Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system reliability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
For parallel system reliability, the mean time to failure of parallel system under common cause failure (load-sharing failure) is shorter than that of the system without common cause failure (load-sharing failure). The traditional calculation approaches of mean time to failure of parallel systems do not consider the possible effect of common cause and load-sharing failure. However, it may result in the poor accuracy of mean time to failure of parallel system and pose a threat to system reliability. This paper not only considers the effect of common cause failure with stress strength, but also investigates the joint effect of the load-sharing and common cause failures. Besides, the joint failure model of three-dependent-component parallel system are established, and the corresponding properties are analyzed. Finally, a numerical example is used to illustrate the proposed method.
PL
Gdy mowa o niezawodności systemu równoległego, średni czas do uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia wywołanego wspólną przyczyną (lub uszkodzenia elementów dzielących obciążenie) jest krótszy niż dla systemu, w którym nie występują tego typu uszkodzenia. Tradycyjne metody obliczania średniego czasu do uszkodzenia systemów równoległych nie uwzględniają potencjalnego wpływu uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną oraz uszkodzeń komponentów dzielących obciążenie. Może to skutkować małą dokładnością tak obliczanego średniego czasu do uszkodzenia systemu równoległego i stanowić zagrożenie dla jego niezawodności. W prezentowanej pracy rozważano nie tylko wpływ uszkodzenia wywołanego wspólną przyczyną dla modelu typu wytrzymałość-obciążenie, ale również wpływ jednocześnie występujących uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną i uszkodzeń elementów dzielących obciążenie. Poza tym opracowano model, w którym omawiane dwa typy uszkodzeń występują jednocześnie w systemie równoległym składającym się z trzech zależnych elementów oraz przeanalizowano właściwości takiego systemu. W artykule przedstawiono przykład numeryczny, który ilustruje zastosowanie proponowanej metody.
EN
Many systems are affected by different random factors and stochastic processes, significantly complicating their reliability analysis. In general, the performance of complicated systems may gradually, suddenly, or continuously be downgraded over times from perfect functioning to breakdown states or may be affected by unexpected shocks. In the literature, analytic reliability assessment examined for especial cases is restricted to applying the Exponential, Gamma, compound Poisson, and Wiener degradation processes. Consideration of the effect of non-fatal soft shock makes such assessment more challenging which has remained a research gap for general degraded stochastic processes. Through the current article, for preventing complexity of analytic calculations, we have focused on applying a simulating approach for generalization. The proposed model embeds both the stochastic degradation process as well randomly occurred shocks for two states, multi-state, and continuous degradation. Here, the user can arbitrarily set the time to failure distribution, stochastic degradation, and time to occurrence shock density function as well its severity. In order to present the validity and applicability, two case studies in a sugar plant alongside an example derived from the literature are examined. In the first case study, the simulation overestimated the system reliability by less than 5%. Also, the comparison revealed no significant difference between the analytic and the simulation result in an example taken from an article. Finally, the reliability of a complicated crystallizer system embedding both degradation and soft shock occurrence was examined in a threecomponent standby system.
PL
Prawidłowe działanie wielu systemów zależy od różnych czynników losowych i procesów stochastycznych, co znacznie komplikuje analizę niezawodności tych układów. Parametry pracy skomplikowanych systemów mogą ulegać stopniowemu, nagłemu lub stałemu obniżeniu ze stanu doskonałego funkcjonowania do stanu awaryjnego. Wpływ na nie mogą też mieć niespodziewane obciążenia. W literaturze przedmiotu, analityczną ocenę niezawodności stosuje się do badania przypadków szczególnych i ogranicza do badania degradacji w oparciu o proces wykładniczy, proces gamma, złożony proces Poissona i proces Wienera. Ocena niezawodności z uwzględnieniem wpływu obciążeń miękkich, nieprowadzących do całkowitej awarii, stanowi większe wyzwanie tworząc lukę w badaniach nad ogólnymi stochastycznymi procesami degradacji. Aby uniknąć złożonych obliczeń analitycznych, w niniejszej pracy skupiliśmy się na zastosowaniu podejścia symulacyjnego w celu uzyskania generalizacji. Proponowany model obejmuje zarówno stochastyczny proces degradacji, jak i losowo występujące obciążenia i uwzględnia przypadki degradacji systemów dwustanowych, wielostanowych oraz degradacji ciągłej. Posługując się tym modelem, użytkownik może dowolnie ustawiać rozkład czasu do uszkodzenia, degradację stochastyczną, czas do wystąpienia obciążenia, funkcję gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia obciążenia, a także jego nasilenie. Trafność oraz możliwości zastosowania przedstawionego modelu zilustrowano na podstawie dwóch studiów przypadków dotyczących cukrowni oraz przykładu zaczerpniętego z literatury. W pierwszym studium przypadku, poziom niezawodności systemu obliczony na podstawie symulacji różnił się o mniej niż 5% od wyniku otrzymanego na drodze analitycznej. Porównanie nie ujawniło również żadnej istotnej różnicy między wynikiem analitycznym a symulacyjnym w przykładzie pochodzącym z literatury. Artykuł wieńczy analiza niezawodności złożonego układu krystalizatora, obejmująca zarówno degradację, jak i występowanie miękkich obciążeń w trójelementowym systemie krystalizatora z rezerwą.
3
Content available remote Crude oil transfer safety analysis and oil spills prevention in port oil terminal
EN
The paper describes the problem of crude oil transfer in a port oil terminal and includes the safety analysis of this operation and analysis of potential causes and possible scenarios of oil spill events in a port terminal. The operation process of crude oil transfer is described and its statistical identification is given. The reliability and availability analysis of the system of crude oil transfer in a port terminal is performed. Moreover, analysis of crude oil transfer process taking into account the human factor is provided. The Fault Tree Analysis and sensitivity analysis for oil spill event in a port terminal is proposed to identify and analyse potential causes and possible scenarios of oil spill. Introducing methods for the prevention of oil spills, special attention is paid to safety procedures during liquid cargo transfer. Technical solutions used in oil terminals are described and recommendation regarding the Emergency Shutdown System are given. Additionally, associated safety systems, such as surge relief system, are described. Emphasizing the role of human factor in the process of crude oil transfer and its safety, trainings on the Liquid Cargo Handling Simulator are proposed to improve skills and knowledge of personnel on board and ashore.
4
Content available remote Reliability assessment of the transport system, Addis Ababa case study
EN
The subject of the article is the method of assessing the reliability of the transport system on the example of Addis Ababa in Ethiopia. The transport system and its technical condition, transport infrastructure, organization of the transport system, environment (users, environmental and climatic conditions), and legal provisions, have a significant impact on the reliability of the transport system. The most common means of transport in Addis Ababa is a car (including: taxis and minibuses). An important problem in public transport is the long waiting time for the vehicles, resulting from random events accompanying transportation processes in a defined infrastructure with limited resources. The article presents also the concept of a transport system availability model for developing countries on the example of Addis Ababa in Ethiopia.
PL
Przedmiotem artykułu jest metoda oceny niezawodności systemu transportowego na przykładzie Addis Abeby. Na niezawodność systemu transportowego istotny wpływ mają środki transportowe i ich stan techniczny, infrastruktura transportowa, organizacja systemu transportowego, otoczenie (użytkownicy, warunki środowiskowe i klimatyczne), przepisy prawa. Najczęstszym środkiem transportu jest samochód (w tym: taksówki i minibusy). Istotnym problemem w komunikacji miejskiej jest długi czas oczekiwania na środek komunikacji zbiorowej, będący skutkiem losowych zdarzeń towarzyszących procesom transportowym w określonej infrastrukturze przy ograniczonych zasobach. W artykule przedstawiono również koncepcję modelu gotowości systemu transportowego dla krajów rozwijających na przykładzie Addis Abeby w Etiopii.
EN
With the incomplete probability information, the joint probability distribution modelling and system reliability-based optimization design of structural systems with failure interactions are challenging problems in the domain of reliability. This article is designed to propose a system reliability-based optimization design method for optimizing the scraper chain with multiple failure modes. Firstly, the common failure modes of the scraper chain are analysed. For each failure mode, a reliability model for the failure of scraper chains is obtained. Secondly, aiming at the joint failure probability modelling problem, a method for estimating the failure probability of the scraper chain based on system reliability is proposed. The reliability of scraper chains is calculated by the stochastic perturbation technique and the four-moment method. And then, the optimization design problem is discussed based on system reliability. And the optimal model is established. Finally, the effectiveness of the method is verified by the illustrative example of scraper chains. The proposed joint failure probability estimation method and design optimization are shown in the example. The results obtained can provide a reference for the optimal design of the scraper chain.
PL
Ze względu na niekompletność danych dotyczących prawdopodobieństwa, modelowanie wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa oraz oparte na niezawodności systemu projektowanie optymalizacyjne systemów konstrukcyjnych, w których zachodzą zależności między uszkodzeniami stanowią trudne problemy niezawodnościowe. W artykule zaproponowano metodę optymalizacji konstrukcji łańcucha zgrzebłowego, w której wykorzystuje się obliczenia niezawodności systemu. Ponieważ dla łańcucha tego typu istnieje wiele potencjalnych przyczyn uszkodzeń, w pierwszej kolejności analizowano powszechnie występujące przyczyny uszkodzeń. Dla każdego rodzaju uszkodzenia łańcucha otrzymano model niezawodnościowy. Następnie, mając na uwadze problem modelowania wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa uszkodzeń, zaproponowano metodę szacowania prawdopodobieństwa uszkodzenia łańcucha na podstawie niezawodności systemu. Niezawodność łańcuchów zgrzebłowych obliczano za pomocą techniki zaburzeń stochastycznych oraz metody momentu czwartego rzędu. Na podstawie otrzymanej niezawodności systemu, omówiono problem optymalizacji konstrukcji łańcucha oraz wyznaczono model optymalny. Skuteczność proponowanych metod estymacji wspólnego prawdopodobieństwa uszkodzenia i optymalizacji konstrukcji weryfikowano na podstawie przykładu łańcucha zgrzebłowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania łańcuchów zgrzebłowych.
PL
Modelowanie wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa układu konstrukcyjnego, w którym zachodzą interakcje między uszkodzeniami, oraz oparte na niezawodności optymalne projektowanie takiego układu przy niekompletnych danych na temat prawdopodobieństwa pozostaje wyzwaniem dla badaczy tej tematyki. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie możliwości wykorzystania kopuł (funkcji powiązań) do modelowania struktury zależności pomiędzy poszczególnymi przyczynami uszkodzeń układu przekładni stożkowej w warunkach niepełnej informacji na temat prawdopodobieństwa. W pierwszej kolejności zaproponowano opartą na funkcjach kopułach metodę oceny niezawodności układu przekładni stożkowej z ustalonymi funkcjami stanu granicznego dla różnych przyczyn uszkodzeń. Wspólne prawdopodobieństwo uszkodzenia szacowano za pomocą wybranych kopuł w oparciu o rozkłady brzegowe poszczególnych przyczyn uszkodzeń aproksymowane opartą na znajomości momentów statystycznych metodą punktów siodłowych. Następnie sformułowano problem czułości niezawodności oraz przedstawiono wzory na obliczanie czułości niezawodności w odniesieniu do parametrów rozkładu badanych zmiennych losowych. Wreszcie, omówiono zagadnienie opartego na niezawodności optymalnego projektowania odpornego na działanie zakłóceń oraz opracowano odpowiedni optymalny model. Odporność i niezawodność systemu zapewniono poprzez wprowadzenie do opartego na niezawodności modelu optymalizacji projektowania, parametru czułości niezawodności. Poprawność metody zweryfikowano na przykładzie układu przekładni stożkowej. Proponowaną metodę wspólnej estymacji prawdopodobieństwa uszkodzenia oraz optymalizacji projektowania odpornego zilustrowano za pomocą przykładu Prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu może się znacznie różnić w zależności od zastosowanej kopuły. Kopuły Gaussa i Claytona dają wyniki najbardziej zbliżone do wyników symulacji Monte Carlo. Projektowanie odporne oparte na czułości niezawodności wykonano na bazie modelu niezawodności opartego na kopule Claytona. Proponowana metoda opiera się na analizie porównawczej z użyciem wybranych kopuł. Otrzymane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania układu przekładni zębatej.
EN
The modelling of joint probability distributions of structural system with failure interaction and the reliability-based optimal design of system reliability under incomplete probability information remains a challenge that has not been studied extensively. This article aims to investigate the impacts of copulas for modelling dependence structures between each failure mode of a bevel gear transmission system under incomplete probability information. Firstly, a copula-based reliability method is proposed to evaluate the system reliability of the bevel gear transmission system with established performance functions for different failure modes. The joint probability of failure is estimated with selected copula functions based on the marginal distributions of each failure mode that are approximated by moment-based saddlepoint technology. Secondly, a reliability sensitivity problem is formulated and the formulas for calculating the reliability sensitivity with respect to the distribution parameters of the random variables are presented. Finally, the reliability-based robust optimal design problem is discussed and the optimal model is established. The robustness of the system reliability is ensured by involving the reliability sensitivity into the reliability-based design optimization model. A practical example of the bevel gear transmission system is given to verify the validity of the method. The proposed methods for joint failure probability estimation and robust design optimization are illustrated in the example. The failure probabilities of the system under different copulas can differ considerably. The Gaussian and Clayton copula produce the results that mostly close to the Monte Carlo simulation results. The reliability sensitivity-based robust design is performed based on the Clayton copula-based reliability model. The proposed method is based on the comparative analysis with selected copulas, the results obtained could be supplied as a reference for the optimal design of the gear transmission system.
EN
Most researches of network reliability generally assume that the system structures do not change with time. This paper presents the concept of multi-phase network systems (MPNS) to consider dynamic characteristics of networks, and analyze the reliability of MPNS. MPNS reliability is evaluated through a cross-phase binary decision diagram (BDD). The BDD-based algorithm can act as a platform to consider various components behaviors such as repair and growing pressure. Case study shows that the proposed MPNS concept is an effective description of some practical communication networks, and the cross-phase BDD model is efficient in analyzing MPNS reliability.
PL
Większość badań niezawodności sieci ogólnie przyjąć, że struktury systemu nie zmieniają się w czasie. W artykule przedstawiono koncepcję systemów sieciowych wielofazowych (MPNS) rozpatrywanie dynamicznych właściwości sieci i analizy niezawodności MPNS. MPNS niezawodność jest oceniany przez cross-fazowego schematu decyzyjnego binarny (BDD). Algorytm z siedzibą w BDD może działać jako platforma do rozważenia różnych komponentów zachowań, takich jak naprawy i rosnącej presji. Studium przypadku pokazuje, że proponowana koncepcja MPNS jest skutecznym opis niektórych praktycznych sieci komunikacyjnych, a cross-fazowego modelu BDD jest skuteczny w analizie MPNS niezawodność.
EN
A novel methodology is presented for condensation in power generation plants; this section is the main intersection of heat loss, typically 40% thermal efficiency of a plant. Condensate section is interfaced with the generating section to enhance the active contribution of the system. Both the cooling section and the condensate section are integrated and interfaced through the low-pressure and high-pressure cycles to attain the improved electrical efficiency, which affects the heat transfer capability of the power generation plants. This paper proposess a Cooling-cum-Condensate-Extraction System (CCES), to dedicate a 36-MW- captive power plant. The paper is dedicated for the design and development of an effective CCES, analyzing its impact over the systems in terms of system reliability optimization, and the role of real-time optimization. The designed model also contributes in discharging lesser amount of flu gases as against existing technologies with its improved active operation hours.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodologię procesu skraplania do zastosowania w części kondensacyjnej elektrowni, gdzie dochodzi do największych strat ciepła – przeważnie aż 40% wydajności termicznej elektrowni. W proponowanym rozwiązaniu instalację kondensacyjną sprzężono z częścią prądotwórczą aby zwiększyć aktywny wkład systemu. Część chłodzącą zintegrowano i sprzężono z częścią kondensacyjną poprzez cykle nisko- i wysokociśnieniowe, uzyskując w ten sposób lepszą wydajność elektryczną, co ma wpływ na zdolność wymiany ciepła w elektrowni. W artykule przedstawiono układ chłodzenia z systemem odprowadzania skroplin (CCES) przeznaczony dla elektrowni potrzeb własnych o mocy 36 MW. Pracę poświęcono projektowaniu i konstrukcji efektywnego CCES, analizując jego wpływ na systemy elektrowni w zakresie optymalizacji niezawodności systemów oraz roli optymalizacji w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany przez nas model, w porównaniu z istniejącymi technologiami, przyczynia się również do zmniejszenia emisji gazów odlotowych dzięki zoptymalizowanemu czasowi pracy.
9
Content available remote Reliability assessment of an exemplary system operating at variable conditions
EN
The reliability analysis of a multistate complex system subjected to varying in time its operation process is performed. A semi-Markov process is applied to construct the multistate model of the system operation process and its main characteristics are determined. Analytical linking of the system operation process model with the system multistate reliability model is proposed to get a general reliability model of the complex system operating at varying in time operation conditions and to find its reliability characteristics. The constructed integrated general model of a complex multistate system reliability, linking its reliability model and its operation process model and considering variable at different operation states its reliability structure and its components reliability parameters is applied to the reliability evaluation of an exemplary system.
EN
A semi-Markov process is applied to construct the multistate model of the system operation process and its main characteristics are determined. Analytical linking of the system operation process model with the system multistate reliability model is proposed to get a general reliability model of the complex system operating at varying in time operation conditions and to find its reliability characteristics. The Monte Carlo simulation algorithm based on the integrated general model of a complex multistate system reliability, linking its reliability model and its operation process model and considering variable at different operation states its reliability structure and its components reliability parameters is applied to the reliability evaluation of an exemplary system. Next the results of this simulation method application are illustrated and compared with the results obtained by the analytical method.
PL
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK
З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN
For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
PL
W pracy skupiono się na zagadnieniu oceny niezawodności systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki nieuszkadzalności procesu transportowego. W pierwszym kroku przeanalizowano problem definicji nieuszkadzalności procesu transportowego. Ponadto, w oparciu o przeprowadzone badania literaturowe wyróżniono sześć podstawowych grup miar oceny funkcjonowania systemów transportowych obejmujących obszary: jakości, bezpieczeństwa, inżynierii ruchu, efektywności, spraw socjalnych, oraz ekonomiczny. Przedstawiono także wyniki badań wybranych systemów drogowego transportu pasażerskiego, obejmujących obszar terminowości realizacji przejazdów oraz gotowości przewoźników do zabezpieczania sytuacji awaryjnych.
EN
In the article authors are interested in the issues of transportation systems dependability assessment. The focus is on reliability analysis of passenger transportation process. In the first step of research analysis, transportation process reliability is defined. Moreover, based on the literature review there are defined six main groups of transportation system performance measures. The investigated performance metrics’ groups include: quality, safety, traffic engineering, effectiveness, social, and economical measures. Moreover, there are also chosen road passenger transportation systems performance analyses’ results provided. The research analyses are focused on transportation process performance timeliness and carriers availability in the emergency situation occurrence.
EN
In an age like ours devoted to the development of renewable energy resources, the role of offshore wind farms cannot be overplayed. The number of farms is increasing steadily; the plants' output too: 3, 5, and 10 MW. The cost effectiveness of these energy conversion systems is increasingly dramatically. The number of wind energy turbines in each farm is increasing as well. The plants must be monitored non-stop using specialised telematics systems. The reliability of the telematics systems is a central aspect of the communication with offshore wind farms. This paper is dedicated to that subject. Following a short introduction of the issues involved, the following aspects of offshore wind farms will be discussed in detail: redundant topologies, e.g. multiple HiPER rings, redundancy in switches and routers in the backbone, redundancy in the transmission media, alternative communications technologies, e.g. WLANs (IEEE 802.11a/h, IEEE 802.11g). The paper will conclude with a catalogue of prerequisites for a reliable telematics system for offshore wind farms.
PL
W erze odnawialnej energii odgrywają morskie parki wiatrowe (Offshore Wind Farms) coraz to większą rolę. Liczba takich parków w Europie wzrasta w ostatnich latach bardzo znacząco. Wraz ze wzrostem mocy siłowni wiatrowych instalowanych w tych parkach (3, 5, 10 MWat), powiększa się ekonomika tego rodzaju systemów energetycznych. Liczba instalowanych siłowni wiatrowych w Offshore Wind Farms powiększa się ciągle. Siłownie tam instalowane muszą być pod ciągłym nadzorem technicznym. Szczególnie ważnym aspektem w morskich parkach wiatrowych jest niezawodność systemów do komunikacji elektronicznej. Rozważania na ten temat stanowią rdzeń niniejszej pracy. Po wprowadzeniu do tematu Offshore Wind Farms w szczegółach będą rozważane następujące aspekty: redundantne topologie, np. Multiple HiPER-Ringe, redundantne switche i routery w backbone, redundancja stosowanych mediów transmisyjnych, alternatywne technologie transmisyjne, np. WLANs (IEEE 802.11a/h, IEEE 802.11g). Na zakończenie pracy sformułowane zostaną wymagania na niezawodny system teleinformatyczny w morskich parkach wiatrowych.
14
Content available remote Analysis of system operation process influence on its reliability
EN
The paper presents analytical and Monte Carlo simulation methods applied to the reliability evaluation of a system operating in two different operation states. A semi-Markov process is applied to construct the system operation model and its main characteristics are determined. Analytical linking of this operation model with the system reliability model is proposed to get a general reliability model of the system operating at two varying in time operation conditions and to find its reliability characteristics. The application of Monte Carlo simulation based on this general model to the reliability evaluation of this system is proposed as well. The exemplary results obtained from those two considered methods are illustrated.
15
Content available The problem of system fault-tolerance
EN
System level self-diagnosis (SLSD) has been deeply investigated in literature. It aims at diagnosing systems composed by units, which are required to be able to test each other by exchanging information through available links. The article describes a simplified state-transition diagram model which gives a general impression of how checking, diagnosis and recovery can “conjointly” influence the system reliability and fault-tolerance. The model uses the integrated parameters and is very useful as a starting point and is a basis for further refinements.
PL
Autodiagnostyka na poziomie systemu jest szeroko opisywana w literaturze. Celem jest diagnostyka systemy składającego się z jednostek od których wymaga się aby miały możliwość wzajemnego testowania za pośrednictwem dostępnych połączeń. W artykule przedstawiono uproszczony model oparty na diagramie przejść który daje ogólny pogląd, jak sprawdzanie, diagnostyka i powrót do warunków normalnych mogą wspólnie wpływać na niezawodność systemu i odporności na uszkodzenia. Model wykorzystuje zintegrowane parametry i jest bardzo przydatne jako punkt wyjścia dla dalszych udoskonaleń.
16
PL
Poziom niezawodności szlifierki CNC (sterowanej numerycznie) zazwyczaj ocenia się na podstawie danych o uszkodzeniach liczonych w laboratorium lub w terenie, co wymaga zmontowania szlifierki i jest metodą oceny post-factum. Aby umożliwić ocenę poziomu niezawodności szlifierki CNC na etapie projektowania, w niniejszym artykule zaproponowano metodę oceny niezawodności systemu oraz odpowiedni algorytm wykorzystujące dane dotyczące niezawodności podsystemów. Model ten wymaga klasyfikacji podsystemów, badań niezawodności, dopasowania funkcji rozkładu, oceny parametrów oraz oceny niezawodności. Wyniki obliczeń wykazały, że omawiana metoda sprawdza się i jest dokładna w porównaniu z metodą tradycyjną. Przedstawiona metoda stanowi wkład do procesu projektowania niezawodności szlifierki CNC i znajduje odniesienie do innych produktów mechatronicznych.
EN
The reliability level of CNC (Computer Numerical Control) grinder is usually assessed by fault data counted in laboratory or in field, which needs the grinder to be assembled and it is one afterwards estimation method. To evaluate the reliability level of CNC grinder in design phrase, one system reliability assessment method and algorithm was put forward by subsystem’s reliability in this article, which needs subsystem classification, reliability test, distribution function fitting, parameters estimation and reliability assessment. The calculation result showed that the method was feasible and accurate compared with the traditional way. The method is one contribution to reliability design for CNC grinder and is one reference to other mechatronic products.
EN
The paper presents the assessment results of probability of detection for damages in mechanical structures conducted with a Structural Health Monitoring (SHM) system based on the measurements of electromechanical impedance. The research was carried out with both numerical models and real-life mechanical components. The results of laboratory tests performed in operational conditions for a bolted pipeline connection confirmed usefulness of both the applied monitoring method and the SHM system. The hit/miss and signal response statistical approaches were employed to gain insight into the specific SHM system reliability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny prawdopodobieństwa wykrycia uszkodzeń w konstrukcjach mechanicznych dla systemu monitorowania stanu technicznego opartego o pomiary impedancji elektromechanicznej. Badania przeprowadzono zarówno dla modeli numerycznych jak i rzeczywistej konstrukcji mechanicznej, której stan techniczny monitorowano z zastosowaniem opracowanego systemu. Wyniki laboratoryjnych testów działania sytemu uzyskane dla monitorowanego połączenia kołnierzowego części rurociągu potwierdziły przydatność zarówno zastosowanej metody jak i zbudowanego systemu w obszarze monitorowania stanu technicznego konstrukcji mechanicznych. Do oceny prawdopodobieństwa wykrycia uszkodzeń zastosowano techniki statystyczne hit/miss data oraz signal response data.
PL
W artykule opracowano metodologię szacowania niezawodności w wielomodułowych systemach biometrycznych. Analizie poddano zarówno jednomodułowe systemy z wieloma klasyfikatorami, jak i wielomodułowe systemy biometryczne. Proponowane rozwiązania umożliwią opracowanie algorytmu decyzyjnego, bazującego na wielu klasyfikatorach analizujących jedną lub kilka cech biometrycznych. Opracowano algorytm wyliczający prawdopodobieństwo błędu badanego systemu weryfikacji biometrycznej.
EN
A methodology for assessing the reliability in multi-modular biometric systems has been elaborated in this thesis. Single-module systems with multiple classifiers, as well as multi-modular biometric systems were analyzed. Suggested solutions will allow an elaboration of a decision algorithm basing on multiple classifiers that analyze one or more biometric features. An algorithm calculating the probability of an error in the biometric verification in the analyzed system has been presented.
PL
W artykule omówiono metodę analityczną wyznaczania miar niezawodności systemów. Założono, że miary niezawodności elementów struktur niezawodnościowych badanych systemów podlegają wykładniczemu prawu niezawodności. Przyjęcie tego założenia ułatwia wyznaczanie miar niezawodności systemów o złożonej strukturze. Dzięki temu metodę analityczną można wykorzystać do optymalizacji niezawodności systemów.
EN
In the paper an analytical method for determining the reliability measures of systems was discussed. They assumed that the reliability measures of elements of reliability structures of studied systems were coming under the exponential law of the reliability. The adoption of this assumption facilitates the determination of the reliability measurements of systems about complex structures. Thanks to that it is possible to use the analytical method to optimize the reliability of systems.
EN
Along with the increase of complexity in engineering systems, there exist many dynamic characteristics within the system failure process, such as sequence dependency, functional dependency and spares. Markov-based dynamic fault trees can figure out the modeling of systems with these characteristics. However, when confronted with the issue of state space explosion resulted from the growth of system complexity, the Markov-based approach is no longer efficient. In this paper, we combine the Bayesian networks with the dynamic fault trees to model the reliability of such types of systems. The inference technique of Bayesian network is utilized for reliability assessment and fault probability estimation. The solar array drive assembly is used to demonstrate the effectiveness of this method.
PL
Wraz ze wzrostem złożoności w systemach technicznych, pojawia się wiele charakterystyk dynamicznych w ramach procesu awarii systemu, takich jak zależność sekwencyjna, zależność funkcjonalna czy zabezpieczające elementy zapasowe. Oparte na koncepcjach Markowa dynamiczne drzewa uszkodzeń mogą posłużyć do modelowania systemów z powyższymi charakterystykami. Jednak w konfrontacji z problemem eksplozji stanów wynikającym ze wzrostu złożoności systemu, podejście oparte na teoriach Markowa nie jest już skuteczne. W niniejszej pracy łączymy sieci bayesowskie z dynamicznymi drzewami uszkodzeń w celu modelowania niezawodności tego typu systemów. Technikę wnioskowania sieci bayesowskiej wykorzystano do oceny niezawodności i prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia. Skuteczność niniejszej metody wykazano na przykładzie układu napędu paneli słonecznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.