Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształcenie logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rynek edukacyjny w Polsce w zakresie kształcenia logistycznego jest rynkiem dojrzałym. Obejmuje kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych, wyższych uczelniach oraz w ośrodkach szkoleniowych. W 2015 roku uczestniczyło w nim 115 szkół wyższych, 510 szkół ponadgimnazjalnych i 77 policealnych oraz 141 ośrodków szkoleniowych. Nadzór nad kształceniem logistycznym jest rozdzielony pomiędzy dwa ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej (szkoły ponadgimnazjalne i policealne) oraz ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (studia I i II stopnia, studia podyplomowe). Różnorodność form kształcenia i sposobów potwierdzania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych komplikuje rozpoznawanie w procesach rekrutacyjnych rzeczywistych kompetencji zawodowych absolwentów. Edukacja logistyczna w kolejnych latach będzie podlegała zmianom. Programy kształcenia będą musiały uwzględniać zmiany w procesach logistycznych i łańcuchach dostaw dokonujące się pod wpływem rozwoju technologii informatycznych, które wywierają silny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Postępujący niż demograficzny zmusi część szkół do rezygnacji z kształcenia logistycznego. Dotyczy to w pierwszej kolejności szkół policealnych oraz w mniejszym stopniu ponadgimnazjalnych, a na poziomie wyższym głównie tych szkół niepublicznych, które nie zdołają zapewnić wymaganej jakości kształcenia
EN
In terms of education related to logistics, the Polish education market is very mature. It includes education in upper-secondary schools, universities and education centres. In 2015, among the market participants there were 115 institutions of higher education, 510 upper secondary schools, 77 post-secondary schools and 141 education centres. Logistic education is supervised by two ministries: the Ministry of National Education (upper secondary and post-secondary schools) and the Ministry of Science and Higher Education (BA and MA studies, postgraduate studies). The variety of forms of education and methods of acknowledging education and professional qualifications impede the recognition of actual vocational competences of graduates taking part in recruitment processes. In the years to come, logistic education will change. Curricula will have to take into account the changes in logistics processes and supply chains, which occur under the influence of IT technologies, which have a strong impact on the business of companies. Progressing demographic decline will force certain schools to give up logistic education. It refers, first of all, to post-secondary schools and, to a lesser degree, upper secondary schools, and, among institutions of higher education, mainly the non-public schools which fail to ensure required quality of education.
PL
W artykule skupiono się na przedstawieniu procesów kształcenia logistycznego, a także ich prawnych oraz społecznych uwarunkowań. Ukazano konsekwencje dla edukacji logistycznej, jakie niosą ze sobą postanowienia Unii Europejskiej oraz wynikająca z nich nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Zaprezentowano wymagania, jakie wobec procesu kształcenia logistycznego oraz kompetencji absolwentów logistyki mają przedsiębiorcy regionu łódzkiego.
EN
This paper presents the processes of logistic education, as well as their legal and social circumstances. The consequences for logistic education, which comes from European Union requirements and polish law was shown. Needs and expectations of entrepreneurs from Lodz Region, according to the process of logistic education and logistics’ graduates competences were described.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14454--14460, CD 6
PL
Celem artykułu jest prezentacja zagadnień należących do kanonu kształcenia logistycznego oraz dorobku dydaktycznego i naukowego UTH Radom w tym obszarze. Kierunek kształcenia Logistyka został w Polsce formalnie wprowadzony w 2005 roku, a dwa lata później opracowano standard kształcenia dla tego kierunku. W artykule omówiono strukturę i treści kształcenia objęte standardem, a także rozwój kształcenia logistycznego w UTH w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia logistyki w programy kształcenia inżynierów transportu. Ponadto zaprezentowano dorobek naukowy i popularyzatorski Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu w obszarze logistyki.
EN
The purpose of this article is to present both the issues belonging to the canon of logistics education, as well as the educational and scientific achievements of the UTH Radom in this area. Logistics training course was formally introduced in Poland in 2005, and two years later a standard of education for this field of study was developed. The article discusses the structure and content of education covered by this standard and presents the development of logistics education in UTH in Radom, particularly the inclusion of logistics in transport engineering education programs. Furthermore, scientific achievements and conference activities of the Faculty of Transport and Electrical Engineering UTH Radom in the area of logistics are described.
4
Content available remote Kształcenie logistyczne na Dolnym Śląsku w ofercie na rok szkolny 2006/2007
PL
Artykuł przedstawia przegląd logistyki w aglomeracji Wrocławia i na Dolnym Śląsku poruszając tematy: kształcenia w kierunku logistyka, transport i logistyka w pełnym zakresie edukacji: szkół średnich, wyższych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających i zawodowych. Jednym z elementów podejmowania decyzji i lokalizacji usług logistycznych jest dostępność wykwalifikowanych kadr z wykształceniem średnim i wyższym. Firmy świadczące usługi logistyczne lub pragnące poszerzyć swoją ofertę w tym kierunku, są zainteresowane rozwijaniem swoich kadr szczebla wyższego i personelu technicznego, poszukując w tym celu oferty dokształcania na studiach podyplomowych i kursach dokształcających i zawodowych. Na Dolnym Śląsku głównym ośrodkiem kształcenia jest Wrocław, głównie w zakresie szkolnictwa wyższego, ale analiza oferty edukacyjnej wskazuje, że winnych miastach regionu jest bogata oferta szkolnictwa średniego technicznego oraz kursów zawodowych.
EN
The situation of logistics of Wrocław city and Dolny Śląsk region in subject of education in logistics, transport and sedition at secondary, higher school, post diploma studies and vocational courses.
6
PL
Zadaniem programu Tempus jest kształcenie menedżerów zarządzania logistycznego na uczelniach ekonomicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.