Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric powertrain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Light electric vehicle powertrain analysis.
EN
This paper describes the structure of a light electric vehicle known as the Mia Electric vehicle. The vehicle parameters and exploitation properties are presented, while the advantages and disadvantages of the vehicle’s technical solutions are discussed, along with possible ideas for their improvement. Vehicle test results on a roller dyno and under actual driving conditions are presented. The data recorded during tests form the basis of an analysis of the vehicle powertrain, whose findings are described in the summary along with testing conclusions.
2
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne stosowane w pojazdach ciężarowych, w tym w pojeździe IVECO DAILY 50C ELECTRIC. Zaprezentowano podstawowe parametry pojazdu oraz właściwości eksploatacyjne. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego pojazdu ciężarowego prowadzone w warunkach drogowych oraz hamowni podwoziowej. Dokonano porównania badanej konstrukcji z innymi rozwiązaniami technologicznymi.
EN
The article describes the technological solutions applied in electric trucks, especially in the IVECO DAILY 50C ELECTRIC truck. The basic vehicle parameters and properties are presented. The results of the truck’s electric powertrain testing in road conditions and on roller dyno are introduced. The comparison of the examined design with other technological solutions is performed and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań systemu napowietrzania kadłuba dla łodzi z napędem elektrycznym. Zaprezentowano przykłady jednostek morskich, w których zastosowano technologie, służące do minimalizacji zużycia energii oraz emisji CO2. Omówiono także aktualnie znane sposoby redukcji zużycia paliwa dla jednostek pływających.
EN
The paper presents the results of research on the hull aeration system for an electric powered boat. The examples of marine vessels with such technology is used for minimization of energy use and CO2 emissions are shown. The currently known methods for lowering the fuel consumption in watercraft are discussed.
4
Content available remote Badania eksploatacyjne układu napędowego lekkiego samochodu elektrycznego
PL
W pracy zaprezentowano konstrukcję lekkiego pojazdu elektrycznego MEGA eCITY. Omówiono jego podstawowe parametry oraz właściwości eksploatacyjne. W ramach projektu realizowanego przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A., kilka z pojazdów zostało poddanych licznym testom w warunkach drogowych, a także na hamowni pojazdowej. Podczas prowadzonych testów pojazdy były monitorowane przez system firmy ELTE GPS. Na podstawie zebranych danych pomiarowych dokonano analizy układu napędowego samochodu. Zaprezentowano wyniki badań i przedstawiono wnioski.
EN
The paper describes the design of a light electric vehicle – MEGA eCITY. Its basic parameters and properties are discussed. During a project led by the Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a number of such vehicles were extensively tested in real road driving conditions and on a roller dyno. While under testing, the vehicles were remotely monitored using a system provided by the ELTE GPS company. Basing on the gathered vehicle data, an analysis of light electric vehicle MEGA eCITY was performed. In the summary of the article, the results of testing and analysis are presented.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych układu napędowego zaimplementowanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2. Przedsięwzięcie podjęte przez Akademię Morską w Gdyni we współpracy z firmą ELTE GPS oraz firmą Auto-Mobil zaowocowało skonstruowaniem kilkunastu pojazdów tego typu, które eksploatowane są do dnia dzisiejszego w różnych regionach Polski, a w szczególności przez koncerny energetyczne. W trakcie eksploatacji parametry elektrycznego układu napędowego były monitorowane i rejestrowane. Na podstawie dokonanych zapisów przedstawiono wyniki testów drogowych. W pracy przedstawiono konstrukcje oraz podzespoły zastosowane do konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny, zawierające takie elementy, jak: trakcyjny silnik napędowy, falownik IGBT, pakiet akumulatorów wraz z systemem kondycjonowania klimatycznego i ładowarką, przetwornice DC/DC, a także komputer pokładowy wraz z cyfrową magistralą danych i zestawem wskaźników. Przedstawiono także dobór parametrów poszczególnych podzespołów, a w szczególności falownika IGBT oraz systemu BMS. W końcowej części pracy zamieszczono wyniki badań weryfikacyjnych związanych z osiąganymi parametrami eksploatacyjnymi przez pojazd, takimi jak moc układu napędowego, prędkość maksymalna, zużycie energii (zasięg w cyklu miejskim i pozamiejskim).
EN
The article presents the results of utilization testing of an electric powertrain implemented in a Fiat Panda 2 car. The project was undertaken by Gdynia Maritime University in cooperation with ELTE GPS and Auto-Mobil, and it resulted in construction of several cars of this type, which are operated to this day in various regions of Poland, mainly by electrical energy distribution companies. All powertrain parameters were monitored and recorded during the project, and it allowed to compile, and present in the article a comprehensive road test report. Additionally, the paper presents the overview of elements used to convert a vehicle from internal combustion to electric propulsion, such as: the traction motor, the IGBT inverter, the battery pack with charger and climatic control unit, the DC/DC converter as well as an on-board computer with digital data bus and an instrument cluster. A method of tuning the parameters of sub-systems, especially the IGBT inverter and the Battery Management System. The article concludes with verification tests run in order to check the car’s achievable operational parameters, such as: maximal powertrain power, top speed and energy consumption in both urban and extra-urban conditions.
PL
Coraz więcej naukowców na świecie zajmuje się konstrukcjami tanich i ekologicznych układów napędowych. Jednocześnie rynek pojazdów elektrycznych skupia się głównie wokół konstrukcji samochodowych, które mogą być eksploatowane w ciągu całego roku kalendarzowego, niezależnie od współrzędnych geograficznych opisujących miejsce ich użytkowania. W artykule zaprezentowano konstrukcję elektrycznego układu napędowego motocykla, jaka została opracowana i zrealizowana w Akademii Morskiej w Gdyni. Omówiono założenia konstrukcyjne, jakie były przyjęte przy projektowaniu podzespołów wykorzystanych do budowy elektrycznego układu napędowego, składającego się z trakcyjnego silnika napędowego, falownika, pakietu akumulatorów wraz z systemem BMS, instalacji 12 V DC z przetwornicą DC/DC oraz komputera pokładowego z wyświetlaczem parametrów. W pracy zaprezentowano parametry elektrycznego układu napędowego, takie jak: generowana moc, prędkość maksymalna pojazdu czy też zużycie energii. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego, przeprowadzone w rzeczywistych warunkach drogowych.
EN
More and more engineers worldwide are designing cheap and environmentally friendly vehicle powertrains. Meanwhile the market of electric vehicles concentrates around full car-sized vehicles, intended for operation during the whole year, independent of the climatic region. This article presents the design of an electric motorcycle powertrain, developed and prototyped in the Gdynia Maritime University. Discussed are the design intents used to create the powertrain elements, including traction motor, inverter, battery pack with a BMS system, vehicle 12 V bus with DC/DC converter and an onboard computer with a parameter display. The paper introduces the powertrain parameters: maximum power, vehicle top speed or specific energy consumption. Actual public road driving conditions tests results are presented.
7
Content available Samochody elektryczne - dźwięk ciszy
PL
Hałas to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych i efektów ubocznych współczesnego rozwoju cywilizacyjnego. Nadmierny poziom hałasu powoduje u ludzi występowanie licznych schorzeń i zaburzeń, a także niekorzystny wpływ na samopoczucie i zachowanie się ludzi (brak koncentracji, zmęczenie). W głównej mierze, hałas na terenach zurbanizowanych generowany jest przez transport, a w szczególności transport kołowy. Dokonując analizy przedstawionego problemu, można postawić tezę, iż wprowadzając do użytku elektryczne lub hybrydowe układy napędowe, można zmniejszyć poziom hałasu oraz zanieczyszczeń w obszarze terenów miejskich. W artykule zaprezentowano wyniki badań związanych z emisją hałasu przez samochody elektryczne i spalinowe, poruszające się z różnymi prędkościami i po różnych nawierzchniach. Omówione zostały zagadnienia prawne związane z emisją hałasu przez pojazdy elektryczne, jak również wpływ masowego zastosowania tych pojazdów na zmniejszenie poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń w obszarze terenów miejskich.
EN
Noise is one of the most important environmental problem and side-effect of civilization progress. Excessive noise levels cause numerous diseases and disorders in people, in addition to entailing adverse effects in one’s behavior and well-being (e.g. lack of focus, fatigue). In urban conditions, the main producer of noise is traffic, especially wheeled traffic. Analyzing the problem, it can be stated that by introducing purely electric or hybrid propulsion, the urban noise levels and pollution could be mitigated. The paper presents the results of noise level research, as emitted by various cars, electric and conventional, riding on various surface types with varying velocities. Legal issues regarding noise emissions by electric vehicles are discussed, as well as predicted impact of mass adoption of such vehicles on lowering the noise and pollution level in urban areas.
PL
Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać. Na zaistniałą sytuację wpływ mają głównie wysokie lub bardzo wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do zasilanych paliwami kopalnymi oraz brak infrastruktury do ładowania tego typu pojazdów. Jeżeli chodzi o sportowe samochody elektryczne, to w tej klasie nie ma jakiegokolwiek poziomu odniesienia. Z tego względu, aby sprawdzić właściwości elektrycznego układu napędowego dla pojazdów sportowych, Akademia Morska w Gdyni wraz z firmą ELTE GPS skonstruowała i zbudowała pierwszy w Polsce prototyp elektrycznego samochodu sportowego, któremu nadano nazwę SMOK. W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych układu napędowego w super-samochodzie sportowym SMOK. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne jakie znalazły zastosowanie w elektrycznym układzie napędowym, który został skonstruowany specjalnie dla tego pojazdu. Opisano parametry układu napędowego oraz zaprezentowano systemy i układy pomocnicze wspierające eksploatację pojazdu. W końcowej części pracy zamieszczono wyniki badań na hamowni pojazdowej przeprowadzone przez niezależną firmę zewnętrzną.
EN
The market of electric vehicles in Poland has started to grow only recently. The main reasons are high to very high relative cost of electric to conventional vehicles, and virtually non existent infrastructure for charging such vehicles. Regarding the electric sports car class, there is virtually no alternative to conventional propulsion. It was the idea, which induced the Gdynia Maritime University together with ELTE GPS ltd. To design and construct the first prototype of an electric sports car built in Poland, which was called SMOK (polish for dragon). The paper presents the results of operational tests of the SMOK super sports car powertrain, as well as design solutions used in the powertrain which was constructed specifically for this vehicle. The article describes powertrain parameters and auxiliary systems which support the vehicle operation. The summary contains the results of an independent dyno test conducted by an outside company.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego, opracowanego w Akademii Morskiej w Gdyni, zaimplementowanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2 z manualną skrzynią biegów oraz identycznego elektrycznego układu napędowego zamontowanego w pojeździe z automatyczną skrzynią biegów. Przedstawiono konfigurację układów napędowych wraz z ich wszystkimi podzespołami. Opisane zostały poszczególne elementy układu napędowego oraz ich parametry konfiguracyjne. Analizie poddano wyniki otrzymanych testów na hamowni pojazdowej oraz ich wpływ na pracę elektrycznego układu napędowego, a także metody sterowania jakie mogą być zastosowane dla obu typów układów napędowych ze skrzynią manualną i skrzynią automatyczną.
EN
The article presents the operational tests results of an electric powertrain developed in the Gdynia Maritime University, implemented in a Fiat Panda 2 passenger car with a manual transmission, and an identical electric powertrain installed in a vehicle with an automatic transmission. The configuration of both powertrains with all their subassemblies is presented. Each part of the powertrain is described, along with their configuration parameters. The results from dyno tests are analyzed as well as impact on the powertrain. In addition, the control methods which can be used in both manual and automatic setups are discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych układu napędowego zaimplementowanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2 w roku 2010. W ramach przetargu nieograniczonego „Dostawa samochodów elektrycznych” ZP/MARR/02/2009 ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., w 2010 roku dostarczonych zostało 20 pojazdów z napędem elektrycznym. W grupie tych pojazdów znajdowały się samochody marki Fiat Panda 2 skonstruowane i skonwertowane w ramach konsorcjum Green Cars, w skład którego wchodziły między innymi Akademia Morska w Gdyni oraz Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL z siedzibą w Katowicach. W pracy przedstawiono konstrukcję oraz podzespoły wykorzystane do konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny, zawierające takie elementy jak: trakcyjny silnik napędowy, falownik, pakiet akumulatorów z ładowarką, przetwornice DC/DC, a także komputer pokładowy z rejestratorem parametrów. Omówiono wyniki testów drogowych obejmujące warunki eksploatacyjne w ruchu drogowym, a także parametry związane z ładowaniem pakietu akumulatorów.
EN
The article contains the results of electric powertrain operational tests implemented in a Fiat Panda 2, passenger car, in the year 2010. As a result of a won open tender titled “Delivery of electric cars” ZP/MARR/02/2009 ordered by Agency for Regional Development „MARR” S.A, in 2010, twenty electric cars were delivered. As part of the order, there were passenger cars Fiat Panda 2, built and converted under Green Cars consortium, which consisted of, among others, the Gdynia Maritime University and the Institute of Electrical Drives and Machines KOMEL from Katowice. The article presents the construction and elements used during the process of conversion of internal combustion engine vehicle to an electric drive, such as: traction motor, inverter, battery pack with a charger, DC/DC converter and an onboard computer with parameter recording capability. Road test results are discussed including operational conditions encountered during traffic on public roads as well as parameters connected with battery charging process.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych układu napędowego zaimplementowanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2. Przedsięwzięcie podjęte przez Akademię Morską w Gdyni we współpracy z firmą ELTE GPS oraz firmą Auto-Mobil zaowocowało skonstruowaniem kilkunastu pojazdów tego typu, które eksploatowane są do dnia dzisiejszego w różnych regionach Polski, a w szczególności przez koncerny energetyczne. W trakcie eksploatacji parametry elektrycznego układu napędowego były monitorowane i rejestrowane. Na podstawie dokonanych zapisów, przedstawiono wyniki testów drogowych. W pracy przedstawiono konstrukcje oraz podzespoły zastosowane do konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny zawierające takie elementy jak: trakcyjny silnik napędowy, falownik IGBT, pakiet akumulatorów wraz z systemem kondycjonowania klimatycznego i ładowarką, przetwornice DC/DC, a także komputer pokładowy wraz z cyfrową magistralą danych i zestawem wskaźników. Przedstawiono także dobór parametrów poszczególnych podzespołów, a w szczególności falownika IGBT oraz systemu BMS. W końcowej części pracy zamieszczono wyniki badań weryfikacyjnych związanych z osiąganymi parametrami eksploatacyjnymi przez pojazd, takimi jak moc układu napędowego, prędkość maksymalna, zużycie energii (zasięg w cyklu miejskim i pozamiejskim).
EN
The article presents the results of utilization testing of an electric powertrain implemented in a Fiat Panda 2 car. The project was undertaken by Gdynia Maritime Academy in cooperation with ELTE GPS and Auto-Mobil, and it resulted in construction of several cars of this type, which are operated to this day in various regions of Poland, mainly by electrical energy distribution companies. All powertrain parameters were monitored and recorded during the project, and it allowed to compile and present in the article a comprehensive road test report. Additionally, the paper presents the overview of elements used to convert a vehicle from internal combustion to electric propulsion, such as: the traction motor, the IGBT inverter, the battery pack with charger and climatic control unit, the DC/DC converter as well as an on-board computer with digital data bus and an instrument cluster. A method of tuning the parameters of sub-systems, especially the IGBT inverter and the Battery Management System. The article concludes with verification tests run in order to check the car’s achievable operational parameters, such as: maximal powertrain power, top speed and energy consumption in both urban and extra-urban conditions.
PL
Coraz więcej naukowców na świecie zajmuje się konstrukcjami tanich i ekologicznych układów napędowych. Jednocześnie rynek pojazdów elektrycznych skupia się głównie wokół konstrukcji samochodowych, które mogą być eksploatowane w ciągu całego roku kalendarzowego, niezależnie od współrzędnych geograficznych opisujących miejsce ich użytkowania. W artykule zaprezentowano konstrukcję elektrycznego układu napędowego motocykla, jaka została opracowana i zrealizowana w Akademii Morskiej w Gdyni. Omówiono założenia konstrukcyjne jakie były przyjęte przy projektowaniu podzespołów wykorzystanych do budowy elektrycznego układu napędowego składającego się z trakcyjnego silnika napędowego, falownika, pakietu akumulatorów wraz z systemem BMS, instalacji 12VDC z przetwornicą DC/DC oraz komputera pokładowego z wyświetlaczem parametrów. W pracy zaprezentowano parametry elektrycznego układu napędowego, takie jak: generowana moc, prędkość maksymalna pojazdu, czy też zużycie energii. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego, przeprowadzone w rzeczywistych warunkach drogowych.
EN
More and more engineers worldwide are designing cheap and environmentally friendly vehicle powertrains. Meanwhile the market of electric vehicles concentrates around full car-sized vehicles, intended for operation during the whole year, independent of the climatic region. This article presents the design of an electric motorcycle powertrain, developed and prototyped in the Gdynia Maritime University. Discussed are the design intents used to create the powertrain elements, including traction motor, inverter, battery pack with a BMS system, vehicle 12V bus with DC/DC converter and an onboard computer with a parameter display. The paper introduces the powertrain parameters: maximum power, vehicle top speed or specific energy consumption. Actual public road driving conditions tests results are presented.
PL
Współczesny transport przybrzeżny i śródlądowy w Polsce realizowany jest głównie w celach rekreacyjnych i turystycznych. Dla wielu zbiorników wodnych wprowadza się strefy ciszy, wyłączające z eksploatacji jednostki z napędem spalinowym. Opracowanie i wdrożenie elektrycznego układu napędowego dla jednostek pływających, może przyczynić się do rozwoju turystyki, pozostawiając środowisko naturalne w niezmienionej postaci. W artykule przedstawiono konstrukcję elektrycznego układu napędowego, jaka została opracowana w Akademii Morskiej w Gdyni, który może być zastosowany na pokładzie jednostki rekreacyjnej lub komercyjnej do przewozu pasażerów lub towarów, na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. W publikacji omówiono autorskie rozwiązania technologiczne, które zostały zrealizowane na pokładzie ośmioosobowej łodzi rekreacyjnej. Przedstawiono konstrukcję poszczególnych elementów wchodzących w skład elektrycznego układu napędowego łodzi, a także uwarunkowania środowiskowe związane z eksploatacją takiej jednostki. Zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego zrealizowane na wodach Zatoki Gdańskiej oraz omówiono koszty związane z eksploatacją łodzi z napędem elektrycznym.
EN
Modern coastal and inland waterway transport in Poland is conducted mostly in recreational and tourist purpose. Many of reservoirs had special “silence zones” put in place, effectively excluding the operation of vessels powered by internal combustion engines. Designing and implementing an electric powertrain for vessels could result in growth in tourism, without damaging the environment at the same time. The article presents the design of such electric powertrain, which was developed in the Gdynia Maritime University. It can be used in a personal or commercial vessel, either passenger and cargo type, in inland or coastal waters. The paper discusses a proprietary solution which was implemented on board of 8-passenger recreational boat. The construction of each boat powertrain element is presented, as well as environmental conditions related to such vessel’s operation. Contained, are the results of utilization tests run on the Gdańsk Bay waters, and discussion of operational costs of an electric powered boat.
PL
W artykule zaprezentowano założenia, na podstawie których w Akademii Morskiej w Gdyni opracowano i zrealizowano konstrukcję elektrycznego układu napędowego dla gokartów komercyjnych. W pracy zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego zaimplementowanego w gokartach na torze wyścigowym PGE ARENA w Gdańsku. Przedstawiono poszczególne elementy wchodzące w skład elektrycznego układu napędowego gokarta. Omówiono zagadnienia dotyczące warunków eksploatacji elektrycznych układów napędowych w gokartach oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i eksploatacją pojazdów tego typu. W końcowej części pracy zamieszczono wyniki badań weryfikacyjnych związanych z osiąganymi parametrami eksploatacyjnymi przez elektryczny układ napędowy, takimi jak moc układu napędowego, prędkość maksymalna, zużycie energii.
EN
The article describes the design assumptions, basing on which the team from Gdynia Maritime University has developed and successfully prototyped a design for an electric powertrain for commercial go-carts. The paper presents the operational testing results of and electric powertrain implemented in go-carts run in the PGE ARENA, Gdańsk, go-cart racing circuit. Described are the elements comprising the electric go-cart’s powertrain. The factors concerning the operating conditions of electric go-carts powertrains as well as safety and operation concerns are discussed. The summary contains the results of verification tests of electric powertrain, regarding the maximum power, top speed and energy consumption.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.