Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące recyklingu odpadów pochodzących z okablowania instalacji elektrycznych oraz elementów elektrotechniki samochodowej. Procesy recyklingu rozpatrywane pod kątem logistyki należą do tzw. logistyki zwrotnej i są niezmiernie istotne ze względu na aspekty ochrony środowiska, ekonomiczne i prawne. Opisano zakres zadań związanych z zagospodarowaniem materiałów pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji a szczególnie okablowania instalacji elektrycznych i elementów elektroniki samochodowej. Logistyka na tym etapie cyklu życia pojazdów jest obszarem najsłabiej zidentyfikowanym, dlatego jest to podstawą do podjęcia badań w tym obszarze działalności gospodarczej kraju.
EN
The article deals with issues related to the recycling of waste from cabling of electrical installations and components of automotive electronics. The recycling processes examined at the logistic angle belong to the so-called “reverse logistics” and are immensely relevant to the environmental, economic and legal aspects. The range of tasks related to management of materials obtained from cars withdrawn out of service, particularly electrical wiring and electronics has been described. Logistics at this stage of the life cycle of cars is a field of least expertise, and this constitutes the basis for conducting research regarding this area of country’s economic activity.
PL
Artykuł jest ostatnim z serii artykułów poświęconych logistyce w cyklu życia samochodów, przedstawionym w oparciu o materiały firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały IV etap w cyklu życia pojazdów – etap wycofania z eksploatacji. Opisano zagadnienia recyklingu samochodów marki Toyota i związek tych działań z ochroną środowiska naturalnego oraz zagadnienia ochrony zasobów i ich efektywnego powtórnego zagospodarowania.
EN
This article is the last of the series dedicated to the logistics in life cycle of cars, based on the materials from Toyota Motor Corporation. The study covered the IV stage of the life cycle of vehicles - the phase of withdrawal out of service. The topic of recycling of Toyota cars and the relationship between these activities and the protection of the environment as well as the issues of resource conservation and their effective re-use are discussed.
PL
W artykule omówiono znacznie systemów telematycznych i informatycznych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi. Przedstawiono zakres funkcjonalny przykładowych systemów, dostępnych na polskim rynku.
EN
The article explains the importance of telematic and information systems, supporting the management of transport companies. Ranges of functionality of different systems available on Polish market are presented.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia logistyki występujące w procesie eksploatacji samochodów oraz rolę jaką spełniają działania logistyczne w zabezpieczeniu prawidłowego użytkowania pojazdów.
EN
The article presents basic logistical issues occurring in the process of operation of cars and the role fulfilled by logistical actions in ensuring correct car usage.
PL
W artykule przedstawiono próbę przyporządkowania określonych działań logistycznych do odpowiednich faz występujących w cyklu życia samochodów. Analizą objęto fazę produkcji, fazę eksploatacji oraz wycofania z eksploatacji. Opisano trudności związane z łącznym rozpatrywaniem procesów logistycznych w cyklu życia samochodów.
EN
In this article is shown an attempt to assign different areas of logistical activities to adequate phases occurring in cars’ life cycle. The analysis includes production phase, using phase and withdrawal from using phase. There is also a description of various difficulties affiliated with simultaneous considering logistical operations in cars’ life cycle.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania nietypowych sytuacji na skrzyżowaniach w modelu ruchu wykorzystującym automat komórkowy. Sposoby obliczania przepustowości i warunków ruchu dla skrzyżowań określają instrukcje wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mogą zostać one użyte w pewnych przypadkach, związanych szczególnie z blokowaniem strumienia pojazdów na wylotach skrzyżowań. Nie mogą być one także wykorzystane dla zmiennych obciążeń ruchem. Zaproponowano więc i przeanalizowano wykorzystanie automatu komórkowego. Podstawowy model Nagela-Schreckenberga uzupełniono o zasady ruchu na skrzyżowaniach, procedury zachowania bezpiecznej prędkości oraz uwzględniono pojazdy ciężkie. Jako przykład pokazano model skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym stwierdzono istnienie nietypowych sytuacji. Pokazano możliwość generowania niezależnych strumieni pojazdów ciężkich, na przykładzie autobusów komunikacji miejskiej. Pokazano przykład blokowania strumienia pojazdów na wylocie przez sygnalizację sąsiedniego skrzyżowania. W przypadku silnego obciążenia ruchem powodowało to całkowite zablokowanie badanego skrzyżowania. Pokazano także przykład blokowania pojazdów na wylocie przez wąski, dwupasowy wylot skrzyżowania. Powodowało to niemożliwość jednoczesnego opuszczenia skrzyżowania przez dwa pojazdy ciężkie, pomimo istnienia dwupasowego wylotu. Obliczono i pokazano jak blokowanie wylotu skrzyżowania wpływa na natężenie nasycenia oraz przepustowość relacji. Porównano wyniki uzyskane z wykorzystaniem obowiązującej procedury obliczeniowej oraz automatu komórkowego. Zaproponowany model pozwala na symulację sytuacji nieuwzględnionych w obowiązujących instrukcjach obliczeniowych dla skrzyżowań.
EN
This paper shows a method of modelling unusual situations on intersections in a cellular automata model. The method of calculating capacity and lost time for certain intersection types was shown in Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad instructions. However, these instructions should not be used in some cases, especially those including blocking the traffic stream on intersection exits. These instructions should not be used also in case of changing load. Usage of cellular automata was proposed and analysed. Basic Nagel-Schreckenberg model was extended by, inter alia, traffic rules on intersections, procedures of keeping safe velocity, and possibility of including heavy vehicles. Intersection with traffic lights, on which occurrence of unusual situations was observed, was shown as an example. Possibility of generating independent streams of heavy vehicles, for example city buses, was shown. An example of blocking the stream of vehicles on the intersection exit by adjacent intersection with traffic lights was presented. In case of heavy traffic load, it caused a complete blockage of the analysed intersection. Moreover, an example of blocking two-lane, narrow intersection exit by vehicles was shown and analysed. This prevented two heavy vehicles from simultaneously leaving the intersection, despite existence of two-lane exit. The impact of blocking the intersection exit on saturation flow and capacity was calculated and analysed. Results of calculations using obligatory instruction and the cellular automata model were presented and compared. The proposed model allows to simulate situations not included in the obligatory instructions.
PL
Artykuł jest trzecim z serii artykułów poświęconych logistyce w cyklu życia samochodów, przedstawionym w oparciu o materiały firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały III etap w cyklu życia samochodów – etap eksploatacji. Opisano zagadnienia obsługi klienta, obsługę posprzedażową i jej informatyczne wspomaganie. Kolejne badania dotyczyć będą identyfikacji procesów logistycznych w trakcie wycofywania samochodów z eksploatacji, zweryfikowanych także w oparciu o firmę Toyota Motor Corporation.
EN
This article is the third of the series dedicated to the logistics in life cycle of cars, based on the materials from Toyota Motor Corporation. The research has covered a next stage in life cycle of cars – stage of operation. Issues of the customer service, the after-sales service and its IT assistance were described. Further research will include processes of cars’ withdrawal from exploitation, which will be also verified by basing on Toyota Motor Corporation.
PL
W artykule przedstawiono procesy logistyczne w motoryzacji na przykładzie firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały II etap w cyklu życia samochodów – etap produkcji. Opisano system produkcji Toyoty, zasady jego funkcjonowania oraz główne aspekty logistyki zidentyfikowane w tym systemie. Kolejne badania dotyczyć będą procesów eksploatacji i wycofania samochodów z eksploatacji zweryfikowanych także w oparciu o firmę Toyota Motor Corporation.
EN
The article presents the logistic processes in motorization on the example of Toyota Motor Corporation. The research has covered the second stage in life cycle of cars – production. A production system of the Toyota, principles of his functioning and main aspects of the logistics identified in this system were described. Further research will include processes of exploitation and cars’ withdrawal from exploitation also verified by basing on the Toyota Motor Corporation.
EN
The maritime transport is an element of the intermodal transport, which makes the distribution process of automotive industry more efficient. The article presents possibilities of using the sea transport and seaports in the logistic chain of car distribution on the example of the Toyota company. Toyota is one of the largest car manufacturers in the world, having (among others) its logistic centers of distribution in seaports of Grimsby (Grimsby Logistic Centre in North East Lincolnshire – England) and Sagunto (Sagunto Logistic Centre in Valencia – Spain).
PL
Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia logistyczne i techniczne dotyczące gospodarowania zużytymi akumulatorami samochodowymi. Pokazano skalę tego problemu w Polsce oraz występujące w tym zakresie zagrożenia. Omówiono wybrane aspekty prawne organizacji recyklingu akumulatorów kwasowych oraz podkreślono rolę procesów logistycznych.
EN
The article presents selected logistical and technical issues pertaining to the management of waste automotive battery. It shows the scale of this problem’s occurrence in Poland and the threats in this regard. It also discusses some of the legal aspects of the organization of recycling lead-acid batteries and stresses the role of logistic processes.
PL
Sytuacje kryzysowe, mające charakter losowy, są coraz częstsze. Wynikają one zarówno z działania natury oraz ludzi. Dlatego powstaje konieczność należytego przygotowania ludzi i sprzętu do przeciwdziałania ich skutkom. W artykule opisano właściwe przygotowanie służb ratowniczych pod kątem zabezpieczenia niezbędnej liczby środków transportu, które powinny zapewnić wystarczający poziom obsługi logistycznej. Przedstawiono model systemu ratowniczego. Do celów symulacji działań ratowniczych zaproponowano metodę Monte Carlo. Modelowanie procesów zachodzących w systemie ratowniczym tą metodą pozwoliło na oszacowanie potrzebnej liczby środków transportu do prowadzenia działań ratunkowych przy założonym poziomie bezpieczeństwa.
EN
Crisis situations are more and more frequent and of random charakter. They result from an action of the nature and from people activities. Therefore appropriate people and equipment preparation is necessary to counteract their effects. This article describes the proper preparation of emergency services to keep the necessary number of transport means. These vehicles should ensure a sufficient level of logistics service. A model of the rescue system was show. For the purposes of the simulation of rescue operations the Monte Carlo method suggested. Modeling of processes in the system, using this method, allowed to estimate the needed number of vehicles to conduct rescue operations at the established security level.
PL
W artykule opisano związek projektowania z logistyką produkcji samochodów (wyrobów), przedstawiono systemy umożliwiające skrócenie czasu wykonania prototypu i przygotowania produkcji seryjnej, takich jak Just in time, concurrent engineering (projektowanie współbieżne wyrobów), rapid prototyping (szybkie wykonywanie prototypów). Zwrócono uwagę na rolę technologicznego przygotowania produkcji, dokumentacji technologicznej oraz jakości wyrobu (technologicznej i użytkowej) w logistyce przedsiębiorstwa.
EN
The article describes the relation between design and logistics of production of cars (products), presents systems, which permit shortening of prototype execution and mass production preparation time (Just in time, concurrent engineering, rapid prototyping). Attention is drawn to technological preparation of production role and quality of product (technological and utility) in firm's logistics.
PL
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji narzuca na producentów samochodów konieczność udostępniania informacji, między innymi na temat projektowania pojazdów i ich części z uwzględnieniem ich łatwości do odzyskiwania i recyklingu a także informacji o demontażu pojazdu. Wymogi prawne w tym zakresie wymusiły współpracę czołowych producentów samochodów. Efektem tej współpracy jest system IDIS (International Dismantling Information System - System Międzynarodowej Informacji o Demontażu) opisany w tym artykule.
EN
The Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 september2000 on end-of-life vehicles imposes on car manufacturers the necessity of sharing information, i. a. about the design of vehicles and their components with a view to their recoverability and recyclability as well as information about the dismantling of vehicles. Legal requirements in this area created a need for cooperation between the leading car manufacturers. The effect of said cooperation is IDIS - International Dismantling Information System, which is described in this article.
PL
Procesy logistyczne stanowią ważną część zadań realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach produkujących wyroby gotowe jak i świadczących różnego rodzaju usługi. Jednym z obszarów zabezpieczających prawidłowy przebieg wyznaczonych celów jest zapewnienie niezawodnego użytkowania oraz sprawnej i szybkiej obsługi środków transportu. W artykule przedstawiono zagadnienia logistyki występujące w trakcie eksploatacji pojazdów samochodowych.
EN
Logistical processes are very important part of tasks, which are realized both in factories producing goods and services. One of the areas which protects the correct course of assigned goals is providing a dependable use and functional, fast means of transport. This article shows logistic issues during passenger cars exploitation.
PL
W artykule przedstawiono próbę przyporządkowania poszczególnych zakresów działań logistycznych do odpowiednich faz występujących w cyklu życia samochodów. Analizą objęto fazę produkcji (logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji), fazę eksploatacji (logistyka eksploatacyjna, części zamiennych, serwisu) oraz wycofania z eksploatacji (logistyka zwrotna, ekolologistyka). Opisano trudności związane z łącznym rozpatrywaniem procesów logistycznych w cyklu życia samochodów.
EN
In this article is shown an attempt to assign different areas of logistical activities to adequate phases occuring in cars' life cycle. The analysis includes production phase (supply, production, distribution logistics), using phase (using, spare parts, service logistics) and withdrawal from using phase (reverse logistics, ecologistics). There is also a description of various difficulties affiliated with simultaneous considering logistical operations in cars' life cycle.
PL
W prawidłowym zagospodarowaniu samochodów wycofanych z eksploatacji dużą rolę odgrywają stacje demontażu. Artykuł przedstawia tę rolę pod kątem logistyki produkcji. Badania obejmują aktualny stan zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, wybrane procesy logistyczne występujące w stacjach demontażu oraz trudności funkcjonowania i prawidłowej realizacji zadań tych przedsiębiorstw.
EN
Considering correct development of cars withdrawn from exploitation, a great role is played by vehicles dismantling stations. The article shows this role in regard of production logistics. Research includes current condition of development of cars withdrawn from exploitation, selected logistical processes found in vehicles dismantling stations and difficulties of functioning and correct realization tasks of these companies.
PL
W artykule przedstawiono badania możliwości wykorzystania strategii zarządzania Kaizen do rozwiązania licznych problemów pojawiających się w trakcie wycofywania samochodów z eksploatacji. Szczególną uwagę zwrócono tu przede wszystkim na procesy logistyczne, ale strategia Kaizen z powodzeniem może być zastosowana także w innych aspektach tej działalności (finansowym, technologicznym, prawnym).
EN
This article shows the research of possibilities in using Kaizen management strategy to solve numerous problems during repeat development of cars withdrawn from exploitation. General attention is paid to logistics processes but Kaizen strategy can be successfully used in other aspects of said activity (financial, technological, legal).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia logistyki na podstawie wybranej Stacji Demontażu Pojazdów. Scharakteryzowano firmę i jej logistyczne problemy, dokonano identyfikacji przepływów materialnych i informacji oraz zaproponowano wykorzystanie metody ABC do wybrania grupy części pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji najbardziej istotnych z punktu widzenia ich zagospodarowania, w tym przypadku demontażu, sprzedaży i magazynowania. Wprowadzenie filozofii Kaizen - ciągłego doskonalenia i poszukiwania usprawnień, pozwoliłoby na znaczne ułatwienie prostych, codziennych działań, które wykonują pracownicy firmy i skrócenie czasu ich realizacji. Będzie to tematem dalszych badań w tym kierunku.
EN
This article presents logistics issue based on chosen vehicle dismantling stations. There are: a firm characteristic, its logistic problems, identification of materials and information flows and suggestion of using ABC method to choose a group of parts from cars withdrawn from exploitation, which are very important because of dismantling, sale and storage. Using Kaizen philosophy - progressive improvement, search of rationalizations - will make simple daily operations, much easier for a firm workers and reduce the time of their realization. It will be the issue of the further research in this direction.
PL
W artykule porównano dwa przeciwne kierunki przepływów materialnych i informacyjnych w motoryzacji. Przedstawiono aspekty logistyki i logistyki odzysku w odniesieniu do produkcji i eksploatacji pojazdów samochodowych aż do ich całkowitej likwidacji. Analiza dotyczy różnic występujących w tych przepływach, złożoności procesów logistycznych i trudności związanych z ich realizacją.
EN
In this article, two opposite directions of material and information flows are compared. Aspects of logistics and reverse logistics connected with the production and using cars until total liquidation are shown. Analysis involves differences between said flows, complexity of logistical processes and difficulties associated with their realization.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.