Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka wibrościerna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej na jakość i odporność korozyjną elementów osprzętu sieciowego cynkowanego ogniowo. Obiektem badań były łączniki główkowo – uchowe wykonane ze stali gat. 41Cr4. Po procesie cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wibrościerną w urządzeniu typu R 320 z użyciem kształtek ceremicznych typu R 8/10 oraz płynu technologicznego typu COMPoUND FC. Zastosowanie wykańczania wibracyjnego było konieczne z uwagi na poprawę walorów estetycznych wyrobów cynkowanych z odwirowaniem. Badania porównawcze przeprowadzono dla próbek bez obróbki oraz z obróbką wibrościerną. Wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507 oraz badania metalograficzne celem oceny struktury i pomiaru grubości powłoki cynkowej. Ocenę odporności korozyjnej przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 9227. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowej obróbki po cynkowaniu poprawia cechy estetyczne wyrobów oraz znacząco nie wpływa na obniżenie odporności korozyjnej powłok cynkowych. Po 500 h w komorze solnej na próbce po dodatkowej obróbce obszary z korozją czerwoną są nieznacznie większe niż na próbce bez obróbki.
EN
This paper presents the influence of the vibro-abrasive machining on the corrosion resistance of the zinc coatings. Research was focused on ball-eye links, made of steel grade 41Cr4. The vibro-abrasive machining was carried out in an R 320 device using porcelain polishing fittings type R 8/10 and technological liquid type COMPOUND FC after hot dip galvanizing. The use of vibratory finishing was necessary due to the improvement of the aesthetic qualities of centrifuged products. Comparative tests were conducted for samples without and with vibro-abrasive machining. The microhardness measurement was carried out using Vicker’s method according to standard EN ISO 6507 and metallographic tests to assess the structure and measurement of the zinc coating thickness. The assessment of corrosion resistance was carried out in accordance with EN ISO 9227. It was found that the use of additional treatment after galvanizing improves aesthetic features of products and does not significantly reduce its corrosion resistance. After 500 hours in a salt chamber on the sample after vibro-abrasive machining, the areas with red corrosion are slightly higher than on the sample without vibro-abrasive machining.
2
Content available remote Badania wpływu obróbki wibrościernej na warstwy nanoszone techniką ESD
PL
Artykuł zawiera propozycję zastosowania obróbki ścierniwem luźnym w wibrujących pojemnikach do wygładzania powierzchni nanoszonych techniką ESD. W badaniach nanoszono warstwę elektrodą wolframową na podłożu stalowym. Następnie przeprowadzono obróbkę wibrościerną. Zbadano SGP przed obróbką wibracyjną i po niej. Ponadto zbadano skład chemiczny oraz grubość nanoszonych warstw.
EN
The article presents the proposal of using abrasive treatment in vibrating containers for surface treatment applied with the Electro Spark Deposition technique. In tests on a carbon steel the layer was applied with a tungsten electrode. After the tungsten layers were applied, a vibro-abrasive treatment was carried out. Changes in the geometrical structure of the surface of the deposited layers before and after vibratory processing were investigated. In addition, the chemical composition and the thickness of the coatings were examined.
3
Content available remote Badania wpływu kulowania obróbką wibrościerną na własności stali NC11LV
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej z użyciem – jako medium roboczego – kuleczek stalowych na własności tarcz wykonanych ze stali NC11 (X160CrMoV121). Testy tribologiczne z wykorzystaniem testera T-01 pozwoliły na określenie zależności pomiędzy czasem kulowania a współczynnikiem tarcia i zużyciem liniowym. Wyznaczono typowe profile zużycia.
EN
The article presents the results of the effect of vibro-abrasive machining using as a working medium balls of steel-check on the properties of disks made of steel NC11 (X160CrMoV121). Tribological tests using the tester T-01 made it possible to determine the relationship of time of shot peening on the coefficient of friction and wear linear-in. They were presented typical consumption profiles.
PL
Artykuł zawiera przykład zastosowania niekonwencjonalnej metody wykończeniowej z użyciem luźnych kształtek ściernych, zwanej obróbką wibrościerną. Jako przedmioty do obróbki przyjęto typowe części maszyn w postaci metalowych podkładek. Szczególną uwagę zwrócono na zaokrąglenie krawędzi oraz zmniejszenie chropowatości powierzchni i poprawę jej refleksyjności. Określono wpływ podstawowych parametrów procesu na uzyskiwane rezultaty. W wyniku badań wyznaczono ubytek masy w funkcji czasu trwania obróbki. Dzięki obserwacjom na profilometrze optycznym Taylor Hobson Talysurf CCI Lite możliwe było zgromadzenie i przeanalizowanie wyników w postaci podstawowych parametrów struktury geometrycznej powierzchni.
EN
The paper presents an example of an unconventional finishing method using loose abrasive fittings known as vibration machining. Typical machine parts in the form of metal supports have been the workpieces. Particular attention has been paid to rounding the edges, reducing the roughness of the surface, and improving its reflectivity. The influence of basic process parameters on the achieved results has been determined. Tests allowed to determine the mass loss as a function of machining time. Due to observations using the Taylor Hobson Talysurf CCI Lite optical profilometer, it was possible to accumulate and to analyze results in a form of basic parameters of surface geometric structure.
EN
The paper presents the production problems related to casting using precision casting methods. The essential adverse effect of the casting process is the presence of burrs understood as oversize material necessary to remove the next finishing operations. In addition, the surfaces of the cast often characterized by a porous structure. One of the methods to improve the smoothness of the area proposed by the authors is the use of vibro-abrasive finishing. This type of treatment is widely used in the treatment of finishing small objects as well as complex shapes. Objects in the form of casting in the first step was treated with aggressive deburring polyester matrix abrasive media. The second stage was polishing, with using smoothing porcelain media. The study evaluated the effect of vibro-abrasive machining typical cast on the basic parameters of the geometric structure of the surface. Observations using optical microscope Nicon Eclipse MA 200 compared changes in surface microstructure and the effect of deburring. Clearly we can say that vibro-abrasive machining an effective way of reducing the size of burrs, smoothing and lightening the surface of objects made by casting.
6
Content available remote Obróbka wibrościerna stopów magnezu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące procesu obróbki wibrościernej w kształtkach żywicznych o różnym stopniu ścieralności stopów magnezu z wykorzystaniem cieczy obróbczej przeznaczonej do aluminium. Badania prowadzono na stopach magnezu o różnej jakości powierzchni wyjściowej. Badano głównie możliwości zastosowania tego typu obróbki do wykańczania powierzchni po procesie cięcia oraz frezowania, jak również oceniano możliwości wybłyszczania oraz polerowania powierzchni przed procesem wytwarzania powłok ochronnych oraz dekoracyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy odpowiednio dobranych parametrach procesu (rodzaj kształtek żywicznych, czas procesu, częstotliwość drgań) możliwe są uzyskanie gładkich powierzchni, stępienie krawędzi oraz usunięcie zadziorów po pile. Proces może zostać również z powodzeniem wykorzystany w obróbce magnezu.
EN
The paper presents the results of the research on vibro- -abrasive machining process of magnesium alloys. The study has included magnesium alloys of different surface quality. The possibility of applying this type of finishing treatment after cutting and milling, as well as of polishing the surface before the process of producing decorative and protective coatings has been studied. The results have shown that due to the appropriately selected process parameters (type of molded resin, process time, the frequency of vibration) it is possible to obtain a smooth surface and blunt edges, and to remove burrs after cutting. The process can be also used successfully in the treatment of magnesium.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wibro-ściernej obróbki wykończeniowej obręczy kół samochodowych wykonanych ze stopu aluminium. Celem badań było określanie warunków usuwania makronierówności, warstw tlenkowych oraz wygładzanie powierzchni w procesie obróbki wibro-ściernej. Przedstawiono wyniki badań w formie fotografii powierzchni oraz pomiarów chropowatości 3D. Wyniki badań pokazują, że obróbka wibro-ścierna stanowi skuteczną metodę usuwania makronierówności oraz wygładzania powierzchni.
EN
The article presents the basic possibilities use of vibro-abrasive machining as the surface finishing process of the alumina alloy wheels. The aim of this study was to identify the conditions of vibro-abrasive process for removing surfaceirregularities, removing the oxide layers and smoothing surface process. The results of research presented in the form of photography and surface roughness measurements 3D. The results of investigation show that the vibro-abrasive machining is an effective method of removing surface irregularitie sand surface smoothing.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz wygładzania powierzchni wałków wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2017A. Określono zależność ubytku masowego od czasu obróbki. W celu oceny efektów obróbki dokonano pomiarów struktury geometrycznej powierzchni.
EN
The article presents the results of the use of vibro-abrasive machining for deburring, edge rounding and smoothing the surface of the sleeve of aluminum alloy EN AW-2017. Analyzed the relation between the mass loss of the duration of the treatment. In order to evaluate the effects of processing measurements have been performed the geometrical surface structure.
PL
W artykule zostało przedstawione zastosowanie obróbki wibrościernej do obróbki wykończeniowej elementów maszyn. Jako przykład analizy wybrano podkładki stalowe. W formie wyjściowej posiadały ślady po procesach produkcyjnych w postaci kucia a więc ostre krawędzie. Ponadto na powierzchni podkładek były ślady korozji. Proces obróbki wibrościernej pozwolił na zaokrąglenie ostrych krawędzi oraz usunięcie korozji i warstw tlenkowych z powierzchni obrabianych elementów. Pozwoliło to w konsekwencji na poprawienie średniej chropowatości powierzchni Ra z blisko 1.1 μm do 0.47μm.
EN
The paper was presented to the use of vibro-abrasive machining to finishing machine elements. As an example, the analysis of selected steel washers. In the output form they had traces of manufacturing processes as forging and so sharp edges. In addition, on the surface of the pads were signs of corrosion. Vibro-abrasive machining process allowed the rounding off sharp edges and remove rust and oxide layers from the surface of the workpieces. This allowed consequently to improve the average surface roughness Ra of 1.1 microns close to 0.47μm.
10
Content available remote Specyfika mechanicznej obróbki wykończeniowej implantów i endoprotez
PL
W artykule opisano zastosowania obróbek wykończeniowych w luźnych kształtkach ścierno-polerskich i strumieniowo-ściernych w produkcji wyrobów dla chirurgii. Przedstawiono wyniki badań własnych oraz zastosowań przemysłowych związanych ze szlifowaniem i polerowaniem zębów z tworzyw sztucznych, metalowych płytek kostnych i wkrętów do chirurgii, a także stentów oraz endoprotez stawów.
EN
In this paper there are described the applications of finishing treatments by grinding or polishing loose chips and shot blasting in production processes of parts for surgery. We presented effects of our studies and industrial applications for grinding and polishing plastic artificial teeth, metal bone plates and surgical screws. There are also presented the examples of stents and endoprothesis.
11
Content available remote Badania usuwania zadziorów metodą obróbki wibrościernej
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów. Przedstawiono typowe warunki powstawania zadziorów w obróbce skrawaniem, zdefiniowano typowe kształty zadziorów na krawędziach przedmiotów skrawanych, w miejscu wyjścia narzędzia. Dokonano podziału możliwych sposobów usuwania zadziorów. Przedstawiono wyniki badań wstępnych usuwania zadziorów oraz nadawania pożądanych cech struktury geometrycznej powierzchni metodą obróbki wibrościernej. Określono wpływ czasu obróbki na końcowy efekt usuwania zadziorów tulei po cięciu piłą taśmową.
EN
The article presents the importance of finis machining in today's era of development and the ever-increasing requirements to detail. Attention was drawn to the remains of materials at the corners of machined objects, at the exit point of the tool. Considered in the process of formation of burrs. A division of the possible ways of removing burrs. In the practical part measured burrs on the edges obtained after treatment vibro-abrasive deburring and polishing for different durations of treatment relating them to the initial state after cutting bandsaw.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zastosowania obróbki wibrościernej skupiając uwagę na polerowaniu samochodowych felg aluminiowych. Na podstawie literatury przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące felg aluminiowych. Przedmiotem badań były felgi wykonane ze stopu Al7SiMg. Następnie zmierzono średnią chropowatość powierzchni przed oraz po polerowaniu z użyciem obróbki wibracyjnej. Proces obróbki wibrościernej prowadzony był dwuetapowo. Pierwszym było przygotowanie powierzchni przez usunięcie warstw tlenków i ewentualnych głębszych rys. Natomiast zasadniczym etapem było polerowanie z użyciem kształtek porcelanowych. Dokonano również obserwacji struktur pod mikroskopem. Głównym celem pracy było przedstawienie korzyści płynących z wykorzystania OW do polerowania. Pozwala na zmniejszenie nakładu pracy, znacznej redukcji czasu potrzebnego na wykonanie pojedynczego detalu przy zachowaniu „efektu lustra”, a także możliwe jest polerowanie detali o skomplikowanych kształtach, trudnych do ręcznej obróbki.
EN
The article presents the basic use of vibro-abrasive machining focusing on polishing aluminum car rims. On the basis of the literature presented basic information on aluminum wheels. The research was made of alloy wheels Al9Si. Then, the average surface roughness was measured before and after polishing using a vibrating treatment. Vibro-abrasive machining process was carried out in two stages. The first was to prepare the surface by removing the oxide layers and possible deeper Fig. In contrast, an essential step was polishing with porcelain fittings. Observation was also made structures under the microscope. The main aim of this study was to present the benefits of using OW for polishing. Possible to reduce the amount of work, a significant reduction in the time required to perform a single detail while maintaining a "mirror effect", and also allows for polishing the details of complicated shapes, hard-to manual processing.
PL
W artykule przedstawiono możliwości obróbki wykończeniowej wibrościernej kół łańcuchowych. Celem badań było określenie warunków usuwania zadziorów, warstw tlenkowych oraz wygładzanie powierzchni w procesie obróbki wibrościernej. Przedstawiono wyniki badań w postaci makrofotografii powierzchni oraz pomiarów chropowatości 3D. Wyniki badań pokazują, że obróbka wibrościerna stanowi skuteczną metodą wygładzania powierzchni oraz usuwania zadziorów.
EN
The article presents the basic possibilities offinishing vibro-abrasive processing of chain wheels. The aim of this study was to identify the conditions of deburring, removing the oxide layers and surface smoothing in vibro-abrasive processing. The results of the research arę presented in the form of a macro-photograph of the surface and roughness measurements 3D. The research results show that the vibro-abrasive processing is an effective method of surface smoothing and deburring.
PL
W artykule porównano wpływ czasu obróbki wibracyjnej drobnych elementów typu podkładki na strukturę geometryczna powierzchni. Analizie poddano próbki znajdujące się w wibrującym pojemniku przez 20, 40, 60, 80, 100 i 120 minut odnosząc zgromadzone dane chropowatości powierzchni 2D do detali w stanie wyjściowym, tj. bez obróbki. Zbadano jak zmieniają się ubytki masowe wraz ze wzrostem trwania procesu. Sporządzono wykres zależności Ra- średniej chropowatości powierzchni w funkcji trwania obróbki wibrościernej. Praca miała również na celu ukazanie ekonomicznego aspektu zastosowania obróbki wibrościernej na przykładzie pacek murarskich. Porównano koszty procesów wygładzania ścierniwem luźnym w wibrujących pojemnikach w odniesieniu do analogicznych procesów wykonywanych metodami ręcznymi. Porównano stan struktury geometrycznej powierzchni w zakresie jej podstawowych parametrów, określono warunki prowadzenia procesu w celu nadania powierzchni obrabianej refleksyjności. Dokonano porównania czasów i kosztów jednostkowych dla obu sposobów wygładzania porównanie.
EN
The article compares the effect of the processing time of vibration of small parts washer type on the geometrical structure of the surface. The samples were analyzed in a vibrating container through 20, 40, 60, 80, 100 and 120 minutes by referring the data collected 2D surface roughness parts in the initial state, ie. without treatment. Considered as mass loss change with the increase of the process. Plotted according to the average surface roughness Ra-function vibro-abrasive treatment period. Work was also to show the economic aspect of the use of vibro-abrasive machining for example trowel. We compared the costs of smoothing abrasive processes vibrating loose in containers with respect to analogous processes performed by hand. We compared the state of the geometrical structure of the surface in terms of its basic parameters specified process conditions in order to give the work surface reflectivity. A comparison was made of the times and unit costs for both ways of smoothing.
PL
Przedstawiono ogólny przegląd różnych czynników wpływających na jakość powierzchni obrobionej po szlifowaniu. Zamieszczono fragment wyników badań nad hybrydową metodą szlifowania płaszczyzn z czynnymi drganiami wprowadzanymi do procesu obróbki ściernej. Celem było poznanie warunków szlifowania wibracyjnego płaszczyzn, przy których otrzymuje się znaczne obniżenie chropowatości powierzchni.
EN
General review of the effects of different service factors on the finish of the ground surface. Also included is a fragment of the test results obtained during the hybrid grinding method experiment introducing vibrations into the flat surface grinding process.
PL
W artykule omówiono wyniki badań obróbki wibrościernej. Przedstawiono informacje dotyczące możliwości wykorzystania omawianej metody jako obróbki gładkościowej powierzchni przedmiotów o małych wymiarach. Zaprezentowano wybrane wyniki badań eksperymentalnych dotyczące doboru parametrów wybłyszczania i usuwania zadziorów. Uzyskane wyniki badań i ocena wizualna próbek pozwoliła na określenie parametrów procesu w celu osiągnięcia efektu wybłyszczania powierzchni płaszcza pocisku broni małokalibrowej. Dodatkowo scharakteryzowano zastosowane urządzenie oraz materiały ścierne i polerskie użyte w procesach. Podsumowaniem pracy jest opracowanie wytycznych do określenia parametrów technologicznych procesu z jego ukierunkowaniem na zastosowanie do wybłyszczania powierzchni małogabarytowych elementów amunicji.
EN
This paper has been submitted to the general rules on the treatment of abrasive grain, which is used in free form or in the form of abrasive fittings in the form of various geometric figures. Describes the known and used a variety of working kinematics of abrasive grain-processing methods cutting-streaming and treatments in bowl finishers. A comparison of the treatments and is nominated for the best use for the mantle polishing projectile. On the basis of the research carried out charts and compared the results of visual assessment. Determined appropriate and efficient device, and an example of the technological polishing process for brass items. Describes the known methods for assessing layer top of the metal and characterized the device used to measure the roughness of samples during the conduct of the trial. Work explained the issues relating to the choice of abrasive materials to the requirements of the process, and uses different areas are working.
PL
Obróbka wibrościerna polega na mechanicznym szlifowaniu lub polerowaniu detali najczęściej metalowych. Proces prowadzony jest w tzw. wygładzarkach wibracyjnych z wsadem tychże detali oraz specjalnych kształtek ściernych lub polerskich, oddziałujących mechanicznie na powierzchnie obrabianych elementów.
18
PL
W artykule omówiono wyniki badań obróbki wibrościernej. Przedstawiono informacje dotyczące możliwości wykorzystania omawianej metody jako obróbki gładkościowej powierzchni przedmiotów o małych wymiarach. Zaprezentowano wybrane wyniki badań eksperymentalnych dotyczące doboru parametrów wybłyszczania i usuwania zadziorów. Uzyskane wyniki badań i ocena wizualna próbek pozwoliła na określenie parametrów procesu w celu osiągnięcia efektu wybłyszczania powierzchni płaszcza pocisku broni małokalibrowej. Dodatkowo scharakteryzowano zastosowane urządzenie oraz materiały ścierne i polerskie użyte w procesach. Podsumowaniem pracy są wytyczne do określenia parametrów technologicznych procesu z jego ukierunkowaniem na zastosowanie do wybłyszczania powierzchni małogabarytowych elementów amunicji.
EN
This paper has been submitted to the general rules on the treatment of abrasive grain, which is used in free form or in the form of abrasive fittings in the form of various geometric figures. Describes the known and used a variety of working kinematics of abrasive grain-processing methods cutting-streaming and treatments in bowl finishers. A comparison of the treatments and is nominated for the best use for the mantle polishing projectile. On the basis of the research carried out charts and compared the results of visual assessment. Determined appropriate and efficient device, and an example of the technological polishing process for brass items. Describes the known methods for assessing layer top of the metal and characterized the device used to measure the roughness of samples during the conduct of the trial. Work explained the issues relating to the choice of abrasive materials to the requirements of the process, and uses different areas are working.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.