Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanotubes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this research Ag2 Mn8 O16  nanocrysls/TiO2 nanotubes, photoelectrodes were successfully prepared through anodization and annihilation steps, followed by electrodeposition of MnO2  and Ag in a three electrodes cell. The obtained photoelectrodes were dried, then annealed for crystallization, the morphology and structure of the fabricated electrodes were characterized via scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The light absorption and harvesting properties were investigated through UV–visible diffuse refl ectance spectrum (DRS), photocatalytic performances were evaluated by degradation of 50 mL of Rhodamine B (5 mg L–1 ) under Xenon light irradiation for 2 h. Results illustrated that the fabricated photoelectrodes show remarkable photo-degradation properties of organic pollutants in aqueous mediums.
EN
As a non-steroidal anti-inflammatory drug, diclofenac, was commonly used as analgesic, antiarthritic and antirheumatic, and has frequently been detected in municipal wastewater treatment plants (MWTPs) effluents and demonstrated to be potentially environmental risk on human beings. In the present study, N, S co-doped TiO2 nano-crystallites decorated TiO2 nano-tube arrays (N, S-TiO2 NCs/TiO2 NTAs) photoelectrode was used to degrade diclofenac containing wastewater. In addition, the effects of some critical parameters including initial pH, external positive potential, sodium sulfate concentration and initial diclofenac concentration on the photoelectrocatalytic (PEC) degradation of diclofenac containing wastewater and dynamic characteristics were investigated systematically. Results showed that N, S-TiO2 NCs/TiO2 NTAs photoelectrode exhibited high PEC efficiency for the degradation of diclofenac, in which the PEC processes fitted well with the Langmuir–Hinshelwood (L–H) model. Furthermore, external additional anions such as Cl–, ClO– and NO3 – played an important role in inhibiting the degradation of diclofenac. Also, the N, S-TiO2 NCs/TiO2 NTAs photoelectrode possessed good stability for consecutive applications for degradation of diclofenac, which could potentially be utilized in wastewater treatment.
PL
Cel: Od czasu oswojenia ognia ludzkość boryka się z szeregiem niebezpieczeństw wynikających z niekontrolowanego procesu spalania. Na przestrzeni lat tworzono nowe zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz udoskonalano istniejące rozwiązania. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki nanotechnologii oraz korzyści, jakie płyną z zastosowania jej w inżynierii bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej. Wprowadzenie: Nanotechnologia jest młodą dziedziną nauki, która daje ogromne możliwości w modyfikowaniu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz pozwala na tworzenie nowych, nieosiągalnych dotąd struktur o niespotykanych wcześniej właściwościach. Dzięki temu istnieją realne perspektywy zastosowania jej w jednym z najistotniejszych aspektów ludzkiego życia, czyli w bezpieczeństwie pożarowym. W artykule omówiono modyfikacje właściwości konwencjonalnych materiałów nanostrukturami w celu zwiększenia ich odporności termicznej. Przedstawiono także potencjał zastosowania osiągnięć nanotechnologii w detekcji wczesnych oznak pożaru, tj. dymu i gazów pożarowych. W ostatniej części artykułu zaprezentowano nowoczesne środki gaśnicze na bazie nanokrystalitów i mikrokapsułek oraz omówiono korzyści, jakie płyną z ich zastosowania. Metodologia: Artykuł został podzielony na sekcje odpowiadające trzem aspektom ochrony przeciwpożarowej. Do głównych wyzwań ochrony przeciwpożarowej należą kolejno: • modyfikacja szeroko stosowanych polimerów, których właściwości pożarowe nadal nie gwarantują bezpieczeństwa podczas pożaru, w celu uodpornienia ich na działanie ognia oraz zmniejszenia stwarzanego przez nie zagrożenia (np. eliminację opadu kroplistego termoplastów) poprzez zastosowanie nanowypełniaczy, • skuteczna detekcja wczesnych oznak powstawania pożaru np. dymu, tlenku węgla i innych specyficznych dla spalania cząsteczek, • wydajna metoda gaszenia pożaru, która nie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu i nie niszczy obiektu i jego wyposażenia. • W artykule skupiono się na każdym z wymienionych powyżej aspektów i przedstawiono, jakie są możliwości zastosowania osiągnięć nanotechnologii w pożarnictwie. Wnioski: Wykazano, że czujki pożarowe na bazie nanomateriałów pozwalają na zwiększenie ich progu detekcji oraz żywotności. Jednocześnie duża wydajność w stosunku do masy pozwala zredukować koszty produkcji detektorów. Opisana w literaturze modyfikacja polimerów nanocząstkami pozwoliła na zmniejszenie zagrożenia, jakie niesie za sobą stosowanie tworzyw sztucznych. Wytwarzane kompozyty charakteryzują się zredukowaną ilością wydzielanego ciepła podczas spalania oraz lepszymi właściwościami reologicznymi w warunkach pożaru, dzięki czemu ich rozkład termiczny przebiega w kierunku zwęglania, co skutecznie redukuje niebezpieczeństwo tworzenia się palących kropli.
EN
Aim: Since the time humans learned how to use a fire, people had to cope with a number of dangers resulting from an uncontrolled combustion process. Over the years new fire protection techniques and improvements were developed. The purpose of this article is to familiarize readers with the topic of nanotechnology and highlight the benefits of this technique in relation to fire safety. Introduction: Nanotechnology is an innovative field of science which offers major opportunities in modifying the physicochemical properties of materials and allows for the creation of new structures with remarkable properties, not encountered previously. Such achievements will allow for the utilisation of new approaches in one of the most important and oldest aspects of human life – fire safety. This article examines the modification potential of conventional material properties with nanostructures in order to increase their resistance to fire. Furthermore, the article illustrates potential application of nanotechnology developments in the early detection of fires through symptoms, such as smoke and presence of fire gases. Finally, the article explores benefits of modern extinguishing agents based on nanocrystallites and microcapsules. Methodology: The article is divided into sections, which represent the three aspects of protection from fires. The main challenges for fire safety include: • modification of widely used thermoplastic polymers, where the properties still do not guarantee safety when exposed to high temperature and intense heat flux - use of nanofillers will improve the resistance to fire action and reduce associated risks (e.g. elimination of the melting behaviour of thermoplastics exposed to fire), • effective detection of early signs of fire, e.g. smoke, carbon monoxide and other combustion-specific molecules, • efficient method of fire dousing, which is less health and life threatening and non-destructive to property and equipment. The article provides a focus on each of these aspects and demonstrates nanotechnology application potential in firefighting. Conclusions: The article reveals that the use of nanomaterials in sensors can increase detection parameters and extend the life of detectors. Simultaneously, efficiency increases in respect of volume can reduce production costs. Modification of polymer nanoparticles, described in the literature, allows for the reduction of fire hazards attributed to use of plastics. New generation of polymer composites exhibit a reduced level of heat release during combustion and demonstrate improved rheological properties in fire conditions. Consequently, the thermal decomposition process leading towards carbonization effectively eliminates melting during combustion.
EN
The paper presents the theoretical basis of manufacturing and chosen applications of composite coatings with ceramic matrix containing nanomaterials as a solid lubricant (AHC+NL). From a theoretical point of view, in order to reduce the friction coefficient of sliding contacts, two materials are required, i.e. one with a high hardness and the other with low shear strength. In case of composite coatings AHC+NL the matrix is a very hard and wear resistant anodic oxide coating (AHC) whereas the solid lubricant used is the nanomaterial (NL) featuring a low shear strength such as glassy carbon nanotubes (GC). Friction coefficient of cast iron GJL-350 sliding against the coating itself is much higher (0.18-0.22) than when it slides against a composite coating (0.08-0.14). It is possible to reduce the friction due to the presence of carbon nanotubes, or metal nanowires.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu sieciowania kompozycji epoksydowych z różną zawartością nanorurek i grafenu. Proces ten obserwowano śledząc zmiany ciepła właściwego za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz lepkości (reometr naprężeniowy ARES). Proces sieciowania kompozycji epoksydowych obserwowany metodą DSC przebiega podobnie jak kompozycji bez nanododatków, natomiast dla krzywych reologicznych zauważa się odmienny przebieg zależności lepkości od temperatury w zakresie od 325 do 425K. Opisane sposoby śledzenia procesu sieciowania można wykorzystać do określenia stopnia przereagowania, a następnie obliczenia energii aktywacji. Dane obliczone z krzywych reologicznych opisują właściwy proces sieciowania.
EN
The results of curing process of epoxy composition with different carbon nanofillers: nanotubes and graphene have been presented. Using differential scanning calorimetry and stress rheometry ARES (viscosity changes) allowed to determine activation energy. The crosslinking process of epoxy resin composition containing mixture of carbon nanofillers: nanotubes and graphene observed by DSC is similar to curing process of composition without nanoparticles. For rheological curves is noted different phenomena: in the range 325 to 425K is observed for filled composition increase of composition viscosity. Described methods for tracking of crosslinking process can be used to calculate reaction rate and determination of activation energy, data calculated from the rheological curves describe of proper crosslinking process.
8
Content available remote Obecne i perspektywiczne zastosowania nanorurek węglowych
PL
Przedstawiono szerokie spektrum możliwości aplikacyjnych nanorurek węglowych i przytoczono przykładowe ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki (elektronika, optyka, magazynowanie energii, kompozyty na osnowie polimerowej, tekstylia, adsorpcja, kataliza, chemia, biomedycyna).
EN
A review, with 183 refs., of nanotube uses in electronics, optics, energy storage, polymer-matrix composites, textiles, adsorption, catalysis, anal., chem. and biomedicine.
9
Content available remote Synthesis of polyaniline nanotubes through UV light catalytic method
EN
In this study, nitrocellulose (NC) fiber blanket prepared by electrostatic spinning method has been used as a template, and copper nitrate (Cu(NO3)2)) as an oxidant to synthesise polyaniline nanotubes doped with heteropolyacid (H4)SiW12)O40), SiW12) using UV light catalytic method. Infrared spectroscopy (IR), X-ray powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) technologies were applied to characterize the prepared samples of polyaniline nanotubes. The results show that the external diameter of the tube is about 200 nm, and the internal diameter about 170 nm. We also give a reasonable speculation and explanation about the formation mechanism of the nanotubes.
EN
The influence of a carbon nanomaterials (CNM) obtained in a high-voltage discharge plasma on the endurance of elastomer compositions has been investigated. Complex tests of elastomeric compositions with highly dispersed carbon additives allowed us to confirm the model of nonlinear elastic deformation of macromolecules and adhesion between the elastomer and the nanoparticles. The results of these investigations agree with those obtained in determining the Mooney viscosity and relaxation, the parameters of the vulcanization kinetics of rubber mix, conventional tensile strength, relative breaking elongation of highly filled rubbers based on nitrile rubbers. To verify the assumed mechanism underlying the action of a carbon nanomaterial on elastomer compositions, the parameters of their vulcanizing network have been determined using the method of equilibrium swelling.
PL
Badano wpływ nanomateriału węglowego uzyskanego w plazmie z wyładowań wysokiego napięcia na trwałość kompozycji elastomerowych. Kompleksowe testy kompozytów elastomerowych zawierających dodatki węgla o dużym stopniu zdyspergowania pozwoliły na potwierdzenie modelu nieliniowego odkształcenia sprężystego makrocząsteczek oraz adhezji między między elastomerem i nanocząstkami. Wyniki tych badań zgadzają się z uzyskanymi wynikami badania lepkości Mooneya oraz relaksacji, parametrami kinetyki wulkanizacji mieszanki kauczukowej, konwencjonalnej, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu wysoko napełnionych wulkanizatów opartych na kauczukach butadienowo-nitrylowych. W celu sprawdzenia założonego mechanizmu leżącego u podstaw działania nanomateriału węglowego w kompozycjach elastomerowych, parametry ich sieci wulkanizacyjnych zostały określone metodą spęcznienia równowagowego.
EN
The paper presents properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT) containing various mixtures of dispersion. Acrylates of different particle size and viscosity were used to produce composites. The mechanical strength of composites was determined by three-point bending tests. The roughness parameter of composites was determined with a profilometer and compared with the roughness parameter determined via atomic force microscopy (AFM). Also X-ray studies (phase composition analysis, crystallite sizes determination) were carried out on these composites. Measurements of the surface topography using the Tapping Mode method were performed, acquiring the data on the height and on the phase imaging. The change of intensity, crystallite size and half-value width of main reflections originating from carbon within the composites have been determined using the X-ray analysis. The density of each obtained composite was determined as well as the resistivity at room temperature. The density of composites is quite satisfactory and ranges from 0.27 to 0.35 g/cm3. Different composites vary not only in strength but also in density. Different properties were achieved by the use of various dispersions. Carbon nanotubes constituting the reinforcement for a polymer composite improve the mechanical properties and conductivity composite.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi zawierających różne dyspersje akrylanowe. Do wytworzenia kompozytów zastosowano akrylany o różnych rozmiarach cząstek i lepkości. Wytrzymałość mechaniczną określono za pomocą próby trójpunktowego zginania. Chropowatość została wyznaczona za pomocą profilometru i porównana z chropowatością wyznaczoną za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM). Na kompozytach przeprowadzono również badania rentgenowskie (analiza fazowa, wielkość krystalitów). Pomiary topografii powierzchni przeprowadzono za pomocą metody Tapping Mode, zbierając dane z wysokości i obrazowania fazowego. Zmiana intensywności, wielkość krystalitów oraz szerokość połówkowa głównego refleksu pochodzącego od węgla została wyznaczona za pomocą analizy rentgenowskiej. W pracy określono również gęstość oraz rezystywność każdego z kompozytów. Gęstość kompozytów jest zadawalająca, gdyż waha się w granicach od 0.27 od 0.35 g/cm3. Kompozyty różnią się zarówno gęstością jak i wytrzymałością a różnice wynikają z zastosowania różnych dyspersji akrylanowej. Nanorurki węglowe dodane do kompozytów poprawiają ich własności wytrzymałościowe oraz przewodność.
EN
Currently we can observe a worldwide trend to find new materials with extraordinary properties. In particular these researches are aimed to find a method to improve electrical conductivity, mechanical properties, corrosion resistance and rheological behavior of known materials. This effect can be achieved by a synthesis of modern carbon materials with metals. In this paper authors presented research results of synthesis process for Cu-graphene and Cu-CNT’s composites obtained by the mechanical synthesis in cold drawing process. The article presents also the results of electrical conductivity measurements and structural analysis of carbon particles presence in copper matrix. The research has shown that obtained composites have electrical conductivity lower than used copper base material. Additionally, the structural analysis has shown that after the drawing process carbon materials particles are mechanically pressed into Cu in the matrix, and these particles do not participate in the current flow, creating an actual barrier for electrons transport.
PL
Aktualnie na świecie poszukuje się nowych materiałów o własnościach dotychczas nieosiągalnych. Poszukiwania te głównie ukierunkowane są na podwyższenie przewodności elektrycznej, własności wytrzymałościowych, odporności korozyjnej, reologicznej itd. Efekt ten może być osiągnięty przez łączenie nowoczesnych nanomateriałów węglowych z metalami. W artykule przedstawiono wyniki badań syntezy miedzi z grafenem i nanorurkami metodą syntezy mechanicznej w procesie ciągnienia uzyskanych materiałów gradientowych Cu-grafen oraz Cu-CNT’s. W artykule zamieszczone zostały wyniki badań przewodności elektrycznej właściwej oraz wyniki analiz strukturalnych obecności cząstek materiałów węglowych w osnowie miedzianej. Przeprowadzone badania wykazały, że uzyskane kompozyty posiadają obniżoną przewodność elektryczną w stosunku do osnowy miedzianej. Ponadto badania strukturalne wykazały, że w osnowie po procesie ciągnienia występują wprasowane w Cu cząstki materiałów węglowych, które nie biorą udziału w przewodzeniu prądu stanowiąc barierę w transporcie elektronów.
PL
Nanorurki TiO2 mają szereg zastosowań praktycznych głównie w procesach katalitycznych i fotokatalitycznych. Są one chętniej stosowane od typowych materiałów w postaci proszków ze względu na znacznie większe rozwinięcie powierzchni. Wpływ dodatku nanorurek TiO2 na aktywność fotokatalityczną powłok, otrzymanych z zolu zawierającego ditlenek tytanu, oraz na ich właściwości optyczne jest nadal słabo zbadany. W pracy opisano procedurę syntezy zolu TiO2 techniką zol–żel z dodatkiem nanorurek oraz otrzymywania cienkich powłok na powierzchni szkła techniką zanurzeniowo–wynurzeniową. Scharakteryzowano strukturę powłok, właściwości optyczne oraz wyznaczono aktywność fotokatalityczną i kąty zwilżania.
EN
Titanium dioxide nanotubes have a number of practical applications, especially in the catalytic and photocatalytic processes. They are used more often than typical powder materials, because of a much larger degree of surface development. Effects of TiO2 nanotubes on the photocatalytic activity of coatings obtained from a titanium dioxide sol and their optical properties are still poorly investigated. This paper describes a synthesis procedure of the sol containing titanium dioxide nanotubes and preparation of thin films on the glass surface by the dip-coating sol–gel technique. The structure, optical properties, photocatalytic activity, and wetting contact angles of the coatings were characterized.
EN
Let G = (V,E) be a simple connected graph. The sets of vertices and edges of G are denoted by V = V(G) and E = E(G), respectively. There exist many topological indices and connectivity indices in graph theory. The First and Second Zagreb indices were first introduced by Gutman and Trinajstić in 1972. It is reported that these indices are useful in the study of anti-inflammatory activities of certain chemical instances, and in elsewhere. In this paper, we focus on the structure of ”G=VC5C7 [p,q]” and ”H = HC5C7[p,q]” nanotubes and counting First Zagreb index Zg1(G)= ∑v∈V(G)d2v and Second Zagreb index Zg2(G)= ∑e=uv∈E(G)(dux dv) of G and H, as well as First Zagreb polynomial Zg1(G,x )= ∑e=uv∈E(G)xdu+dv and Second Zagreb polynomial Zg2(G,x) =∑e=uv∈E(G)xduxdv.
PL
W dobie ogromnego rozwoju przemysłu i gospodarki oraz katastroficznego widma wyczerpania się surowców kopalnych jako źródeł energii, istotne jest znalezienie alternatywnych źródeł pozyskiwania oraz magazynowania energii. Nanorurki węglowe, grafeny i fulereny stały się najbardziej obiecującymi materiałami XXI w. Ponadto, przewodzące materiały polimerowe mogą być wykorzystane do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Modelowanie molekularne pozwala na dokładne przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych związków chemicznych i materiałów o potencjalnym zastosowaniu w nowoczesnej energetyce (m.in. karbazoli, nanorurek węglowych, grafenów i fulerenów). W pracy przedstawiono zastosowanie modelowania molekularnego do przewidywania parametrów strukturalnych spektroskopowych.
EN
In the times of worldwide energetic crisis and catastrophic threat of depletion of fossil resources as energy source, it is important to find new alternative energy sources and methods for energy storage. Carbon nanotubes, graphenes and fullerenes have become most promising materials of 21st century. Moreover, conductive polymer materials might be use for conversion of solar energy to electricity. Molecular modelling allows to precisely predict physical and chemical properties of chemical compounds and materials that might be potentially applied in modern power industry (i.a. carbazoles, carbon nanotubes, graphenes and fullerenes). The article presents examples of molecular modelling application for prediction of spectroscopic parameters.
EN
Multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) possess unique properties rendering them a potentially useful biomaterial for neurobiological applications such as providing nanoscale contact-guidance cues for directing axon growth within peripheral nerve repair scaffolds. The in vitro biocompatibility of MWCNTs with postnatal mouse spinal sensory neurons was assessed for this application. Cell culture medium conditioned with MWCNTs was not significantly toxic to dissociated cultures of postnatal mouse dorsal root ganglia (DRG) neurons. However, exposure of DRG neurons to MWCNTs dispersed in culture medium resulted in a time- and dose-dependent reduction in neuronal viability. At 250 μgmL−1, dispersed MWCNTs caused significant euronal death and unusual neurite morphologies illustrated by immunofluorescent labelling of the cytoskeletal protein beta (III) tubulin, however, at a dose of 5 μgmL−1 MWCNTs were nontoxic over a 14-day period. DRG neurons grown on fabricated MWCNT substrates produced neurite outgrowths with abnormal morphologies that were significantly inferior in length to neurons grown on the control substrate laminin. This evidence demonstrates that to be utilized as a biomaterial in tissue scaffolds for nerve repair, MWCNTs will require robust surface modification to enhance biocompatibility and growth promoting properties.
EN
Striving to improve the overall efficiency of combustion engines under real operating conditions of vehicles is effectively implemented by downsizing and turbo-charging. Engine turbo-charging leads to an increase in mechanical loads, in the piston-cylinder group in particular. In order to take full advantage of the opportunity to improve the efficiency of the engines built according to the concept of downsizing, it is appropriate to optimize the piston-cylinder cooperation, especially in terms of friction losses. This paper examines the possibility of replacing conventional layers covering the bearing surface of the piston with layers formed by nanomaterials. The obtained images of layers of carbon nanotubes (CNTs) on the surface of experimental pistons are presented by means of a scanning electron microscope (SEM). The pistons were embedded in an engine and tested for friction losses.
PL
Dążenie do poprawy sprawności ogólnej silników spalinowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdów jest skutecznie realizowane przez downsizing i doładowanie silników. Doładowanie silników prowadzi do wzrostu obciążeń mechanicznych, szczególnie w grupie tłokowo-cylindrowej. Dla pełnego wykorzystania możliwości poprawy sprawności silników zbudowanych według koncepcji downsizingu celowa jest optymalizacja współpracy tłoka z cylindrem, szczególnie w aspekcie strat tarcia. W artykule przeanalizowano możliwość zastąpienia konwencjonalnych warstw pokrywających powierzchnię nośną tłoka przez warstwy utworzone z nanomateriałów. Przedstawiono uzyskane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego zdjęcia warstw nanorurek węglowych na powierzchni eksperymentalnych tłoków. Tłoki te zostały zamontowane w silniku i poddane badaniom strat tarcia, wyniki badań przedstawiono i omówiono w artykule.
EN
Ti6Al4V, if used as an implant material is becoming replaced by other titanium based medical alloys due to the toxicity of vanadium. Anodic modification carried out to obtain nanoporous structures on this two-phase material leads to the formation of oxides only over а phase, vanadium rich ß phase oxide being etched [1,2] due to the high solubility of V-oxides. However, vanadium oxides having excellent conductive [3,4] and catalytic [5] properties, with ability to bind proteins [6] and similar to phosphates in the metabolic affinity to insulin mimics [7]. Such properties are prospective for using anodised nanotubular layer of the Ti6Al4V as a biosensor platform. Anodizing the Ti6Al4V alloy in phosphoric acid with fluoride ions gives nanotubes presented in Fig.1a, whereas using 99.0% ethylene glycol with 0.6% fluorides leads to formation of uniform 50nm diameter nanotubes on both phases Fig. 1b. To next experiments for thermal modification and electrochemical examination the most appropriate surface was obtained during anodization in 99% ethylene glycol with 0.6% of NH4F in 20V during 20min. Thermal modification was carried in 600PC in three atmospheres (air, argon and nitrogen), only modification in nitrogen does not affect on the nanotubes morphology, in other cases shape and nanotubular character of oxide layer changes to nonregular oxide structures. Corrosion potential, cyclic voltametry and EIS studies carried in PBS solution for each of thermally modified oxide surface confirmed unique electric properties of obtained layers. Obtained novel coating with nanotubular TiO2, Al2O3, and VOX and their conductive, biological and catalytic properties may be a bioactive and cell growth stimulating layer, a platform for high sensitive sensors, or nanodimensional electrode material.
20
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the representative examples for the own scientific research in the area of the forming of the structure and properties of engineering materials including biomaterials, their properties testing and microstructure characterisation and modelling, simulation and prediction of the properties and structure of these materials after selected materials processing technologies. Design/methodology/approach: The main areas of the scientific interests reported in this paper on the basis of the own original research include forming of structure and properties of engineering materials including biomaterials using advanced synthesis and materials processing technologies and nanotechnologies, engineering materials including biomaterials properties testing and microstructure characterisation using very advanced contemporary research methodologies including electron microscopy, modelling, simulation and prediction of properties and structure of engineering materials including biomaterials using advanced methods of computational materials science including artificial intelligence methods. Findings: A general character of the paper concerning many aspects of material science research enabled a detailed description of research methodology and details concerning research results. Detailed information is included in many detailed cited works. Practical implications: Presented research results can be used in practice. Originality/value: The paper presents numerous research results which Has been made during last years generalising the achievements of the research team directed by the author.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.