Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IoT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Stress Testing MQTT Server for Private IOT Networks
EN
The rapid development of the Internet of Things (IoT) and the wide area of application rise the IoT concept to be the future of the internet. Indeed, IoT environment has a special nature with a lot of constraints in term of resource consumption. Moreover, the data exchanged between things and the internet is big data. In order to achieve efficiency in IoT communication, many technologies and new protocols based on these technologies have been developed. This paper aims to study the performance of Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) by implementing this protocol on test-bed network infrastructure and analyzing the performance properties such as delay, jitter, packet loss and throughput for real time and non-real time scenarios. Finally, future research issues in MQTT protocol are suggested.
EN
Artificial intelligence (AI) is changing many areas of technology in the public and private spheres, including the economy. This report reviews issues related to machine modelling and simulations concerning further development of mechanical devices and their control systems as part of novel projects under the Industry 4.0 paradigm. The challenges faced by the industry have generated novel technologies used in the construction of dynamic, intelligent, flexible and open applications, capable of working in real time environments. Thus, in an Industry 4.0 environment, the data generated by sensor networks requires AI/CI to apply close-to-real-time data analysis techniques. In this way industry can face both fresh opportunities and challenges, including predictive analysis using computer tools capable of detecting patterns in the data based on the same rules that can be used to formulate the prediction.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza połączenie świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnych. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji - w obrębie fabryki, jej otoczenia i w obrębie różnych systemów IT.
5
Content available remote Programowana niania dla dziecka jako element Internetu Rzeczy
PL
Celem pracy było stworzenie aplikacji mobilnej współpracującej z Raspberry Pi. Ma ona ułatwić opiekę nad dzieckiem, poprzez podgląd kamery i powiadomienia w razie hałasu w pokoju dziecka. Aplikacja mobilna została wykonana w środowisku Android Studio. System opiera sięo bezprzewodową komunikacjęWiFi, co pozwala na dostęp do danych z urządzenia w całym obszarze działania sieci lokalnej. Dane z urządzenia oraz baza użytkowników są przechowywane na serwerze Apache w bazie danych MySQL. Wykorzystano czujnik temperaturyi wilgotności, który pozwala na monitorowanie warunków panujących w pokoju dziecka oraz rozwój i integrację w świecie Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT).
EN
The aim of the work was to create a mobile application cooperating with Raspberry Pi. It is supposed to facilitate childcare by viewing the camera and notifying in case of noise. in the children's room. The mobile application was made in the Android Studio environment. The system is based on wireless Wi-Fi communication, which allows you to access data from the device in the whole area of operation of the local network. Data from the device and the user database are stored on the Apache server in the MySQL database. A temperature and humidity sensor has been used, which allows to monitor conditions in the child's room and to develop and integrate in the world of the Internet of Things (IoT).
PL
Artykuł opisuje podstawowe zagadnienia sieciowe, modele warstwowe, protokoły internetowe, główne komponenty oraz integracje miedzy aplikacjami Spektrum oraz Performance Management firmy CA. Głównym celem badania było ukazanie mechanizmu, w jaki sposób Spectrum monitoruje konkretne zdarzenie zwiększenia zużycia pamięci RAM na urządzeniu Router 1, a następnie stworzenie raportu w aplikacji Performance Management w celu ukazania tego zdarzenia na wykresie. Skupiłem się na ukazaniu jak ważny jest monitoring urządzeń sieciowych w obecnym świecie informatyki, aby móc w porę rozwiązać zdarzenie, które potencjalnie może wskazywać usterkę na urządzeniu i przeciwdziałać występowaniu takich problemów w przyszłości.
EN
The article describes basic network issues, layered models, Internet protocols, main components and integrations between Spectrum and Performance Management applications of CA. The main aim of the study was to show how Spectrum monitors a specific event of increased RAM consumption on Router 1 device, and then to create a report in the Performance Management application to show this event on a graph. I focused on showing how important it is to monitor network devices in the current IT world in order to be able to solve in ti- me an event that potentially indicates a malfunction on the device and counteract the occurrence of such problems in the future.
PL
Kilka lat temu mogło jeszcze budzić nasze zdziwienie, że Orange – marka znana z łączności i telefonów – jest jednym z wystawców na targach WOD-KAN w Bydgoszczy. Technologie łączności i przetwarzania danych są dzisiaj standardem w zarządzaniu systemami mediów komunalnych. Jutro będą częścią internetu rzeczy i inteligentnych miast.
EN
In this paper, the resource allocation problem in the downlink of the Fog radio network is considered. First, the different traffic rates of broadband links of IoT (Internet of Things) implemented in Fog radio network are presented. Furthermore, the optimal resurce allocation problem is formulated. Using the matching theory, distributed algorithms are developed to make decsion about the subchannel assignment for a given IoT device. The presented algorithm aims at a stable fit. It is characterized by low complexity. The obtained results were confirmed in simulation tests.
PL
W tym artykule rozważono problem alokacji zasobów w łączu w dół w mgłowej sieci radiowej. Najpierw przedstawiono różne rodzaje przepływów dla szerokopasmowych łączy Internetu Rzeczy (Internet of Things) implementowanych w mgłowej sieci radiowej. Ponadto sformułowano problem optymalnej alokacji zasobów. Korzystając z teorii dopasowania został opracowany algorytm w celu podejmowania decyzji o przypisaniu podkanału dla danego urządzenia IoT. Przedstawiony algorytm ma na celu stabilne dopasowanie. Algorytm charakteryzuje się małą złożonością. Uzyskane wyniki zostały potwierdzone w badaniach symulacyjnych.
PL
Przedmiotem artykułu jest opis zastosowania platformy IQRF® do wdrożenia bezprzewodowej sieci typu WSN. Technika IQRF® umożliwiła budowę sieci sensorowej z możliwością rekonfiguracji. Część teoretyczna zawiera opis zastosowanych rozwiązań sprzętowych IQRF®. Zakres praktyczny obejmuje opis projektu sieci WSN wdrożonej w budynku P3 Politechniki Opolskiej. Uruchomiono sieć bezprzewodową składającą się z 10 modułów IQRF®. Skonfigurowane moduły radiowe zostały umieszczone w wybranych pokojach na wszystkich pięciu kondygnacjach budynku w celu przeprowadzenia testów. Testy obejmowały pomiar czasu opóźnienia transmisji pakietu z danymi pomiarowymi oraz poziomu RSSI.
EN
The subject of the article is a description of the use of the IQRF® platform to implement a wireless WSN network. IQRF® technology has enabled the construction of a sensor network with the possibility of reconfiguration. The theoretical part contains a description of the IQRF® hardware solutions used. The practical scope includes the description of the WSN network project implemented in building P3 of the Opole University of Technology. A wireless network consisting of 10 IQRF® modules was launched. The configured radio modules were placed in selected rooms on all five floors of the building for testing. Tests included measuring the transmission delay time of the measurement data package and the RSSI level.
PL
W artykule opisano innowacyjną metodę lokalizowania obiektów dla potrzeb Internetu rzeczy (IoT). Przedstawiono matematyczną analizę metody. Opisano również wyniki kompleksowych badań symulacyjnych efektywności pracy zaproponowanej metody dla wybranych parametrów radiowej sieci sensorowej.
EN
The paper proposes an innovative method of locating objects for the Internet of Things (IoT). The mathematical analysis of the method is presented. The results of complex simulation studies on the efficiency of the proposed method for various selected system parameters of the sensor network are described.
PL
Jedno z głównych założeń sieci Internetu Rzeczy – Internet of Things (IoT) przewiduje ich rozmieszczanie w nietypowych lokalizacjach, z punktu widzenia utrudnionej propagacji sygnałów radiowych. W niniejszym artykule analizie poddano, obserwowane w środowisku wewnątrzbudynkowym w obszarze piwnicy, zwiększone tłumienie sygnałów radiowych. Przeprowadzone badania są odpowiedzią na widoczny wzrost popularności wąskopasmowych sieci IoT (NB-IoT) korzystających z zasobów sieci LTE (Long Term Evolution) i wymaganą oceną środowiska ich pracy.
EN
The Internet of Things (IoT) networks concept implies their presence in a various and untypical locations, usually with a disturbed radio signals propagation. In the presented paper an investigation of an additional path loss observed in an underground environment is described. The proposed measurement locations correspond to the operation areas of rapidly growing narrowband IoT (NB-IoT) networks, the ones using the Long Term Evolution (LTE) network resources.
12
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowisko laboratoryjne z zakresu systemów automatyki domowej. Do budowy stanowiska wykorzystano moduły ESP8266 oraz mikrokomputer Raspberry Pi. Głównym celem powstałego stanowiska jest jego wykorzystanie w działaniach dydaktycznych, jako elementów ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowane ćwiczenia użyteczne będą zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W pracy opisano projekt oraz wykonaną konstrukcje stanowiska badawczego, sposoby jego wykonania na zajęciach oraz zastosowane technologie.
EN
The paper presents a designed and constructed laboratory stand in the field of home automation systems. ESP8266 modules and Raspberry Pi microcomputer were used to build the station. The main purpose of the resulting position is its use in teaching activities as part of the laboratory exercises. The prepared exercises will be useful in both first and second cycle studies. The paper describes the design and construction of the test stand, the methods of its implementation in class and the technologies used.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą akwizycję danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Platforma pozwala na integrację urządzeń IoT różnych producentów. Dzięki implementacji dużej liczby protokołów komunikacyjnych możliwe jest stworzenie inteligentnego systemu automatyki domowej. W artykule przedstawiono system pomiarowy składający się z platformy wraz z inteligentnymi licznikami energii. Stworzony system został wykorzystany do akwizycji danych reprezentujących zużycie energii elektrycznej dla wybranych obwodów elektrycznych w pomieszczeniach biurowych. W pracy zaprezentowano wyniki analizy danych pomiarowych rejestrowanych w półrocznym okresie rozliczeniowym. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski pozwalające na optymalizację profilu zużycia energii i zmniejszenie kosztów po stronie końcowego odbiorcy energii elektrycznej.
EN
From the electricity consumer point of view, its usage cost reduction is very important. To achieve that the dedicated software systems are required. They are capable of acquiring data directly from smart energy meters and deliver rule engines and solutions for maintaining household devices. In the paper, the SmartX platform is presented. It is capable of acquisition of data directly from the smart energy meters. The platform integrates the IoT (Internet of Things) devices of various manufacturers. This is possible due to its flexible architecture which supports many communication protocols and can be easily extended by so-called protocol bindings. Thanks to that a generic home automation system can be created. In this paper, the dedicated measurement system based on the SmartX platform and Sonoff energy meters are presented. The created system has been used for energy data acquisition from a small office. The measurements took half of the year and the most interesting data is shown in the results section of the paper. The data analysis has been held with the Python programming language. Based on the achieved results several conclusions have been made. Based on them the usage of the SmartX platform and the dedicated measurement system leads to the optimization of the energy consumption and the cost reduction by the energy end-user.
PL
W tegorocznej edycji konkursu Polishopa Honeycombs Award, w kategorii biznes, zwyciężył projekt Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania "Mobilna i stacjonarna sieć sensoryczna ze stacją bazową i plombą elektroniczną". Autorem rozwiązania jest zespół kierowany przez dr. inż. Michała Grabię, wspierany w trakcie realizacji projektu przez eksperta Design Thinking dr. Piotra Nowaka. Z laureatami konkursu rozmawiają Joanna Świątek, Kierownik Działu Marketingu Łukasiewicz-ILiM oraz Patrycja Skoczek, Specjalista Łukasiewicz-ITME.
EN
This article provides a thorough description of a range of non-standard application cases in which EMC laboratories can be used other than those traditionally associated with this kind of facilities. The areas covered here include investigations of: wireless and radio systems (such as IoT and broadband radio systems) also that require ultra-high operational dynamic range, emulation of interference-free and/or heavilymultipath propagation environment, shielding effectiveness of cabinets and materials (i.e. thin, light and flexible as textiles as well as heavy and thick such as building construction elements).
EN
The subject of the article is the design and practical implementation of the wireless mesh network. IQRF radio modules were used for the network design. The IQRF® technique has enabled the construction of a mesh network with the possibility of reconfiguration. The theoretical part contains a description of the IQRF® hardware solutions used. The practical scope includes the design part, where the configuration of the radio modules was carried out and the parameters of the radio network were set to allow its implementation in various topologies. Then, a wireless network consisting of 10 IQRF modules was launched in the P3 building of the Opole University of Technology. At this stage, configured radio modules were placed in selected rooms on all five floors of the building in order to carry out tests of the radio network constructed in this way. The tests included measuring the packet transmission delay time as well as the received signal strength. Research was carried out for several network topologies.
EN
One of the ways to improve calculations related to determining the position of a node in the IoT measurement system is to use artificial neural networks (ANN) to calculate coordinates. The method described in the article is based on the measurement of the RSSI (Received Signal Strength Indicator), which value is then processed by the neural network. Hence, the proposed system works in two stages. In the first stage, RSSI coefficient samples are taken, and then the node location is determined on an ongoing basis. Coordinates anchor nodes (i.e. sensors with fixed and previously known positions) and the matrix of RSSI coefficients are used in the learning process of the neural network. Then the RSSI matrix determined for the system in which the nodes with unknown positions are located is fed into the neural network inputs. The result of the work is a system and algorithm that allows determining the location of the object without processing data separately in nodes with low computational performance.
EN
Covering a wide area by a large number of WiFi networks is anticipated to become very popular with Internet-of-things (IoT) and initiatives such as smart cities. Such network configuration is normally realized through deploying a large number of access points (APs) with overlapped coverage. However, the imbalanced traffic load distribution among different APs affects the energy consumption of a WiFi device if it is associated to a loaded AP. This research work aims at predicting the communication-related energy that shall be consumed by a WiFi device if it transferred some amount of data through a certain selected AP. In this paper, a forecast of the Energy consumption is proposed to be obtained using an algorithm that is supported by a mathematical model. Consequently, the proposed algorithm can automatically select the best WiFi network (best AP) that the WiFi device can connect to in order to minimize energy consumption. The proposed algorithm is experimentally validated in a realistic lab setting. The observed performance indicates that the algorithm can provide an accurate forecast to the energy that shall be consumed by a WiFi transceiver in sending some amount of data via a specific AP.
EN
The Bluetooth Low Energy (BLE) MESH network technology gains popularity in low duty IoT systems. Its advantage is a low energy consumption that enables long lifetime of IoT systems. The paper proposes and evaluates new MRT management methods, i.e. exact and heuristic, that improves energy efficiency of BLEMESH network by minimizing the number of active relay nodes. The performed experiments confirm efficiency of the MRT methods resulting in significantly lower energy consumption of BLE MESH network.
PL
Przedstawiono krótko historię rozwoju publicznych mobilnych sieci telefonicznych. Scharakteryzowano kolejne generacje współczesnych systemów komórkowych. Omówiono podstawowe cechy i problemy związane z systemem komórkowym najnowszej generacji 5G.
EN
The history of the development of public mobile telephone networks was briefly presented. Next generations of modern cellular systems have been characterized. The basic features and problems of the latest generation 5G cellular system were discussed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.