-1-1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.