Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  new technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Nowadays, the dynamics of variability marked by technologisation and digitisation cannot be underestimated. New technologies identified with Economy 4.0 affect almost every dimension of the modern world. The level of competitiveness of modern economies is determined by the implementation and diffusion of innovations based on new technologies. Artificial Intelligence, the Internet of Things (IoT), the Internet of Everything (IoE), hyperconnectivity, cloud computing applications and services, Big Data Analytics (BDA), Big-Data-as-a-Service (BDaaS), automation and robotisation are just a few of the technologies that the authors found worth looking at in more detail with regard to transport. Digital transformation is also a new opportunity as well as a challenge for business. This paper indicates the metamorphosis that transport has undergone as a result of the injection of new technologies. The presented material has been collected in the course of the source research carried out using the idiographic method. A critical analysis of available documents and literature, as well as digital sources, has made it possible to identify the benefits of injecting new technologies in transport as an effect of adaptability to the digital age.
EN
The article presents three selected new technologies that may revolutionize existing industrial processes: The use of eutectic solvents in pulp production; Forming paper and cardboard in steam environment; Drying with use of CO2 in supercritical phase.
PL
W programie opracowanej przez CEPI „Mapy drogowej do roku 2050” jednym z podstawowych i oczekiwanych zadań było „poszukiwanie przełomowych technologii, opracowanych i proponowanych przez dwa zespoły wybranych naukowców i praktyków” na potrzeby sektora celulozowo-papierniczego [1, 2]. Zaproponowano także najciekawsze i możliwe do zrealizowania w praktyce rozwiązania technologiczne. Poniżej przedstawiono i scharakteryzowano trzy wybrane, nowe technologie, które mogą w najbliższej przyszłości zrewolucjonizować istniejące od lat procesy przemysłowe: - Wykorzystanie rozpuszczalników eutektycznych w procesach wytwarzania mas włóknistych, - Formowanie papierów i tektur w środowisku parowym, - Suszenie z wykorzystaniem CO2 w fazie nadkrytycznej.
PL
W artykule poruszono kwestię zmian technologicznych, rozwoju i dostosowania się do warunków panujących na rynku, które są niezbędne do uzyskania przewagi konkurencyjnej i sprostania wymaganiom klientów Rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe oraz rozwój sieci dystrybucji wywierają nacisk na przedsiębiorcach zmuszonych do optymalizacji procesów. Na początku artykułu przybliżone zostało pojęcie transportu i rozwój branży na przestrzeni lat. W dalszej części omówiono koncepcję Internetu Rzeczy, która ma na celu połączenie obiektów w celu ich monitorowania i kontrolowania w czasie rzeczywistym. Dzięki uzyskanym danym możliwa jest analiza wyników a także optymalizacja procesów. Kolejno przytoczono przykłady wykorzystania Internetu Rzeczy w praktyce. Na rynku jest szereg przedsiębiorstw, które już wdrożyły, bądź chcą wdrożyć, rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy. Przedstawione efekty powdrożeniowe pokazują, że inwestycja jest opłacalna. Pod koniec artykułu nakreślono przyszłość i rozwój Internetu Rzeczy na świecie. Przyczynia się on do wzrostu innowacyjności i jakości oferowanych usług. Jest kierunkiem rozwoju branży transportowej.
EN
This article discusses the issue of technological changes required to adapt to the conditions prevailing on the market. Such operations are necessary to obtain a competitive advantage and meet the requirements of customers. The growing demand for transport services and the development of distribution networks exert pressure on entrepreneurs seeking to optimize processes. At the beginning of the article, the concept of transport and the development of the industry over the years are approximated. The next section discusses the concept of the Internet of Things, which helps monitor transport objects in real time. The data obtained allows for an analysis and optimization of the entire process. Next, the use of the Internet of Things in practice is presented. There are many companies on the market that have already implemented Internet of Things solutions or intend to do so. The post implementation effects presented show that the investment is profitable. At the end of the article the future and development of the Internet of Things in the world is outlined. It increases both innovation and quality of offered services and is a perspective direction of development of the transport industry.
EN
Empirical research was carried out to determine the significance of new technology in the process of asymmetrical veneering of wood-based panels applied in the furniture industry. The study was conducted in two stages. The first of them comprised a questionnaire survey conducted among 80 medium and large Polish furniture enterprises. The second stage involved individual in-depth interviews. Twelve representatives from the furniture industry took part in qualitative research (CEOs, owners, technologists) along with nine experts representing research and development units connected with the furniture industry. On the basis of the research, the frequency of emergence of factors influencing the process of asymmetrical veneering of wood-based panels was determined. In addition, in-depth analyses were carried out involving the application of a subjective score-based evaluation of the problems of implementing this technology in the production process. This evaluation made it possible to identify problems from the point of view of a company currently conducting the process of veneering wood-based panels, or planning to implement this process. It may have an immediate effect in improving technological operations, while at the same time increasing the quality of the products sold.
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia innowacji produktowych i proceso-wych na podjęcie i rozwijanie aktywności zagranicznej przez młode firmy technologiczne (MFT). Dla realizacji niniejszego celu zostały przeprowadzone studia literatury przedmiotu ujmujące istotę i relacje między innowacjami i internacjonalizacją w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie przedstawiono wybrane wyniki badania zrealizowanego wśród reprezentantów grupy MFT zlokalizowanych w parkach naukowo-technologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
EN
The purpose of this article is to recognize the importance of product and process innovations for start and develop foreign expansion by young new-technology based firms (NTBF). To achieve the goal, literature studies the subject and relationship between innovation and internationalization of enterprises in relation to the small and medium companies were carried out. Then, were present selected results of empirical research carried out among representatives of the NTBF group located in the science and technology parks in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship.
EN
The development of industry as well as competition and globalization entail the necessity to use new technologies, which largely affect the competitive advantage of enterprises. Analysis of the implementation process of new or modified technology is difficult to conduct due to the cost of the process, its complexity and the rate of changes on the global market in the field of implemented technological innovations. The paper presents an example map of implementation and organization of platinum recovery from used car catalysts in Poland, taking into account the expectations of participants in various segments of the car recycling network. During the construction of the map, the technical parameters were also taken into consideration, apart from economic and technological parameters. The proposed map consisted of several stages: technology project, market research, technology preparation, acquiring entities that taking over the technology, launch of technology, and sale and distribution of the product. The individual stages have been characterized in the aspect of technology of platinum recovery from used car catalysts. The number of these stages, however, depends on the situation on the market of end-of-life vehicles and interested economic entities forming the structure of the platinum recovery network. The publication is the basis for further discussion on the creation of a platinum recovery network (missing in Poland) from car catalysts.
PL
W artykule przedstawiono postępowanie w procesie dokonywania wyboru z zakresu: produkować czy kupować (metoda make-orbuy). Jako studium przypadku posłużyła firma Profish, która jest typową firmą handlową, lecz rozważa możliwość podjęcia produkcji. W artykule została przedstawiona strategia rozwoju firmy Profish poprzez inwestycję w produkcję własną. W artykule przedstawiono koszty wytworzenia, które posłużyły do wyznaczenia punktu rentowności produkcji. Analiza wrażliwości, w której szacowany jest wpływ zmiany niektórych czynników tj. kosztów stałych, kosztów zmiennych i ceny usługi na rentowność produkcji potwierdziła opłacalność produkcji.
EN
The article presents the process of making a choice between makeor-buy. Profish company, which is a typical trading company, was used as a case study, the company considering the possibility of production. The article presents Profish's development strategy through investment in own production. The article presents manufacturing costs that have been used to determine the viability of production. Sensitivity analysis, where the impact of some factors such as fixed costs, variable costs and outsourcing prices on the profitability of production has been estimated. The Analysis has confirmed the profitability of production.
EN
Most of dairy and beef cattle when grown in barn with slotted floor is connected with high concentration of slurry what creates ammonia emission problems. The article presents some proposals for development of new technology in this area. Using slurry acidification technology in the barn, in the storage or in the field we can avoid many environmental problems concerning ammonia emission. Besides that we can save on overall fertilizers usage on the farm. Ammonia emissions is a major problem associated with animal slurry management, and solutions to overcome this problem are developed worldwide by farmers and scientists. An obvious way to minimize ammonia emissions from slurry is to decrease slurry pH by addition of acids or other substances acting in similar way. This solution has been used commonly in Denmark, and its efficiency with regard to the minimization of NH3 emissions has been documented in some studies. Acidification reduced NH3 emission from stored slurry to less than 10% of the emission from untreated slurry, and the NH3 emission from applied slurry on the field was reduced by 67%.
PL
Większość bydła mlecznego i mięsnego utrzymywana jest w budynkach inwentarskich wyposażonych w podłogi szczelinowe co powoduje wysoką koncentrację gnojowicy i jest przyczyną emisji dużej ilości amoniaku. W artykule przedstawiono wybrane propozycje dla rozwoju nowoczesnych technologii w tej dziedzinie. Wykorzystanie technologii systemu zakwaszenia gnojowicy w budynkach inwentarskich, zbiornikach lub bezpośrednio na polu pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Ponadto, możemy zaoszczędzić na ilości nawozów stosowanych w gospodarstwie. Rozwiązaniem tego problemu zajmują się naukowcy, farmerzy na całym świecie. Oczywistym sposobem minimalizacji emisji amoniaku jest zmniejszenie pH gnojowicy poprzez dodawanie kwasów lub innych substancji, działających w podobny sposób. Takie rozwiązania stosowane są w Danii, a jego skuteczność minimalizacji emisji NH3 zostało udokumentowane w pracach naukowych. Zakwaszenie zmniejsza emisje NH3 przechowywanej gnojowicy do 10% w porównaniu z gnojowicą bez zakwaszenia, a emisja NH3 w polu była mniejsza o 63%.
9
Content available Internet Rzeczy – czy mamy zacząć się bać?
PL
Wszyscy dostrzegamy dobre strony nowoczesnych technologii, spotykanych na każdym kroku: wygodę, stosunkowo niewielkie koszty, miniaturyzację i wszechobecną pomoc, coraz lepsze dopasowanie do człowieka. Modne ostatnio hasło Internetu Rzeczy znają wszyscy, którzy choć trochę mają do czynienia z nowinkami technicznymi. Internet Rzeczy tworzą urządzenia i systemy, które w założeniu mają pomagać ludziom. „Inteligentne” domy i miejsca pracy, ułatwiające wykonywanie codziennych i rutynowych czynności, a nawet zastępujące w tym człowieka stają się coraz widoczniejsze i popularniejsze, a ich cena nieustannie spada. Jednakże, obok wielu zalet, Internet Rzeczy ma też ciemną stronę. W artykule przedstawiono szereg problemów związanych z masowym wykorzystywaniem niewidocznych i pomocnych urządzeń, wskazując, że na razie nie ma na nie skutecznego lekarstwa. Problemy te przede wszystkim są związane z szeroko rozumianym naruszeniem prywatności, brakiem odpowiedniej ochrony prawnej i organizacyjnej, zestawieniem rosnących możliwości technologii z jednoczes­nym spadkiem jej widoczności przez potencjalnych użytkowników, związaną z tym coraz większą nieświadomością faktu świadczenia pomocy ze strony urządzeń, a także ekonomią i socjologią. Tekst jest jedną z pierwszych prób wskazania nietechnicznych ograniczeń Internetu Rzeczy oraz sygnalizacją potrzeby wprowadzenia zmian w sposobie jego wdrażania i wykorzystywania w życiu codziennym.
EN
Today’s metal forming industry is facing new challenges. We need to optimize existing, well-established technological processes and prepare them for the processing of new metals and alloys in order to be prepared for engineering challenges of 21st century. These challenges are quite different from those faced by our predecessors. The focus needs to be on high value added of specialized products that can successfully compete with less expensive metal castings and polymer parts. The future, as always, depends on proper education as well as an aggressive Research and Development (R&D) agenda.
PL
Przemysł przeróbki plastycznej metali stoi przed nowymi wyzwaniami. Musimy optymalizować istniejące procesy technologiczne i przygotować je do przetwórstwa nowych metali i stopów w celu przygotowania nas do inżynierskich wyzwań XXI wieku. Te wyzwania są znacznie różne od tych, które mieli nasi poprzednicy. Nacisk musi być skoncetrowany na wysokiej wartości dodanej wyspecjalizowanych produktów, które będa mogły owocnie konkurować z tańszymi odlewami metalowymi i częściami z polimerów. Przyszłość, jak zawsze, będzie zależna od odpowiedniego systemu edukacyjnego i agresywnych planów badawczo-rozwojowych.
EN
Baker Hughes delivers state-of-the-art technologies that advance reservoir performance. Our products and services portfolio is designed to characterize the reservoir, lower costs, reduce risk, and improve productivity during activities related to oil and gas exploration, development, and production. The following Technology Talking Points present our most important products and services in Underground gas storage “UGS” application, especially completion standards and trends these days. We explain how each of these technologies/products creates value for our customers. Today we will give you a brief overview so you can see the benefits and opportunities for your upcoming projects. From high-rate deep water wells, to multistage shale completions, to solutions for conventional oil and gas applications, Baker Hughes reliable completions systems create value from the pay zone by increasing efficiency, reducing risk, and improving recovery. Our completions technology and services help customers understand their reservoir, connect to the reservoir, enhance productivity, and efficiently conduct hydrocarbons from the pay zone to the surface. Our upper completion solutions include liner hangers, packers, and safety systems as well as workover wellbore intervention products that control flow and ensure well integrity in any operating environment. Lower completion solutions maximize recovery with advanced perforating systems, sand control and frac-pack systems, and inflow control technology. European Underground gas storage standards (functional recommendations) are taken into consideration during Baker Hughes’s development phase for new products, and even upgrade these standards to meet customer requirements. Baker Hughes is intensively implementing ISO 14310 V0-V6 grading qualification for its products which is key norm giving guidance for qualifying particular products (completion and wellbore intervention products portfolio) for particular applications (UGS, HP/HT, H2S, CO2, Deepwaters, Offshores). As the majority of current Underground gas storage portfolio within Europe (especially Central and East part) is built on former depleted oil and gas reservoirs, UGS operators are facing problems related to previous hydrocarbons production as well as obsolete standards in wellbore construction, like sand production, wellbore stability, hydrates building, and well integrity issue and well site location too. We would like to touch on these topics, too introduce our new products, materializing new technology standards, especially applicable in Underground gas storage applications: – Safety valves & Reservoir Isolation valves system (Onyx series valves, HALO Valves, ORBIT Valve based on API, ISO, and other unique requirements), – Production Packers meeting ISO standards from V0-V6 (PremierTM Packer V0), – Sand Face Lower Completion (premium Sand control screens with inflow or selective control devices, unconventional Sand control products including Excluder2000 ICD (Equalizer), Excluder2000 SelectaFlow, GeoFORM, ExPRESS), - Workover well integrity products (rated and tested according to ISO 14310 as CAPSTONE™ V0). - Briefly looking into the current new completion technology trends to be presented by Baker Hughes are going to give you an idea what kind of technology is accessible in these days with regards to combining low risk, higher efficiency, lower cost and high performance in one tool body and still keeping the highest safety and environmental protection standards.
PL
W prezentacji zostały przedstawione najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane w wyposażeniu wgłębnym odwiertów eksploatacyjnych występujących w podziemnych magazynach gazu ziemnego. Przedstawiciele firmy Baker Hughes prezentują rozwiązania technologiczne, stosowane na PMG zlokalizowanych w Europie i USA związane z: – systemami bezpieczeństwa , – wyposażeniem wgłębnym odwiertów eksploatacyjnych, – rekonstrukcją odwiertów.
12
Content available remote Transfer wiedzy i nowych technologii z nauki do gospodarki
PL
W 2011 r. w związku z międzynarodową konferencją - Economics of Knowledge Production and Organization, organizowaną przez polski i niemiecki oddziały International Society for Knowledge Organization (ISKO) w Cottbus (29 IX - 2 październik, 2011) podjęłam badania dotyczące transferu wiedzy naukowej i technologicznej między ośrodkami badawczymi, przemysłem i sektorem MSP. Przedstawiłam działania w zakresie poprawy dostępu do wiedzy, informacji naukowej z uwzględnieniem nowego wymiaru komunikacji i przekazywania wiedzy (środowisko Internetu). Analiza objęła najważniejsze dokumenty Unii Europejskiej dotyczące strategii innowacyjnej, w tym transferu wiedzy między instytucjami badawczymi i przemysłem.
EN
In 2011, in relation to the International Conference - Economics of Knowledge Production and Organisation organised by the Polish and German branches of the International Society for Knowledge Organisation (ISKO) in Cottbus (29 September - 2 October 2011), I undertook the research on scientific and technological knowledge transfer between research centres, industry and SME sector. 1 presented measures to improve the access to knowledge and scientific information with regard to a new dimension of communication and transmission of knowledge (Internet environment). The analysis covered the most important documents of the European Union concerning the innovation strategy, including knowledge transfer between research institutions and industry.
PL
Wzmacnianie obwodowe za pomocą cięgien lub prętów sprężających to często stosowana metoda wzmacniania zbiorników i silosów żelbetowych lub z betonu sprężonego. Metody stosowane uprzednio zastąpiono nowymi technologiami o większej skuteczności i trwałości. Zostały wprowadzone nowe systemy kotwienia i nowe zabezpieczenia cięgien sprężających, a także nowe materiały do sprężania konstrukcji. Autorzy artykułu mieli swój udział we wdrażaniu tych nowych wówczas technologii. Artykuł przedstawia aktualne kierunki rozwojowe omawianych technologii. Nowe technologie dotyczą m.in. możliwości zastosowania cięgien odpornych na korozję, z kontrolowaną przyczepnością, zastosowania zakotwień zblokowanych oraz optymalizacji geometrycznej tras cięgien sprężających w strefie zakotwienia.
EN
A circumferential strengthening using prestressing tendons or bars is a frequently used method of strengthening of RC or PC silos and tanks. The methods previously used were replaced by new technologies of increased efficiency and durability. There were introduced new systems and new methods of protection of prestressing tendons, as well as new materials for the prestressing of structures. The authors of the paper had taken their part in the implementation of these new technologies. The paper presents the current directions of development of the technologies involved. The essence of the changes is, inter alia, the application of corrosion resistant tendon, with the controlled bond, the use of interlocked anchores and geometric optimization of tendons routes in the anchorage zone.
EN
Basic guidelines for the preparation of a technical work for the IEEE Installation of AMI equipment, which in this paper are Advanced Metering Infrastructure devices in MV/LV pole substations, using live working, is a new technology developed and used in Poland, performed only by ENERGA-OPERATOR SA due to AMI project realization. In order to achieve the task already existing live working technology related to overhead MV distribution lines using the lift with isolation arm and the technology of live working on LV devices has been used. Work related with installation of devices mentioned above is a process, which has a few steps. In the first step, which had to be done before live working is selection of overhead current transformers (CT), installation of LV measuring balancing cabinet and wires in protection tubes on supporting structures of the MV/LV pole substation. The next step is to insulate the work zone for both the MV and LV level, which starts part of live working task. What needs to be done next is mounting CTs on cable. The installation of CT could be done in two ways: after turning off the LV receiver circuits or with using the insulated shunt. The next step is connection of voltage wires in LV balancing measuring cabinet. The final step is to remove insulation of work zone after checking proper execution of the task. The paper also describes problems that were faced in process of development of live working technology. During execution of the tasks it occurred that there was a problem with loosening transformer terminal screws of one of the manufacturers, commonly used in Poland, while using conventional insulated spanner. The maneuvers using available tools were not possible due to very small distance between transformer’s LV bushings. The solution was found in developing new insulated spanner which would meet the requirements of live working technology and enable executing the task. There was also a need to develop a new insulation sheet for LV bushings of transformer.
PL
Zastosowano nową, opracowaną i używaną w Polsce tylko przez firmę ENERGA-OPERATOR, technologię dla realizacji projektu AMI (Zaawansowanej Struktury Pomiarowej) w oparciu o główne wytyczne dotyczące przygotowania prac technicznych dla instalowania osprzętu AMI wg zasad IEEE na stacjach słupowych SN/nn przy wykorzystaniu techniki pracy pod napięciem. Dla osiągnięcia tego celu wykorzystano już istniejącą metodę PPN stosowaną do napowietrznych linii dystrybucyjnych SN z użyciem podnośnika o izolowanym wysięgniku oraz technologię PPN dla urządzeń nn. Prace, związane z instalacją w/wym urządzeń, stanowią proces składający się z kilku etapów. Pierwszym z nich, który musi być wykonany przed przystąpieniem do prac PPN, jest dokonanie wyboru napowietrznego transformatora prądowego (CT), a następnie zamontowanie szafki pomiarowej bilansującej oraz przewodów umieszczonych w rurkach izolacyjnych na strukturze podtrzymującej stację słupową SN/nn. Następnym krokiem będzie odizolowanie strefy prac zarówno dla poziomu SN jak i nn, co umożliwi rozpoczęcie etapu PPN. Teraz należy zamontować CT na przewodzie, co można wykonać na dwa sposoby: albo przez odłączenie obwodów odbiorczych nn lub przy pomocy izolowanego bocznika. Następnie podłącza się przewody napięciowe w szafce pomiarowej bilansującej. Wreszcie krokiem ostatnim jest usunięcie odizolowania strefy prac po skontrolowaniu prawidłowości wykonania całego zadania. W artykule opisano również problemy, z którymi zetknięto się w procesie rozwoju technologii PPN. Wystąpiły np. problemy z poluzowaniem, przy pomocy konwencjonalnego klucza izolowanego, śrub zaciskowych na wyjściach transformatora wytwarzanego przez powszechnie znanego w Polsce producenta. Operacja ta była niemożliwa do wykonania z uwagi na bardzo mały odstęp pomiędzy izolatorami przepustowymi transformatora nn. Znaleziono rozwiązanie problemu poprzez zaprojektowanie nowego klucza izolowanego, spełniającego wymagania technologii PPN oraz umożliwiającego wykonanie tego zadania. Wystąpiła także konieczność przeprojektowania przekładek izolacyjnych dla izolatorów przepustowych transformatorów nn.
PL
Od kilku lat tematy związane z bezpieczeństwem są na ustach wielu osób. Bezpieczeństwo nas otacza i wszyscy chcą mieć pewność, by zarówno my sami, ale też krytyczne dla nas informacje były bezpieczne. Zmienia się świat, zmieniają się nasze potrzeby, zmienia się także nasze spojrzenie na bezpieczeństwo. W ten sposób odchodzimy od najprostszego sposobu poprawienia świata, by był bezpieczniejszy, stosując takie rozwiązania, jak ograniczenia i zakazy. Szczególnie jest to widoczne w podejściu do informacji, do której po prostu chcemy mieć dostęp w każdej chwili, ale z drugiej strony, która ma być bardzo dobrze zabezpieczona przed jakimkolwiek wyciekiem. By to zapewnić, korzystamy z coraz większej liczby udogodnień, a nowe technologie niosą wiele ułatwień, ale też przynoszą nowe ryzyka, z których wiele osób kompletnie nie zdaje sobie sprawy. „Bezpieczeństwo jest procesem, a nie produktem” - o tym powinniśmy pamiętać.
EN
For several years, security issues are spoken by many people. Information Security surrounds us and we want to make sure that both we and also our critical information are secure. The world is changing, our needs are changing all the time and we also change the way we look at information security. In this way, we depart from the simplest way to improve the world a safer place by using solutions such as the limits and prohibitions. This is particularly evident in the approach to information which we just want to have access at any time, but on the other hand, which have to be very well protected against any leakage. On the other hand, in order to ensure this, we use more and more features and new technologies bring many facilities as well as new risks, that many people completely unaware. "Security is a process not a product" and that we should keep in mind.
PL
W niniejszym artykule autorzy na przykładzie mostu Simmerbach w Niemczech prezentują innowacyjną technologię budowy zespolonych przęseł mostów kolejowych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania i budowy ta metoda okazała się ekonomiczna i konkurencyjna, szczególnie biorąc pod uwagę to, że całkowity czas procesu budowy mógł zostać skrócony do 52 godzin.
EN
The authors of the article, basing on the example of the Simmerbach bridge in Germany, present the innovative technology of the construction of composite structure spans of railway bridges. In comparison with the traditional methods of bridge design and construction, this method turned out to be costeffective and competitive, taking into account, that the construction process was completed in 52 hours.
EN
Currently, most major oil fields have entered the last stage of production, which leads to a significant reduction in the effectiveness of traditional methods of oil recovery, increasing proportion of hard-to-recover, low efficiency reserves. This led to the emergence of regional production companies, whose production does not exceed 2 million tons of oil per year. The importance of the problem is expressed in: — the determinacy of the economic limitation in exploitation of low production oil region, — selecting an investment strategy aimed at project management for the implementation of technologies associated with the development of hard-to-recover, low efficiency reserves. Due to the fact that Belarus is an old oil producing region, and there are becoming more of such regions in the world. I am going to focus on the project management strategy for the implementation of technologies for the period 2011-2020 in the production division RUE PA Belorusneft in the Republic of Belarus. The report presents the current strategy and its possible change in time.
PL
W pracy przedstawiono zarys ideowy nowej technologii renowacji cieków wodnych, opracowywanej w PIMR. Pokazano także koncepcję nowej maszyny do realizacji tej technologii. Prezentację rozpoczęto od omówienia typowych trudności i niedomagań w gospodarce rowami melioracyjnymi, wykazując niedostatki technologiczne i konieczność wprowadzenia nowych narzędzi do mechanizacji typowych prac renowacyjnych. Opracowywana w PIMR technologia ma być propozycją na zmianę tego stanu rzeczy, a trwające prace badawcze pokazują, że zapotrzebowanie ze strony gospodarki w tym zakresie jest bardzo duże.
EN
The thesis presents the outline of the new technology idea of renovating watercourses, developed in the IIAE. Moreover, a concept of a new machine for the completion of this technology was presented. The presentation was started with a discussion on typical problems and malfunctions of drainage ditch management, showing technological deficiency and a necessity to introduce new devices for the engineering of typical renovation works. The technology being developed in the IIAE is supposed to be a suggestion how to change this condition, and the on-going research works show that the economic demand in this range is significant.
PL
Rozwój sieci inteligentnych zależy w głównej mierze od nowych rozwiązań technicznych. Wzrasta przekonanie, że koncepcja sieci inteligentnych obejmuje szereg inwestycji, mogących istotnie zmienić sposób dostarczania klientom usług energetycznych. Łańcuch wartości dodanych tworzy mnogość graczy, zainteresowanych nowymi rozwiązaniami infra-strukturalnymi. W świetle różnorodnych aspektów rozwojowych wyróżnić można osiem tendencji i obszarów, które istotnie wpływać będą na trajektorię postępu technologicznego w nadchodzących latach.
EN
Development of the smart grid depends mainly on the new technology solutions. There is an emerging confidence that the smart grid embodies a set of technology investment that can transform the way service is delivered to customers. A wide variety of players have entered the smart grid value chain with material investments. In light of contracting developments, opportunities and challenges there are eight key trends and areas that will heavily influence on the development trajectory of progress in the next years.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.