Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uczelnia wyższa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Uwagi o zdalnym nauczaniu
PL
W dniu 23 września 2020 r. uczestniczyłem w Webinarium Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, które było zorganizowane przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej. W pracy sformułowałem kilka uwag na temat zdalnego nauczania.
EN
On September 23, 2020, I participated in the Webinar of the National Conference on Mathematics Teaching at Technical Universities, which was organized by the Center for Teaching Mathematics and Distance Learning of the Gdańsk University of Technology. In the paper, I formulated some remarks on distance learning. It seems that the most important thing is to ensure stable internet connections. On the basis of the classes conducted so far, it can be noticed that thanks to the pandemic, the process of digitization of the teaching process has been accelerated by preparing appropriate didactic materials in an electronic version. In my case, it was only an extension and redrafting of previously prepared lectures.
PL
W artykule zrealizowano cele – teorio-poznawczy oraz empiryczny. W obszarze teorio-poznawczym dokonano analizy literatury przedmiotu w ramach następującej struktury artykułu: istota jakości usług w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej, istota i model Lean, zasady Lean oraz ciągłe doskonalenie Kaizen. W ramach celu empirycznego dokonano analizy uwarunkowań zastosowania koncepcji Lean w zarządzaniu uczelnią wyższą. Posłużono się metodą analizy przypadku – case study. Obiekt badawczy został wybrany celowo. Dodatkowo w części badawczej artykułu wykorzystano metody – wywiadu oraz analizy dokumentacji badanej uczelni. Analiza przypadku objęła: identyfikację modelu zarządzania uczelnią, analizę barier występujących w procesie zarządzania, analizę instrumentów Lean możliwych do zastosowania w zarządzaniu uczelnią wraz z ich oceną oraz wskazanie możliwości doskonalenia systemu zarządzania uczelnią.
EN
In the article, two following goals were realized – theoretical and empirical. In the theoretical part of the article the author analyzed literature in areas: the essence of service quality in the context of a university functioning, the essence of Lean and Lean model, principles of Lean and Kaizen continuous improvement. The empirical part analyses conditions for Lean Concept application in management of a university. Case study method was used and the examined company was selected. Additionally, the author used the following methods: interview and documentary analysis. Case analysis covered: identification of university management model, analysis of barriers in management of a university, analysis of Lean instruments that can be applied in university management as well as their assessment, indication of the possibilities of improving the university management system.
PL
W artykule przedstawiono formułę wykorzystania stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (stopni alarmowych CRP) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, z jednej strony respektującej przepisy prawa obowiązującego jednostki nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z drugiej zaś podlegającej przepisom i rozkazom stosowanym wobec jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Artykuł jest prezentuje sposób wprowadzania, zmiany i odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w uczelni wyższej, a także dowodem na to, jak w uczelni szczególnego rodzaju, tj. uczelni służb państwowych, należy wdrażać rozwiązania praktyczne (wykonawcze) w warunkach uwzględniania przepisów prawa stanowionego przez więcej niż jeden podmiot nadrzędny.
EN
The article presents the formula for the use of alert levels and alert levels for threats in the Republic of Poland cyberspace (CRP alert level) at the Main School of Fire Service, on one hand respecting the legal provisions of the unit supervised by the Minister of Internal Affairs and Administration, while on the other hand, being the subject to the rules and orders applied to organizational units of the State Fire Service. The presented article is, on one hand, an example of the use of alert levels at a university, and on the other, the evidence of how to implement the executive solutions (practical) at a university of a special type (uniformed university) – taking into account the legal regulations established by more than one superior subject.
PL
Celem głównym opracowania jest wykazanie, iż wykorzystanie laboratoriów w procesie dydaktycznym przyczynia się w znacznym stopniu do poprawienia efektywności procesu kształcenia dzięki łączeniu strony teoretycznej ze stroną praktyczną. Dla zilustrowania słuszności takiej tezy, scharakteryzowano efekty wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w przygotowaniu kadr menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem słuchaczy kierunków ekonomicznych.
EN
Higher education has an important contribution to acquiring the knowledge, skills and social competences of staff employed in various organizations. The main goal of the study is to exhibit that the use of laboratories in the didactic process contributes significantly to improve the efficiency of the learning process by combining the practical side with the theoretical side. In the article, to illustrate the validity of such a thesis, the effects of using modern IT tools in the preparation of managerial staff were characterized, with particular emphasis on audience of economic studies.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wybór dobrych praktyk dotyczących współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi. Wyselekcjonowane przykłady prezentują rozwiązania wymagające popularyzacji w celu zbudowania atrakcyjnego rynku dla inwestycji prezentujących najwyższe walory jakościowe czy estetyczne w oparciu o publiczne inwestycje w sektorze budowlanym. Środowisko architektów jest grupą najmocniej zaangażowaną w misję tworzenia wysokiej klasy architektury, odpowiadającej najnowszym trendom.
EN
This article presents a selection of good practices regarding the cooperation of the architects societies with local authorities and universities. Selected examples present solutions that need to be popularized in order to build an attractive market for investments representing the highest qualities or aesthetics based on public investment in the construction sector. The architects’ is the group most involved in the mission of creating high-end architecture that responds to the latest trends.
EN
In this article, a higher education institution (HEI) is analysed as an organisation performing under change conditions. In this context, needs and expectations of a wide range of university stakeholders are analysed. The aim of this article is to indicate the roles of stakeholders leading to the development of an HEI. Although Ishikawa’s cause-and-effect diagram is used when identifying possible causes of a problem, it can also be seen as a method that allows splitting the subject into separate parts, which are causally interrelated. During the research of the activity fields of the HEI and the boundaries related to its surrounding groups, the connections between different groups, their interests and expectations towards the activities of the HEI were determined. The article is prepared using the theoretical-analytical approach. It contains the analysis of the literature on HEI stakeholders, quality management systems and issues concerning the organisational development. The conclusions include insights and suggestions for further research on the ways an HEI can correspond to the needs of stakeholders.
8
Content available remote Wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych
PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy piśmiennictwa wypracowano propozycję efektywnych, prawnie dozwolonych, sposobów wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych. Propozycja stanowi prywatne przemyślenia i nie powinna być traktowana, jako jedyna z możliwych wykładnia wykorzystania zasobów uczelni do celów komercyjnych według obowiązującego prawa. Informacje podstawowe Udostępnienie infrastruktury uczelni publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest obowiązkiem uczelni dysponującej zasobami pochodzącymi z dotacji budżetowej państwa, stanowiąc element efektywnego gospodarowania powierzonym majątkiem w interesie społecznym. Łatwo wykazać wiele powodów udostępniania infrastruktury, do których można zaliczyć: propagowaną w HORIZON 2020 ideę tworzenia Living Lab-ów, rosnące koszty utrzymania infrastruktury uczelni, których nie daje się pokryć w ramach przyznawanych dotacji, korzystanie z dotacji na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych wymuszające ich udostępnianie, konieczność umożliwienia przez uczelnię prowadzenia komercjalizacji pośredniej itd. Wynika z tego, że nie tracąc z uwagi misji i dobra instytucji, uczelnie powinny jak najlepiej służyć gospodarce i społeczeństwu, które przecież łoży na ich utrzymanie. Szczególnie misja komercjalizacji budzi wiele wątpliwości w świetle ostatnich zmian prawnych. Metody Zastosowane tutaj metody badawcze opierają się na analizie piśmiennictwa i wypracowaniu na tej podstawie efektywnych, prawnie dozwolonych, wytycznych do wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych. Wyniki i wnioski. Najwygodniej komercjalizację prowadzić jako wydzieloną działalność gospodarczą uczelni w formie spółek prawa handlowego. Takie działanie ekstremalnie utrudnia nielegalne wspieranie dzielności gospodarczej przez fundusze dotacyjne. Alternatywą realizacji działalności komercyjnej w spółkach jest wprowadzenie pełnej identyfikowalności finansowej na uczelni, co nie tylko spowoduje konieczność zwiększenia zatrudnienia, lecz nadal będzie stwarzało zagrożenie powstawania zabronionych przepływów finansowych.Skierowanie działalności gospodarczej do spółek prawa handlowego ma tę zaletę, że daje możliwość ich odpłatnej współpracy z uczelnią poprzez leasing pomieszczeń i aparatury. Umożliwia to rewitalizację czasami uciążliwej do utrzymania lub niechcianej infrastruktury. Dodatkowo, prowadzenie działalności gospodarczej przez pracowników i studentów uczelni daje im dodatkowe możliwości zarobkowania i zdobywania umiejętności biznesowych.Należy rozważyć sposoby pokonania największej przeszkody w transferze technologii, polegającym na braku dostosowania wyników projektów do możliwości zaaplikowania ich u konkretnego wytwórcy lub dostarczyciela usług, poprzez celowo zaplanowane i przeprowadzone prace wdrożeniowe. Wydaje się rozsądnym przyjąć, że wszelka tymczasowa działalność na uczelni realizowana będzie, jako projekty. Ze względu na brak możliwości napisania uniwersalnej instrukcji prowadzenia projektów, wszelkie szczegółowe ustalenia zawierane są w umowie cywilno-prawnej spisanej pomiędzy uczelnią a zespołem realizującym projekt.
EN
The article presents the range of career centres’ functioning in schools of higher education in Poland. It describes main fields of their activity and compares them to foreign career centres. In the research part the study includes the analysis of students’ expectations as regards the form and range of career centres’ functioning as well as their activity in the selected university. Finally, the author attempts to determine the main directions of career centres’ functioning to meet students’ expectations and the situation on the labour market.
PL
W artykule przedstawiono zakres funkcjonowania akademickich biur karier na uczelniach wyższych w Polsce. Określono główne obszary ich działalności oraz porównano je z biurami karier na uczelniach zagranicznych. W części badawczej przeprowadzono analizę oczekiwań studentów, co do zakresu i formy działań oraz aktywności akademickiego biura karier na wybranej uczelni wyższej. Podjęto również próbę określenia głównych kierunków funkcjonowania akademickich biur karier odpowiadających oczekiwaniom studentów oraz sytuacji na rynku pracy.
11
Content available Business-university cooperation in Europe
EN
For years, companies cooperate with universities in many ways. Both derive benefits from it. Such cooperation gives higher education institutions the possibility of increasing the scientific and didactic potential. The effects of the widely understood cooperation give companies the opportunity to gain competitive advantage and increase the share of knowledge in the creation of enterprise value. According to decisions of the European Council in the near future cooperation between business and universities should remain one of the high priority actions.
PL
Od lat przedsiębiorstwa współpracują z uczelniami wyższymi na wiele sposobów czerpiąc z tej współpracy korzyści. Efekty szeroko rozumianej współpracy dają przedsiębiorstwom możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia udziału wiedzy w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Z kolei taka kooperacja daje uczelniom możliwości zwiększenia potencjału naukowego i dydaktycznego. Według Rady Europejskiej w najbliższej przyszłości współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami powinny pozostać jednym z działań priorytetowych.
PL
Rozwój systemów informatycznych determinuje rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie rozwiązań ICT może wspomagać proces rekrutacji na studia w uczelniach wyższych. Zastosowanie nowoczesnych systemów rekrutacyjnych stwarza wiele wyzwań, a jednocześnie powoduje dużą ilość rozmaitych zagrożeń. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia wykorzystania informatyki w kontekście rekrutacji na studia w oparciu o aktualne przepisy
EN
The development of information systems determines the development of the information society. The use of ICT solutions can support the recruitment process at universities. The use of modern recruitment systems creates many challenges, and at the same time causes a large number of different threats. The article presents the basic concepts of computer use in the context of admissions based on current regulations.
PL
Artykuł zawiera zestawienie definicji kształcenia dualnego funkcjonujących w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Prezentuje charakterystykę polskiego dualnego systemu kształcenia, a także korzyści wynikające z wprowadzenia takiego rozwiązania edukacyjnego. Wskazuje na fakt, iż uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa stanowią dwa, uzupełniające się ogniwa przyswajania wiedzy. Artykuł przedstawia systematykę oraz analizę obecnego systemu kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce. Usystematyzowana została terminologia kształcenia dualnego. Przedstawiony został przykładowy program kształcenia zawodowego w systemie dualnym we współpracy Politechniki Poznańskiej z firmą Volkswagen Polska.
EN
The article contains a summary definition of dual education operating in the European Union, including Poland. Presents the characteristics of Polish dual system of education and the benefits arising from the introduction of such educational solution. Points to the fact that universities and companies are two complementary systems of assimilation learning. The article presents the taxonomy and analysis of the current system of higher education in Poland. Terminology of dual education was structured. As a sample program of vocational training in the dual system presented cooperation between Poznan University of Technology with Volkswagen Poland company.
EN
The development of a knowledge-based economy necessitates the search for new methods and tools for enhancing organizational learning processes. In this context, many scholars point to the importance of mentoring as a tool to support individual and organizational learning. The paper is an attempt to answer the question: how mentoring helps to stimulate the process of organizational learning? Therefore, this paper discusses the concept of learning organization, concept of mentoring along with associated concepts, on the basis of which experience result from the process of implementing mentoring at university are pointed out. This objective will be achieved through presentation of the results of the literature study followed by case study on the implementation and realization of mentoring programme at one of the polish universities.
PL
Rozwój ekonomii opartej na wiedzy pociąga za sobą konieczność poszukiwania nowych metod i narzędzi wzmacniania procesów organizacyjnego uczenia się. W tym kontekście wielu badaczy wskazuje na znaczenie mentoringu jako instrumentu wspierającego indywidualne i organizacyjne uczenie się. W artykule podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób mentoring przyczynia się do pobudzania procesu organizacyjnego uczenia się? Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie wyników przeprowadzonych studiów literaturowych oraz studium przypadku dotyczącego wdrożenia i realizacji programu mentoringu w jednej z polskich szkół wyższych.
PL
Osoba wykonująca pracę naukowo-dydaktyczną na uczelni wyższej jest specyficznym typem pracownika. Z jednej strony jest pedagogiem - prowadzi wykłady; z drugiej jest naukowcem - przeprowadza badania; w końcu jest pracownikiem biurowym - wykonuje prace administracyjne. Ta zróżnicowana natura pracy powoduje specyficzne zapotrzebowanie na przestrzeń, która ma spełnić wszystkie, tak bardzo urozmaicone wymagania. Zarówno w Polsce, jak i na świecie nastąpiły znaczące zmiany w sposobach pracy na uczelniach, lj. trójstopniowy system edukacji i kształcenie ustawiczne, międzynarodowe badania i wymiana kadry. Prócz tego pojawiły się nowe urządzenia usprawniające pracę, umożliwiające kontaktowanie się z pracownikami innych uczelni zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zdalne przeprowadzanie badań. W związku z tym, struktura przestrzenna budynków nie zawsze odpowiada obecnym potrzebom i standardom, co powoduje poszukiwanie nowych rozwiązań dla tejże specyficznej przestrzeni. Zwykle sięga się do pomysłów istniejących w świecie biznesu bądź też tworzy hybrydy ze znanych już rodzajów biur. Artykuł przedstawia systematykę istniejących na świecie typów rozwiązań przestrzeni biurowej pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych.
EN
A person who works in a scientific and educational field at the university is a specific type of an employee. On the one hand, that person is an educator (e.g. gives lectures), on the other hand, a scientist (conducts research), and finally heor she is an office worker (carries out administrative work). This diverse nature of work entails a particular need for space, which should satisfy all requirements. Both in Poland and in the world there have been significant changes in the way of work at universities e.g. The Bologna system, lifelong learning, international researches and exchanges of the scientific and educational staff ect. Furthermore, there is new technical equipment which enables contact with scientific and education staff from domestic and foreign universities (e.g. Video conferences), remote testing etc. It accelerates work and makes it easier as well. Therefore, spatial structure of the universities often doesn't correspond to current needs and standards. Wherefore people are looking for new solutions for the specific space. They usually reach for the solutions used in business or create hybrids of the known conceptions. The paper presents an overview of the office workplaces used by scientific and educational staff at universities.
PL
W artykule podkreślono specyfikę zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Tytuł akcentuje zalecenie - opierając się m.in. na przeprowadzonych badaniach empirycznych - odejścia od praktyki traktowania docelowych adresatów działalności uczelni wyższej jako homogenicznej zbiorowości, na rzecz uwzględnienia ich faktycznego zróżnicowania. Sformułowano zalecenie redefiniowania rynków docelowych w sposób uwzględniający to zróżnicowanie, co otwiera drogę do koncentracji działań marketingowych na starannie zdefiniowanych adresatach, o mocno zbliżonych, homogenicznych oczekiwanych korzyściach lub innych ważnych przesłankach wyboru uczelni wyższej.
EN
The article stresses the uniqueness of the marketing management of a university. The title emphasises the recommendation – based among other things on empirical research conducted - for abandoning the practice of treating target addressees of a university’s activity as a homogeneous community and taking account of their actual diversity. The recommendation for redefining target markets in the way that takes account of this diversity has been formulated, which will offer possibilities to concentrate marketing activities on carefully defined addressees with homogeneous expected benefits or other important premises for choosing a university.
EN
The article concerns problems in communication encountered by the employees of universities while working in virtual teams. In this article an attempt to define such notions as: IT method, virtual team and communication, was made. An analysis of preliminary results concerning the indicated problems in communication in virtual teams was also carried out among university employees.
PL
Artykuł dotyczy problemów, z jakimi stykają się pracownicy uczelni wyższych w komunikacji podczas pracy w zespołach wirtualnych. W artykule podjęto próbę zdefiniowania takich pojęć, jak: metoda informatyczna, zespół wirtualny oraz komunikacja. Dokonano również analizy wyników badań wstępnych, dotyczących wskazanych problemów w komunikacji w zespołach wirtualnych, przeprowadzonych wśród pracowników uczelni wyższych.
18
Content available remote Uwarunkowania funkcjonowania prawa autorskiego w uczelniach wyższych
EN
The knowledge of issues connected with protection of copyrights is essential to shape scientists and students' proper attitude towards claiming, enforcing and using these rights. The benefits of protection copyrights at universities are enormous: the possibility of commercialization the result of scientific research, the promotion of the university itself as a research centre and the most important factor the increase awareness of students and research workers concerning the need to protect the results of their research, and at the same time to make the school more innovative.
19
Content available remote Platformy e-learningowe na wyższych uczelniach
EN
Creating websites using CMS (Content Management System English) saves time and makes it easier to publish information. Updates and extend takes place in such a way that anyone without programming knowledge can make additional content. This type of teaching has become a very popular method of acquiring knowledge. It enables training anywhere in the world. The network can find many free solutions that can be implemented at universities and in schools. The paper characterized the above schemes have been well acquainted with the installation and servicing.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.