Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie ścieków komunalnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule badano wpływ zwiększonej liczebności organizmów nitkowatych w osadzie czynnym na działanie oczyszczalni membranowej (MBR). Badania prowadzono w skali technicznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Mikołajkach pracującej z modułem filtracyjnym MFM 300. Wykazano, że wysoka liczebność mikroorganizmów nitkowatych przyczyniała się do trwałego oblepiania membran grubą błoną osadu czynnego, co wiązało się ze zmniejszeniem wydajności hydraulicznej oczyszczalni. Skutecznym rozwiązaniem problemu okazało się ograniczenie liczebności organizmów nitkowatych przez podanie chlorku poliglinu (PAX 18), średnio w ilości 3,00 g Al+3/kg smo przez okres 7 dni i następnie dawki 1,0 g Al+3/kg smo przez okres następnych 3 tygodni.
EN
The article investigates the effect of increased abundant filamentous bacteria in activated sludge on the membrane bioreactor (MBR). The experiment was conducted in a full-scale wastewater treatment plant in Mikołajki (Poland) working with the MFM 300 filter module. The study was shown that the high abundance of filamentous bacteria contributed to permanent thick biofilm formation on the membrane surface, which was associated with a reduction in the hydraulic capacity of the treatment plant. An effective solution to the problem was to reduce the abundance of filamentous organisms by application of aluminum salts (PAX 18, polyaluminium chloride), on average at 3.0 g Al3+/kg sdmd (sludge dry mass daily) for a period of 7 days and then a dose of 1.0 g Al3+/kg sdmd for the next 3 weeks.
PL
Kolejna kilkunastotysięczna gmina w województwie pomorskim posiada zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Koszt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni wyniósł blisko 20 milionów złotych, a dofinansowanie ze środków NFOŚiGW to ponad 60%. Pozostałą część inwestycji finansowała Gmina oraz Spółka GWiK.
PL
Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków, leży w bliskim sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego w jednej z dzielnic miasta Poznania. To oczyszczalnia o projektowanych RLM rzędu 350 000 i przepływie średniodobowym ok. 50 000 m3/d, jest to druga pod względem wielkości oczyszczalnia należąca do Aquanet S.A., w pełni zmodernizowana 10 lat temu, dzięki czemu stała się jedną z naszych najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków to miejsce, gdzie wykorzystuje się wiele technologii, które współpracując ze sobą umożliwiają utrzymanie optymalnej relacji między poniesionymi kosztami, wykorzystaniem surowców niesionych w ściekach a oddziaływaniem na otoczenie.
PL
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywa ściekowa [Commission Staff Working Document Evaluation of the Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991, concerning urban waste-water treatment, European Commission, Brussels], jest jednym z najstarszych obowiązujących aktów legislacji europejskiej i przez niemal 30 lat zachowała praktycznie pierwotne brzmienie.
PL
Rosnąca liczba bioreaktorów membranowych (MBR) zastosowanych w oczyszczaniu ścieków komunalnych wzbudza coraz większe zainteresowanie eksploatatorów. Technologia ta umożliwia nie tylko wzrost efektywności oczyszczania ścieków, ale również wyeliminowanie problemów, z którymi cyklicznie boryka się wiele obiektów. Artykuł przybliża wybrane aspekty eksploatacyjne reaktora MBR w Rowach opracowane na bazie danych zebranych od momentu rozpoczęcia funkcjonowania układu zmodernizowanego w 2013 roku. Pokazuje on wpływ modułu membranowego na technologię i skuteczność oczyszczania ścieków oraz koszt energetyczny istotny w funkcjonowaniu każdej oczyszczalni.
EN
Increase in use of membrane bioreactors (MBRs) in urban waste water treatment increases the interest o of her operators. This technology improves not only the efficiency of wastewater treatment, but eliminates the various cyclical problems. This paper presents selected operational aspects of the M BR reactor in Rowy, based on the data collected from 2013, since the end of the WWTP modernization. It shows the influence of the membrane module on the technology and efficiency of wastewater treatment anti the energy costs.
PL
Wzrastające zainteresowanie technologią bioreaktorów membranowych (MBR) otworzyło dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków nowe możliwości w oczyszczaniu ścieków. Powstające w ostatnich latach obiekty wykorzystujące moduły membranowe pozwalają skutecznie eliminować problemy eksploatacyjne, zwiększać efekty oczyszczania ścieków, a tym samym minimalizować wpływ na środowisko naturalne. Przykładem technologii MBR w Polsce są wybudowane w ostatnich latach jedne z największych tego typu oczyszczalni ścieków w Rowach oraz Głogowie Małopolskim.
EN
Increasing interest in technology of membrane bioreactor (MBR) opened for exploiters sewage treatment plant new possibilities in wastewater treatment. Constructed recently objects using membrane modules can effectively eliminate many exploitation problems, increase the effects of sewage purifying and consequently minimize the impact on the environment. An example of MBR technology in Poland, which were constructed in the recent years, are one of the largest sewage treatment plant of that type in Rowy and Głogów Małopolski.
EN
In recent years, the municipal WWTP operated by PEWIK Gdynia receives increasing quantity of industrial wastewater with COD/BOD ratio above 2. In most cases, it is probably due to the required reduction of certain pollutants before delivery of industrial wastewater to the sewage system. Implemented pre-treatment of industrial wastewater by on-site plants usually remove the nutrients and easily biodegradable organic matter, while other organic fractions are directed to the municipal WWTP. In this study the influence of industrial wastewater on the efficiency of technological processes was analyzed on the basis of WWTP in Gdynia-Debogorze. For this reason, the COD fractions (readily (soluble) and slowly (particulate) biodegradable fraction, and non-biodegradable soluble (inert) and particulate fraction) were analyzed in raw wastewater. Obtained results were discussed in terms of the efficiency of treatment processes as well as the energy consumption and the operating costs of the plant.
EN
Municipal sewage sludge are a by-product of waste water treatment. The problems of sludge associated with the development of sludge require urgent solutions. Municipal sewage sludge may be used in agriculture in two forms: processed and unprocessed if they are stabilized and comply with acceptable levels of heavy metals and sanitation indicators and include the relevant product quantities of organic compounds and fertilizing nitrogen, phosphorus and potassium. Composition and quantity of sludge produced in the wastewater treatment process is different and depends on several parameters such as quality of waste water and processes for their purification. The presents shows an assessment of the physical and chemical sludge from sewage treatment plants selected and the results of research and analysis for the sludge collected from said object. Analysis of the results was carried out for possibilities to use sewage sludge for agricultural purposes. Sewage sludge derived from a sewage treatment plant mechanical-biological stabilization of sludge anaerobic digestion with a capacity of 26,400 m3. per day. The sediment samples were collected in the period from January to September 2015 year with a two-month interval. Attempts were subjected to microwave mineralization in a closed system in aqua regia. The heavy metal concentrations determined with a spectrophotometer Coupled Plasma emission ICP-OES Perkin-Elmer Optima 8000 detecting elements P, Ca, Mg, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, Cr. The collected sediment were determined: pH, dry weight of sediment, organic matter (marked as loss on ignition at 550 ° C), total nitrogen (Kjeldahl) and ammonium nitrogen. The results were compared with the limit values according to the law. It has been shown that the predominant heavy metals present in the sludge was copper and zinc, mercury was not detected. The value of organic matter sludge tested ranged from 49.36 to 63.15% of dry matter. The content of heavy metals in sediments was measured by reference to the existing provisions governing the use of natural sewage sludge. The contents of heavy metals were low and did not exceed the limit values in sewage sludge for their use in agriculture and land reclamation. The studied sediments were stable nature. The results indicate the good properties of the sludge, which can be used as organic fertilizer. It has been shown that the sludge produced in the study treatment did not exceed in any case permissible concentrations of heavy metals specified for sewage sludge used for agricultural purposes. The annual average content of heavy metals in the study period remained at a similar level. Understanding the composition of the physico-chemical sludge waste is the basis for the decision over their processing, use or disposal. The precipitate may be disposed by using thermal methods for combustion of solid comprising 90% of dry matter.
PL
Przedstawiono zasady budowy i pracy systemów trzcinowych do zintegrowanego odwadniana i stabilizacji osadów ściekowych oraz ogólne zasady dotyczące projektowania oraz eksploatacji systemów, a także określono ekonomiczne i środowiskowe aspekty wynikające ze stosowania tej technologii na podstawie najnowszych doniesień literatury oraz doświadczeń własnych. Eksploatacja odpowiednio zaprojektowanych systemów trzcinowych polega na okresowym nawadnianiu osadami o małej zawartości suchej masy wynoszącej 0,5–1,0%. Czas zatrzymania osadów w celu odwodnienia i stabilizacji wynosi 10–15 lat. Osady ulegają przekształceniu w substancję humusową, która po sprawdzeniu właściwości mikrobiologicznych i fizyczno-chemicznych może być wykorzystywana rolniczo.
EN
A review, with 28 refs., of the title systems used in Denmark and Poland to utilize of sludge from municipal sewage treatment plants by ecol. methods.
EN
The application of membrane bioreactors (MBRs) for municipal wastewater treatment has increased over the last decade. This technology is the combination of biodegradation treatment by activated sludge with liquid/solid separation by porous membranes. Due to effective ultrafiltration, the MBR effectively produces a clarified and substantially disinfected effluent. The use of membranes concentrates up the biomass and eliminates the need for large clarifying basins to settle out the biomass, reduces the necessary reactor size, thus enabling the system to be more compact. An example of the application of MBR technology in wastewater treatment is one of the first of its type object in Poland located in Rowy, in the municipality of Ustka.
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zastosowania bioreaktorów membranowych (MBR) do oczyszczania ścieków komunalnych. Technologia ta łączy oczyszczanie ścieków w procesie osadu czynnego z separacją na membranach mikro i ultrafiltracyjnych. Zastosowanie membran zwiększa stężenie biomasy i zmniejsza wymaganą objętość reaktorów biologicznych przy likwidacji osadników wtórnych, umożliwiając w ten sposób projektowanie bardziej kompaktowych systemów. Wykorzystanie ultrafiltracji membranowej pozwala na uzyskanie wysokiej jakości ścieków oczyszczonych, włącznie z ich dezynfekcją. Przykładem zastosowania technologii MBR w oczyszczaniu ścieków komunalnych jest jeden z pierwszych tego typu obiekt w Polsce w miejscowości Rowy, w gminie Ustka.
PL
Dla Polski, jako kraju leżącego prawie w całości w zlewni Morza Bałtyckiego, jednym z priorytetów jest ograniczenie ładunku za czyszczeń wpływających do niego. W tym celu podejmowane są działania służące ograniczeniu ładunku zanieczyszczeń z sektora komunalnego poprzez m.in. wdrażanie Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Pomimo zrealizowania już wielu przedsięwzięć, polegających na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, nadal istnieją potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej. Część z nich wynika również ze zmiany ustawy Prawo wodne oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, które nałożyły zwiększone wymagania co do jakości ścieków oczyszczonych w aglomeracjach z przedziału 10 000 - 15 000 RLM. Podmioty, które muszą podjąć działania inwestycyjne w celu uzysku zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG mogą obok środków z funduszy europejskich uzyskać wsparcie z NFOŚiGW.
PL
Ostatnia aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radą Ministrów w lutym 2011 roku i odzwierciedlała potrzeby gospodarki ściekowej z lat 2007 i 2008. W 2013 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował roboczy projekt czwartej aktualizacji KPOŚK. Po dopracowaniu i przyjęciu przez rząd, IV aktualizacja stanowić ma wsparcie dla samorządów w rozpoczętym procesie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji. Dane, w oparciu o które opracowano projekt IV aktualizacji, odnoszą się do stanu realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z 31 grudnia 2010 roku.
PL
Postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych stanowią o warunkach wprowadzania ścieków komunalnych do wód. Dyrektywa ta nie odnosi się natomiast do warunków wprowadzania ścieków do odbiornika ziemnego. Art. 3 ust. 1 Dyrektywy ściekowej nakłada obowiązek wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych, ale dopuszcza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosowanie systemów indywidualnych zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska.
PL
Nie po raz pierwszy NIK zagląda do gmin, by sprawdzić, jak radzą sobie z realizacją zadania własnego polegającego na usuwaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych. Wykonanie tego zadania jest szczególnie trudne na obszarach nieskanalizowanych, gdzie przeważa gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Niestety, zarówno poprzednio prowadzone w tym zakresie kontrole, jak i obecne inspekcje wskazują, że gminy nie najlepiej radzą sobie z tym zagadnieniem.
PL
W artykule przedstawiono ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i techniczne kryteria wyboru systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Według tych kryteriów oceniono tradycyjne (grawitacyjne i grawitacyjno-tłoczne) i niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne (ciśnieniowy, podciśnieniowy i odciążony) wraz ze zbiorowymi oczyszczalniami ścieków, a także indywidualne oczyszczalnie ścieków.
EN
The paper presents technical, economical, social and environmental criteria which are used at selection of sewerage and wastewater treatment system. The choice of sewerage and wastewater treatment system is often based on investment costs, but it not guarantees sustainability and reliability. Both conventional gravity sewerage systems and alternative ones (pressure, vacuum, small diameter gravity sewers) as well as individual wastewater treatment plants were assessed using the above listed criteria.
PL
Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Woda - Ścieki - Odpady w środowisku" była już czternastą z kolei, która rokrocznie gromadzi słuchaczy i prelegentów, reprezentujących m.in. ośrodki naukowe z różnych stron Polski. W tym roku organizatorzy tego wydarzenia - Instytut Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim - skupili uwagę uczestników na tematyce związanej z realizacją krajowych dokumentów: programu oczyszczania ścieków komunalnych i planu gospodarki odpadami.
PL
Wielu urzędników i włodarzy gmin przeczytało już raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Nadal jednak trwają dyskusje, czy w ramach Programu rozwiązywać problem pojedynczych systemów oczyszczania ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę oraz obiegu ścieków dowożonych. Są one wszak całkowicie nieuprawnione.
PL
Spośród skontrolowanych 57 urzędów gmin tylko w 21 NIK pozytywnie ocenił realizację zadań określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). W pozostałych wystąpiły nieprawidłowości w tym zakresie, co stwarza poważne zagrożenie dotrzymania terminów osiągnięcia przez Polskę wymaganych poziomów redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.
PL
W Traktacie Akcesyjnym przewidziano m.in., że przepisy Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, określone w dyrektywie 91/271/EWG (tzw. dyrektywa ściekowa), będą obowiązywały Polskę od 31 grudnia 2015 r. Instrumentem wdrożenia tych postanowień jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który wprowadza pojęcie "aglomeracji" - wcześniej w Polsce nieużywane w takim kontekście.
PL
Obszarem ochrony środowiska, który wymaga poniesienia przez Polskę największego wysiłku organizacyjnego, technicznego i finansowego w dostosowaniu do wymagań Unii Europejskiej, jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.