Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ubezpieczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Ubezpieczenie Zdrowotne
PL
Artykuł przedstawia podstawowe informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, obowiązku ubezpieczeniowym oraz wysokości składki na to ubezpieczenie. Tekst informuje również o ubezpieczeniu zdrowotnym, które nas obejmuje, gdy wyjedziemy za granice naszego kraju.
EN
In the paper basic information related to health insurance is presented. The reader can deepen his knowledge about free healthcare services, insurance obligation and the amount of insurance premiums. The text also informs about health insurance, which are used when we leave our country.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania efektywności zarządzania środkami emerytalnymi zgromadzonymi w zakładach ubezpieczeń w Polsce. Podstawą wnioskowania jest baza wycen jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w latach 2005-2015. Wykorzystując ją, obliczono stopy zwrotu osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które następnie poddano analizie za pomocą modeli Jensena oraz Henrikssona-Mertona. Wyniki badań wskazują, że większość dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie osiąga wyższych stóp zwrotu z tytułu selekcji instrumentów finansowych. Ponadto zarządzający funduszami w większości nie przewidują zmieniających się trendów rynkowych lub nie dostosowują do nich składu portfela inwestycyjnego, a osiągane wyniki inwestycyjne są uzależnione głównie od koniunktury na rynkach finansowych.
EN
This article presents the results of the study on the efficiency of the retirement savings management by insurance companies in Poland. The basis for inference was the valuation of insurance capital funds available under individual pension accounts in the period 2005-2015. Jensen and Henriksson-Merton models was a form of research used to analyze the rates of return. Research shows that most of the available capital funds do not achieve higher returns due to financial instrument selection. In addition, fund managers do not adjust the composition of the investment portfolio to the market trends. The investment performance is largely dependent on the financial market conditions.
PL
Na świecie odnotowuje się nieustanny wzrost wielkości ruchu lotniczego. Ma on także swoje widoczne efekty w Polsce. Już w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, wraz ze wzrostem liczby statków powietrznych o większych gabarytach i zróżnicowanych cechach operacyjnych, rozważano potrzebę wdrażania innowacyjnych metod kontroli ruchu lotniczego. Miała ona przede wszystkim zwiększać poziom bezpieczeństwa oraz przepustowości przestrzeni powietrznej i portów lotniczych. W niniejszym artykule przedstawiono problem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz operatorów statków powietrznych w kontekście wystąpienia zdarzenia lotniczego. Do przygotowania artykułu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, europejskie normy oraz statystyki i analizy.
EN
The world recorded a constant increase in air traffic volume. It has also seen its effects in Poland. Already in the seventies of the twentieth century, with the increase in the number of aircraft with larger dimensions and different operational features the need to implement innovative methods of air traffic control was considered. It had to, first of all, increase the level of safety in airspace and airports. This article presents the problem of liability insurance carriers, companies engaged in ground handling service providers of air navigation and aircraft operators in terms of air traffic incidents. For the preparation of articles the available literature, European standards, statistics and analysis were used.
4
Content available Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym ITPOK
PL
Ubezpieczenie rozumiane jako „zawarcie umowy ubezpieczenia”, to główny element długiego procesu, który powinien rozpocząć się już na etapie prac przygotowawczych projektu i jest jednym z kluczowych filarów powodzenia przedsięwzięcia pod nazwą instalacja termicznego przekształcania odpadów.
EN
The agricultural sector is highly affected by the weather conditions and losses will likely increase in the future as natural disasters become more frequent (IPCC, 2012). There are a number of tools available in agricultural risk management; in this article we review agricultural insurance schemes of several OECD countries with special attention to the role of the government and the promotion of risk reduction and good agricultural practices. At the end we conclude that while public involvement can significantly increase penetration; the lack of self-efficacy is still a major challenge in many systems, which countries are addressing in different ways. The new Hungarian system could potentially become an example of successful public-private partnership that addresses the self-efficacy problem in an efficient way.
PL
Na sektor rolny bardzo duży wpływ mają warunki atmosferyczne, straty prawdopodobnie wzrosną w przyszłości, jako że katastrofy naturalne stają się coraz częstsze (IPCC, 2012). Istnieje wiele dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie, w tym artykule dokonujemy przeglądu systemów ubezpieczeń rolnych kilku krajach OECD, ze szczególnym uwzględnieniem roli rządu i promocji redukcji ryzyka i dobrych praktyk rolniczych. Na zakończenie dochodzimy do wniosku, że o ile zaangażowanie społeczne może znacznie zwiększyć przenikanie, brak własnej skuteczności jest wciąż głównym wyzwaniem w wielu systemach, które kraje adresują na wiele sposobów. Nowy węgierski system może potencjalnie stać się przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, które dotyczy problemu własnej skuteczności w efektywny sposób.
6
Content available Financial strategy of insurance companies
EN
The theoretical, methodological and practical aspects of formation and realization of financial strategy of insurance companies are considered in the article. The author defined intrinsic and organizational characteristics of financial strategy of insurance companies on prospect and on this basis its content and purpose as a scientific base for the justification of the required financial support of strategic objectives was clarified. Taking into account industry specifics of financial activities of insurance companies and their position in the national insurance market, a comprehensive model of forecasted volumes and the structure of the input and output of financial flows and the mechanism of its realization at all stages of the five-year financial strategy of the Belarusian insurers were developed.
PL
W artykule zaprezentowano teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty tworzenia i realizacji strategii finansowej firm ubezpieczeniowych. Autorka zdefiniowała wewnętrzne i organizacyjne cechy strategii finansowej firm ubezpieczeniowych i na tej podstawie wyjaśniona została treść i cel artykułu jako bazy naukowej dla uzasadnienia wymaganego wsparcia finansowego celów strategicznych. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności finansowej branży firm ubezpieczeniowych i ich pozycji na krajowym rynku ubezpieczeń, opracowany został kompleksowy model prognozowanych wielkości, struktura wejść i wyjść przepływów finansowych oraz mechanizm jego realizacji na wszystkich etapach pięcioletniej strategii finansowej białoruskich ubezpieczycieli.
8
PL
Na wstępie artykułu krótko scharakteryzowano specyfikę procesów biznesowych w towarzystwie ubezpieczeń. Duże ilości danych zawarte w bazach danych wykorzystano do analizy dwóch podstawowych procesów – przypisu składki i realizacji świadczeń. Do zadań prognozy krótkoterminowej zastosowano sztuczną sieć neuronową. Scharakteryzowano etapy wstępnego przetwarzania danych, wyniki uczenia sieci oraz omówiono końcowe wnioski.
EN
In the beginning, business processes in Insurance Company were briefly characterized. Huge amounts of data included in data bases were used to analyze two business processes – sales income and insurance benefit. For short forecasting tasks an artificial neural network was used. Introductory stages of data processing and network learning results were characterized. At the end, final conclusions were discussed.
PL
Omówiono problematykę ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych. Prace antykorozyjne wykonywane są etapami, do których należy dostosować odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. Najważniejsze z nich to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Referat przedstawia pojęcie odpowiedzialności cywilnej i jej przesłanki oraz ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej w kontekście prac antykorozyjnych. Drugą grupą produktów są gwarancje ubezpieczeniowe: przetargowa, dobrego wykonania kontraktu, terminowego usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. Przedstawiono zasadniczą różnicę pomiędzy gwarancją a ubezpieczeniem. W podsumowaniu wskazano także ryzyko własne przedsiębiorstwa, wynikające z prowadzenia działalności, nie podlegające ubezpieczeniu.
EN
Solutions for insuring anticorrosion works are presented. Such works are performed in stages. A suitable insurance product is selected for each stage. The most important is civil liability insurance and guarantees. The concept of civil liability and its premises as well as civil liability insurance with regard to anticorrosion works is discussed. Another group of products are guarantees: bid bonds, performance bonds, maintenance bonds and advance payment bonds. The basic difference between insurance and a guarantee is presented and also the risk an uninsured company faces during the course of its usual activity is discussed.
10
Content available remote Ocena ryzyka eksploatacji obiektów przemysłowych dla celów ubezpieczeniowych
EN
The process of comprehensive insurance of technical objects/plants requires a deep knowledge of the insurer as regards the hazards and risk factors. Therefore, any insurance company uses a methodology of risk assessment before undertaking the insuring decisions. The object/plant specific factors cause that each case should analyzed and assessed individually and appropriate insurance conditions should be offered. The article presents some fundamental parts of the risk assessment methodology of objects/plants for insurance purposes.
11
Content available Realizujesz kontrakt? Dopilnuj jego ubezpieczenia
PL
Zaangażowanie w pozyskanie kontraktu budowlanego niezwykle często powoduje osłabienie czujności przy zabezpieczeniu jego wykonawcy na okres realizacji tego kontraktu. Wynegocjowanie warunków umowy i zabezpieczenie zamawiającego (gwarancja należytego wykonania kontraktu i naprawy wad i usterek) jest najważniejsze, jednak potem nadchodzi czas realizacji nie zawsze idzie "jak po maśle".
12
Content available remote Informatyczny system ubezpieczeń życiowych
PL
W artykule przedstawiono koncepcję informatycznego systemu ubezpieczeń życiowych. System taki umożliwia kalkulację składek lub wypłat dla różnych form ubezpieczeń życiowych. Podstawą tych kalkulacji jest probabilistyczna zasada równoważności kapitałów. W artykule przedstawiono modele matematyczne kalkulacji składek i wypłat ubezpieczeń życiowych w oparciu o zasadę równoważności kapitałów.
EN
The article highlights the concept of the information system of life insurances. Such a system enables calculations of premiums or payments for different forms of life insurances. The basis for these calculations is the probabilistic principle of capitals equivalence. The article also presents mathematical models of premium calculations and life insurance payments on the basis of principle of capitals equivalence.
13
Content available remote Analiza wpływu systemu Chex na konkurencyjność firmy Allianz
PL
W artykule przedstawiono usprawnienia procesu likwidacji szkód komunikacyjnych w firmie ubezpieczeniowej oraz podniesienie jej konkurencyjności poprzez zastosowanie informatycznego systemu wspomagania decyzji CHEX. Zaprezentowano specyfikę działania firmy ubezpieczeniowej oraz zasadność stosowania systemu informacyjno-decyzyjnego. Scharakteryzowano zadania stawiane takiemu systemowi, poczynając od celów ogólnych, a kończąc na obszarach działania firmy, w których system jest wykorzystywany. Zanalizowano wybrane aspekty likwidacji szkody komunikacyjnej przy użyciu wspomnianego systemu.
EN
This article presents the improvement of claims handling in insurance company and increase its competition by using computer assist decision system CHEX. It also presents specificity of insurance company action and shows legitimacy of using information and decision system. This article describes the tasks which are standing at the system, from generał aims to this company's work area where the system is using. It presents selected aspects of claims handling by using aforesaid system.
14
Content available remote Rozważania na temat podejmowania ubezpieczeń w branży wodociągowej
PL
Ubezpieczenia są formą zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym z wystąpieniem zdarzenia niepożądanego, Należą one do najstarszych form transportu i dywersyfikacji ryzyka. Ubezpieczenie jest rezultatem strategii zarządzania ryzykiem. W pracy przedstawiono rodzaje ubezpieczeń, z których mogą korzystać firmy wodociągowe. Głównym celem pracy jest analiza metodologii ubezpieczeń z punktu widzenia szeroko pojętej branży wodociągowej. W pracy od strony teoretycznej zaprezentowano metodykę warunków akceptacji umowy ubezpieczeniowej. Znajomość podstaw kontraktów ubezpieczeniowych przyczyni się do ich świadomego podejmowania, co jest podstawą biernego zarządzania ryzykiem w firmie wodociągowej.
EN
One of the protection way from the risk connected with undesirable events is insurance. It is the one of the oldest risk transport and diversification forms. Examples of different kinds of insurance available for water supply companies has been presented. The main aim of the paper is analysis of insurance methodology for the water supply systems as an economy branch. The methodology of insurance agreement conditions acceptance nas been shown from the theoretical point of view. Knowledge of insurance agreements basis is the contribution of its conscious signing, which determines a passive risk management in a water supply company.
EN
In the elaborated text the insurance guarantee and the functioning mechanism of it are presented. It is executed by the approximation of insurance guarantee essence. Next, the general classification of insurance guarantees is described. The further part presents the functioning mechanism of insurance guarantee from its beginning to the guarantee obligation payment. Besides the paper contains the procedure of insurance guarantee giving in an insurance company.
PL
Zebrane w bazach danych zapisy dotyczące historii polis, cech klientów oraz poziomu i struktury sprzedaży mogą być wykorzystywane do pozyskania cennej wiedzy, umożliwiającej podniesienie efektywności kampanii reklamowych, powstrzymania odchodzenia klientów do konkurencji czy wykrywania oszustw i nadużyć. W takiej sytuacji wdrożenie procesów pozyskiwania wiedzy i eksploracji danych staje się normą dla wszystkich nowoczesnych firm ubezpieczeniowych. Aby jednak umożliwić poprawną i efektywną realizację procesu pozyskiwania wiedzy z danych, należy przestrzegać metodyki realizacji procesu i ściśle wypełniać warunki narzucane przez poszczególne jego etapy. Artykuł prezentuje skomplikowaną materię doboru metod i technik, które gwarantują uzyskiwanie wyników o najwyższej jakości.
EN
The records accumulated in databases relating to policy history, customer characteristics and sales level and structure may be used to acquire valuable knowledge, enabling increased effectiveness of advertising campaigns, preventing the loss of customers to competitors, and detecting fraud and abuse. Therefore, it seems that the implementation of knowledge derivation and data mining processes will soon become standard for any modem insurance company which is interested in strengthening its position in the market. However, in order to enable correct and effective completion of knowledge derivation and data mining processes, the methodology of the process completion has to be adhered to and the terms and conditions for each of the stages of the process have to be met. This article presents the complicated method of selection of those analytical methods and techniques that have to be used, which offer the capacity to achieve research results of the highest quality and business usefulness.
PL
LOT Cargo wespół z firmą Gerling Polska TU SA przygotowały nową usługę, polegającą na kompleksowym ubezpieczeniu przewożonych przesyłek. Ta dodatkowa oferta w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń wychodzi poza standardowe uregulowania Konwencji Warszawskiej.
18
Content available remote Systemy ubezpieczeń w transporcie
PL
Omówiono problematykę nowoczesnych ubezpieczeń stosowanych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wskazano wagę problemu bezpieczeństwa drogowego, mając na uwadze wysokie straty ponoszone w Polsce przez: Skarb Państwa, firmy związane z transportem i Obywateli, szacowane na 3-4% PKB, czyli na około 6-8 mld dolarów. Przedyskutowano zarządzanie ryzykiem w dziedzinie transportu, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i analizy występujących ryzyk i stwierdzono, iż wpływ na zarządzanie ryzykiem w transporcie mają następujące czynniki: sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego - wpływająca bezpośrednio na szkody komunikacyjne, występujące zakresy odpowiedzialności cywilnej, możliwe zanieczyszczenie środowiska, możliwe przerwy w produkcji - spowodowane brakiem dostaw towarów (surowce i komponenty), Dokonano podziału ubezpieczeń stosowanych w transporcie na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczające przewoźnika przed roszczeniami osób trzecich z tytułu wypadków komunikacyjnych i szkód w przewożonych towarach i na ubezpieczenia kompensujące straty wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia środków transportu i towarów.
EN
Problems of modern insurance applied in the transportation were discussed. One of the main problems connected with the transportation is the road safety taking into account the very high damages caused by accidents evaluated in Poland for 3-4% of GNP i.e. about 6-8 milliard dollars. Moreover were discussed the risk management in the area of transportation, especially identification and analysis of risks. It was ascertained that the effect on the risks in the transportation have the following factors: situation in the area of the road safety directly effecting on the road damages, ranges of the civil liability, possible contamination of the environment, possible disturbances in production caused by the lack of goods delivery (articles and raw materials). Insurance which are applied in transportation were divided into insurance of civil liability protecting the carrier against the claims of third parties as the result of road accidents and damages in the transported articles and on the insurance directly protecting means of transportation and transported articles
20
Content available remote Nowoczesne systemy ubezpieczeń przedsiębiorstw produkcyjnych
PL
Omówiono problematykę nowoczesnych ubezpieczeń majątkowych Przedsiębiorstw produkcyjnych. Stwierdzono, iż przygotowanie procesu produkcyjnego, właściwy proces produkcyjny oraz wprowadzenie produktu na rynek są ryzykami ubezpieczalnymi, które można ubezpieczyć w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia oferowane przez Zakłady ubezpieczeniowe działające w Polsce. Stwierdzono, iż szczególnie ważne w procesie ubezpieczenia jest właściwe zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, które składa się z czterech etapów: identyfikacji ryzyka, które ma na celu określenie ryzyk na jakie narażona jest bieżąca i przyszła działalność Przedsiębiorstwa produkcyjnego, ocena i pomiar ryzyk polegające na ocenie wpływu poszczególnych ryzyk na działalność tego Przedsiębiorstwa, kontrolowanie ryzyka a więc poszukiwanie odpowiednich metod mających na celu zmniejszenie możliwości wystąpienia danej szkody, a w przypadku jej zaistnienia zminimalizowanie występujących strat oraz finansowanie ryzyka czyli zastosowanie środków finansowych w celu ograniczenia negatywnych skutków w przypadku wystąpienia danego ryzyka. Omówiono ponadto rolę Internetu w działalności Zakładów ubezpieczeniowych, szczególnie w celu wymiany informacji pomiędzy pracownikami, prezentacji swojej Firmy i dostarczenia Ubezpieczającym informacji o swoich produktach. Zakłady ubezpieczeniowe stosują już dystrybucję ubezpieczeń przez Internet, chociaż oferta ta jest jeszcze stosunkowo ograniczona. Przedstawiono ponadto wybrane ubezpieczenia majątkowe przydatne w zarządzaniu Przedsiębiorstwem produkcyjnym.
EN
There are discussed the modern non-life insurance of production enterprises. There is ascertained, that the stage of preparation of production process, real production process and introduction of product into the market are insurable risks, which can be insured basing on General Insurance conditions offered by Insurers in Poland. It was ascertained that especially important in the insurance process is proper insurance risk management, which is composed of four stages: risk identification determining present and future risks in the activity of Production Enterprise, controlling of risks i.e. looking for suitable methods in order to lower the possibility of occurrence of defined damage, and the case of damage occurrence minimizing of results of such event and risk financing i.e. applying of financial methods in order to limit results of damage. The importance of Internet in the insurance activity of Insurers was discussed especially in the area of communication between employees of Insurers, presentation of the Company and supplying the insurance information about insurance products for the customer. Some insurers in Poland already apply distribution of insurance products through Internet, although described offers are relatively limited. Chosen insurance, non-life insurance products useful in management process of Production Enterprises are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.