Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługa edukacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with the problem of applying the Kano questionnaire to make an assessment of quality features of an educational service by students. The authors present the usability of the Kano questionnaire for this purpose. The main aim of the research was to identify those attributes of an educational service that influence its quality from the point of view of a student of an institution of higher education. At the same time, the authors intended to examine whether there are differences in the evaluation of the qualities of this service between the groups of the so-called loyal and disloyal students. The survey research proved that there exist statistically significant differences of two proportions in the students’ assessment of the quality attributes of an educational service, while a hierarchization/classification of these attributes in most cases is similar in both of the examined groups.
PL
W artykule podjęto temat wykorzystania kwestionariusza Kano do oceny cech jakościowych usługi edukacyjnej przez studentów. Autorki prezentują użyteczność kwestionariusza Kano. Głównym celem badań była identyfikacja atrybutów usługi edukacyjnej, które mają wpływ na jej jakość z punktu widzenia studenta szkoły wyższej. Równocześnie zamiarem autorek było sprawdzenie, czy pomiędzy badanymi grupami studentów tzw. lojalnych i nielojalnych występują różnice w ocenie ważności cech tejże usługi. Badania ankietowe wykazały, że występują statystycznie istotne różnice dwóch proporcji w zakresie oceny cech jakościowych usługi edukacyjnej, natomiast hierarchizacja/klasyfikacja tychże cech w większości przypadków przebiegała podobnie w obu badanych grupach.
PL
Zarządzanie jakością usług jest obecnie ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji. Sytuacja ta występuje również w związku z działalnością uczelni wyższych, gdzie na satysfakcję i lojalność studentów mają wpływ nie tylko zajęcia dydaktyczne, lecz także inne elementy, jak np. organizacje studenckie, pomoc materialna czy organizacja studiów. Organizacja procesu kształcenia, w tym również weryfikacja pozyskanej wiedzy, ma niebagatelny wpływ na samą jakość kształcenia. W związku z powyższym głównym celem artykułu jest określenie stopnia satysfakcji studentów z organizacji roku akademickiego. Badanie przeprowadzono w 2016 r. na grupie 1166 studentów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.
EN
Currently, service quality management is an important aspect of the functioning of every organization. This situation occurs as well in connection with the activity of tertiary education institutions at which it is not only classes, but also other elements, for example, student organizations, financial assistance, or the organization of studying, that exert influence on student satisfaction and loyalty. The organization of the process of instruction, including, as well, verifying acquired knowledge, exerts a lot of influence on the quality of education itself. In connection with that, the principal objective of this paper is to determine the degree of student satisfaction with the organization of academic year The research was conducted in 2016 on the group of 1,166 students of Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology.
3
Content available remote Charakterystyka rynku usług edukacyjnych
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce usług edukacyjnych finansowanych przez budżet państwa. Ich zadaniem jest uzyskanie zadowolenia klientów i, tak jak w każdym dobrze prosperującym przedsiębiorstwie, dbanie o jego potrzeby. Klient (uczeń) stawia współczesnym szkołom wymagania, by edukacja nie była dla niego przeżyciem uznanym za stracone, traumatyczne, by pozwoliła mu sprostać wymogom współczesnego rynku pracy. Umiejętności oczekiwane przez pracodawców w codziennej pracy zawodowej nie mieszczą się często w zakresie wiedzy nabywanej przez absolwentów. Uczeń pragnie w szkole zdobyć wiedzę, wzmocnić umiejętności i predyspozycje oraz przeżyć okres edukacji jak najlepiej, natomiast instytucje szkolne muszą zrobić wszystko, by edukacja stała się pożyteczna i rozwojowa, by trafiała w potrzeby pracodawcy i rynku pracy.
EN
The article discusses educational services financed by the state budget. They are aimed at satisfying customers and thus understanding and meeting customer needs, which is typical of a prosperous business. The customer (i.e. the student) demands from the contemporary school that it should not be an unproductive, traumatic experience, unable to meet the demands of the contemporary labour market. The skills required by employers in everyday professional life often happen to exceed the range of knowledge acquired by graduates. Students want to acquire knowledge, improve their skills and strengthen their predispositions as well as optimise the period of education, whereas educational institutions have to do everything so that education becomes useful, developing experience, meeting the needs of future employers and the labour market.
PL
Analiza stosowanych form promocji w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa technicznego.
PL
Wieloaspektowość pojęcia jakości usługi wskazuje na trudności w jej definiowaniu w kontekście szkolnictwa wyższego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.