Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Dla wszystkich entuzjastów rowerów towarowych, zainteresowanych ich włączeniem do logistyki miejskiej na szeroką skalę, z pewnością najważniejszą informacją jest to, że wgrudniu 2020 roku znaczenie tych środków transportu zostało docenione przez Unię Europejską. Z dokumentu „Greening Freight Transport”, będącego częścią programu Europejskiego Zielonego Ładu, dowiadujemy się, że: „rowery cargo są częścią strategii zrównoważonego rozwoju imikromobilności (Sustainable and Smart Mobility Strategy) ibędą odgrywały coraz ważniejszą rolę na szczeblu decyzyjnym Unii Europejskiej”. Wtym dokumencie strategicznym, formułującym nową politykę transportową Unii do roku 2030 określa się je wprost jako rozwiązanie dedykowane dla logistyki miejskiej. Druga dobra informacja jest taka, że już wkrótce (jeszcze wtym roku) kwestie techniczne, bezpieczeństwa i zagadnienia terminologiczne zostaną uregulowane zapowiadaną normą europejską ISO.
PL
Koncepcja smart city robi w ostatniej dekadzie ogromną karierę. Wśród niezliczonej ilości propozycji dotyczących rozwiązań związanych z logistyką miejską, logistyką ostatniej mili, dronami czy chociażby pojazdami autonomicznymi2, dość często pomija się kwestię ochrony środowiska, jako nieodzownego elementu transformacji miast na miarę XXI wieku. W artykule postaram się przeanalizować różne koncepcje prawne dotyczące prawa do czystego środowiska.
PL
Na początku XXI wieku działania w obszarze logistyki miejskiej koncentrowały się głównie na projektowaniu rozwiązań dotyczących zmniejszenia kongestii oraz poszukiwaniu panaceum na odciążenie miast od transportu ciężarowego. Jednym ze sztandarowych – bez wątpienia przydatnych rozwiązań – było projektowanie optymalnych zatoczek miejskich, jako elementów infrastruktury miejskiej usprawniających dostawy do sklepów. Od kilku lat obserwujemy rosnący udział innowacji opartych na Big Data, co świadczy o tym, że potencjał wykorzystania narzędzi ICT jest wręcz nieograniczony, a inicjatywy różnych miast, takie jak tworzenie tzw. city labów, zasługują na uwagę.
PL
Nikogo nie trzeba przekonywać jak dużego znaczenia w ostatnich latach nabrała logistyka miejska. W dużej mierze jest to związane z dynamicznym rozwojem e-commerce, który w dość naturalny sposób ulokował last mile, czyli ostatni etap doręczenia przesyłek w obszarach miejskich. Rosnąca z dnia na dzień grupa klientów sklepów internetowych oczekuje szybkiej i sprawnej dostawy zamówionych paczek do miejsca zamieszkania lub innej, wskazanej lokalizacji, z której będą mogli ją odebrać.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych, których celem była ocena problematycznego zjawiska nierespektowania przez uczestników ruchu drogowego art. 18 ustawy — Prawo o ruchu drogowym. W szczególności skoncentrowano się na ocenie wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego w kontekście tego przepisu na opóźnienia autobusów należących do systemu transportu zbiorowego w mieście. Oprócz wyników badań terenowych przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych wśród kierowców autobusów komunikacji miejskiej MZK Opole. Wykazano, że skala zjawiska jest istotna, co potwierdziły zarówno badania w ruchu drogowym, jak i opinia kierowców autobusów. Średnio około 5% całkowitego czasu podróży stanowi czas, jaki kierowca autobusu oczekuje na możliwość wyjazdu z zatoki autobusowej. Jest to czas marnotrawiony, niewnoszący żadnej wartości dodanej do jakości obsługi pasażera.
EN
The article presents the results of research aimed at assessing the problematic phenomenon of failure to respect Art. 18 of the Traffic Law Act. In particular, attention was paid to the assessment of the impact of the behavior of other road users in the context of this provision on the delays of public buses. Apart from that research, the results of the research conducted among the drivers of the MZK Opole public transport buses were also presented. It was shown that the scale of the phenomenon is significant, which was confirmed by both road traffic studies and the opinion of bus drivers. On average, about 5% of the total travel time is the time the bus driver waits for the possibility of leaving the bus bay. It is wasted time and does not bring any added value to the service of passenger.
EN
The article concerns the study of communication behavior of high school and university students in Piła and Chodzież counties. The main problem is the mobility preferences of pupils and students. The article characterizes the concept of city, urban transport and mobility, and then proposes a mobility model that takes into account the preferences of residents when choosing the means of transport. The article ends with a presentation of survey results and drawing appropriate conclusions. They will help in presenting the proposed directions of development of transport infrastructure in the Piła and Chodzież counties. The aim of the article is to assess the communication behavior of high school and university students and the ways of their movement.
PL
Artykuł dotyczy badania zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w powiecie pilskim i chodzieskim. Głównym problemem są preferencje uczniów i studentów w zakresie mobilności. W artykule scharakteryzowano pojęcie miasta, transportu miejskiego oraz mobilności, a następnie zaproponowano model mobilności uwzględniający preferencje mieszkańców przy wyborze środka transportu. Artykuł kończy się prezentacją wyników badań ankietowych i wyciągnięciem stosownych wniosków. Pomogą one w przedstawieniu propozycji kierunków rozwoju infrastruktury transportowej na terenie powiatu pilskiego i chodzieskiego. Celem artykułu jest ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów oraz sposobów ich poruszania się.
7
Content available Traffic congestion in chosen cities of Poland
EN
The dynamic development of motoring observed in the last two decades contributes to many negative phenomena occurring in road transport Distinguished among these negative phenomena are high share of car traffic, road accidents, emission of toxic exhaust fumes into the atmosphere, etc. For these reasons, many initiatives are taken in the field of road transport management and city logistics. Traffic problems are solved from many aspects, such as the development of transport infrastructure, changing of urban transport organisation, parking organisation in city centre and Park & Ride system, as well as the progress of alternative means of transport. The problem of traffic congestion in urban areas is still a current topic. This article presents the formation of congestion in urban areas in chosen big cities in Poland. The first part of the article deals with the theoretical issues of traffic flow and congestion formation in the city road networks. The second part of the article outlines the situation of transport congestion with these cities based on the worldwide TomTom Traffic Index within the period of 2008-2016. This study is a brief analysis of the trends relating to the transport congestion based on the TomTom Traffic Index in Polish cities, which will allow future researchers a wider study of this problem. The authors suggest some solutions to reduce the level of transport congestion and harmful emissions from means of transport.
8
Content available The last mile transport
EN
Purpose: The growing importance of e-commerce makes it necessary to look for new solutions in ways of delivering goods on the last delivery stretch from the last distribution warehouse to the final customer. The purpose of this article is to show the importance of last mile transport, to present problems connected with it and to show what modern solutions can be implemented, to solve these problems. Design/methodology/approach: The document contains an analysis of the literature related to last mile transport. Based on the literature, the article describes the problem of last-mile transport in cities and proposes solutions that could improve the flow of goods. Findings: During the literature research, a correlation was found between transport costs and the method of delivery of a parcel at the last mile stage. Originality/value: Contemporary cities and metropolises are an area of dynamic social, cultural and economic changes. More and more crowded streets and increased CO2 emissions are the effects of the development of goods flows inside the city and more people living in urban areas. The study presents modern methods of delivering shipments at the last mile and their impact on freight flows in the city.
9
EN
Purpose: The main aim of the article is identification of passengers' preferences and satisfaction with public transport services as the basis for evaluating the quality of urban public transport services and it’s improvement. Design/methodology/approach: The research included a satisfaction survey of urban passenger transport customers in the city of Żory, where free public transport operates. The literature review provided an opportunity to identify the factors to be assessed in the survey. Findings: The survey has shown that respondents indicate the frequency of buses, punctuality, the technical condition of the means of transport, the number of seats available on the bus during peak hours and the efficiency of air conditioning and heating as the most important improvements in the quality in organization and realization of public passenger transport. These results are the basis for action by the transport provider. Research limitations/implications: The survey concerns only the city of Żory public passengers transport, while the proposed research approach can be used in research for other cities. Practical implications: Adaptation of the transport offer to the passengers requirements in order to encourage them to use public transport more often. This solution will increase the competitiveness of this form of transport in relation to individual transport modes. Social implications: The quality of passenger transport services in the city plays a key role in shaping the quality of inhabitants life. The competitiveness of this form of transport also influences the environmental aspect – among others, the reduction of low emissions. Nevertheless, in order to ensure the use of this form of transport, it is necessary to continuously improve the offer and quality of service provision. Originality/value: The presented research is important in the activities of urban passenger transport operators as it provides information on the importance of factors influencing the growth of interest in this type of services, and therefore is important in building a customer service strategy.
PL
Odpowiedź na tak postawione – nieco przewrotne pytanie jest wbrew pozorom prosta. Z jednej strony mamy do czynienia z wizjonerskimi koncepcjami, których pełna realizacja jest uzależniona od wielu czynników, z drugiej zaś możemy mówić o swego rodzaju misji, jaką jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w transporcie. W obu przypadkach musimy być świadomi tego, że są to wyjątkowo kosztowne, skomplikowane i długofalowe przedsięwzięcia. Nic więc dziwnego, że w takich sytuacjach optymizm entuzjastów kontrastuje ze sceptycyzmem pesymistów.
PL
Miasta są motorami rozwoju gospodarczego — to między nimi odbywają się przepływy kapitału, są najważniejszymi ośrodkami edukacji i innowacji. Ponad połowa ludności światowej żyje w miastach i liczba ta jeszcze się zwiększy. Szybki rozwój obszarów miejskich staje się coraz większym wyzwaniem dla planistów miejskich, szczególnie ważnym jeżeli chodzi o planowanie systemów transportowych i logistycznych w zakresie przepływów pasażerów i dóbr na obszarach miejskich. Urbanizacja sprzyja jednak innowacjom, prowadzącym do projektowania i wdrażania nowych modeli organizowania przepływów w miastach. W artykule zostanie zaprezentowane koncepcje organizacyjne rozwiązań z zakresu crowd logistics, zmierzające do usprawnienia i zoptymalizowania procesów przepływów pasażerów i ładunków na obszarach miejskich. Analizie zostaną poddane możliwości zastosowania koncepcji crowd logistics, rodzaje rozwiązań, które w tym zakresie można stosować, a także korzyści wynikające z ich wdrażania, zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów jak i władz. Autorka dokona przeglądu doświadczeń i rozwiązań crowd logistics stosowanych w metropoliach światowych.
EN
Cities are the engines of economic development — between them flows of capital take place, they are the most important centers of education and innovation. More than half of the world's population lives in cities and this number will increase further. Rapid development of urban areas is becoming an increasing challenge for urban planners, especially when it comes to planning transport and logistics systems for passenger and goods flows in urban areas. However, urbanization is conducive to innovations that lead to the design and implementation of new models for organizing flows in cities. The article will present organizational concepts of crowd logistics solutions aimed at streamlining and optimizing the processes of passenger and cargo flows in urban areas. The analysis will cover the possibilities of using the crowd logistics concept, the types of solutions that can be used in this regard, as well as the benefits resulting from their implementation. The author will review the crowd logistics experience and solutions used in metropolitan areas.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena działalności jednego z pierwszych w Polsce systemów wypożyczalni rowerów miejskich. W artykule opisano rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego (WRM) na przestrzeni 8 lat jego istnienia. Przedstawione zostały dane dotyczące liczby stacji oraz dostępnych do wypożyczenia rowerów w każdym z sezonów wiosenno-letnich, w których możliwe było korzystanie z rowerów miejskich. Opis został uzupełniony o analizę funkcjonalności systemu przeprowadzoną na podstawie badania ankietowego pod koniec ostatniego sezonu w ramach pierwszej zleconej przez Urząd Miejski Wrocławia usługi dotyczącej obsługi Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było również zebranie opinii użytkowników dotyczących funkcjonowania WRM oraz jego oceny. Badania zostały uzupełnione także o analizy opracowane na podstawie wyników obserwacji towarzyszących, które pozwoliły zidentyfikować mocne i słabe strony systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Przedstawione wnioski stanowić mogą podstawę do określenia warunków funkcjonowania tego typu systemów w przyszłości zarówno we Wrocławiu jak i innych miastach.
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate the activity of one of the first bike-sharing system in Poland. The article describes the development of Wrocław City Bike (WRM) over the eight years of its existence. In the article were presented data on the number of stations and bikes available for rental in each of the spring and summer seasons in which it was possible to use city bikes. The description has been supplemented with an analysis of the functionality of the system based on a survey at the end of the last season. The purpose of the conducted surveys was also to collect user opinions on the functioning of WRM and its evaluation. The research was also supplemented with analyzes developed on the basis of the results of accompanying observations, which allowed to identify the strengths and weaknesses of the city bike-sharing system. The conclusions presented can be the basis for determining the conditions for the functioning of such systems in the future, both in Wrocław and in other cities.
EN
This paper proposes an assessment of the links between freight trip generation (FTG) rates and accessibility. First, the paper overviews the background, sets the context and motivates the research. Second, it presents the proposed methodology, which combines an FTG model, two accessibility indicators and a linear regression analysis to assess the relationships between freight trip demand and a set of socio-demographic variables including accessibility. The FTG modelling framework, adapted from previous works, allows estimating the number of freight trips with a small amount of standard data, even when no surveyed data is available. The two gravity accessibility indexes, one potential and one exponential, are defined in the continuity of recent freight accessibility works. To those indicators, a set of socio-demographic variables, including population, area or a zone (or density), are introduced. The relationships between FTG and all those variables are assessed via standard linear regression methods completed by the verification of the corresponding linear relationship hypotheses. Third, the framework is applied to the urban area of Lyon (France), where no urban goods survey data is available. Results show that potential accessibility seems to have a better correlation to FTG and could be a good decision support indicator when combined with the population as an explanatory variable. The population can be added to accessibility as an explanatory variable, the resulting models with two variables have a slightly lower accuracy but remains close to that of models with only accessibility as an explanatory variable. This work remains exploratory and finishes by proposing practical implications and further development lines.
14
EN
Shared mobility systems are becoming quite popular around the world. This trend has led to the continuous development of vehicle fleet and use by a growing number of individual users. Due to this, the services of shared mobility have been analysed from the viewpoint of many different aspects. Safety and security issues are particularly important for both the user and the operator. This paper is dedicated to the concept of different issues of safety and security in shared mobility solutions such as bike-, car- and scooter-sharing, peer-to-peer sharing services and on-demand riding systems. The idea of shared mobility and case study, based on problems with safety and security aspects related to that kind of mobility is presented in the text. The aim of the work was to show the importance of safety and security aspects in the shared mobility solutions.
PL
Sprawna obsługa logistyczna mieszkańców miast, ułatwiająca przemieszczanie osób wewnątrz miasta oraz połączenia z obszarami zewnętrznymi, może być realizowana poprzez systemy multimodalnego transportu zbiorowego. Obejmują one rożne środki transportu i elementy infrastruktury. Realizacja tych inwestycji zazwyczaj jest kapitałochłonna i wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Od kilkunastu lat zwraca się uwagę na sektor prywatny jako na potencjalnego inwestora dla przedsięwzięć publicznych, a jedną z form jego uczestnictwa jest partnerstwo publiczno-prywatne PPP. Celem artykułu jest analiza „dobrych praktyk” realizacji inwe-stycji miejskiej infrastruktury logistycznej w formule PPP. Przeprowadzone badania obejmowały: budowę szybkiego tramwaju w Nottingham, aktualnie realizowany system nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, kolei w Bolonii oraz pilotażowy projekt budowy i utrzymania linii szybkiego tramwaju w Krakowie. Właściwa analiza została poprzedzona syntetycznym omówieniem aktualnej polityki rządu w kwestii rozwoju PPP, ponieważ wsparcie instytucji państwowych ma istotny wpływ na udaną implementację projektów.
EN
Efficient logistics service for city residents, facilitating the movement of people inside the city and connection with external areas can be implemented through multi-modal collective transport systems. They include various means of transport and infrastructure elements. The implementation of these investments is usually capitalintensive and requires significant investment expenditures. For over a dozen years, attention has been paid to the private sector as a potential investor for public projects, and one of the forms of its participation is the PPP - public-private partnership.The article presents the current government policy on the development of PPPs, because the support of state institutions has a significant impact on the successful implementation of projects. Moreover, a PPP analysis of „good practices” was carried out: construction of a fast tram in Nottingham, currently implemented system of a modern, fully automated railway in Bologna and a pilot project of construction and maintenance of a fast tram line in Krakow.
PL
Artykuł obrazuje współczesną sytuację i problemy związane z logistyką miejską, a także prezentuje rozwiązania, które w sposób przyjazny środowisku przyczyniają się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Celem referatu jest ukazanie korzyści związanych z inwestycją w elektromobilność na użytek mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Podane zostały przykłady, które wprowadzone do codziennego życia mieszkańców miast, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu poprawią przede wszystkim funkcjonowanie w wielkim mieście. Dodatkowo została przeprowadzona analiza porównawcza, mająca na celu porównanie kosztów dojazdu samochodem własnościowym wraz z metodą carsharingu, czyli wypożyczenie samochodu od firmy zewnętrznej.
EN
The lecture shows not only the contemporary situation and issues connected with urban logistics, but also presents environmentally friendly solutions which contribute to the implementation of sustainable development in urban agglomerations. The main purpose of the report is to reveal the advantages of investment in electromobility for inhabitants living in metropolitan areas. There have been described proper examples, that implemented to people’s everyday life, in an eco-friendly way improve the functioning of the city. Furthermore, the comparative analysis that has been made, shows the comparison of costs in using own car and in using carsharing - renting a car from external company.
PL
Transport towarów miejskich ma istotny wpływ na życie mieszkańców oraz funkcjonowanie lokalnej gospodarki. Wytwarza jednocześnie liczne problemy związane z oddziaływaniem na środowisko i otoczenie. Dystrybucja towarów w mieście ma więc znaczący wpływ na życie mieszkańców i na wrażenia turystów. Z uwagi na fakt, że 25 proc. emisji pochodzących z transportu w UE pochodzi z obszarów miejskich, miasta odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu negatywnych skutków transportu. Wiele miast wdraża obecnie Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP), które skupiają się na mobilności ludzi. W większości przypadków dystrybucja towarów nie jest poruszana w SUMP lub jest zdawkowo wspomniana. W przypadku braku jasnych wytycznych dotyczących rozwiązywania kwestii transportu miejskiego, niektóre miasta przyjęły różnorodne strategiczne dokumenty i środki. Przy braku standaryzacji dokumentów, trudno jest je porównywać i ustalać poziom zaawansowania miasta we wdrażaniu środków logistyki miejskiej. Aby przezwyciężyć ten problem, KE zainicjowała koncepcję Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej (ang. Sustainable Urban Logistics Plan, SULP). W artykule zaprezentowano strukturę i plan wdrażania SULP.
EN
Transport of urban goods has a significant impact on the lives of residents and the functioning of the local economy. At the same time, it creates numerous problems related to the impact on the environment and the surroundings. Thus, the distribution of goods in the city has a significant impact on the lives of residents and tourists' impressions. Due to the fact that 25 percent EU emissions from transport come from urban areas, cities play a key role in mitigating the negative effects of transport. Many cities are currently implementing Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) that focus on people's mobility. In most cases, the distribution of goods is not mentioned in the SUMP or is mentioned briefly. In the absence of clear guidelines for resolving urban transport issues, some cities have adopted various strategic documents and measures. In the absence of standardization of documents, it is difficult to compare them and determine the level of city advancement in the implementation of urban logistics measures. To overcome this problem, the EC initiated the concept of Sustainable Urban Logistics Plan (SULP). The article presents the structure and plan of implementing SULP.
PL
Dzisiejsze miasta i obszary aglomeracyjne stoją w obliczu wielu wyzwań gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wynikających z ich dynamicznego rozwoju. Ludność świata coraz bardziej koncentruje się w miastach – obecnie 55% populacji mieszka na obszarach miejskich, a udział ten według prognoz ONZ wzrośnie do 68% do 2050 r. W Europie koncentracja ta postępuje jeszcze szybciej, tzn. obecnie 74,5% populacji mieszka w miastach, a w 2050 r. odsetek ten wrośnie do prawie 84%.
PL
Zapisy Planu Zrównoważonej Logistyki Miejskiej (SULP) zostaną wykorzystane podczas procesu aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (SUMP) oraz przy tworzeniu nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej tylko dla Miasta Poznania.
PL
Nowe technologie, które tak bardzo wnikają w otaczającą ludzkość rzeczywistość pozwalają na rozwój praktycznie we wszystkich możliwych dziedzinach życia. Świat logistyki szczególnie mocno interesuje się innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi m.in. na rozwój miast i poprawę życia lokalnych społeczności. Koncepcja Smart City bazująca na zdobyczach naukowych logistyki miejskiej korzysta z wielu narzędzi pozwalających na optymalny rozwój. Do takich narzędzi należy Internet rzeczy (IoT), który swój potencjał opiera na szybkości przesyłania danych oraz ich bezpośrednim gromadzeniu za pośrednictwem instalacji elektrycznej KNX. Krótkiego przedstawienia wymagać będzie także sieć 5G pozwalająca na ułatwianie życia mieszkańców dużych aglomeracji. Dobre zrozumienie tematu wymaga pokazania, w jaki sposób działają pionierzy „Smart City” (państwa Dalekiego Wschodu, kraje Skandynawskie). Temat pracy narzuca również ukazanie problemów występujących na lokalnym rynku. Trzeba zaznaczyć również konieczność poniesienia inwestycji, by móc w pełni korzystać z rozwiązań Smart City.
EN
New technologies that are so penetrating into humanity's reality allow for development in practically all possible areas of life. The world of logistics is particularly interested in innovative solutions that influence m.in. Urban development and improving the lives of local communities. The Smart City concept, based on scientific advances in urban logistics, uses many tools to optimise development. Such tools are the Internet of Things (IoT), which is based on the speed of data transmission and their direct accumulation via the KNX electrical system. Short presentations will also require a 5G network to facilitate the lives of inhabitants of large agglomerations. A good understanding of the subject requires the demonstration of how the pioneers of "Smart City" (Far East, Scandinavian countries) operate. The topic of work also imposes a problem on the local market. It is also necessary to mark the need to invest in order to take full advantage of Smart City solutions.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.