Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przez transport intermodalny rozumie się przewóz towarów w tej samej jednostce ładunkowej różnymi rodzajami transportu bez przeładowywania samego ładunku. Natomiast pojęciem transport multimodalny określa się przewóz ładunków za pomocą co najmniej dwóch środków transportu. Najczęściej transport intermodalny realizowany jest w ten sposób, że zasadniczym środkiem jest kolej lub statek (transport kolejowy lub wodny), przewożący jednostki ładunkowe na znaczne odległości, natomiast na krótkich odległościach od nadawcy do terminala i od terminala do odbiorcy realizowane są przewozy samochodowe. Jeżeli nadawca lub odbiorca posiada własną bocznicę kolejową, można zupełnie wyeliminować transport samochodowy na jednym z końców łańcucha transportowego.
2
Content available remote Dynamic load tests of access ramp to Rędziński Bridge in Wrocław
PL
Badania dynamiczne wykonywane przed oddaniem obiektu do eksploatacji mają z reguły trzy podstawowe cele: określenie odpowiedzi badanej konstrukcji na obciążenia dynamiczne, wyznaczenie dynamicznych charakterystyk obiek­ tu wykorzystywanych w procesie oceny zmian jego kondycji w trakcie eksploatacji oraz optymalizację metod projektowania przy wykorzystaniu wyników badań doświadczalnych. W artykule główną uwagę skupiono na wykorzystaniu wyników badań doświadczalnych do określenia wartości współczynników przeciążeń dynamicznych (WPD) betonowych skrzynkowych dźwigarów głównych oraz płyty pomostowej bezpośrednio obciążonej pojazdami drogowymi. Przedstawiono metodykę i zakres badań estakady dojazdowej do Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, a także zastosowaną procedurę wyznaczania współczynnika przeciążenia dynamicznego. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z zaleceniami obowiązujących norm projektowania oraz zaproponowano uściślony sposób wyznaczania wartości współczynnika przeciążenia dynamicznego dla elementów betonowych mostów drogowych o dźwigarach skrzynkowych.
EN
Dynamic load tests performed before commissioning a bridge generally have three main goals: to determine the response of tested structures to dynamic loads, to define the dynamic characteristics of the bridge used in the assessment of its condition changes during the operation and to optimize design methods by using the results of experimental studies. In this paper the main attention was focused on the use of experimental data to determine the Dynamic Amplification Factors (DAF) for concrete box girders and deck directly loaded by road vehicles. Applied methodology of dynamic tests of the Rędziński Bridge access ramp as well as the procedure of DAF calculation are presented. Results of experimental tests are compared with recommendations of design codes and improved procedure of DAF calculation for concrete box griders of road bridges is proposed.
3
Content available remote Badania dynamiczne toru kolejowego
PL
Opracowanie obejmuje analizę wyników badań eksperymentalnych drgań podtorza kolejowego, wywołanych obciążeniem dynamicznym. Przeprowadzone badania wykonano z wykorzystaniem prototypowej metody badawczej pomiarów przyśpieszeń pionowych wywołanych przez generator drgań i przekazywanych przez nawierzchnię kolejową na podtorze kolejowe. Badania obejmowały nawierzchnie kolejowe zbudowane z podkładów drewnianych, strunobetonowych i strunobetonowych z wibroizolacją.
EN
Research of dynamic loads on a railway track. Using a prototype test method for measuring vertical accelerations railway track. Research included a railway sleepers made of wood, concrete and concrete with a layer of elastic.
PL
Przedstawiono statyczne i dynamiczne obciążenia próbne mostu Rędzińskiego przez Odrę, usytuowanego w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zaprezentowano systemy pomiarowe, schematy obciążeń oraz wybrane wyniki pomiarów, które porównano z wartościami uzyskanymi teoretycznie z wykorzystaniem numerycznego modelu konstrukcji.
EN
The paper presents static and dynamic load tests of the Rędziński Bridge over the Odra River, located along the Wrocław Motorway Bypass. Measuring system is described including location of measuring points placed on the decks and on the pylon. Schemes of the applied static loads as well as dynamic loads are presented in details and selected results of measurements are shown in comparison with values calculated by means of the numerical model of the tested bridge.
PL
Przedstawiono wyniki analiz teoretycznych oraz badań doświadczalnych wykonanych w warunkach normalnej eksploatacji mostu. Na podstawie wyznaczonej liczby cykli obciążeń poszczególnych elementów konstrukcji oszacowano trwałość mostu ze względu na zmęczenie materiału, stosując metodę Palmgrena-Minera oraz metodę kumulacji uszkodzeń, opartą na sekwencji obciążeń.
EN
Results of the theoretical analysis and experimental tests under real traffic condition are presented. Based on the obtained number of load cycles for selected elements fatigue life assessment of Grunwaldzki bridge was carried out by means of Palmgren-Miner rule as well as sequential law in multiaxial fatigue.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań doświadczalnych przy użyciu mechanicznych wzbudników drgań. Omówiono różne konstrukcje wzbudników, podano ich klasyfikację oraz wymieniono główne zalety i ograniczenia ich stosowania. Porównano wyniki badań mostu kolejowego uzyskane przy wymuszeniu drgań za pomocą taboru kolejowego i wzbudnika drgań.
EN
A review of main matters in modal analysis of bridge structures is presented and forced wibration tests with use of mechanical exciters is emphasized. Various types of exciters are presented and their classification is proposed. Main advantages and delimitations of this tool application in bridge testing are given. A comparison of a railway bridge tests results obtained with use of freight trains and an exciter as source of excitation is also presented.
PL
Przedstawiono schemat funkcjonalny oraz zakres merytoryczny Systemu Zarządzania Mostami Kolejowymi SMOK, opracowanego na potrzeby PKP. Szczegółowo omówiono procedury kompleksowego wspomagania zagadnień związanych z przeglądami obiektów mostowych. Rozważania zilustrowano schematami oraz przykładami komputerowej implementacji.
EN
The paper presents functional description and scheme of the Railway Bridge Management System SMOK developed for PKP. Computer aided comprehensive procedures of bridge inspection system are discussed in detail and illustrated with pictures and examples of computer implementation.
PL
Podano program badań. Omówiono wyniki próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych. Przeprowadzone badania potwierdziły prawidłowość zaprojektowania i wykonania badanego obiektu.
EN
The investigation program is presented. Results of static and dynamic test loading has been discussed. All investigations have confirmed correctness of executed objects.
9
Content available remote Dynamic load tests in bridge management
EN
The potential application of dynamic test results in the bridge management process is considered. The classification of the bridge dynamic tests. based on the method of vibration excitation, is proposed and four main types of tests are distinguished: excitation by traffic, by special vehicles, by force-generating devices and by means of special techniques. All testing methods are illustrated by examples of the tests performed by the authors. Speeial attention is paid to the possibilities of damage detection by means of monitoring the bridge dynamic parameters. Advantages and disadvantages of the testing methods presented are discussed taking into account their usefulness in the computer-based Bridge Management Systems.
PL
Omówiono potencjalne możliwości wykorzystania wyników dynamicznych badań konstrukcji w procesie zarządzania mostami. Zaproponowano podział dynamicznych badań mostów w zależności od metody pobudzenia drgań obiektu. W klasyfikacji tej rozróżniono badania z zastosowaniem czterech rodzajów wymuszeń dynamicznych: ruch eksploatacyjny, pojazdy specjalne, urządzenia generujące drgania oraz specjalne techniki wymuszeń. Poszczególne metody badań zostały zilustrowane przykładami testów przeprowadzonych przez autorów. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wykrywania uszkodzeń obiektów mostowych przez monitorowanie ich cech dynamicznych. Omówiono zalety i wady prezentowanych metod badań pod względem ich użyteczności w komputerowych Systemach Zarządzania Mostami.
PL
Skonstruowano dwa typy bezwładnościowych wzbudników drgań: mimośrodowy i impulsowy. Celem pracy był pomiar charakterystyk dynamicznych układu konstrukcyjnego o dużej masie z wykorzystaniem tych wzbudników. Opisano konstrukcję obu wzbudników, układ napędowy i pomiarowy. Badania testowe przeprowadzono na rzeczywistym obiekcie mostowym. Wiadukt został zamodelowany elementami skończonymi z użyciem programu ROBOT v. 15 i wyznaczono częstotliwości i postacie drgań własnych. Oba wzbudniki wykorzystano do wyznaczenia częstotliwości i postaci drgań rezonansowych wiaduktu. Przeprowadzone badania w pełni potwierdziły zdolność wzbudników do wymuszania drgań obiektów o dużej masie i zgodność zmierzonych częstotliwości i postaci drgań rezonansowych z obliczonymi odpowiednimi częstotliwościami i postaciami drgań własnych.
EN
Two types of inertial exciters: eccentric mass and impulse were developed in the Institute of Production Engineering and Automation of Wroclaw University of Technology. The aim of this study was to measure of large-scale structure dynamic characteristics using these exciters. Set-up of both exciters, drive system and measurement equipment were described. Some tests of the real bridge structure were carried out. A viaduct was modelled by finite elements using program ROBOT v. 15. Natural frequencies and appropriate mode shapes were calculated. The exciters were used to determine resonant frequencies and mode shapes of the bridge. Performed tests fully verified the exciters ability to excite of large-scale structure vibration and demonstrated an agreement of measured resonant with calculated natural frequencies and mode shapes.
PL
Opisano konstrukcję wiaduktów, projekt i realizację próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, aparaturę pomiarową oraz wyniki badań.
EN
The viaduct structure, project and realization of static and dynamic proof loading as well as measurement tools and results of testing have been presented.
PL
Przedstawiono metodę i przebieg próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych mostu podwieszonego. Podano wyniki przeprowadzonych badań. Stwierdzono celowość opracowania i wdrożenia systemu obserwacji obiektu w czasie eksploatacji.
EN
Methods and procedures applied during testing the new cable-stayed bridge in Warsaw are described. Selected results of the non-destructive static and dynamic load tests are presented.
PL
Przedstawiono wybrane doświadczenia i wnioski z próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 38 obiektów mostowych znajdujących się na odcinku Wrocław-Nogowczyce autostrady A4. Podano charakterystykę techniczną obiektów.
EN
The paper presents an overview of static and dynamic proof load tests of the newly costructed bridge structures over and along the highway A4 (section Wrocław - Nogowczyce). Proof load tests concept and procedure as well as examples of analysis of the test results are described.
PL
Przedstawiono i skomentowano zrealizowane schematy próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, zastosowane układy pomiarowe oraz wybrane wyniki badań.
EN
Static and dynamic proof loading, measuring techniques and selected results of investigations are described and discussed.
PL
W trakcie próbnych obciążeń zastosowano równocześnie kilka metod pomiarowych, w tym - unikatowe w Polsce - pomiary przy wykorzystaniu techniki laserowej oraz pomiary kątów obrotu konstrukcji. Przedstawiono sposób doboru modelu obliczeniowego konstrukcji do projektowania próbnych obciążeń oraz wybrane wyniki badań.
EN
The paper presents information about the proof load tests of the road bridge on Motorway A1 near Torun. Three middle spans of the Bridge (each of 130,00 m length) are the longest concrete bridge spans in Poland. During the proof loading a few measuring systems have been used among then - unique in Poland - laser based equipment and tiltmeters. Theoretical models applied to the design of load tests and to the analysis of their results are presented.
PL
Przeanalizowano wyniki pomiarów osiadań podpór w trakcie budowy mostu, jak również po zwarciu konstrukcji nośnej. Przedstawiono wnioski dotyczące pomiarów przemieszczeń obiektów mostowych w trakcie ich wznoszenia oraz podczas eksploatacji.
EN
This article presents the results of the bridge supports movement analysis. The bridge has the longest post tensioned concrete spans ever built in Poland. The results of the settlements of bridge abutments measured during construction of the spans and after construction completion are analyzed. The article presents recommendation for the monitoring of bridge settlements during construction and during the life of the structure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.