Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona powierzchniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
PL
Tematem artykułu jest ochrona powierzchniowa powłoki żelbetowej i słupów podbudowy nowo wybudowanej chłodni kominowej o wysokości h = 185 m, zaprojektowanej do odprowadzania spalin. System ochrony powierzchniowej elementów konstrukcji chłodni zaprojektowano z uwzględnieniem oddziaływań środowiska i przewidywanych warunków eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań kontrolnych podłoża i powłok ochronnych chłodni wraz z ich oceną, prowadzonych w całym okresie realizacji prac wykonawczych.
EN
The paper deals with the surface protection of the shell and columns of a new cooling tower h = 185 m designed for discharging flue gases. The surface coating system has been designed taking account of actions and operational conditions of the cooling tower. In the paper test results of the concrete substrate and protective coatings of the cooling tower are presented. These tests were conducted during the performed coating works.
PL
W artykule przedstawiono technologię naprawy przeszło 400 słupów podbudowy kilku chłodni kominowych w jednej z polskich elektrowni w latach 2004 – 2013. Następnie dokonano oceny jakości wykonanych robót i trwałości cienkowarstwowych powłok ochronnych zastosowanych do naprawionych słupów.
EN
In the paper the repair of more than 400 natural draught cooling towers columns in one of the Polish power stations in years 2004 – 2013 is presented. The estimation of the quality control during the execution and assessment of the surface protection coating of the repaired columns are described.
4
Content available remote Zabezpieczanie konstrukcji budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska
PL
Artykuł dotyczy ochrony konstrukcji betonowych przed działaniem czynników niszczących występujących w warunkach użytkowania. Omówiono wymagania odnośnie do wyrobów i systemów przeznaczonych do powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych i żelbetowych, wyspecyfikowane w normie PN-EN 1504-2 oraz w dokumentach opracowanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i in situ wykonane w celu oceny trwałości systemu powłokowego stanowiącego zabezpieczenie chłodni kominowych.
EN
The paper relates to the protection of concrete structures against destructive factors occurring in the conditions of use. Discusses requirements for products and systems for surface protection of concrete and reinforced concrete, specified in PN-EN 1504-2 and in the documents developed at the Building Research Institute ITB. The results of laboratory and in situ tests to assess the durability of the coating system on cooling towers were presented.
5
Content available remote Posadzki żywiczne w parkingach
PL
Posadzki żywiczne są istotnym elementem służącym zapewnieniu trwałości różnego rodzaju konstrukcji parkingowych. Wykonywanie płyt betonowych wiąże się z przepisami dotyczącymi żelbetu, natomiast posadzki przemysłowe nie są głównym tematem żadnej normy. W artykule omówiono wymagania dotyczące systemów ochrony powierzchniowej wg PN-EN 1504-2 oraz wytycznych DAfStb-Guideline. Przeanalizowano zagadnienie doboru posadzek jako elementu strategii zarządzania konstrukcją zgodną z PN-EN 1504-9.
EN
Polymer industrial floors are an essential element of the structure to ensuring the durability of different types of parking lots. Concrete slabs are designed taking into account standards relating to reinforced concrete, industrial floors but are not the main topic of any standard. The article discusses the requirements for surface protection systems according to PN-EN 1504-2 and the DafStb-Guideline. The issue of selection of floors as an element of construction management strategies in accordance with PN-EN 1504-9 was discussed.
6
Content available remote Pielęgnacja betonu zimą
PL
W artykule podano zalecenia i wymagania dotyczące ochrony strukturalnej i powierzchniowej betonu w strunobetonowych i żelbetowych żerdziach stosowanych do wykonywania konstrukcji wsporczych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych i w słupach oświetleniowych.
EN
In the paper the recommendations and requirements concerning the structural and surface protection of concrete in prestressed pre-tensioned and reinforced concrete poles for executing supporting structures of overhead power engineering lines and lighting columns are given. On the basis of the analysis of literature, standards and many years of experience of applying such structures the conclusions and recommendations were defined. They concern designing and executing of power engineering and lighting columns for 30 and 50 years of exploitation period without maintenance and surface protections of concrete.
PL
Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażeniem środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie sie materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.
9
Content available remote Naprawy i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504
PL
Nowe przepisy dotyczące ochrony powierzchniowej betonu wynikają z dostosowania ich do norm europejskich. Zmiany objęły między innymi klasyfikację agresywnych chemicznie środowisk oraz szkodliwych oddziaływań na beton, definicje i określenia, wymagania techniczne oraz zasady i metody ochrony. W artykule przedstawiono ważniejsze aspekty nowego podejścia do wybranych zagadnień ochrony powierzchniowej betonu.
EN
New requirements in the field of surface protection of concrete result from adaptation of Polish regulations to European Union standards. Among others the changes include: corrosive mediums classification and their infuence on concrete, definitions and terms, technical requirements as well as the rules and methods of concrete protection. Paper presents the main aspects of new approach for chosen problems of concrete surface protection.
11
Content available remote Naprawa konstrukcji żelbetowych - iniekcja i reprofilacja
PL
Konstrukcja żelbetowa powinna zapewnić właściwości użytkowe w okresie eksploatacji przy minimalnych kosztach jej utrzymania. Oznacza to, że już na etapie projektowania należy zaplanować ewentualne środki ochrony: ochronę konstrukcjyjną (odpowiednie ukształtowanie konstrukcji, zmniejszające oddziaływanie środowiska), materiałowo-strukturalną (dobór składu i struktury materiałów zwiększjących odporność na wpływ środowiska) lub powierzchniową (ograniczenie lub odcęcie dostępu agresywnego środowiska do konstrukcji).
PL
Scharakteryzowano wyroby najczęściej stosowane do ochrony powierzchniowej betonu. Z wyrobów tych wykonuje się zabezpieczenia w postaci wypraw i powłok. Zabezpieczenia te ograniczają lub odcinają dostęp agresywnych substancji chemicznych w głąb betonu. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych wyrobów i zabezpieczeń z nich uzyskiwanych stawiane im są różne wymagania techniczne. Różne są także ich zakresy stosowania.
EN
The most commonly used products for concrete surface protection have been specified. These products are used for the production of protective materials such as coatings and mortars. They can limit and even block off access of aggressive chemical substances into concrete. The products have to fulfill requirements which are based on their physical, chemical and protective properties. They also have a wide range of applications.
15
Content available remote Metody i środki ochrony betonu
PL
Degradacja powłok stosowanych do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych jest wynikiem fizycznych i chemicznych procesów zachodzących w nich w skutek działania różnych czynników występujących w warunkach użytkowania. Znalezienie zależności opisujących zachodzące procesy degradacji i ich wpływ na właściwości ochronne powłok wymaga określenia czynników niszczących występujących w warunkach użytkowania, a następnie doświadczalnego potwierdzenia ich destrukcyjnego wpływu na powłoki. Właściwości, które najszybciej ulegają zmianie pod wpływem czynników niszczących, to wskaźniki degradacji. O tym, które z właściwości powłok będą wskaźnikami degradacji w konkretnych warunkach użytkowania, decyduje skład chemiczny i budowa (struktura) powłok oraz rodzaj czynników niszczących. W Zakładzie Trwałości i Ochrony Budowli ITB podjęto badania degradacji powłok na skutek działania najczęściej występujących czynników niszczących oraz doboru wskaźników degradacji.
EN
In the paper coatings used for protection of the reinforced concrete structures, which degrade during exploitation, are introduced. Investigation of coatings degradation, as an effect of such factors as: heat, humidity, solar radiation and sulphur dioxide, is described. As a result, the experimentally chosen degradation indicators of protective coatings are introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.