Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
There is a very high availability of energy-saving lamps for consumer use on the market. Manufacturers, wanting to reach the widest possible range of customers, present on the packaging various data that do not inform the user about the real energy properties of the lamp. The authors have measured the energy parameters of several randomly selected LED and CFL lamps available in commercial networks and compared the obtained results with the parameters declared by the manufacturers.
PL
Na rynku można zauważyć bardzo dużą dostępność lamp energooszczędnych przeznaczonych do zastosowań konsumenckich. Producenci, chcąc dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, prezentują na opakowaniach różne dane, które nie informują użytkownika o rzeczywistych własnościach energetycznych lampy. Autorzy wykonali pomiary parametrów energetycznych kilku, przypadkowo wybranych lamp LED oraz CFL dostępnych w sieciach handlowych i porównali otrzymane dane pomiarowe z parametrami deklarowanymi przez producentów.
EN
The article contains a description of systems for measuring the energy produced by the photovoltaic system and its consumption by a building. The photovoltaic system consists of two micro-installations supplying two parts of the Lublin Science and Technology Park. An internet platform for monitoring photovoltaic plant operation is presented. The power generated and the amount of electricity produced are assessed. Also, an innovative system for monitoring and analysing the consumption and production as well as the efficient use of electricity in individual parts of the building is described. Based on the measurements carried out, the production of energy exceeded its consumption in one part of the building.
PL
W artykule zawarto opis innowacyjnych systemów do pomiaru energii produkowanej przez system fotowoltaiczny oraz pobieranej przez budynek. System fotowoltaiczny składa się z dwóch mikroinstalacji zasilających dwa segmenty Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przedstawiono platformę internetową do monitoringu pracy systemu fotowoltaicznego. Dokonano oceny generowanej mocy oraz ilości produkowanej energii elektrycznej. Następnie opisano innowacyjny system do monitoringu, analizy zużycia i produkcji oraz efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej w poszczególnych segmentach budynku.
3
Content available Dynamic comparator design in 28 nm CMOS
EN
The paper presents a dynamic comparator design in 28 nm CMOS process. The proposed comparator is a main block of an asynchronous analog-to-digital converter used in a multichannel integrated circuit dedicated for X-ray imaging systems. We provide comparator’s main parameters analysis, i.e. voltage offsets, power consumption, response delay, and input-referred noise in terms of its dimensioning and biasing. The final circuit occupies 5×5 μm2 of area, consumes 17.1 fJ for single comparison with 250 ps of propagation delay, and allows to work with 4 GHz clock signal.
EN
Continuous development of ICT systems, especially industrial Ethernet networks, allows for the deployment of distributed sensory networks to control and monitor the instantaneous performance of power infrastructure in industrial plants. While considering the specifics of some industry sectors, their production cycle, expected product quality, and timely deliveries, it is necessary to optimally use all means of production, especially energy, taking into account daily or annual peaks of its consumption. For this purpose, it becomes necessary to measure the machinery’s consumption of utilities, quality of manufactured products, and efficiency of production lines. This approach requires the use of non-standard solutions, in particular smart sensors and ICT systems. The paper presents a comprehensive solution dedicated to planning and monitoring production in modern unmanned factories 4.0.
PL
Ciągły rozwój systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przemysłowych sieci Ethernet, pozwala na budowę rozproszonych sieci sensorycznych do kontrolowania i monitorowania chwilowego stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej w zakładach prze- mysłowych. Uwzględniając specyfikę niektórych sektorów przemysłu, ich cykl produkcyjny, spodziewaną jakość wyrobu, termi- nowość dostaw, konieczne jest optymalne wykorzystanie wszystkich środków produkcji, szczególnie energii, z uwzględnieniem szczytów dobowych lub rocznych. W tym celu konieczne staje się opomiarowanie maszyn w zakresie zużycia mediów, jakości produkowanych wyrobów oraz efektywności pracy linii produkcyjnych. Takie podejście wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań, a w szczególności inteligentnych sensorów i systemów teleinformatycznych. W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie dedykowane do planowania i monitorowania produkcji w nowoczesnych bezosobowych fabrykach 4.0.
PL
W artykule zaprezentowano opis szczegółowych procedur matematycznych prowadzących do wyznaczenia opisu matematycznego napięciowej odpowiedzi detektora piroelektrycznego na pobudzenie krótkotrwałym impulsem promieniowania optycznego. Wyprowadzono równanie opisujące zależność pomiędzy amplitudą napięciowego sygnału odpowiedzi detektora a energią pochłoniętego impulsu promieniowania i fizykalnymi parametrami detektora.
EN
Detail mathematical procedures, among others those omitted or unavailable in literature, allowing analytical description of the response of the pyroelectric detector to the short input pulse of optical radiation are presented. An equation describing the relationship between the amplitude of the detector response and the radiation pulse energy and the physical parameters of the detector was derived.
PL
W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone dane mogą służyć do wyznaczania profilu poboru energii przez maszyny i modyfikowania cyklu produkcyjnego w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Opisywany system jest w pełni skalowalny, co wynika z konstrukcji magistrali EtherCAT.
EN
In the paper the system for energy consumption by industrial machines has been presented. The data are transmitted to the Central Unit using EtherCAT protocol. The stored data can be used to determine the profile of energy consumption by industrial machines and to modify the production process to increase the efficiency of energy use. The described system is fully scalable which follows from the architecture of EtherCAT.
PL
Problemów wynikających ze złej jakości energii elektrycznej może być bardzo wiele i współcześnie spotykamy się z nimi coraz częściej. Złej jakości energia ma bowiem duży wpływ na nieprawidłowe działanie urządzeń elektrycznych, a co się z tym wiąże ze stratami produkcyjnymi lub obniżeniem jakości produkcji. Może wpływać także na pogorszenie komfortu życia ludzi.
PL
Licznik energii przeznaczony jest do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą energii. Klasyczne mierniki energii są stopniowo wypierane przez elektroniczne liczniki energii elektrycznej. Analogowe bębny z cyframi wskazujące ilość zużytej energii są zastępowane ekranami ciekłokrystalicznymi, układami scalonymi i zaawansowanym oprogramowaniem.
PL
Wielkość strat finansowych ponoszonych przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne wskutek nielegalnego poboru energii elektrycznej uzasadnia poszukiwanie metod pozwalających na szybkie i niezawodne wykrywanie i lokalizację przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej. Zastosowanie systemów i urządzeń smart meteringu umożliwia zdalną, automatyczną detekcję, zwiększając znacznie skuteczność działań mających na celu ograniczenie strat energii wywołanych nielegalnym poborem. Przedstawiona w artykule, opracowana w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., oryginalna „napięciowa metoda detekcji i lokalizacji anomalii pomiarowych” w sieciach odbiorczych nn wykorzystuje do identyfikacji miejsc anomalii pomiarowych, a więc i miejsc nielegalnego poboru energii elektrycznej, wielkość różnicy pomiędzy napięciami węzłowymi uzyskanymi z obliczeń a tymi z bezpośredniego pomiaru. Proponowana metoda ułatwia wykrycie i lokalizację miejsc, w których występuje nielegalny pobór energii, ale podjęcie kroków natury prawnej przeciw jego sprawcom leży w gestii dystrybutora.
EN
The volume of financial losses of power distributors caused by illegal energy usage justifies seeking a method which can help to quickly and effectively uncover such instances and localize places of electrical energy theft. Application of the systems and smart metering devices gives us possibility of a remote, automatic detection and increases the efficiency of activities aimed at reduction of power losses caused by illegal electricity usage. The original „voltage method of detection and localization of anomalies in measurements” in the low voltage distribution grids, presented here and elaborated in the Institute of Power Systems Automation Ltd., uses for localization of measurement anomalies places i.e. at the same time the places of illegal ectricity usage, the differences between nodal voltage values calculated on the basis of a power flow analysis and the ones obtained from energy meters. The proposed method facilitates detection and localization of illegal energy usage places but taking legal action against perpetrators is the responsibility of the distributor.
PL
Obecnie nie ma jednolitej, standardowej metody pomiaru energii uderzenia urządzenia pracującego z jej wykorzystaniem. W Komitecie Technicznym ISO/TC195 "Maszyny i urządzenia budowlane", rozpatrywane są trzy propozycje rozwiązania tego problemu: a) metoda proponowana przez LEMB (Light Equipment Manufacturers Bureau , USA); b) metoda pomiaru proponowana przez IMBiGS polegająca na rejestracji ciśnienia hydraulicznego; c) metoda proponowana przez szwedzką firmę "DYNAPAC", polegająca na obliczeniowym określaniu wartości energii uderzenia. W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wg tych metod.
PL
W artykule przedstawiono projekt i wyniki badań parametrów dwuwidmowej głowicy detekcyjnej przeznaczonej do pomiaru energii promieniowania w zakresie długości fal od 2 nm do 4 nm. Ze względu na specyfikę tego promieniowania w głowicy zdecydowano się zastosować dwa tory pomiarowe wyposażone w różne filtry absorpcyjne. Dzięki odpowiedniemu doborowi charakterystyk transmisyjnych tych filtrów i ich skorelowaniu uzyskano możliwość pomiaru energii promieniowania w rozpatrywanym zakresie długości fal.
EN
The paper presents a project and investigation results of a two-spectral detection head. The head provides measurement of radiation energy in the water window wavelength range. In the instrument, the two measurement channels with different absorption filters were applied. It was argued by absorption virtues of the spectrum. The selection and correlation of the filter transmissions makes it possible to correctly measure energy radiation in the "water widow" range.
13
Content available Pomiary energii promieniowania skrajnego nadfioletu
PL
W pracy omówiono system detekcji promieniowania skrajnego nadfioletu. Umożliwia on pomiar energii impulsów promieniowania w zakresie długości fal (13,5 š 0,5) nm. Przeprowadzone analizy i badania miały na celu określenie możliwości odniesienia wyników uzyskanych w tym zakresie długości fal do pasma (13,5 š 0,13) nm. W pracy zaprezentowano wyniki pomiaru widma promieniowania emitowanego ze źródła laserowo-plazmowego z ksenonową tarczą gazową dla różnych warunków wytwarzania plazmy. Na podstawie rezultatów otrzymanych za pomocą wzorcowego przyrządu E-Mon wyznaczono wartość tzw. skalibrowanej czułości widmowej systemu, która umożliwia odniesienie wyników pomiarów do pasma (13,5 š 0,13) nm.
EN
The paper presents the IOE detection system for energy measurement of EUV radiation. The system measures energy of radiation pulses within the wavelength range of (13,5 š 0,5) nm. The described analyses and experiments determine possibilities of reference of results obtained from the system to the spectral range of (13,5 š 0,13) nm. The changes of radiation spectrum emitted from a laser-plasma source with xenon gas-puff target are presented. The results obtained from the standard E-Mon meter make it possible to determine a calibrated sensitivity of the IOE detection system within the wavelength range of (13,5 š 0,13) nm.
EN
The paper presents a project of calibration chain used in metrology of laser radiation. A method of reproduction and sequence of transfer of the units of laser radiation from primary standard to measuring instruments of these physical values are described, and uncertainties of measurement as well as fundamental inspection methods are shown. Schemes, principles of reproduction and transfer of the units of power and energy as well as basic metrological characteristics of the links of calibration chain are proposed.
15
Content available remote Wpływ temperatury ziarna na energochłonność zgniatania
PL
W pracy przedstawiono zależność pomiędzy energią zgniatania a temperaturą rozdrabnianego ziarna. Stwierdzono, że im niższa temperatura ziarna tym wyższe zapotrzebowanie na energię zgniatania. Przy szczelinie roboczej 0,4 mm i temperaturach 255°K i 315°K różnice w zapotrzebowaniu energii dochodziły do 15%.
EN
The relationship between energy of crushing and the temperature of processed grain was studied. The results showed that the lower was grain temperature, the higher was energy requirement for crushing. At 0,4 mm working gap and the temperatures of 255 K and 315 K the differences in energy requirement reached 15%.
PL
W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru energii dynamicznego zgniatania pojedynczych ziaren zbóż. Idea tej nowej metody oparta jest na zasadzie pracy i energii w ruchu obrotowym.
EN
Paper described the new method of measuring energy consumption at dynamic crushing of single cereal grains. The idea of new method is based on the principle of work and energy in rotary motion.
PL
Modelowy układ, składający się z wyizolowanej typowej samolotowej belki podskrzydłowej i podwieszonej pod nią bomby lotniczej, poddano działaniu impulsu prądu, symulującego uderzenie pioruna. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów natężenia prądu indukowanego w obejmującej spłonkę gałęzi obwodu elektrycznego mechanizmu podawania impulsu bomby. Przedstawiono również wyniki pomiarów energii progowej zadziałania spłonki dla impulsów pobudzających o różnych czasach trwania. Energia, wydzielana w spłonce w czasie trwania impulsu piorunowego, przewyższa energię progową o kilka rzędów wielkości, co powoduje konieczność opracowania odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
18
Content available remote Experimental determination of impact energy of hydraulic hammers.
EN
The necessity of empirical determination of impact energy of hydraulic hammers prompted the Author to analyse the methods that had previously been used in determine this quantity. Based on the results of the analysis, the Author developed a new method of measurement of impact energy by means of force converter with an embedded elastic element. Taking into consideration the structural scheme and the principle of measurement, one derived analytical relationship that make it possible to calibrate the measuring system in energy units. A practical example of application of the developed system was in measurements of impact energy of hydraulic hammers used in Polish coppe mining industry.
PL
Konieczność emiprycznego określenia energii udaru młotów hydraulicznych była przyczyną analizy dotychczas stosowanych metod pozwalających wyznaczyć poszukiwaną wielkość. W konsekwencji przeprowadzonej analizy opracowano nowy sposób pomiaru energii udaru przy wykorzystaniu przetwornika siły z wbudowanym elementem sprężystym. W oparciu o konstrukcję przetwornika siły i metodę pomiaru opracowano zależności analityczne umożliwiające wzorcowanie układu pomiarowego w jednostkach energii. Praktyczne wykorzystanie opracowanego układu pomiarowego opsano na przykładzie pomiaru energii młotów hydraulicznych stosowanych w polskich kopalniach miedzi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.