Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polish Armed Forces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki kompetencji społecznych w strukturach Sił Zbrojnych RP i dyskusji jej dotyczącej. W opracowaniu starano się przedstawić najistotniejsze zagadnienia dotyczące kompetencji społecznych kadr dowódczych Sił Zbrojnych RP na podstawie przeprowadzonych badań własnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano istotę i rangę kompetencji społecznych w pracy z ludźmi. W głównym nurcie pracy zostały zaprezentowane wyniki badań, w których zademonstrowano poziom posiadanych i oczekiwanych kompetencji społecznych w samoocenie badanych dowódców. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano na występującą lukę kompetencyjną kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP wymagającą doskonalenia. Największą potrzebę systematycznego doskonalenia posiadanych kompetencji respondenci przedstawili w zakresie: przewodzenia, budowania dobrych relacji z ludźmi i pracy zespołowej, kierowania konfliktami, doświadczenia zawodowego i motywowania podwładnych.
EN
The purpose ofthis article is to present and discuss the issue of social competences in the structures of the Polish Armed Forces. This article seeks to present the most important issues concerning the social competence of the armed forces’ personnel on the basis of their own research. The first part of the article presents the essence and importance of social competence in working with people. In the mainstream of the article, the results of studies were presented, which indicated the level of social competence possessed and expected in the self-assessment of the commanders tested. The analysis identified a competence gap in the command staff ofthe Polish Armed Forces that needed to be improved. The greatest need to systematically improve their competences was identified in the following areas: leadership, building good relationships with people and teamwork, conflict management, work experience and motivating subordinates.
EN
Purpose: The aim of this paper is to outline a history of the participation of Polish female soldiers in the World War I. Its outlines their commitment, struggle, and efforts made to contribute to Poland's military effort during the war. The article describes the legal situation of the military participation of women in Poland, and also deals with their role and place in society. Design/methodology/approach: The aim of the article was to organize, systematize and describe the knowledge about the role and participation of female soldiers of the Polish armed forces during the World War I. The above theoretical goal has been achieved by applying the methods of analysis, synthesis, deduction, induction and inference. Findings: In the course of the work were found results, which testify to historically underestimated contribution of women in war efforts. These, both in reinforcement and in other spheres of hostilities significantly contributed to the end of the war and its final result. Social implications: Publication of the article may contribute to increasing social awareness of the underestimated participation and involvement of female soldiers in military action during the war and of the social and cultural roles they fulfill. Originality/value: The article organizes and systematizes the knowledge about the military service of women in the described period. It is addressed both to people associated with all kinds of uniformed services, management and command, as well as people from the civilian environment.
3
Content available remote Istota innowacyjnego zachowania żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP
PL
Zachowanie się żołnierzy zawodowych w służbie wojskowej w Siłach Zbrojnych RP jest innowacyjne. Dowodem na to są liczne opracowania naukowe. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych raportów z badań społecznych w wojsku. Celem utylitarnym jest diagnoza innowacyjnych zachowań i proinnowacyjnych postaw utalentowanych żołnierzy zawodowych służących w Siłach Powietrznych RP na podstawie badań własnych. Liczne korelacje między czynnikami, ich siła i kierunek stanowią wkład do nauki. Artykuł składa się ze wstępu, analizy literatury przedmiotu, omówienia wyników badań Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowego Biura Badań Społecznych, z części empirycznej, badającej postawy wobec służby utalentowanych żołnierzy zawodowych i ich wpływ na innowacyjne zachowania, oraz zakończenia. Badania społeczne na żołnierzach zawodowych i krytyczna analiza literatury przedmiotu zostały przeprowadzone w latach 1999-2020. Natomiast badania (sondaż diagnostyczny) wśród utalentowanych żołnierzy zawodowych w Siłach Powietrznych RP w 2015 roku. Badani żołnierze spełniali cztery główne kryteria: służyli w Siłach Powietrznych RP, byli postrzegani przez swoich przełożonych jako utalentowani, wyróżniali się wieloma kompetencjami podczas służby wojskowej, osiągali wybitne rezultaty podczas realizacji zadań operacyjno-taktycznych. Wdrażanie innowacji wymusza odpowiednie zachowania utalentowanych żołnierzy zawodowych w wojsku. Proinnowacyjne postawy wobec służby stanowią fundament zmian i wprowadzania innowacji, głównie technologicznych.
EN
The soldiers’ behavior in the Polish Armed Forces is innovative. As a proof there are many scientific publications. The main goal is to present the critical analysis of the scientific literature and available social research in the Polish Armed Forces. The utilitarian aim is the diagnose of innovative behavior and proinnovative attitude of talented soldiers in Polish Air Force in the own research. Many correlations between the factors are the contribution to science. The article consists of an introduction, a literature analysis, research of Air Force College of Officers and Military Office for Social Research and an empiric part which explores attitude of Polish soldiers, their innovative behavior and a conclusion. Social research of Polish soldiers and critical literature analysis were carried out in 1999-2020. Own research of talented soldiers in Polish Air Force in 2015. Talented soldiers were qualified based on four main criterions: served in Polish Air Force, were talented in the opinion of their superiors, were standed out many competitions in the Army, achieved outstanding results while had achieved operational-tactical tasks. From practical point of view innovative behavior of soldiers will be the first step to implement more technological, logistic, organizational changes which are the crux to develop soldiers competences. The innovation thinking supports positive attitude and positive attitude supports innovations.
4
Content available remote Korelacja korzyści i zagrożeń wynikających z użycia BSP
PL
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i zagrożeń wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących BSP przytoczono zakres odpowiedzialności operatorów dronów. Zwrócono uwagę na istotne zmiany legislacyjne, wprowadzone w ostatnim czasie. Problem główny określono następująco: jakie są benefity i zagrożenia BSP zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i SZ RP? W artykule wyszczególniono wiele sytuacji użycia BSP w korelacji korzyści i zagrożeń. W odniesieniu do analizy zysków i strat zastosowania omawianych statków powietrznych, dokonano klasyfikacji środków zaradczych wraz z możliwościami ich racjonalnego wykorzystania. Mając na uwadze priorytet wykorzystania dronów w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, uwzględniający absolutne zachowanie bezpieczeństwa wydzielonych stref przestrzeni powietrznej, wskazano możliwe ścieżki rozwoju systemów wykrywania i restrykcji prywatnego sektora BSP.
EN
The paper presents the use of unmanned aerial vehicles as an implementation benefits and threats in the civil world and the Polish Armed Forces both. The responsibilities of drone operators were mentioned in accordance to the currently valid UAV’s regulations. The attention was focused on significant legislative changes, which were introduced recently. A number of situations linked to using UAVs in the correlation of benefits and threats were specified. The remedial measures classification involving possibilities of rational UAV’s usage was proceeded with regard to the profits and losses analysis in general airspace functioning. Taking into consideration the priority of responsible and lawful usage manners, absolute safety of the designated airspace zones, the possible development of detection systems and expected UAV’s private sector restrictions were indicated.
EN
This publication considers the use of spread spectrum transmissions in the aspect of threats to radio communications security. Numerous restrictions related to the previous use of specific operating modes of VHF, UHF and KF radio stations with reference to the possibilities of counteracting on the part of a potential enemy using the most modern EW (electronic warfare) systems, as well as those based on the procedures of the Russian Federation Armed Forces.
PL
W niniejszej publikacji poddano pod rozwagę wykorzystanie transmisji z widmem rozproszonym w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa łączności radiowej. Wskazano na liczne ograniczenia związane z dotychczasowym wykorzystywaniem określonych trybów pracy radiostacji VHF, UHF oraz KF w odniesieniu do możliwości przeciwdziałania ze strony potencjalnego przeciwnika wykorzystującego najnowocześniejsze systemy WRE, a także bazujące na procedurach SZ Federacji Rosyjskiej.
PL
W artykule opisano zagadnienie wsparcia społecznego oraz pomocy psychologicznej jako ważnego elementu procesu wzmacniania sfery psychosomatycznej organizmu po powrocie z misji wojskowych. Zwrócono w nim uwagę na specyfikę misji wojskowych oraz konsekwencje, jakie niosą za sobą w sferze psychofizycznej - ze szczególnym uwzględnieniem zespołu stresu pourazowego (PTSD). Niewątpliwie na odpowiednią kondycję zdrowia wpływ mają źródła formalne i nieformalne wsparcia. Współtowarzysze z misji i dowódcy to osoby tzw. pierwszego kontaktu, które mogą udzielić natychmiastowej pomocy, co potwierdzają badania przeprowadzone przez autorów. W pierwszej części opracowania znalazły się podstawowe informacje dotyczące Sił Zbrojnych RP oraz przegląd wybranych misji. Następnie przedstawiono główne zagadnienia związane ze stresem bojowym oraz zespołem stresu pourazowego jako reakcjami organizmu na przebywanie poza granicami kraju i uczestnictwo w misjach wojskowych. Całość opracowania zamyka przedstawienie formalnych i nieformalnych podmiotów zapewniających wsparcie żołnierzom korpusu misyjnego, m.in. przy wykorzystaniu materiału badawczego - wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami misji.
EN
The paper presents the idea of the social and psychological support as the very important element necessary for the strengthening of the psychosomatic part of the soldiers organism. The attention was paid on the specific kind of military operations and the consequences they bring, regarding the psychophysical sphere, especially considering the Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Undoubtedly, the formal and informal sources of the support have the big influence on the soldiers health. The key role is paid by the co-combatants as well as the commanders, who are the first contact persons to provide the aid . It has been proved by the research which have been conducted by the authors. The first part of the paper describes the Polish Armed Forces and reviews the selected military operations. Then the authors present the main issues connected with the combat stress and the PTSD as the organism reactions on participation in the military operations and on staying abroad. At the end, the authors present formal and informal bodies supporting the soldiers coming from the operations, i.a. using the research material such as interviews with the soldiers.
EN
The management of intangible assets is a new concept in organisations in Poland, especially when it comes to its implementation in practice, mainly in relation to public organisations. This is a new topic for the Armed Forces of the Republic of Poland, especially in the systemic approach. The study reveals what barriers, mainly organisational and institutional, constitute a difficulty and an obstacle to the implementation of the concept of management of intangible assets in the Polish Armed Forces. The aim of the study is to present the mentioned barriers and difficulties, as well as outline their conditions in relation to the specificity of military.
PL
Celem artykułu jest analiza zadań i uprawnień Żandarmerii Wojskowej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu oraz działaniach kontrterrorystycznych. Uchwalenie w 2016 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w istotny sposób wzmocniło pozycję Żandarmerii Wojskowej. Ponadto nowe rozwiązania prawne przyczyniły się do skuteczniejszej współpraca Sił Zbrojnych RP z Policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
EN
The article presents an analysis of the tasks of the Military Gendarmerie in antiterrorism and counterterrorism activities. The anti-terrorism law passed by the polish parliament in 2016 significantly strengthened the position of the Military Gendarmerie. New law solutions have contributed to a more effective cooperation between the Polish Armed Forces and the Police and other services responsible for state security.
PL
W artykule przedstawiono analizę obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań reagowania kryzysowego, strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Wojsku Polskim oraz ochronę wojskowej infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem zadań realizowanych przez osoby funkcyjne Sił Zbrojnych RP, a także zakres działań organów rządowych i samorządowych w ramach Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
EN
The article presents the analysis of legal conditions regarding the participation of the Armed Forces of the Republic of Poland in the implementation of crisis response tasks, the structure of the crisis management system in the Polish Armed Forces and the protection of military critical infrastructure, including tasks carried out by officers of the Polish Armed Forces, as well as the range of government and local government actions as a part of the National Critical Infrastructure Protection Program.
EN
The article presents the history of construction of the armored carrier MT-LB designed in 1960s in Kharkiv Tank Factory in the USSR. The serial production of the carrier in Poland and the involvement of Polish scientific and research centers in the preparation of its specialized versions is discussed. The individual versions of the carrier are characterized, streaming them according to: vehicles produced in Poland, prototype vehicles constructed in Polish scientific and research centers and vehicles obtained for the Polish Armed Forces under import. Furthermore, the article outlines the utilization of the MT-LB armored carrier and anti-aircraft missile launchers, engineering vehicles, armored recovery and command-staff vehicles built on its basis by the Polish Armed Forces’ units, drawing the attention to their role in process of technical modernization of the land forces.
PL
Outsourcing należy do najważniejszych trendów w restrukturyzacji współczesnych organizacji, w tym również w sferze logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Ukierunkowanie nowoczesnej i profesjonalnej armii na „odchudzanie” i szybkie reagowanie na potrzeby operacyjnych jednostek wojskowych powoduje konieczność znacznego zmniejszenia zapasów oraz powierzenie szerokiego zakresu zadań, które do tej pory wykonywała własnymi siłami, wyspecjalizowanym usługodawcom.
EN
The outsourcing is one of the most important trends of contemporary organisations reconstructing. This applies also for the logistics of the Polish Armed Forces. The modern and professional army tends to be “leaner” and more reactive for the needs of the operational military units. These factors impose a significant stock reduce and contracting out the tasks which were hitherto fulfilled using own potential.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji badań nad zastosowaniem kluczowych kompetencji organizacyjnych do analizy zadań strategicznych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP. Autorki prezentują ocenę zarządzania kapitałem ludzkim w systemie bezpieczeństwa narodowego RP i na poziomie strategicznym identyfikują kluczowe obszary rozwoju.
EN
The subject of the article is to present the concept of research on using the key organizational competence to analyze the strategic tasks in the area of human capital management in the armed forces of the Republic of Poland (RP). The authors present the evaluation of the human capital management in the national security system of RP and at the strategic level identify the key areas for development.
PL
Realizacja zadań przez jednostki wojskowe wyznaczone do pełnienia misji poza granicami kraju, wymusza podjęcie w pierwszej kolejności działań dotyczących przemieszczania stanów osobowych, sprzętu wojskowego i zaopatrzenia. Odbywa się to zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Przewozy na terenie kraju odbywają się z wykorzystaniem środków transportowych pozostających w dyspozycji Sił Zbrojnych RP, jak również pozyskiwanych od cywilnych przewoźników. Skomplikowanym przedsięwzięciem jest zaspokojenie potrzeb przewozowych poza granice kraju. Złożoność wynika z konieczności pozyskiwania adekwatnych do potrzeb środków transportowych, jak również dokonywania szeregu uzgodnień z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie przewozowym. Zaspokojenie potrzeb przewozowych w relacjach kraj – miejsce pełnienia misji, zwykle jest realizowane środkami transportowymi doraźnie kontraktowanymi na rynku wojskowym i cywilnym. Zadania te realizują struktury podsystemu transportu i ruchu wojsk. Realizacja zadań transportowych w rejonie misji odbywa się z wykorzystaniem własnych lub sojuszniczych środków transportowych.
EN
Implementation of tasks by the military units designated for missions outside the country, forces to take in the first of the sequence of actions on the movement of personal States, military equipment and supplies. This is done both within the country and outside its borders. Transport within the country are held with the use of means of transport in the Polish armed forces, as well as obtained from civilian carriers. A complex project is to satisfy the needs of the transport beyond the borders of the country. The complexity arises from the necessity of obtaining adequate to the needs of the means of transport, as well as making a number of arrangements with other entities involved in the transport process. The transport needs of the country relations – missions, it is usually implemented means of transport temporarily ordered drinks on military and civilian market. These tasks are implementing the transport subsystem of the structure and movement of troops. Realization of transportation tasks in the mission is carried out with the use of their own or allied transport measures.
14
Content available Zapewnienie cyklu życia środków bojowych
PL
Zgodnie z Decyzją nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON nr 4, poz. 53), procedury i działania związane z opracowaniem wyrobu, w szczególności wyniki prac koncepcyjnych, wymagania bezpieczeństwa, wybór i weryfikacja układów i podzespołów, analiza ryzyka odnosząca się do prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, muszą być oceniane i kwalifikowane przez narodową komisję zatwierdzającą wymagania bezpieczeństwa (odpowiednik NSAA - National Safety Approving Authority zdefiniowanej w STANAG 4187). Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącym utworzenia polskiego organu zajmującego się całokształtem problematyki bezpieczeństwa środków bojowych, eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.
EN
According to Decision of the Minister of National Defence No 78/MON from 03 March, 2006 (Official Diary of MoD No 4, pos. 53) the procedures and actions connected with development of products, including especially results of conceptual studies, safety requirements, selection and verification of units and subunits, risk analysis for probability of failures, have to be evaluated and qualified by a national commission approving safety requirements (equivalent of NSAA National Safety Approving Authority – defined in STANAG 4187). The paper represents an opinion in discussion about creating the Polish authority dealing with the whole issues of safety for the ordnance used by the Polish Armed Forces.
EN
The article shows the history and origins of Tactical Data Systems, their structure and purposes in countries who are members of North Atlantic Treaty Organization with the emphasis on LINK 16 standard. It describes the effect of LINK 16 implementation in the Polish Armed Forces on Poland’s interoperability as a fully - fledged NATO member thus increasing defense capabilities, national security and enhancing the Polish Armed Forces’ image in the international arena. What is more, typical examples of Tactical Data Links operations during military exercises, in peacetime and while trying to solve geopolitical, military conflicts in the world have also been characterized.
PL
W artykule ukazano historię powstawania TSTD (Taktycznych Systemów Transmisji Danych) na świecie, ich ogólną budowę i przeznaczenie w państwach będących członkami Paktu Północnoatlantyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem standardu LINK 16. Scharakteryzowano wpływ wdrożenia systemu LINK 16 w Siłach Zbrojnych RP na wzrost interoperacyjności Polski jako pełnoprawnego członka NATO, a tym samym zwiększenie zdolności obronnych, bezpieczeństwa państwa i umocnienie dobrego wizerunku Polskich Sił Zbrojnych na arenie międzynarodowej. Ponadto przedstawiono przykłady zastosowania TSTD w czasie ćwiczeń, w warunkach pokojowych oraz podczas rozwiązywania konfliktów na świecie.
PL
Zważywszy na możliwy przebieg współczesnego konfliktu zbrojnego o skali i intensywności powyżej progu wojny, konstytucyjny tryb mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych mógłby, przynajmniej w skrajnie niekorzystnej sytuacji, praktycznie uniemożliwić to mianowanie. Zachodzi zatem potrzeba nowelizacji ustawy zasadniczej w powyższym zakresie. Wojenny system dowodzenia, wraz z instytucją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, nie zadziała, jeżeli nie będzie odpowiednio wcześniej wdrożony, a w czasie „W” na pewno nie będzie czasu ani możliwości, by tworzyć go od podstaw. Niektóre z analizowanych zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r., wywołały szczególne kontrowersje, a nawet wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Próby uniknięcia sprzeczności części znowelizowanych zapisów ustawowych ze znaczeniem odpowiednich norm konstytucyjnych ustalonych w drodze wykładni gramatycznej poprzez zabiegi lingwistyczne ustawodawcy, zmierzające do nadania wyrazom lub ich zbiorom znaczenia zupełnie innego, niż mają w rzeczywistości, nie mieszczą się w konstytucyjnych granicach państwa prawa. Należy zatem zwrócić uwagę na mankamenty analizowanych zmian, w szczególności niejednoznaczności i sprzeczności tworzonych przepisów, skutkujące potencjalnie szkodliwą dla obronności sytuacją, gdy o kształcie systemu kierowania i dowodzenia, w tym wojennego, decydować będą prawnicze interpretacje, dość dowolne wobec braku ustawowych reguł wykładni, a nie skrupulatna działalność prawotwórcza stanowiąca wynik rzetelnej, jak najszerszej analizy. Wydaje się przy tym, że część z opisanych w niniejszym opracowaniu zmian dotyczących Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych zmierza, przynajmniej co do zasady, w pożądanym z punktu widzenia obronności kierunku, chociaż w szczegółach budzić może istotne wątpliwości. Chodzi głównie o nową kompetencję prezydenta w przedmiocie jednoznacznego określenia początku i końca czasu wojny, którego występowanie rodzi przecież ważne następstwa prawne i faktyczne. Jeżeli jednak działania potencjalnego przeciwnika, przybierając postać opisaną w niniejszym opracowaniu, spowodują fizyczną eliminację prezydenta lub Rady Ministrów, bądź chociażby uniemożliwią wystąpienie tego kolegialnego organu ze stosownym wnioskiem, wówczas niemożliwe będzie nie tylko mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, lecz także osiągnięcie jakichkolwiek skutków, które przepisy licznych aktów normatywnych uzależniają od nastąpienia czasu wojny. Wyżej wymienioną zmianę uznać można wobec tego za szczególnie groźną dla obronności.
EN
On the basis of the Constitution of the Republic of Poland - the President appoints the Supreme Commander of the Armed Forces selected for the duration of war, at the request of the Prime Minister. The course of modern armed conflict could prevent this appointment. According to author, it is therefore necessary to amend the provision of the Constitution. The war command system will not work if it is not already implemented. During the war will certainly not be the time to create it from scratch. 1 January 2014 and 30 April 2014 became effective legislative changes called reform of the system of leadership and command of the Polish Armed Forces. This paper focuses on those standards that apply to the Supreme Commander of the Armed Forces, and shows the flaws of some of the analyzed developments, in particular ambiguity and conflict of laws. Author is presenting a thorough analysis of the problems identified in this study. Some of the described changes to the Supreme Commander of the Armed Forces is moving in the right direction, but the details raise serious doubts. First of all, the point is that the President indicates at the request of the Council of Ministers the day, which begins with a time of war on Polish territory and the same mode of the day, at which time the war ends. This allows to present a precise and unambiguous definition of the start and end time of war. Without it one should not be appointed as the Supreme Commander of the Armed Forces. The same danger arises within political environment in case of possible clash between political institution, if the law is not made clearer. It is particularly dangerous for the defenses of the country.
PL
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła dość radykalne zmiany w „pokojowym” (obowiązującym poza czasem wojny) systemie kierowania, a w szczególności dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Od tej daty w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na najwyższym szczeblu dowodzenia nie obowiązuje, przynajmniej w czasie pokoju, zasada jednoosobowego dowodzenia, czego nie wyartykułowano w uzasadnieniu projektu wspomnianej ustawy. Wyklucza ją ustawowe usytuowanie na tym szczeblu hierarchii organizacyjnej trzech najwyższych dowódców, właściwych rzeczowo w określonych sferach, niepozostających wobec siebie w hierarchicznej podległości służbowej. Nie pozwala na zmianę tego stanu przyznanie Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego określonych bardzo ogólnikowo i wywiedzionych dopiero w drodze interpretacji zapisu ustawowego kompetencji nadzorczych względem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Żadnego z tych dowódców regulacje ustawowe nie uprawniają do dowodzenia pozostałymi. Nie można przyjąć, by powszechnie artykułowana i aprobowana zasada cywilnej kontroli nad armią oznaczała przypisanie cywilnemu ministrowi kompetencji dowodzenia, a nie kierowania, armią. Można natomiast stwierdzić, że zasada jednoosobowego dowodzenia została zachowana w obszarach przyporządkowanych odpowiednio: Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, gdy chodzi o dowodzenie każdego z nich w swoim obszarze.
EN
The article tries to bring an answer to the question, who commands the Armed Forces of the Republic of Poland in time of peace? Since 1st January, 2014 in the Polish Armed Forces at the highest level of command does not apply, at least in peacetime, the principle of single command. At the highest level of the organizational hierarchy are three commanders who are not opposed to each other in a hierarchical subordination. In time of peace the Polish President exercises over the Armed Forces through the Minister of National Defense. The Minister of National Defense directs authority over: the General Commander, the Operational Commander and the Chief of Staff of the Polish Armed Forces. The paper attempts to answer the question: what is legal and organizational relationship between these three commanders.
18
Content available remote Co dalej z obywatelskim modelem służby wojskowej w Polsce?
PL
Opracowanie prezentuje zagadnienia związane z prawną, moralną i obywatelską odpowiedzialnością kształtowania jakości powinności obronnych w Polsce po zawieszeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej. W świadomości społecznej Polaków wyłonił się nowy problem aksjologiczny, zwracający uwagę na zanik partycypacji tradycyjnej powinności wojskowej. 11 lutego 2009 r. weszła w życie kolejna i zarazem doniosła w skutkach politycznych, społecznych i ekonomicznych nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W wymiarze politycznym, prawnym i wojskowym był to akt przeniesienia do rezerwy wszystkich obywateli, którzy dotąd nie odbyli służby wojskowej, zrywający historyczną ciągłość poboru do wojska, sięgającego pierwszych chwil funkcjonowania odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej. Zawieszenie odbywania zasadniczej służby wojskowej od 1 stycznia 2010 r. równowało się szybkiemu wprowadzeniu armii zawodowej w Polsce. Okazało się, że wyjątkowo szybko nastąpiło „wypreparowanie” ze świadomości obywatelskiej konieczności kształcenia cnoty żołnierskiej, utrwaliły się w zamian: deprecjacja zachowań proobronnych (mozolnie formowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat); selektywność kształtowania umiejętności żołnierskich i odtwarzania/formowania odpowiednich pod względem jakości i ilości przeszkolonych rezerw wojskowych. Polska jest jedynym krajem europejskim posiadającym „małą konstytucję obronności”, genezą sięgającą lat 60., czyli okresu apogeum zimnej wojny oraz projekcji systemu obronności właściwego dla „armii drugiej fali”. Permanentne przywoływanie w procesie legislacyjnym w Polsce po zmianie ustrojowej, jako podstawy nowych regulacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, aktu prawnego sprzed prawie półwiecza wywołuje mieszane odczucia. Rodzi poczucie niedookreśloności polityki obronnej państwa i roli „sił zbrojnych trzeciej fali”, korespondującej z koncepcjami działań i środków właściwych dla sztuki wojennej ery informacyjnej, popartymi odpowiednimi, nowoczesnymi rozwiązaniami normatywnymi.
EN
The study presents issues related to legal, moral and civic responsibility of shaping the quality of defence duties in Poland after the suspension of general obligation of military service. In public awareness of Poles, there emerged a new axiological problem that draws attention to the decline of participation of traditional military duty. On 11 February 2009, another, and at the same time significant in political, social and economic consequences, amendment to the act of 21 November 1967 on general obligation to defend the Republic of Poland entered into force. In political, legal and military dimension it was an act of sending to the reserve all citizens who have not performed the military service yet, breaking the historical continuity of conscription for the army that dated back the first moments of functioning of the reborn Second Polish Republic. The suspension of performing the compulsory military service - from 1 January 2010 led to quick introduction of the professional army in Poland. It turned out that there was an exceptionally quick “dissection” from the civic awareness of the necessity to shape military virtue, perpetuating instead: depreciation of pro-defensive behaviour (laboriously formed over the period of several dozen years); selectivity of shaping military skills and reconstructing/forming trained military reserves that are appropriate in terms of quality and number. Poland is the only European country that has a “small constitution of defence”, the origin of which dates back to the 60s, i.e. the time of the climax of the Cold War and the plan of the defence system typical of the “second wave army”. Permanent recalling in the legislative process in Poland after the political transformation as the basis for new regulations in the area of safety and defence of the country the legislative act - from almost half a century - evokes mixed feelings. This invokes a sense of vagueness in relation to the country’s defence policy and the role of the “third wave armed forces”, by definition corresponding to concepts of actions and means typical of the art of war of the information era, supported by proper modern normative solutions.
PL
Treść referatu obejmuje zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksów leśnych na poligonach użytkowanych przez Siły Zbrojne RP zarówno w sensie profilaktycznym, planistycznym i operacyjno-ratowniczego przygotowania sił gaśniczych na wypadek powstania pożaru lasu na poligonie.
EN
The content of the paper includes fire protection of forests on the military areas used by the Polish Armed Forces in terms of prophylactic, planning and operation-rescue preparation of firefighting forces in the case of fire forest on the military areas.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
840--845, CD 2
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z szacowaniem kosztów cyklu życia sprzętu wojskowego. Zaprezentowano pojęcie cyklu życia sprzętu wojskowego w rozumieniu NATO i Sił Zbrojnych RP. Przedstawiono również klasyczny przebieg kosztów cyklu życia złożonych obiektów technicznych. Przedstawiono stosowny model oraz graficzne zobrazowanie. W podsumowaniu wykazano najważniejsze kosztotwórcze elementy cyklu życia sprzętu wojskowego na przykładzie pojazdu bojowego oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents the problems associated with estimating life cycle costs of weapon systems. The concepts of the life cycle of weapon systems for the purposes of NATO and the Polish Armed Forces were presented. The classic course of life cycle costs of complex technical objects was also presented. The appropriate model and graphical visualization where presented. The summary showed the most significant cost generating elements of the life cycle of weapon system based on combat vehicles and conclusions were formulated.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.