Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nakłady pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A single-factor field experiment concerned calculation of fuel con-sumption, time expenditure of the working time of machines, and winter wheat yield size in three technologies of soil cultivation. Fuel consumption in the tillage and non-tillage technology was comparable and amounted approximately to 31 l·ha-1, but the highest consumption was generated by basic soil cultivation (tillage or heavy cultivation cultivator). Fuel consumption in the strip cultivation technology was the lowest and it was 23.0 l·ha-1. Non-tillage cultivation allowed reduction of the time necessary to carry out the wheat cultivation technology by 28.8% (in comparison to tillage cultivation). On the other hand, strip cultivation allowed reduction of the total time of machines operation by 48.5 % (in comparison to tillage cultivation). The yield of winter wheat cultivated in the non-tillage technology was at the average by 4% better than the one cultivated in tillage cultivation. The highest yield of seed (7.63 t·ha-1) was obtained in the strip cultivation technology (by 6.7% in comparison to tillage cultivation).
PL
Jednoczynnikowe doświadczenie łanowe dotyczyło określenia zużycia paliwa, nakładu czasu pracy maszyn oraz wielkości plonowania pszenicy ozimej w trzech technologiach uprawy roli. Zużycie paliwa w technologii orkowej i bezorkowej było porównywalne i wynosiło około 31 l·ha-1, przy czym największe zużycie generowała podstawowa uprawa gleby (orka lub ciężki kultywator uprawowy). Zużycie paliwa w technologii uprawy pasowej było najmniejsze i wynosiło 23,0 l·ha-1. Zastosowanie uprawy bezorkowej pozwoliło na zmniejszenie czasu potrzebnego do wykonania technologii uprawy pszenicy o 28,8% (w porównaniu do uprawy orkowej). Natomiast uprawa pasowa pozwoliła na zredukowanie łącznego czasu pracy maszyn o 48,5% (w porównaniu do uprawy orkowej). Pszenica ozima uprawiana w technologii bezorkowej plonowała przeciętnie o 4% lepiej od uprawianej w technologii orkowej. Największy plon ziarna (7,63 t·ha-1) uzyskano w technologii uprawy pasowej (o 6,7% w porównaniu do uprawy orkowej).
EN
This two-year study analysed production performance in a barn with about 300 cows, equipped with milking robots, robotic feed pushers and barn cleaners. Cell count quality and chemical composition of milk as well as inputs and working conditions of personnel were analysed. Both primiparous and older cows up to the 7th lactation easily adapted themselves to the new technology. High milk production was achieved. In 2014, the average yield was 10,700 kg and in 2015 - 11,300 kg of milk. Chemical composition of milk was typical for the Holstein Friesians. In 2014, only 5.3% of these cows showed subclinical, and 2.1% - clinical signs of mastitis, which suggests a very good quality of the milk produced at the barn, measured by somatic cell count. In 2015, these signs were found in 4.8% and 1.5% of cows, respectively. The frequency of milking varied by yield and lactation stage. Cows were milked 3 times per day on average. Each robot conducted 150-160 milkings per day, which is a very high utilization rate. The work of personnel consisted mainly in control activities and was very efficient. Labour input was less than 3 minutes per cow per day.
PL
Przeprowadzono dwuletnie badania efektywności produkcji obory na około 300 krów, w której zastosowano roboty udojowe, roboty podgarniające paszę i czyszczące podłogę. Analizowano jakość cytologiczną i skład chemiczny mleka, wydajność krów, a także nakłady i warunki pracy obsługi. Stwierdzono, że zarówno krowy pierwiastki, jak i starsze - do 7. laktacji - łatwo przystosowywały się do nowej technologii. Uzyskano wysoką wydajność produkcji mleka. W 2014 roku średnia wydajność wyniosła 10,7 tys. kg, a w 2015 roku 11,3 tys. kg mleka. Skład chemiczny mleka był typowy dla rasy holsztyńskofryzyjskiej. W 2014 roku stwierdzono u 5,3% krów w stadzie podkliniczne stany zapalne wymion, a 2,1% - kliniczne stany zapalne wymion, co wskazuje na bardzo dobrą jakość cytologiczną mleka produkowanego w tej oborze. W 2015 roku stwierdzono, że stany zapalne wymion występowały odpowiednio u 4,8 i 1,5% krów. Krotność doju była zróżnicowana w zależności od poziomu wydajności i stadium laktacji. Krowy były dojone średnio trzykrotnie na dobę. Jeden robot wykonywał 150-160 dojów na dobę, co wskazuje na dobre jego wykorzystanie. Praca obsługi polegała głównie na czynnościach kontrolnych i była bardzo wydajna. Nakłady pracy wynosiły poniżej 3 minut na krowę i dzień.
EN
The objective of the paper was to determine the work expenditures and costs of eradication of an energy willow plantation with currently applied mechanical methods and with the use of the test model of a machine for cutting willow rootstocks as a part of the scientific project no. PBS2/A8/26/2014. The scope of the paper covered research for four machine units constructed for a twelve-year willow plantation with the surface area of 3 ha. Work inputs for eradication of the plantation of the investigated aggregates were within 8.1 to 50.4 mhr·ha-1. Work inputs with the new machine were 22.3 mhr·ha-1. The level of work inputs was influenced by low working speeds of the tractor-machine unit and working speeds from 0.4 to 2.3 m. Costs of willow plantation eradication with current mechanical methods were from 4302 to 15536 PLN·ha-1, and with the use of the new machine it was 5457 PLN·ha-1.
PL
Celem pracy było określenie nakładów pracy i kosztów likwidacji plantacji wierzby energetycznej dotychczasowymi metodami mechanicznymi oraz z wykorzystaniem modelu badawczego maszyny do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby wykonanej w ramach projektu badawczego nr PBS2/A8/26/2014. Zakresem pracy objęto badania dla czterech agregatów maszynowych, wykonane na dwunastoletniej plantacji wierzby o powierzchni 3 ha. Nakłady pracy na likwidację plantacji z wykorzystaniem badanych agregatów mieściły się w przedziale od 8,1 do aż 50,4 rbh·ha-1 . Nakłady pracy z wykorzystaniem nowej maszyny wynosiły 22,3 rbh·ha-1 . Na poziom nakładów pracy miały wpływ małe prędkości robocze zestawu ciągnik-maszyna oraz szerokości robocze od 0,4 do 2,3 m. Koszty likwidacji plantacji wierzby dotychczasowymi metodami mechanicznymi wynosiły od 4302 do 15536 PLN·ha-1 , a z wykorzystaniem nowej maszyny było to 5457 PLN·ha-1.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania krów mlecznych, do których zaliczono: zasoby ludzkie, wielkość i strukturę stada, perspektywy rozwoju, nakłady pracy, zasoby ściółki, koszty inwestycyjne przypadające na 1 sztukę oraz jednostkowe koszty eksploatacyjne. Celem pracy była analiza czynników wypływających na wybór systemu utrzymania krów mlecznych. Zakresem pracy objęto obory o obsadzie od 44 do 117 DJP. Jako główny czynnik wyboru sposobu utrzymania krów zdefiniowano nakłady pracy ludzkiej i jednostkowe koszty eksploatacyjne podczas usuwania i magazynowania nawozu naturalnego. Stwierdzono, że zastosowanie robota do zgarniania odchodów zwierzęcych z podłogi szczelinowej umożliwia zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej o 14,7%. Najmniejsze jednostkowe, roczne koszty eksploatacyjne (78,90 zł na krowę) na usuwanie i magazynowanie nawozu naturalnego zostały poniesione w oborze wolnostanowiskowej, charakteryzującej się bezściółkowym systemem utrzymania krów oraz z podłogą szczelinową na korytarzu gnojowo-spacerowym (obiekt nr 9).
EN
The paper presents selected aspects of housing dairy cows, which include: human resources, the size and structure of the herd, prospects for development, labour inputs, litter resources, investment costs per 1 cow and unit operating costs. The aim of the study was to analyse the factors determining the choice of a system for housing dairy cows. The scope of work covered barns that housed from 44 to 117 LU. Human labour inputs and unit operating costs incurred during the removal and storage of manure were defined as main factors in selecting the cow housing system. It was found that the use of a robot for removing animal faeces from the slatted floor allows to reduce human labour inputs by 14.7%. The smallest unit, annual operating costs (78.90 PLN per cow) for removal and storage of fertilizer were incurred in a free-stall, bedding less barn with a slatted floor in the manure-walking passage (barn No. 9).
EN
The objective of the paper was determination of the optimum variant of technology of production of early cabbage on supply of the fresh vegetables market from among developed four variants of technology suggested for use in small-area horticultural farms. The scope of the study covered horticultural farms, where the area of cabbage cultivation was in a four-year period from 1.5 to 2.3 hectare. A technology, based on manual work and machinery used earlier for agricultural production in small-area horticultural farms was assumed as a typical carrot production technology. Minimal inputs of human labour and machine labour were accepted as a criteria of optimisation. The 4th variant was an optimal variant from among the analysed. Total inputs of human labour and machine work in this variant were 788.9 h·ha-1 and were respectively lower by: 555.1, 568.9 and 659.1 h·ha-1 than the estimated for the 3rd, 2nd and 1st variant. Manual work inputs in this variant were lower in comparison to the inputs incurred in the 3rd variant by 533.4 man-hour·ha-1, in the 2nd variant by 544.8 man-hour·ha-1 and in the 1st variant by 696.1 man-hour·ha-1, and machines respectively lower by 21.7 mh·ha-1 for the 3rd and 24.1 mh·ha-1 for the 2nd variant and higher by 37 mh·ha-1 in comparison to the 1st variant.
PL
Celem pracy było wyznaczenie optymalnego wariantu technologii produkcji kapusty wczesnej na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych spośród opracowanych czterech wariantów technologii proponowanych do stosowania w małoobszarowych gospodarstwach ogrodniczych. Zakresem badań objęto gospodarstwo ogrodnicze, w którym powierzchnia uprawy kapusty wynosiła w okresie czteroletnim od 1,5 do 2,3 ha. Za typową (wyjściową) technologię produkcji kapusty przyjęto technologię opartą na dużym udziale pracy ręcznej i maszynach stosowanych wcześniej do produkcji rolniczej w gospodarstwach małoobszarowych. Za kryterium optymalizacji przyjęto minimalne nakłady pracy ludzkiej i maszynowej. Optymalnym wariantem spośród analizowanych uznano wariant IV. Łączne nakłady pracy ludzkiej i maszyn w tym wariancie wyniosły 788,9 h·ha-1 i były niższe odpowiednio: o 555,1, 568,9 i 659,1 h·ha-1 od oszacowanych dla wariantów III, II i I. Nakłady pracy ręcznej w tym wariancie były niższe w stosunku do ponoszonych w wariancie III o 533,4 rbh·ha-1, w II o 544,8 rbh·ha-1 i w I o 696,1 rbh·ha-1, a maszyn odpowiednio mniejsze o – 21,7 mh·ha-1 dla III i 24,1 mh·ha-1 dla II oraz większe o 37 mh·ha-1 w porównaniu do wariantu I.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem zasobów i nakładów pracy ludzkiej, przeprowadzonych w 2009 r. w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych. Uzyskane wyniki porównywano z przewidywanymi na 2015 r. nakładami pracy w projektach technologicznej modernizacji badanych obiektów. W latach 2009-2012 badano gospodarstwa o powierzchni od 8 do 150 ha UR. W 2009 r. średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 44,23 ha, a w 2015 r. będzie wynosić 49,49 ha UR, czyli zwiększy się o 11,9%. W celu określenia współzależności między powierzchnią gospodarstwa, a nakładami pracy, podzielono badane obiekty na 11 grup obszarowych, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. Wraz ze zwiększającą się powierzchnią UR w gospodarstwie zwiększają się zatrudnienie i nakłady pracy na gospodarstwo, a maleją te wskaźniki w przeliczeniu na powierzchnię UR. Średnie zatrudnienie w badanych obiektach wyniosło w 2009 r. 2,87 prac.·gosp.-1 i 6,50 prac.·100 ha-1 UR. Nakłady pracy własnej i obcej wynosiły łącznie średnio 5751 rbh·gosp.-1 i średnio 130,1 rbh·ha–1 UR. W 2015 r. średnie nakłady pracy własnej i obcej wyniosą 5340 rbh·gosp.-1 i 107,8 rbh·ha-1, czyli zmniejszą się o 7,2% na gospodarstwo i o 17,1% średnio na ha UR. Wskaźniki technicznego uzbrojenia pracy ludzkiej energią ciągników wynosiły i będą wynosić średnio 28,0 i 29,0 cnh·100 rbh-1 i będą mieścić się w przedziale od 13,7 cnh·100 rbh-1 (II grupa) do 47,7 cnh·100 rbh-1 pracy produkcyjnej rolników (grupa XI).
EN
Paper presents the results of studies conducted in 2009 on utilization of the resources and inputs of human labour in selected 53 family farms. Obtained results were compared with the labour inputs provided for 2015 year in the projects of technological modernization for investigated objects. Within the years 2009-2012 the studies included farms of the acreage ranging from 8 to 150 ha AL. In 2009 the average farm acreage amounted to 44.23 ha, while in 2015 it will reach 49.49 ha AL, increasing by 11.9%. In order to determine the relationship between farm acreage and labour inputs, the objects tested were divided into 11 area groups; the groups from I to IX consisted of the 5 farms, groups X and XI included 4 farms each. Together with raising AL area of the farm, increase the employment and labour inputs in farm; however, these indices decrease as accounted per the AL area. Average employment in surveyed objects in 2009 amounted to 2.87 workers per farm, or 6.50 workers per 100 ha AL. Inputs of the labour, own and hired, reached jointly on average 5751 work-hrs per farm and 130.1 work-hrs per ha AL. In 2015 average inputs of labour (own and hired) will reach 5340 work-hrs per farm, and 107.8 work-hrs per ha, thus being lower by 7.2% per farm, and by 17.1% per ha, on average. Indices of human labour technical equipment with the tractor power amounted, and will amount (on average) to 28.0 and 29.0 tractor-hrs per 100 work-hrs; these indices will range within 13.7 tractor-hrs per 100 work-hrs (II group) and 47.7 tractor-hrs per 100 workhrs of productive labour of the farmers (group XI).
PL
Celem badań była ocena wielkości produkcji roślinnej w aspekcie ponoszonych nakładów pracy na tę produkcję w gospodarstwach ekologicznych. Badania przeprowadzono w 50 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem, położonych na terenie Polski Południowej. Wysokość plonów w badanych gospodarstwach była zdecydowanie niższa w porównaniu z plonami roślin uzyskiwanymi w gospodarstwach konwencjonalnych. Średnie plony dla zbóż to 3,0 t*ha-1, dla roślin okopowych to tylko 15,7 t*ha-1, a dla warzyw 17,6 t*ha-1. W badanych gospodarstwach wielkość produkcji roślinnej była średnio na poziomie 30,8 JZ*ha-1. Natomiast poziom nakładów pracy ponoszonych na tę produkcję to odpowiednio: 30,8 rbh*ha-1 zbóż, 206,1 rbha*ha-1 roślin okopowych (ziemniaki) i 495,7 rbha*ha-1 warzyw.
EN
The objective of the paper was to carry out an assessment of the plant production size in the aspect of the incurred work inputs on this production in ecological farms. The scope of the paper covered research carried out in 50 ecological farms with certificate, located in the Southern Poland. The yield in the researched farms was considerably lower than plant yield obtained in conventional farms. Average yield for grains was 3.0 t*ha-1, for root crops it was only 15.7 t*ha-1 and for vegetables 17.6 t*ha-1.In the investigated farms the plant production size was at the average level of 30.8 GU*ha-1. Whereas, the level of work inputs incurred on this production is respectively 30.8 man-hour*ha-1 of grains, 206.1 man-hour*ha-1of root crops (potatoes) and 49.7 man-hour*ha-1of vegetables.
PL
Celem badań było określenie związku między nakładami pracy ponoszonymi na obsługę zwierząt a wielkością produkcji zwierzęcej. Analizą objęto 40 ekologicznych gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski Południowej, w których utrzymywano zwierzęta inwentarskie. Dane dotyczyły roku 2011. W celu analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy 4 grupy obszarowe. Obliczono wielkość i strukturę nakładów pracy, wielkość i strukturę wytworzonej produkcji oraz wykorzystując analizę statystyczną, określono zależność występującą między tymi dwoma zmiennymi.
EN
The objective of this paper was to determine relations between the work inputs incurred on the handling of animals and the size of animal production. The analysis covered 40 ecological agricultural farms located on the territory of the South Poland, where livestock animals were held. Data concerned 2011. The investigated facilities were divided into 4 area groups for the purpose of the comparative analysis. The size and structure of work inputs, the size and structure of production were calculated and the relation occurring between those two variables was determined with the use of the statistical analysis.
PL
Do oceny warunków wprowadzania upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można posłużyć się metodą symulacji opłacalności, uwzględniającej technologie produkcji konkurencyjnych upraw – żywnościowych i energetycznych. Tradycyjnie technologie produkcji są opisywane przy pomocy kart technologicznych. Model symulacyjny określonego obszaru przestrzeni rolniczej wymaga uwzględnienia zróżnicowania technologii. Wobec PLNożoności obliczeniowej takiego modelu, rosnącej wraz z liczbą kart technologicznych, niezbędne staje się ograniczenie wyłącznie do informacji potrzebnych do symulacji: nakładów robocizny (rbh·ha-1), kosztów bezpośrednich produkcji (PLN·ha-1), itd. Informacje takie można „wydzielić” z kart technologicznych uprawy określonej rośliny przez zestawienie ich w szeregu wg rosnącej wydajności (ha·sezon-1) i pobranie z każdej z nich informacji potrzebnych do kalkulacji ekonomicznych, np. nakładów robocizny. Otrzymana seria danych umożliwia konstrukcję procedury interpolacyjnej, w której parametrem wejściowym jest wydajność sezonowa (lub odpowiadająca jej powierzchnia), a wynikiem obliczeń informacja taka jak nakłady robocizny. Odpowiednio dobrany zbiór procedur może pod względem obliczeniowym zastąpić szereg kart technologicznych, z których został pozyskany (np. metodą regresji), a jego zaletą jest łatwość interpolacji wartości pośrednich. W niniejszej pracy informacje pozyskane z procedur interpolacyjnych (a także z kart technologicznych) nazywać będziemy „parametrami technologii”, a same procedury interpolacyjne „modelami parametrów technologii”. Celem pracy było opracowanie metodyki konstrukcji modeli parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej w trzecim roku produkcji dla określonego zakresu powierzchni. Niezbędne obliczenia nakładów pracy ludzi, ciągników i maszyn oraz kosztów produkcji (bezpośrednich, pośrednich i razem) wykonano posługując się szeregiem kart technologicznych dla przyjętego zakresu powierzchni. Zastosowanie metodyki do konstrukcji modeli parametrów technologii przedstawiono na rysunkach dla nakładów robocizny uprawy wierzby (wariant pesymistyczny i optymistyczny).
EN
For the assessment of the conditions of energy crop introduction to the agricultural space it is possible to use the method of profitability simulation. The method has to take into account production technologies of the competing food and energy crops. Traditionally, production technologies are described with the aid of operation sheets. The simulation model of the defined area of agricultural space has to deal with technology diversity. In view of the computational complexity of such a model, growing along with the number of operation sheets, it becomes necessary to limit the information to the scope absolutely essential for the simulation: labour input (h·ha-1), direct production costs (PLN·ha-1), etc. The information can be extracted from the operation sheets for a crop by setting them according to the increasing productivity (ha·season-1) and collection of the information necessary for economic calculations, such as labour input. The data series acquired in this way make it possible to construct an interpolation procedure, in which the seasonal output (or the corresponding acreage) is the input parameter, and the result is the information such as labour input. A set of the procedures appropriately selected can replace the series of operation sheets from which it has been acquired (e.g. with the method of regression) and its advantage is the ease of interpolation of in-between values. In the present study the information acquired from interpolation procedures (as well as from operation sheets) is called “technology parameters” and the interpolation procedures themselves - “technology parameter models”. The objective of the study was to develop a method for technology-parameter model construction for the third year of energy willow production (in a three-year harvest cycle) for the assumed acreage range. The application of the method for technology-parameter model construction is presented in graphs for labour inputs in energy willow production (for pessimistic and optimistic scenarios).
EN
The paper determines labour consumption of production in the selected fruit farms located on the territory of Łańcut commune. The research was carried out in the form of a guided survey in thirty fruit farms. For comparative purposes, the investigated farms were divided into area groups and the groups of a varied percentage share of orchards in the total area of AL. The net output balance showed that in the unit view, the highest value of this production category (8.88 thousand ha×PLN -1 AL) was obtained in farms, which had the lowest land resources i.e. to 5 ha of AL. In case of the economic index of workforce productivity, the most advantageous result was obtained in the biggest objects i.e. of the area above 10 ha, where one man-hour was compensated with the value of the net output at the level of 0.23 thousand PLN.
PL
W pracy określono pracochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach sadowniczych zlokalizowanych na terenie gminy Łańcut. Badania zostały przeprowadzone w formie wywiadu kierowanego w trzydziestu gospodarstwach sadowniczych. Dla celów porównawczych, badane gospodarstwa podzielono na grupy obszarowe oraz na grupy o różnym udziale procentowym sadów w łącznej powierzchni UR. Przeprowadzony bilans produkcji czystej wykazał, że w ujęciu jednostkowym najwyższą ha×wartość tej kategorii produkcji (8,88 tys. PLN -1 UR) uzyskano w gospodarstwach posiadających najmniejsze zasoby ziemi tj. do 5 ha UR. W przypadku wskaźnika ekonomicznej wydajności pracy najkorzystniejszy wynik uzyskano w obiektach największych tj. pow. 10 ha gdzie jedna roboczogodzina była rekompensowana wartością produkcji czystej na poziomie 0,023 tys. PLN.
PL
Nakłady pracy na wykonanie procesów budowlanych są uniwersalną charakterystyką do planowania robót. Poprzez ich analizę określa się koszty pracy, zużycie czasu pracy zasobów, możliwości współpracy zasobów (współużytkowania zasobów w realizacji kilku zadań), niezbędny czas na wykonanie zadań, i inne istotne parametry analizy planistycznej. Możemy też prowadzić symulację realizacji przedsięwzięcia, bez lub z analizę ryzyka dotrzymania określonych terminów i kosztów. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszej pracy. Proponowane techniki rozwiązywania problemów zostały podporządkowane dążeniu minimalizowania strat z tytułu niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego zasobów czynnych.
EN
Man or machine hours needed by various resources to complete construction works are the basis for work estimation and scheduling. In particular, they enable the planner to estimate labor costs or time needed to complete the task, review the resource of workload and availability of resources assigned to particular task, check the possibility of sharing resources across various tasks and determine other rates and factors useful in works scheduling. The project schedule can be analyzed both without or with and in consideration of risk of the end date of the project being pushed out or going over budget on the project. Issues presented above are the subject of this paper. The methods of solving described problems consider the optimization of a loss that derives from partial utilization of assigned the resources.
PL
Badania przeprowadzono w gospodarstwie ogrodniczym, w którym powierzchnia uprawy marchwi wynosiła 3,67 hektara. Nakłady pracy ręcznej i maszyn określono w okresie czteroletnim dla czterech wariantów technologicznych produkcji marchwi do zaopatrzenia rynku warzyw świeżych. Za typową technologię produkcji marchwi przyjęto technologię, która oparta jest na pracy ręcznej i maszynach stosowanych wcześniej do produkcji rolniczej w małoobszarowych gospodarstwach ogrodniczych. Na podstawie analizy wielkości nakładów pracy, występujących w ocenianym wariancie technologicznym, opracowano następne warianty, których założeniem było obniżenie nakładów pracy ręcznej. Dokonano wyboru optymalnego wariantu technologii produkcji marchwi do zaopatrzenia rynku w warzywa świeże, spośród czterech opracowanych i zalecanych do stosowania w małoobszarowych gospodarstwach ogrodniczych. Za kryterium optymalizacji przyjęto minimalne nakłady pracy ludzkiej i maszynowej. Za optymalny uznano wariant IV, charakteryzujący się najniższymi nakładami pracy ręcznej wynoszącymi 195 rbh*ha-1 i maszynowej 108 mh*ha-1. Nakłady pracy ręcznej w tym wariancie były niższe od uzyskanych w wariancie III o 285 rbh*ha-1, w II o 1050 rbh*ha-1 i I o 1326 rbh*ha-1, a maszyn odpowiednio o - 50 mh*ha-1, 95 mh*ha-1i 86 mh*ha-1.
EN
The research was carried out in a garden farm, where the area of carrot crop was 3.67 hectares. Manual work inputs and machinery was determined in a 4-year period for four technological variants of carrot production for supplying the market of fresh vegetables. A technology, based on manual work and machinery used earlier for agricultural production in small-area horticular farms were assumed as a typical carrot production technology. Subsequent variants, which assumed to decrease manual work inputs were prepared on the basis of analysis of the seize of work inputs in the estimated technological variant. Optimal selection of the carrot production technology variant for supplying market in fresh vegetables out of four compiled and recommended for use in small-area horticular farms was carried out. Minimal input of human labour and machine labour were accepted as a criteria of optimisation. IV variant, which is characterised by the lowest manual work inputs amounting to 195 man-hour*ha-1 and machine work amounting to 108 mh*ha-1was accepted as optimal. Manual work inputs in this variant were lower than the obtained in III variant of 285 man-hour*ha-1, in II variant of 1050 man-hour*ha-1 and in I variant of 1326 man-hour*ha-1, and machines respectively of - 50 mh*ha-1, 95 mh*ha-1 and 86 mh*ha-1.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań nad wyposażeniem i działalnością 53 towarowych gospodarstw rodzinnych. Prezentowane parametry wyposażenia tych gospodarstw w środki mechanizacji i budownictwa można wykorzystać do naukowo-technicznych analiz porównawczych, a także do prognozowania przemian technicznych na wsi i w rolnictwie.
EN
Paper presents selected results of studies on the equipment and activity of 53 market oriented family farms. Described parameters of the farm equipment with the means of mechanization and buildings may be useful to preparing scientific-technical comparative analyses as well as to forecasting technical transformations in the countryside and in agriculture.
PL
Celem badań przeprowadzonych w czterech górskich gospodarstwach o powierzchniach od 20 do 53 ha UR, specjalizujących się w produkcji mlecznej, była ocena jednostkowych nakładów robocizny i zużycia energii na technologiczną obsługę 1 DJP oraz określenie w nich poziomów mechanizacji. Tylko jedno gospodarstwo, nr 4 z obsadą 1,02 DJP*ha-1 UR, dysponowało oborą z V stopniem zmechanizowania obsługi zwierząt. Nakłady robocizny były w nim dwukrotnie mniejsze niż w pozostałych gospodarstwach, dysponujących obiektami starymi, dostosowanymi do obowiązujących wymogów sanitarnych i zootechnicznych, bez możliwości (niesprzyjające warunki siedliskowe) wprowadzenia w nich istotnego postępu technologicznego oraz zwiększenia pogłowia zwierząt. Również jednostkowe nakłady energetyczne były w nim mniejsze lub porównywalne ze wskaźnikami uzyskanymi w gospodarstwach o mniejszej obsadzie zwierząt i o uboższym technicznie, mniej energochłonnym, wyposażeniu maszynowym. Mimo najlepszych, w porównaniu z pozostałymi gospodarstwami, wskaźników ekonomicznego rozwoju, gospodarstwo to może być w przyszłości poddane restrykcjom za ograniczanie dobrostanu zwierząt, utrzymywanych obecnie na stanowiskach z uwięzią.
EN
Investigations were conducted in four mountain dairy farms of agricultural land (AL) areas from 20 to 53 ha. The study aimed at evaluating the labour inputs and energy consumption on dairy herd maintenance as accounted per 1 livestock unit (LU), and determination of mechanization level in surveyed farms. Only in one farm (no.4), with livestock density of 1.02 LU per 1 ha AL, the cow barn was equipped with the technical means assuring 5th degree of mechanization level. The labour inputs on keeping cows in this farm were twice lower, as comparing to other farms having at disposal old cow barn buildings, adapted only to meeting recent sanitary and zootechnical requirements, without any chances (because of unsuitable habitat conditions) on essential implementation of technical progress and increasing livestock population. The individual energy inputs (at stocking rate of 1.02 LU*ha-1) were also lower or comparable to indices obtained by the other farms with smaller livestock density, having the barns equipped with poorer technically and less energy consuming machinery. Nevertheless, in spite of economically optimistic results, this farm may be subjected to some restrictions in the future because of reducing welfare of the animals housed permanently on the tying stands so far.
PL
Analizowano poziom nakładów pracy ludzkiej, siły pociągowej oraz nakładów energetycznych w 2009 r. w 7 rozwojowych gospodarstwach rolnych, położonych na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadzona analiza wskazuje na duży stopień zróżnicowania nakładów w tych gospodarstwach. Największy wpływ na poziom nakładów miała obsada w produkcji zwierzęcej i prace związane ze zbiorem słomy i wywozem nawozów organicznych. Na prace te przypadało nawet ponad 40% analizowanych nakładów. Najmniejsze nakłady ponoszono w gospodarstwie najmniej intensywnym, w którym nie prowadzono produkcji zwierzęcej i stosowano znaczne uproszczenia w uprawie, a największe - w gospodarstwach z dużą obsadą inwentarza żywego.
EN
The level of human labour, tractive force and consumed energy inputs were studied in 2009 in the 7 developing farms localized on the area of Wielkopolskie Province. The results of carried out study showed a high differentiation degree of the inputs in surveyed farms. The strongest effect on level of the inputs revealed the livestock density in animal production, as well as the works connected with harvesting the straw and removal of organic fertilizers. Mentioned works consumed above 40% of analysed inputs. The lowest were inputs obtained by a less intensive farm, without any animal production and applying much simplified tillage system, using modern machines of high operating capacity. However, the highest were the inputs in farms with high livestock density.
PL
Analizowano nakłady pracy w grupie 123 indywidualnych gospodarstw rolnych w latach 1992, 2001 i 2006. Gospodarstwa zostały zakwalifikowane do grup wielkości ekonomicznej zgodnie z podziałem stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Stwierdzono spadek liczby pracowników przypadających na 100 ha UR w kolejnych latach. W 1992 roku na 100 ha powierzchni UR przypadało 23 pracowników, w 2006 ich liczba spadła do 10. Jednocześnie rosła średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw (niecałe 7 ESU w 1992 roku do 8,16 ESU w 2006 roku). Ponad dwukrotnie spadła wartość średnich nakładów pracy w badanych gospodarstwach. Stwierdzono umiarkowany związek pomiędzy wielkością ekonomiczną a nakładami pracy w badanych gospodarstwach.
EN
The research involved the analysis of labour expenditures in a group of 123 individual farms in years 1992, 2001 and 2006. The farms were qualified and divided into economic size groups according to the division used by GUS (Central Statistical Office). Drop in the number of employees per 100 ha of arable land was observed in successive years. In 1992 there were 23 workers per 100 ha of arable land area, in 2006 their number dropped to 10. At the same time, the average economic size of farms was growing (less than 7 ESU in 1992 up to 8.16 ESU in 2006). The value of average labour expenditures in the examined farms dropped more than twice. The researchers observed moderate relation between economic size and labour expenditures in the examined farms.
PL
Przedstawiono wartość odtworzeniową parku maszynowego, nakłady pracy, wskaźnik technicznego uzbrojenia, wartość produkcji oraz wskaźniki efektywności produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Celem pracy było określenie wpływu wskaźnika technicznego uzbrojenia na efektywność produkcji mleka. Zakresem badań objęto 30 gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu nowosądeckiego. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego z właścicielami gospodarstw. Zebrane informacje dotyczyły roku gospodarczego 2009/2010. Średnia wydajność mleczna w badanych obiektach wynosiła 4155 l. Wskaźnik technicznego uzbrojenia gospodarstw wynosił średnio 113,71 zł*rbh-1, a wskaźnik opłacalności, rentowności i dochodowości kształtował się na poziomie odpowiednio: 222, 122 i -4%.
EN
The replacement value of the machinery fleet, work expenditures, the technical infrastructure index, the value of production and production efficiency indexes in farms specializing in milk production. The aim of the work was to determine the impact of the technical infrastructure index on the efficiency of milk production. The scope of research covered 30 farms situated in the Nowy Sącz county. Tests were carried out in the form of a focused interview with farm owners. The collected information referred to the business year 2009-2010. The average milk efficiency in tested objects amounted to 4,155 l. The technical infrastructure index of farms was 113.71 PLN*rbh-1 on average, whereas remunerativeness, profitability and income indexes were 222, 122 and -4%, respectively.
18
Content available Optymalizacja technologii produkcji sałaty
PL
W pracy przedstawiono wyniki procesu optymalizacji technologii produkcji sałaty. Procesowi optymalizacji poddano charakterystyczną technologię produkcji sałaty stosowaną w małoobszarowych gospodarstwach ogrodniczych. Za kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację nakładu pracy ręcznej w procesie prac uprawowych, pielęgnacji oraz zbioru i transportu sałaty. Spośród badanych technologii za optymalny uznano wariant IV charakteryzujący się najniższym nakładem pracy ręcznej wynoszącym 1050 rbh*ha-1 i był on niższy o 105 rbh*ha-1, 555 rbh*ha-1 i 915 rbh*ha-1 od określonego odpowiednio w wariancie III, II i I.
EN
The work presents results of the process of optimisation of the lettuce production technology. The optimisation process was applied for the characteristic lettuce production technology used in small-area horticultural farms. The adopted criterion of optimisation was the minimisation of the expenditure of manual work in the lettuce cultivation, gathering and transport process. From among tested technologies, Variant IV characterized by the lowest expenditure of manual work amounting to 1050 rbh*ha-1 was regarded as an optimum solution; the said expenditure was 105 rbh*ha-1, 555 rbh*ha-1 and 915 rbhźha-1 lower than specified respectively in Variants III, II and I.
PL
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji pszenicy ozimej. Badania przeprowadzono w latach 2004/05 - 2006/07, w gospodarstwach w Unii Europejskiej. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji pszenicy ozimej, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę kosztów eksploatacji maszyn i narzędzi, kalkulację kosztów bezpośrednich produkcji oraz obliczenie nakładów pracy i efektywności ekonomicznej z uwzględnieniem dopłaty UE i bez. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły materiały i surowce, a dopłaty w znacznym stopniu poprawiły efektywność ekonomiczną produkcji pszenicy ozimej.
EN
The paper presents analysis and economic assessment of winter wheat production technology. The research was completed in years 2004/05 -2006/07 in farms in the European Union. The scope of the research included: analysis and evaluation of winter wheat production technology, determination of type and number of performed operations, analysis of operating costs for machines and tools, calculation of direct production costs, and computing of labour amount and economic efficiency, with and without EU subsidies. Completed studies proved that materials and raw materials constituted highest value in production costs structure, and subsidies improved economic efficiency of winter wheat production to a large extent.
PL
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji buraka cukrowego. Badania przeprowadzono, w latach 2003/04-2005/06, w trzech gospodarstwach województwa pomorskiego. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji buraka, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę kosztów eksploatacji maszyn i narzędzi, kalkulację kosztów bezpośrednich produkcji oraz obliczenie nakładów pracy i efektywności ekonomicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły materiały i surowce.
EN
The paper presents analysis and economic assessment of sugar beet production technology. The research was completed in years 2003/04-2005/06, in three farms of Pomorskie Voivodship. The scope of the research included: analysis and evaluation of beet production technology, determination of type and number of performed operations, analysis of operating costs for machines and tools, calculation of direct production costs, and computing of labour amount and economic efficiency. Completed studies proved that materials and raw materials constituted highest value in production costs structure.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.