Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyładowanie jarzeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Modeling glow discharge at atmospheric pressure in argon
EN
This paper presents the characteristics of radio frequency atmospheric pressure discharge in argon based on numerical modeling. A fluid model with one-dimensional based on the first three moments of Boltzmann equation, coupled with Poisson’s equations used in this work. The discharge usually consists of several locally filaments. The Radio-Frequency generator with an appropriate width and period, it was found possible to control the filament to glow transition in order to obtain diffused and stable plasma. The model allows us to obtain the axial distributions parameters of the discharge at different times of Radio-Frequency cycle (RF). The principal parameters are the electronic density, ionic density, electric potential, electric field and electronic temperature.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wyładowań atmosferycznych o częstotliwościach radiowych w argonie na podstawie modelowania numerycznego. Model płynny z jednowymiarowym na podstawie pierwszych trzech momentów równania Boltzmanna, w połączeniu z równaniami Poissona użytymi w tej pracy. Wyładowanie zwykle składa się z kilku lokalnych włókien. Stosując generator częstotliwości radiowej o odpowiedniej szerokości i okresie, okazało się możliwe kontrolowanie żarzenia do przejścia poświatowego w celu uzyskania rozproszonej i stabilnej plazmy. Model pozwala nam uzyskać parametry rozkładu osiowego wyładowania w różnych okresach cyklu częstotliwości radiowych (RF).
2
Content available remote Development of glow discharge devices for steel and cast iron nitrification
EN
The modern and advanced technique for nitriding of steel is utility of glow discharge. Due to relatively long time required for the process, evolution of vacuum chamber furnaces and specialized DC and impulse power sources were major factors required for implementation and popularization of this technology. In the paper most popular and advanced types of glow discharge furnaces equipped with power electronic sources were presented. Special attention was put on the solutions characterized by high efficiency and protection against electric arc.
PL
Jedną z nowszych technologii, a zarazem i dostosowywania urządzeń do jej realizacji, jest technika azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego. Ze względu na długie czasy realizacji tej technologii szczególnemu rozwojowi podlegały piece budowane w oparciu o komory próżnioszczelne oraz układy zasilające od stałoprądowych do impulsowych. W artykule przedstawiono kolejne próby zestawiania pieców jarzeniowych z zasilaczami energoelektronicznymi dającymi coraz efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej i ochronę wsadu przed łukiem przy zachowaniu jakościowych zalet azotowania stali.
3
Content available remote Rozwój urządzeń do azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego
PL
Jedną z nowszych technologii, a zarazem i dostosowywania urządzeń do jej realizacji, jest technika azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego. Ze względu na długie czasy realizacji tej technologii szczególnemu rozwojowi podlegały piece budowane w oparciu o komory próżnioszczelne oraz układy zasilające od stałoprądowych do impulsowych. W artykule przedstawiono kolejne próby zestawiania pieców jarzeniowych z zasilaczami energoelektronicznymi dającymi coraz efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej i ochronę wsadu przed łukiem przy zachowaniu jakościowych zalet azotowania stali.
EN
The modern and advanced technique for nitriding of steel is utility of glow discharge. Due to relatively long time required for the process, evolution of vacuum chamber furnaces and specialized DC and impulse power sources were major factors required for implementation and popularization of this technology. In the paper most popular and advanced types of glow discharge furnaces equipped with power electronic sources were presented. Special attention was put on the solutions characterized by high efficiency and protection against electric arc.
4
Content available remote Influence of plasma glow discharge on nitriding process of technical titanium
EN
Purpose: This article compares selected properties of surface layers produced by plasma nitriding. Additionally, the temperature at the onset of the production of surface layers with uniform characteristics over the entire sample surface was determined. Design/methodology/approach: The selected properties of the surface layers were compared using the following test methods: microhardness measurement by the Knoop method, GDEOS profile analysis, XRD analysis, topography analysis. Findings: It was found that nitriding in plasma glow discharge at 700°C results in obtaining homogeneous surface layers over the entire surface of the sample Research limitations/implications: The ion nitride processes did not allow a complete reduction in the oxygen content. Practical implications: The adopted plasma nitriding parameters will allow homogeneous properties of the surface layers over the entire surface of the sample to be obtained. Originality/value: The effect of plasma glow discharge on the properties of surface layers was determined.
PL
Opracowano warunki wytwarzania warstw diamentopodobnych na stopie niklu IN 718 z zastosowaniem aparatury PACVD. Prowadzono procesy w temperaturze 550°C i 600°C przez 6 godzin. Jako gazów reakcyjnych użyto metanu i wodoru. Proporcja metanu do wodoru wynosiła 1 do 200. Wykonano analizy składu fazowego powłok, badania twardości oraz przyczepności. Otrzymane powłoki diamentopodobne mają dobrą przyczepność do podłoża oraz dużą twardość (ok. 1500 HV).
EN
The aim of the study was development of the conditions for manufacturing diamond-like carbon (DLC) coatings on the IN 718 nickel based alloy using the PACVD method. The CVD processes were carried out at the temperature of 550 and 600°C during 6 hours. Methane and hydrogen in the proportion of 1:200 were used as the reaction gases. The phase composition, hardness and adhesion of the coatings were examined. The hardness of the DLC coatings was found to be about 1500 HV and they showed good adhesion to the substrate.
EN
This paper presents the development of a three dimensional second order fluid model, used to properly describe a DC glow discharge, maintained by secondary emission at cathode, at low pressure, by using Cartesian geometry. The transport description of the charged species uses the corresponding first three moments of Boltzmann equation, coupled in a self-consistent way with Poisson equation. Some assumptions are required in order to simplify the numerical procedure. Thus, all transport equations are treated in the same manner, using classical drift-diffusion expression for fluxes. We used in this work, the Tchebychev distribution for the longitudinal positions, which gives dense grids near the electrodes in order to accurately resolve the sheaths and to speed up the computing time.
PL
W artykule zaprezentowano trójwymiarowy model opisujący DC wyładowanie jarzeniowe otrzymywane przez emisję katodowa przyt niskim ciśnieniu. Do opisu wykorzystano równanie Boltzmanna sprzężone z równaniami Poissona.
PL
Dokonano przeglądu literatury z zakresu stałoprądowego wyładowania jarzeniowego małej mocy generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z ciekłą katodą, które jest stosowane i badane od ostatnich kilkunastu lat. Poruszane zagadnienia związane są zarówno z naturą samego zjawiska, jak również wpływem różnych czynników zewnętrznych na morfologię widma emisyjnego tego wyładowania. Ponieważ wyładowanie może w przyszłości stanowić cenne źródło wzbudzenia stosowane w analitycznej spektrometrii atomowej, szczególny nacisk położono na omówienie jego charakterystyki analitycznej oraz zastosowanie w analizie pierwiastkowej różnego rodzaju próbek środowiskowych.
EN
A review, with 45 refs. of methods based on a direct current low-power glow discharge generated under atm. pressure in contact with a liquid cathode as a excitation source in the anal. at. spectrometry.
PL
Szeroko stosowane w przemyśle stale narzędziowe muszą spełnić takie wymagania, jak: wysoka twardość, odporność na zużycie przez tarcie, wytrzymałość zmęczeniowa oraz, w odniesieniu do obróbki elementów o dużej tolerancji wymiarowej, brak zmian wymiarowych i zachowanie wysokiej klasy chropowatości powierzchni. W tym celu stosuje się różne obróbki powierzchniowe, m.in. proces azotowania jarzenitowego. Wytwarzane warstwy azotowane typu strefa związków Fe 4 N o grubości 4÷6 µm lub mieszanina azotków (Fe 4 N + Fe 2-3 N) wraz z tzw. roztworową warstwą o grubości kilkuset mikrometrów zapewniają odporność na duże obciążenie dynamiczne, zwiększenie odporności na zużycie przez tarcie oraz odporności korozyjnej. Azotowanie jarzeniowe stali narzędziowych w temperaturze rzędu 420÷500°C umożliwia wytworzenie tylko tzw. strefy roztworowej. W artykule przedstawiono wyniki badań struktury i odporności na zużycie przez tarcie oraz odporności korozyjnej, naprężeń własnych w warstwach azotowanych wytwarzanych na potencjale katody i w obszarze plazmy oraz przykłady zastosowań.
EN
Tool steels, widely applied in industry, must fulfill such requirements as: high hardness, wear resistance, high fatigue strength and referring to processing of elements with high dimension tolerance and low roughness of surface. In order to achive these requirements numerous surface engineering methods are applied, among them the glow discharge nitriding process. The produced nitrided layers type outer zone consisting of compounds Fe 4 N of thickness 4÷6 µm or mixture of iron nitrides (Fe 4 N + Fe 2-3 N) together with so-called solution layer with thickness of few hundreds of micrometers increase resistance on large dynamic loads and corrosion and friction wear resistance. The glow discharge nitriding process of tool steels in temperature 420÷500°C has given possibilities of producing nitrided layers with only solution zone. The paper presents the results of investigations of structure, residual stresses and corrosion and wear resistance of such produced nitrided layers on cathode potential or in the plasma region and examples of their application in industry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju materiału stykowego anody i katody na efekt przejścia stałoprądowego łuku elektrycznego małej mocy w wyładowanie jarzeniowe. Ponadto przedstawiono wyniki analizy spektralnej powierzchni stykowych materiałów użytych do badań.
EN
The article features the test results of the impact of the anode and cathode contact material on the DC transition effect of low-power electric arc into glow discharge. Additionally, the results of the spectrum analysis of contact materials used for testing was carried out.
10
Content available remote Operation of a glow discharge chamber in a wide range of pressure
EN
Increasing pressure give more uniform diffusion layers to complex geometry charges, as well as unstable discharge and increased heat loss. In the paper, the energy relations between power source, and the chamber of technological processes are being carried out in an extended pressure range.
PL
Temperatura podłoża jest jednym z głównych parametrów obróbki powierzchniowej prowadzonej za pomocą plazmy wyładowania jarzeniowego. Dotyczy to zarówno procesów modyfikacji warstwy wierzchniej, jak i osadzania powłok. W pracy przedstawiono wyniki badań skuteczności grzania podłoży metalowych w plazmie wyładowania jarzeniowego. Aby możliwe było porównanie wyników przeprowadzone badania polegały na utrzymaniu stałej temperatury podłoża (300 lub 400°C) przy zmieniających się warunkach wyładowania. Badania prowadzono dla rożnych składów atmosfery w komorze reaktora (Ar, N2, CH4, H2) oraz dla mieszanin tych gazów. Zmieniane było ciśnienie oraz parametry zasilania reaktora. Testy prowadzono dla trzech rodzajów wyładowań (DC, RF, DC-imp). Przedstawione wyniki testów mogą być pomocne przy opracowywaniu technologii obróbki powierzchniowej wykorzystujących techniki plazmowe.
EN
Surface temperature is very important in plasma deposition and surface modification processes. In this paper we present measurements of metal surface heating efficiency in glow discharge plasma. To achieve comparable results we held the substrate temperatures constant at 300 or 400°C while varying other plasma parameters (pressure, gas flow rates and applied power). Three different power supplies (DC, pulsed DC and RF) were used in this study. The measurements were repeated for different working gasses (Ar, N2, CH4 and H2) and for some of their compositions. Our results can be useful for designing plasma assisted surface treatment processes.
PL
Rozpylanie mosiężnej katody w wyładowaniu jarzeniowym w tlenie badano eksperymentalnie i modelowano metodą elektrodynamiki molekularnej. Szybkości ret [nm/s] trawienia katody zmierzone przy stałych parametrach wyładowania, gęstości prądu jd = 0,5 mA/cm2 i długości Lcf = 2 cm obszaru katodowego spadku potencjału, dla różnych zestawów gaz - katoda są następujące: ret (Ne→brass) = 1,68, ret(N₂ →brass) = 0,622, ret(O₂ →brass) = 0,202. Szybkość ret(O₂ →brass) jest proporcjonalna do gęstości mocy deponowania energii na katodzie przez bombardujące cząsteczki O₂ ⁺ i O₂. Stechiometria [Cu0.35 Zn0.20.45] warstwy powierzchniowej mosiężnej katody zmodyfikowanej plazmą O₂ liczona znanym programem TRIM, jest bliska stechiometrii mieszaniny tlenków CuO i ZnO formowanych na użytym mosiądzu. Utlenienie powierzchni katody, wtórne osadzanie się rozpylonych atomów na jej powierzchni są głównymi przyczynami małej wydajności rozpylania katody mosiężnej plazmą tlenową.
EN
Cathode sputtering in the O2 brass glow discharge was studied experimentally and modelled by method of molecular electrodynamics. Rates ret [nm/s] of the cathode etching measured at justed discharge parameters, current density jd = 0.5 mA/cm² and length Lcf = 2 cm of the cathode voltage fall space, for various gas-cathode sets are as follows: ret(Ne→brass) = 1.68, ret(N₂ →brass) = 0.622, ret(O₂ →brass) = 0.202. Rate ret(O₂ →brass) was found to be proportional to power density of energy deposition by bombarding species, (O₂ ⁺ O₂),into brass cathode bulk. Stoichiometry [Cu0.35 Zn0.2 O0.45] of the surface layer modified by O₂ plasma, calculated with program TRIM, is close to the stoichiometry of the mixture of CuO and ZnO oxides produced on used brass. Cathode surface oxidation and redeposition of sputtered cathode atoms seem to be the main reason of low efficiency of brass sputtering by oxygen plasma.
PL
Zaprezentowano wyniki prac badawczych dotyczących zastosowania spektrometru mas wyładowania jarzeniowego GDMS (glow discharge mas spectrometer) typ SMWJ-01 do analizy składu pierwiastkowego stopów lutowniczych. Celem głównym pracy było wykonanie analizy pierwiastkowej lutowia ze szczególnym uwzględnieniem zawartości ołowiu. Zbadano lutowia typu Sn97C, Sn100C, Sn63Pb37. W artykule zaprezentowano również wyniki analiz lutowi zawierających lit. W zastosowanym spektrometrze GDMS proces analityczny oparty jest na zjawisku wyładowania jarzeniowego, które powoduje trawienie i jonizację badanego materiału. Napięcie przykładane do badanej próbki wynosi -2500 V. Gazem wyładowczym jest argon o ciśnieniu 1hPa. Jako analizator wykorzystywany jest kwadrupolowy filtr mas. Użyty do analiz spektrometr wyładowania jarzeniowego SMWJ-01, opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, przeznaczony jest do szybkiego i precyzyjnego określenia składu pierwiastkowego metali, stopów metali oraz izolatorów, może być również stosowany do analiz profilowych układów warstwowych.
EN
Results of glow discharge mass spectrometry (GDMS) analysis are presented. Analysed were solder materials: Sn97C, Sn100C, Sn63Pb37. The main aim was to find concentration of lead. Solders containing Li were analysed as well. Glow discharge occurs during the analysis. Argon ions of the glow discharge are etching the surface of the analysed sample. Sputtered material is ionized in glow discharge and the obtained ions are extracted into quadrupole mass analyzer. Glow discharge is generated using 2500 V DC and 1hPa of argon as a discharge gas. GDMS (type SMWJ-01) spectrometer allows to perform quick and quantitative analysis of metals and its' alloys as well as isolators. This analyzer can also be used for depth profile analysis of thin films and layered structures.
14
Content available remote Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w piecach jarzeniowych
PL
Zadawalające rezultaty uzyskiwane w technologiach z udziałem wyładowania jarzeniowego spychały na dalszy plan całościowe rozwiązania urządzeń i planowanie procesów energetycznych. W referacie przedstawiono cechy wyładowania jarzeniowego anormalnego w aspekcie procesów azotowania detali o różnorodnej geometrii. Podano dostrzeżone związki pomiędzy charakterystykami energetycznymi wyładowania jarzeniowego a stratami cieplnymi. Na podstawie zebranych doświadczeń określono wzajemne współdziałanie układów zasilających z odpowiednimi konstrukcjami pieców, które mogą przyczynić się do oszczędnego gospodarowanie energią elektryczną podczas długotrwałych procesów technologicznych.
EN
Satisfying results obtained in technologies using the glow discharge processes, played down the globar constructional solutions of installations and planning of processes from the point of view of rational use of energy. In the paper the features of abnormal glow discharge, applied to nitriding parts of various shapes, are presented. The observed relations between energy characteristics of glow discharge and heat losses were given. On the ground of experiments was determined the cooperation of supply units with different constructions of furnaces, that could make possible the saving of electric energy used at longlasting technological processes.
15
Content available remote Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w piecach jarzeniowych
PL
Zadawalające rezultaty uzyskiwane w technologiach z udziałem wyładowania jarzeniowego spychały na dalszy plan całościowe rozwiązania urządzeń i planowanie procesów energetycznych. W referacie przedstawiono cechy wyładowania jarzeniowego anormalnego w aspekcie procesów azotowania detali o różnorodnej geometrii. Podano dostrzeżone związki pomiędzy charakterystykami energetycznymi wyładowania jarzeniowego a stratami cieplnymi. Na podstawie zebranych doświadczeń określono wzajemne współdziałanie układów zasilających z odpowiednimi konstrukcjami pieców, które mogą przyczynić się do oszczędnego gospodarowanie energią elektryczną podczas długotrwałych procesów technologicznych.
EN
Satisfying results obtained in technologies using the glow discharge processes, played down the globar constructional solutions of installations and planning of processes from the point of view of rational use of energy. In the paper the features of abnormal glow discharge, applied to nitriding parts of various shapes, are presented. The observed relations between energy characteristics of glow discharge and heat losses were given. On the ground of experiments was determined the cooperation of supply units with different constructions of furnaces, that could make possible the saving of electric energy used at longlasting technological processes.
PL
Przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczących zastosowania nowo opracowanego spektrometrycznego analizatora wyładowania jarzeniowego (typ SMWJ-01) do analizy profilowej układów warstwowych. Jako układy testowe badano cienkie warstwy azotków tytanu i chromu nanoszone metodą plazmową na powierzchnię stali. W trakcie analizy powierzchnia badanych próbek ulega trawieniu jonowemu w obszarze wyładowania jarzeniowego. Rozpylone składniki atomowe ulegają jonizacji i są analizowane przez układ kwadrupolowego filtru mas. Rejestrowane prądy jonów odzwierciedlają skład atomowy rozpylanych warstw. Zastosowana metoda umożliwia analizę warstw (szybkość trawienia ok.0,8 žm/min). Czas analizy jest krótki - wynosi ok. 15 min wraz z zamocowaniem badanej próbki w analizatorze. Do wytworzenia wyładowania jarzeniowego stosowano stałe napięcie 1350 V oraz ciśnienie argonu ok. 1 hPa. Analizator GDMS typ SMWJ-01 może być stosowany do charakteryzacji cienkich warstw, a wyniki mogą być zastosowane w technologii nanoszenia warstw oraz kontroli ich jakości.
EN
Results of glow discharge mass spectrometry (GDMS) depth profile analysis are presented. Analysed structures were TiN and CrN materials deposited on st-3 steel using vacuum plasma arc method. During the analysis surface of samples is eroded by argon ions originated from glow discharge. Ion sputtering allows to remove atomic layers of the structures. Sputtered material is ionized in glow discharge and ions are extracted into quadrupole mass analyzer. Registered ion currents reflect the uncovered structure. The method allows for 0,8 mm/min sputtering rate and quick analysis time - 15 min including sample loading and pumping. Glow discharge is obtained using 1500 V DCand 1hPa of working gas argon. Intermediate cathode of 1.5 mm diaphragm is used to mask analysed samples. The method shows that thin layers can be analysed with a good depth resolution. Multilayer system allows to resolve 10 nm thick single layers of TiN and CrN. The simple construction analyser can be used for thin film characterization and technology process monitoring.
PL
Zadawalające rezultaty uzyskiwane w technologiach z udziałem wyładowania jarzeniowego spychały na dalszy plan całościowe rozwiązania urządzeń i planowanie procesów energetycznych. W referacie przedstawiono cechy wyładowania jarzeniowego anormalnego w aspekcie procesów azotowania detali o różnorodnej geometrii. Podano dostrzeżone związki pomiędzy charakterystykami energetycznymi wyładowania jarzeniowego a stratami cieplnymi. Na podstawie zebranych doświadczeń określono wzajemne współdziałanie układów zasilających z odpowiednimi konstrukcjami pieców, które mogą przyczynić się do oszczędnego gospodarowanie energią elektryczną podczas długotrwałych procesów technologicznych.
EN
Satisfying results obtained in technologies using the glow discharge processes, played down the globar constructional solutions of installations and planning of processes from the point of view of rational use of energy. In the paper the features of abnormal glow discharge, applied to nitriding parts of various shapes, are presented. The observed relations between energy characteristics of glow discharge and heat losses were given. On the ground of experiments was determined the cooperation of supply units with different constructions of furnaces, that could make possible the saving of electric energy used at longlasting technological processes.
PL
W artykule opisano laboratoryjny zestaw spektrometru mas wyładowania jarzeniowego opracowany i wykonany w Przemysłowym Instytucie Elektroniki w Warszawie. Wyładowanie jarzeniowe jest inicjowane prądem stałym w obecności argonu jako gazu wyładowczego i powoduje rozpylanie jonowe analizowanej próbki. Powstałe jony są analizowane za pomocą kwadrupolowego spektrometru mas. Przedstawiono podstawowe parametry urządzenia i przykłady uzyskanych spektrogramów.
EN
A laboratory model of a glow discharge mass spectrometer with Grimm-type glow discharge ion source and quadruple mass spectrometer has been developed. This spectrometer provides detailed analysis of metals, alloys and isolators at a very attractive price.
EN
This paper presents and discusses results of the study of the arc-to-glow transformation phenomenon at contact opening, under dc inductive loads of low power (<10 J) and low voltage (< 250 V). The mathematical model describing consecutive stages of the arc-to-glow dynamics is elaborated, while heat transportation in contacts is considered using the ANSYS program. The proportion in duration of arcing and glowing is investigated with respect to circuit parameters, contact material properties, gas quenching medium and its pressure. The transition phenomenon is also investigated by means of fast photography and emission spectroscopy. On the basis of both theoretical and investigated results the conclusions about the possibility to control the arc-to-glow transformation for practical use in electrical control switching devices are formulated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz teoretycznych oraz badań eksperymentalnych zjawiska transformacji łuku elektrycznego w wyładowanie jarzeniowe podczas przerywania prądu stałego malej mocy (< 10 J) i niskiego napięcia (< 250 V) o charakterze indukcyjnym. Procesy termiczne w zestyku i stykach analizowano przy wykorzystaniu programu ANSYS, zaś w celu oceny wpływu poszczególnych zjawisk fizycznych na dynamikę transformacji opracowano odpowiedni model matematyczny. Czasy trwania luku elektrycznego i wyładowania jarzeniowego pomierzono w zależności od parametrów indukcyjnego obwodu łączeniowego, parametrów fizycznych i chemicznych materiału stykowego oraz rodzaju i ciśnienia stosowanego medium gaszącego. Obserwacje zjawisk wykonano również przy wykorzystaniu szybkiej fotorejestracji i fotospektroskopii. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski odnośnie do praktycznej możliwości sterowania przejściem łączeniowego łuku elektrycznego w wyładowanie jarzeniowe w stykowej elektrycznej aparaturze łączeniowej.
PL
Technologie azotowania i węgloazotowania jarzeniowego są szeroko stosowane w technice przemysłowej, jako skuteczne procesy poprawy właściwości użytkowych części maszyn i narzędzi wykonanych z różnych gatunków stali, żeliw, stopów: tytanu, aluminium, a w ostatnim okresie stopów niklu. Są to metody ekologiczne i ekonomiczne, konkurencyjne do stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym takich procesów, jak: hartowanie indukcyjne, chromowanie elektrochemiczne, czy też natryskiwanie cieplne. Wynika to z takich zalet tej metody, jak: możliwość precyzyjnego kształtowania struktury, składu fazowego i chemicznego wytwarzanych warstw o charakterze dyfuzyjnym, możliwość obróbki części o złożonych kształtach, niskie zużycie energii elektrycznej i gazów reaktywnych, eliminacja pracochłonnych obróbek wykańczających po procesie oraz możliwość obróbki w temperaturach już od 400 °C. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania tych procesów w przemyśle motoryzacyjnym.
EN
Glow discharge assisted nitriding and carbonitriding are widely used in industry, since they effectively improve the performance properties of the machine parts and tool components made of various steel grades, cast iron, titanium alloys, aluminum, and, recently, also nickel alloys. These processes are ecological and economical, and they compete successfully with the conventional treatments used in automobile industry, such as induction hardening, electro-chemical chromium deposition or thermal spraying. This is due to the numerous advantages of glow discharge nitriding and carbonitriding, which include the ability of controlling precisely the structure, the phase composition, and the chemical composition of the diffusion layers produced, there are also opportunity of treating parts of complicated shapes. Moreover consumption of electric energy and reactive gasses are low, the necessity of laborious finishing operations to be performed after the treatment is eliminated" and there is the possibility of conducting the treatment at low temperatures, starting even at 400 °C. The paper presents examples of practical application of the glow discharge assisted nitriding and carbonitriding processes in automobile industry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.