Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
All the restructuring programs that have been implemented in Polish bituminous coal mining as a primary way to reduce mining costs relied on the increased concentration of mining operations. Those efforts especially involved a significant simplification of existing or newly developed structures for accessing or cutting the deposits intended for extraction; implementation of advanced mining technologies, and upgrading of machines used in mine faces. However, in order for these to deliver the expected results, it is important to organize mining operations in such a way so that those advanced, and usually very expensive, mining-related fixed assets – machinery and equipment – are used sensibly. In order to define a reasonable production capacity of each longwall face, it is necessary to apply various criteria related to the mining and technical aspects, occupational safety, and organizational and economic aspects. Only then will it be possible to evaluate the expected effects in the field of concentration of mining in a mining company and in the mines which form part of such enterprises. Decisions in this respect should always be made at the planning stage, based on analysis results. The aim of this article is to explore the factors involved in concentration-related decision-making in mining companies, including the underlying mining/technical, organizational, and economic/financial aspects. A mining company is understood as a group of related mines, the primary business operations of which include bituminous coal mining, processing, and trading.
PL
Wszystkie programy restrukturyzacyjne, wdrażane dotychczas w polskim górnictwie węgla kamiennego, jako jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na obniżenie kosztów produkcji węgla, wskazywały na wzrost stopnia koncentracji produkcji. Działania podejmowane w tym zakresie wiązały się przede wszystkim ze znaczącym upraszczaniem, istniejących lub nowo wykonywanych, struktur udostępniania i rozcinki pokładów przewidzianych do wybierania, wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii eksploatacji oraz modernizacją parku maszynowego stanowiącego wyposażenie przodków. Jednak, by przyniosły one spodziewane efekty, konieczne jest takie zorganizowanie robót prowadzonych w przedsiębiorstwie górniczym, aby posiadane nowoczesne, a przy tym zazwyczaj bardzo kosztowne produkcyjne środki trwałe – maszyny i urządzenia – były wykorzystywane w sposób racjonalny. W celu ustalenia racjonalnej zdolności produkcyjnej każdego przodka ścianowego, konieczne jest stosowanie różnych kryteriów w zakresie górniczo-technicznym, bezpieczeństwa pracy oraz organizacyjno-ekonomicznym. Tylko pod takim warunkiem będzie możliwe ocenienie efektów założonych w zakresie koncentracji wydobycia w przedsiębiorstwie górniczym i kopalniach wchodzących w jego skład. Celem niniejszej publikacji jest określenie uwarunkowań procesów decyzyjnych, podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa górniczego w zakresie produkcyjno-technicznym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, dotyczących możliwości wzrostu koncentracji wydobycia. Przy czym, przez przedsiębiorstwo górnicze rozumie się zespół powiązanych ze sobą zakładów górniczych, których podstawowym przedmiotem działania są wydobywanie, przeróbka i obrót handlowy węglem kamiennym.
EN
The purpose of this article is to identify the desired changes in cost management in Polish mining enterprises, based on the results of the diagnosis made in the period of the years 2001-2016. To achieve this goal, the first part of the article describes the previous experience of Polish mining enterprises in the field of cost management, and then formulates the main directions of improving this process, aiming at improving their efficiency.
PL
Artykuł zawiera przegląd wybranych aspektów informatycznego systemu SZYK2 wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym. W niniejszym artykule omówiono możliwości zastosowania podejścia projektowo-zadaniowego w planowaniu i monitorowaniu działalności przedsiębiorstwa przy użyciu systemu informatycznego SZYK2: zasady tworzenia planu w oparciu o zadania, planowanie zasobów w zadaniach, monitorowanie zużycia zasobów podczas realizacji zadań.
EN
The article contains an overview of the SZYK2 IT system supporting management of a mining enterprise. This article provides information about the design and planning and monitoring of the company’s operations, such as: rules for creating a plan in terms of tasks, planning resources in scope, consumption of resources during implementation.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy do systemowego zarządzania majątkiem produkcyjnym i zapasami materiałowymi oraz omówiono szereg istotnych aspektów informatycznego systemu SZYK2 wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym oraz jego funkcjonalność do zarządzania finansami i wielowskaźnikowej analizy parametrów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę poświęcono zawartym w systemie SZYK2 nowoczesnym narzędziom dla menedżerów, w tym analiz i raportów opartych o hurtownię danych oraz metod natychmiastowego dostępu do bieżących informacji zarządczych z wykorzystaniem portali i kokpitów menedżerskich.
EN
The article presents the mechanisms for systemic management of production assets and material inventory and discusses a number of important aspects of the SZYK2 IT system supporting management of a mining enterprise and its functionality for financial management and multi-factor analysis of economic and financial parameters of an enterprise. Particular attention was paid to modern tools for managers included in the SZYK2 system, including analyzes and reports based on data warehouse and methods of immediate access to current management information using managerial portals and dashboards.
EN
The ecological situation in most mining regions of Ukraine is critical, and the closure of unprofitable mining enterprises, mines and cuts creates the environmental problems associated with significant changes in the geological and hydrological environment. The purpose of the work is the environmental monitoring of heavy metals in the soils in the territory of Rozdil State Mining and Chemical Enterprise (SMCE) "Sirka" at the stage of liquidation.The object of the study involves the heavy metals in soils in the territory of Rozdil SMCE "Sirka". The subject of the study is to evaluate the content of heavy metals and migration aspects in soils. In this work, the parameters of soil pollution with heavy metals were determined experimentally. On the example of Rozdil SMCE "Sirka", the main problems of the monitoring system of the territory of the mining and chemical enterprise at the stage of liquidation were proven. The influence of the mining and chemical enterprise on the state of environmental pollution (soil, water environment, and waste management status) was also assessed. The ecological balance of the territory is violated due to the fact that the elimination of negative technical manifestations of the enterprise activity was considered unprofitable for a long time. The development of monitoring techniques for man-made landscapes, along with the development of methods for diagnosing the specifics of their functioning and technologies for reclamation, is an integral part of multidisciplinary research on environmental imbalances, which is caused by the transformation of natural landscapes into man-made. The necessity of developing the information-analytical system for the monitoring of the Rozdil State Mining and Chemical Enterprise (SMCE) "Sirka" territory at the stage of liquidation was substantiated. It was established that the monitoring of the territory of the mining and chemical enterprise at the stage of liquidation will allow increasing the level of environmental safety of the territory of the enterprise and the surrounding settlements. Monitoring is one of the main stages of the liquidation and reclamation process and should be carried out at all stages of liquidation. In addition to the monitoring system in the process of liquidation and in the post-reclamation period, the liquidation project should include an environmental analysis of the enterprise activities and environmental forecasting.
EN
This paper discusses the subject of occupational safety using the example of a leading hard coal mining company in Poland. It presents some examples of occupational safety management systems implemented and functioning in enterprises. It also characterises the role of awareness in developing the appropriate attitudes and conduct among employees in the workplace. The paper presents the selected results of surveys conducted among the executive employees of JSW S.A. The obtained results served as the basis for preparing preliminary conclusions and identifying potential areas for further studies in this field.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy na przykładzie wiodącej spółki wydobywającej węgiel kamienny w Polsce. Przedstawiono przykłady wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto scharakteryzowano rolę świadomości w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań pracowników w miejscu pracy. W formie graficznej zaprezentowano wybrane wyniki z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych JSW S.A. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wstępne wnioski oraz kierunki dalszych badań w prezentowanym obszarze.
EN
In order to fully adapt to market requirements, mining enterprises in recent years have implemented standardized systems for quality, safety and health at work and environmental management. The standards for individual systems define the requirements of applying specific procedures and actions to implement the adopted policy aimed at achieving the assumed goals. The combination of business procedures and practices is more effective in the case of their integration than the activities carried out under separate systems. They then function under the name of an integrated management system (IMS). Properly implemented IMSs most often contributes to a more harmonious functioning of the enterprise and the elimination of recurring activities in the areas concerning individual systems, and thus to the optimization of costs related to their implementation and maintenance. Improving the operational efficiency of the mining enterprise and mines included in it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection. In the conditions of a market economy, improving the efficiency of functioning and providing sources of business financing is a key necefity for mining enterprise (Bąk 2007, 2008). Mines need to be properly managed to survive. The key problem is the design and implementation of an efficient management system and its continuous improvement based on the adequacy of system solutions. This is an answer to the question whether the management system of a mining enterprise (mine) corresponds to its real needs in the process of achieving objectives. Improvement of management systems must be based on an appropriate diagnosis. The aim of the article is to present the original solution, which is a tool for improving the integrated management system in Polish mining enterprises.
PL
Chcąc w pełni dostosować się do wymogów rynku, przedsiębiorstwa górnicze w ostatnich latach wdrożyły do stosowania znormalizowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskowego. Normy dotyczące poszczególnych systemów definiują wymogi stosowania określonych procedur i działań, służących wdrażaniu przyjętej polityki. Połączenie procedur i praktyk działania stosowanych w przedsiębiorstwie jest bardziej skuteczne w przypadku ich scalenia, niż działań realizowanych w ramach oddzielnych systemów. Funkcjonują one wtedy pod nazwą zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ). Prawidłowo wdrożony ZSZ przyczynia się najczęściej do bardziej harmonijnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz eliminacji powtarzających się działań w obszarach dotyczących poszczególnych systemów, a przez to do optymalizacji kosztów związanych z ich wdrażaniem i utrzymywaniem. Poprawia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego i kopalń wchodzących w jego skład, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W warunkach gospodarki rynkowej podnoszenie efektywności funkcjonowania i zapewnienie źródeł finansowania działalności jest dla przedsiębiorstw górniczych pierwszoplanową koniecznością (Bąk 2007, 2008). Kluczowym problemem jest zaprojektowanie i wdrożenie sprawnego systemu zarządzania oraz jego ciągłe doskonalenie, oparte na adekwatności rozwiązań systemowych. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy system zarządzania przedsiębiorstwem górniczym (kopalnią) odpowiada jego rzeczywistym potrzebom w procesie realizacji celów. Doskonalenie systemów zarządzania musi być oparte na odpowiedniej diagnozie. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego rozwiązania, które stanowi narzędzie doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw górniczych i wchodzących w ich skład kopalń węgla kamiennego, powodują zainteresowanie ich kadry kierowniczej zastosowaniem koncepcji zarządzania procesami dla zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonej działalności, a w konsekwencji tworzenia wartości i poprawy konkurencyjności. W publikacji przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań wstępnych, ukierunkowanych na wskazanie podstawowych obszarów i problemów, których rozwiązanie umożliwi opracowanie modelu systemu zarządzania procesami dostosowanego do specyfiki działalności górniczej.
EN
Changes occurring in the environment of mining enterprises and their hard coal mines result in the interest of their managerial staff using the concept of process management to increase the efficiency and effectiveness of their operations, and as a consequence create value and improve competitiveness. The publication presents the results of the preliminary research, aimed at indicating the basic areas and problems, the solution of which will enable the development of a model of the process management system adapted to the specificity of mining operations.
PL
Zaprojektowanie, stworzenie, prowadzenie i likwidacja przedsiębiorstwa górniczego wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z uwagi na złożoność i kapitałochłonność operacji górniczych, każdej z faz istnienia przedsiębiorstwa górniczego towarzyszą liczne źródła ryzyka zasobowego i procesowego, które także wymagają interdyscyplinarnego podejścia i holistycznego spojrzenia zorientowanego na równoczesne ograniczenie skutków ich indywidualnego i łącznego wystąpienia. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest prezentacja komplementarnego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym uwzględniającego zarówno techniczne, jak i ekonomiczne źródła ryzyka.
EN
Designing, creating, running and liquidation of a mining enterprise requires knowledge and experience from several different fields and disciplines of science. Due to the complexity and intensity of capital expenditures of mining operations, each phase of their existence is accompanied by several sources of risk in terms of resources and process, which also require an interdisciplinary approach and holistic perspective oriented on simultaneous limitation of effects of their individual and collective existence. Taking the above into consideration, the purpose of this article is to present a complementary approach to risk management in a mining enterprise which accounts for both technical and economic sources of risk.
EN
The research problem raised in the paper concerns materials management of mining enterprises. It is an important area of activity in these enterprises, mainly due to the fact that the cost of materials consumption is, after the personnel cost, the second position in the cost structure in terms of value. In order to conduct the mining works planned in an efficient way, it is necessary to provide materials supply as well as to prepare them and transfer to production. It can only be achieved in the way of appropriate planning, which includes the division into product range and time periods. The way of planning should be adjusted to the specific conditions and the character of consumption, as well as link those with an operational production plan. Although a great number of publications on planning methods can be found, not many of them refer to the specificity of mining production processes, especially material requirements planning. The objective of this paper is to present the theoretical assumptions of the material requirements planning process and the practical aspects of this process in the operating activity of mining enterprises. The paper is of theoretical and cognitive study character. The research was based on a systematic review method - systematic literature review, supplemented with the analysis of internal documents and programs used in materials management of mining enterprises.
EN
Presently, the highest level of waste generation is characterized by ferrous metallurgy enterprises, the large-tonnage wastes of which are slags of various industries. Taking into account the negative impact of slags on the environment, the limited opportunities for expanding dump volumes, as well as the depletion of sources of raw mineral raw materials, the aim of research was to develop an alternative method for the utilization of steel-smelting slags of the mining and metallurgical complex. Tthe steel smelting slag of the Novolipetsk metallurgical plant and the sewage sludge of the city water treatment station in Lipetsk were selected as the materials for the study. In the laboratory, the chemical composition of the waste was determined by means of a complex of modern analytical methods, including atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma, X-ray fluorescence spectrometry, and atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization. The results of the analysis enabled to assess the possibility of sharing waste as a soil additive to improve the quality of the soil. Then, under laboratory conditions, the grass mixture was grown on model soil samples with a soil additive consisting of the investigated waste with a different mass ratio. On the basis of the obtained data on seed germination, the growth of the aerial part of the biomass, the height of the leaves, and also the content of the accumulated metals in the plants, a formulation of an organomineral additive was proposed for poor soils of disturbed lands.
EN
The paper contains considerations regarding the possible impact of changing the approach to the management of mining enterprises on the improvement of their efficiency. The definitions of management, efficiency (along with its basic measures, such as productivity and profitabil-ity) and rationality of management were presented in the introduction. Next, the role of the three determinants of effective production in a mining enterprise were presented, including: reliable identification of resources, assessment of their necessity, rules for organizing ongoing works and implementation of production planning methods aimed at minimizing the costs of operations. The practical implementation of the defined determinants is presented on the ex-ample of four basic functions of process management, such as organizing, planning, leading and controlling. The special role of the process approach to cost management in the lifecycle of each longwall working while adopting a rational reduction of operating costs in mining enterprises is underlined.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwego wpływu zmiany podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi na poprawę ich efektywności. Na wstępie przedstawiono definicje zarządzania, efektywności (wraz z podstawowymi miernikami, takimi jak wydajność i rentowność) oraz racjonalność zarządzania. Następnie przedstawiono rolę trzech czynników determinujących efektywną produkcję w przedsiębiorstwie wydobywczym, w tym: rzetelną identyfikację zasobów, ocenę ich konieczności, zasady organizacji prowadzonych prac oraz wdrożenie metod planowania produkcji mających na celu minimalizację kosztów operacyjnych. Praktyczna implementacja zdefiniowanych determinant została przedstawiona na przykładzie czterech podstawowych funkcji zarządzania procesami, takich jak organizowanie, planowanie, prowadzenie i kontrolowanie. Podkreślono szczególną rolę podejścia procesowego do zarządzania kosztami w cyklu życia każdej ściany, przy jednoczesnym przyjęciu racjonalnej redukcji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach wydobywczych.
EN
Planning in a mining enterprise is a complex and multifaceted action. For this reason, it is necessary to provide its proper organisation and adjust it to the specific conditions of conducting underground mining extraction. The prepared plans must make up a cohesive internal system, unambiguously determining the manner, range and safety requirements of the conducted extraction. In the most general manner, the various types of plans developed by organisational units of mining enterprises can be divided based on the timeframe, type, scope and object of planning. These are strategic plans, tactical plans and subject-based plans. The aim of the article is to present the issue of production planning in a mining enterprise and for the preparation of such a plan, first and foremost, information about, among other things, applicable legal regulations, market conditions and the specificity of a mining enterprise are necessary. Underground extraction of black coal deposits must be conducted while respecting the rules of sustainable development which satisfies current needs, without compromising the ability to satisfy the needs of future generations. Due to the specific nature of mining production, manifested, among other things, by such features as the diversity of conditions for conducting the activity, resulting from the changing geological-mining conditions of the deposit, low flexibility of the production process, associated with the impossibility to conduct alternative production and a very long-lasting investment process, planning the course and magnitude of production in a mining enterprise must proceed with the highest possible diligence. One should take into account a wide range of presented environmental, organisational and technical conditions, deciding about the safety and correctness of the course of the assumed production activities. However, in order to make them economically feasible and produce satisfying results in that regard, it is also necessary to analyse them carefully with respect to financial outcomes.
PL
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest działaniem złożonym i wieloaspektowym. Z tego powodu konieczne jest jego właściwe zorganizowanie i dostosowanie do specyficznych warunków prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej. Sporządzone plany muszą tworzyć spójny układ wewnętrzny, jednoznacznie określający sposób, zakres i wymogi bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji. Różnego rodzaju plany, opracowywane przez komórki organizacyjne przedsiębiorstw górniczych, najogólniej można podzielić ze względu na okres, rodzaj, zakres i przedmiot planowania. Zalicza się do nich plany strategiczne, plany taktyczne oraz plany podmiotowe. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia planowania produkcji w przedsiębiorstwie górniczym i dla opracowania takiego planu niezbędne są przede wszystkim informacje dotyczące między innymi obowiązujących przepisów prawnych, uwarunkowań rynkowych oraz specyfiki przedsiębiorstwa górniczego. Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego musi być prowadzona z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, który zaspokaja obecne potrzeby, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Ze względu na specyfikę produkcji górniczej, przejawiającej się w wielu aspektach, począwszy od zróżnicowanych warunków prowadzenia działalności, poprzez małą elastyczność produkcji, kończąc na długotrwałym procesie inwestycyjnym planowanie przebiegu i wielkości produkcji w przedsiębiorstwie górniczym, musi być prowadzone z jak najwyższą starannością. Pod uwagę powinien być brany cały szereg przedstawionych uwarunkowań środowiskowych, organizacyjnych oraz technicznych, decydujących o bezpieczeństwie i prawidłowości przebiegu założonych działań produkcyjnych. Jednak, aby były one sensowne ekonomicznie i przynosiły zadawalające efekty w tym względzie, konieczne jest także ich staranne przeanalizowanie pod względem skutków finansowych.
PL
Głównym celem rozważań podejmowanych w artykule jest przedstawienie procesów konsolidacji prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach górniczych w latach 1990-2016 oraz ich aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę konsolidacji oraz jej przebieg w polskim górnictwie węgla kamiennego. Następnie zidentyfikowano i scharakteryzowano kluczowe uwarunkowania skuteczności oraz efektywności działań konsolidacyjnych prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach górniczych. W artykule wykorzystano rynkowe dane statystyczne oraz prognozy rozwoju branży.
EN
The main objective of the taken in the article consideration is to present the consolidation processes conducted in Polish mining enterprises in the years 1990-2016 and their current internal and external conditions. In the first part of the article the essence of consolidation and its progress in the Polish hard coal mining is presented. Then the key determinants of the efficiency and effectiveness of Polish mining enterprises consolidation are identified and characterized. In the article, market statistical data are used as well as development forecasts for the mining industry.
PL
W warunkach postępującej globalizacji gospodarek oraz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw bardzo często dochodzi do wzrostu ryzyka rynkowego, co przejawia się w intensyfikacji skutków istniejących źródeł ryzyka oraz pojawieniu się nowych źródeł ryzyka. W przypadku przedsiębiorstw górniczych, które w Europie znajdują się w fazie schyłkowej, wzrost ryzyka oznacza poważne zagrożenie dla wyników finansowych oraz wartości rynkowej. Mając na uwadze powyższe okoliczności, głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie pomiaru, oceny i analizy porównawczej ryzyka rynkowego w czterech przedsiębiorstwach górniczych funkcjonujących w Europie i wydobywających węgiel kamienny.
EN
In conditions of progressing globalizations of economies and internationalization of enterprises, market risk dramatically rises that is reflected in intensifying of existing risk sources and appearing new risk sources. In a case of mining enterprises – which in Europe are treated as the declining ones – risk increase means serious threat for financial results and market value of mining enterprises. According to above circumstances, a main aim of this article is to estimate, evaluate and compare market risk in four European mining enterprises extracting hard coal in underground mines.
PL
Ryzyko finansowe oznacza niebezpieczeństwo niespłacenia zobowiązań wraz z odsetkami. Jest ono tym większe, im mniejszy jest udział kapitału własnego w strukturze kapitału. Nie jest to jednak jedyny parametr wpływający na poziom tego ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zestawu wskaźników diagnostycznych, za pomocą których można sparametryzować ryzyko finansowe. Taki zestaw zastosowano do badania ryzyka finansowania w branży górniczej, porównując polskie i światowe przedsiębiorstwa górnicze.
EN
Financial risk means the danger of failing to repay the liabilities with interest. The lower the share of equity capital in the capital structure the higher the risk is. However, it is not the only parameter influencing the level of this risk. The objective of this paper is to identify a set of diagnostic indicators, by the use of which the financial risk can be parameterized. Such a set was used for examining the financial risk in the hard coal mining industry, making a comparison between Polish and global mining enterprises.
PL
Głównym celem prowadzonych w artykule rozważań jest analiza i ocena wielkości eksportu netto węgla kamiennego w Polsce na tle konkurencyjności cenowej polskich przedsiębiorstw górniczych. W pierwszej części badań posłużono się analizą trendów historycznych w zakresie eksportu netto, cen i kosztów jednostkowych w latach 2004-2014. W drugiej części analizy wykorzystano wyniki eksperckich badań ankietowych, dotyczące prognozy eksportu netto węgla kamiennego w Polsce obejmujące lata 2015-2030. Artykuł zakończono podsumowaniem zawierającym najważniejsze wskazówki pod adresem poprawy konkurencyjności cenowej w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
EN
The main objective of the article is to analyse and evaluate the volume of net export in Poland in context of price competitiveness of Polish mining enterprises. In the first part of research the analysis of historical trends of net export, coal unit prices and costs in the years 2004-2014 is conducted. In the second part of considerations the results of experts’ surveys concerning the forecast of net export of coal in 2015-2030 in Poland are presented. The article is completed by a summary containing general guidelines at improving the price competitiveness of Polish mining enterprises.
18
Content available Czas jako zasób a efektywność wydobycia
PL
W artykule zaprezentowano postrzeganie czasu jako zasobu, którego wykorzystanie istotnie wpływa na efektywność wydobycia kopalin. Wykorzystanie dostępnego czasu pracy urządzeń i pracy ludzkiej jest źródłem rezerw efektywności. W artykule przedstawiono także analizę struktury dobowego czasu pracy przodka wydobywczego oraz strukturę czasu pracy polskiego górnika na tle rozwiązań światowych.
EN
The article presents time as an asset. Way of time utilization is affecting on efficiency and effectiveness.Fair time utilisation is a way to efficiency and effectiveness growth. This article presents also longwall face daily time structure and polish miners working time structure with analisys on world mining background.
PL
W artykule poddano analizie porównawczej najbardziej znane rachunki kosztów stosowane w zarządzaniu kosztami w ujęciu procesowym. Na podstawie przeglądu literaturowego wyłoniono rachunki kosztów najbardziej odpowiednie do zastosowania w górnictwie węgla kamiennego, a następnie przedstawiono zarys koncepcji wykorzystania rachunku kosztów działań sterowanego czasem dla efektywnego zarządzania projektami w przedsiębiorstwie górniczym.
EN
The article presents a comparative analysis of the most famous cost accounts used in the cost management in terms of process. Based on the literature review there were selected the most appropriate cost accounts for use in coal mining, and an outline of the concept of using activity based costing time controlled for effective project management in a mining enterprise.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie eksperckich prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, opracowanych na podstawie wyników badań ankietowych, wraz z określeniem perspektyw rozwoju polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście opisanych przewidywań i obecnych uwarunkowań rynkowych. W artykule zaprezentowano kolejno: uzasadnienie podjęcia badań, metodykę badawczą, wyniki badań ankietowych, kluczowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw górniczych oraz perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN
The main objective of the article is to present experts’ forecasts for electricity demand in Poland established on surveyed results and to define perspectives of development for Polish mining enterprises in the context of described predictions and present market conditions. In the article the following issues are presented: justification for undertaking research, methodology of research, key conditions of functioning for Polish mining enterprises and perspectives of their further development.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.