Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania bezpieczeństwem pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z poprawą skuteczności zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz kulturą sprawiedliwego traktowania w kontekście wdrażania nowej normy ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania z poradnikiem użytkowania”. Organizacja, która chce wprowadzić ww. nową normę potrzebuję efektywnych narzędzi do ulepszenia systemu zgłaszania zagrożeń wynikających z obowiązku badania i wyjaśniania wszystkich zagrożeń w systemie bezpieczeństwa. Rozwiązania takie funkcjonują już od pewnego czasu w lotnictwie i medycynie. Jest to poufny, nieobowiązkowy system raportowania zagrożeń będący uzupełnieniem obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz model kultury sprawiedliwego traktowania (KST). Kultura sprawiedliwego traktowania opisywana jest jako atmosfera zaufania, w której ludzie są zachęcani do dostarczania informacji związanych z bezpieczeństwem, mając jednocześnie świadomość zachowań akceptowalnych i niedopuszczalnych. Narzędzie to wspiera organizację w radzeniu sobie z problemami obwiniania i karania osób zamieszanych w zdarzenia niepożądane. Ponadto w artykule znajdują się informacje na temat czynników determinujących zwiększenie ilości informacji o zdarzeniach niepożądanych w organizacjach oraz sposoby klasyfikowania działań akceptowalnych i nieakceptowalnych.
EN
This article presents basic issues related to effectiveness improvements of adverse events reporting systems and a just culture in the context of ISO 45001:2018 standard - Occupational health and safety management systems implementation. The organizations, that want to implement the new standard, need effective tools to make their reporting systems more effective because of some new requirements of the standard laws. Some proven solution of that have been used for some time past especially in aviation and medicine. It is a confidential, voluntary reporting system as a useful complement to a compulsory reporting system and the just culture. The just culture is described as an atmosphere of trust in which people are encouraged for providing essential safety-related information - but in which they are also clear about where the line must be drawn between acceptable and unacceptable behavior. The tool supports the organizations with handling blame and punishment. In addition, there is information about the factors determining the growth of undesirable occurrence reports number in the organisations and ways to classify the behaviour and attitudes of employees as acceptable or not.
PL
Bezpieczeństwo pracy w górnictwie jest jednym z trzech podstawowych filarów strategii zrównoważonego rozwoju zapewniającego dbałość nie tylko o sferę ochrony środowiska i sferę społeczną, ale także i ekonomiczną. W artykule omówiono zagadnienia związane z kosztami wypadków przy pracy oraz poprawy bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Przedstawiono również korzyści wynikające z właściwego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie górniczym w aspekcie ekonomicznej rentowności przedsiębiorstwa.
EN
Work safety in mining is one of the three basic pillars of the sustainable development strategy, i.e. which ensure development in the area of environment, society as well as economic one. The article discusses issues related to the costs of accidents at work and the improvement of safety at workplaces. The benefits of proper management in the area of occupational health and safety in a mining enterprise in the aspect of the economic viability of the enterprise were also presented.
3
PL
W artykule zdefiniowano oraz wyjaśniono istotę bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Przedstawiono znaczenie tych aspektów zarówno z uwagi na konsumenta, jak i producenta. Zaprezentowano standardy, których spełnienie pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności, a zarazem wpływa na sukces przedsiębiorstwa. Wskazano bowiem liczne korzyści świadczące o tym, jak wiele producenci żywności mogą zyskać, wdrażając system zarządzania bezpieczeństwem żywności.
EN
The article defines and explains the essence of the safety and quality of food. Then there is explained the meaning of these aspects, both because of consumer and producer. Next are presented standards, which are suitable for ensuring the safety and food quality, and also affects the success of the company. Then author specified many advantages which can be achieved thanks to implementing a food safety management system.
4
Content available remote Wybrane systemy zarządzania w przesiębiorstwie produkcyjnym
PL
Coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem według normy ISO 14000. Decyzja ta podyktowana jest rosnącymi wymaganiami konsumentów oraz chęcią budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami. System zarządzania środowiskiem zazwyczaj wdrażany jest jako kolejny system, obok już funkcjonujących systemów zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wszystkie te systemy mają pewne cechy wspólne, które umożliwiają ich sprawną integrację w jeden, sprawnie działający system zarządzania przedsiębiorstwem. Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy efektywność takiego zintegrowanego systemu zarządzania jest wystarczająca, by skutecznie przeciwstawić się konkurencji na rynku globalnym, w którym polskie przedsiębiorstwa są zmuszone uczestniczyć.
EN
Nowadays, more and more production enterprise decides to implement an environmental management system according to the norm ISO 14000. This decision is made because of the increase of customers demand and inclination to build the market advantage. An environmental management system usually is implemented as the second or third management system, alongside a quality management system or a safety management system. All these systems have some common future, which are a base for a full integration into a one, integrated management system. In this place you can ask a question, if such integrated management system is good enough to build strong market advantage. This paper deals with this problem.
PL
W artykule przedstawiono główne założenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Scharakteryzowano zakres najistotniejszych obowiązków kierownictwa przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania tego systemu. Omówiono sposoby oceny oraz ograniczania ryzyka zawodowego.
EN
The purpose of the article is presentation of main characteristics in management system of health and safety at work. There were characterized rangę of essential managemenfs du-ties in put into practice this system. On the basis of described evaluation methods and limit of occupational hazard.
PL
W referacie przedstawiono dotychczasowe przedsięwzięcia oraz zamierzenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy obejmujące wprowadzenie zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Omówiono przygotowania BZE SA do wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy typowych dla spółki dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prac elektrycznych. Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego będzie stanowić integralną część systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.