Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości pucolanowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zbadano wpływ dodatku 5% oraz 35% masowych mielonej stłuczki szklanej na wytrzymałość i mikrostrukturę zapraw i zaczynów z cementu portlandzkiego. Potwierdzono pucolanowe właściwości dodatku, przejawiające się zmniejszeniem wczesnej wytrzymałości na ściskanie kompozytów cementowych względem próbki wzorcowej oraz jej zwiększeniem po dłuższych okresach dojrzewania. Zastąpienie części klinkieru portlandzkiego w cemencie mieloną stłuczką szklaną spowodowało zmniejszenie ciepła hydratacji. Stwierdzono, że powierzchnia właściwa stłuczki szklanej ma duży wpływ na jej aktywność – początek reakcji pucolanowej w przypadku szkła o powierzchni właściwej 5000 cm2/g wystąpił już po 7 dniach, podczas gdy dla stłuczki zmielonej do 3000 cm2/g reakcja ta zachodziła bardzo powoli. Na przestrzeni roku nie zaobserwowano negatywnych efektów reakcji alkalia-krzemionka, wskazane jest jednak przeprowadzenie dłuższych badań. W świetle uzyskanych wyników istnieje możliwość potencjalnego wykorzystania stłuczki szklanej jako składnika głównego cementu, bez negatywnego wpływu na jego właściwości.
EN
The paper presents a study on the influence of ground waste glass cullet, introduced as a component of Portland cements in the amounts of 5% and 35% by mass, on the properties of pastes and mortars. The pozzolanic nature of the additive was confirmed – the long-term compressive strength of cement composites has increased, compared to the reference sample. However, a decrease in the early compressive strength was observed. Replacing part of the Portland clinker with ground waste glass cullet resulted in the reduction of the heat of hydration. It was determined that the degree of grinding has a significant impact on the activity of waste glass cullet – in the case of the cullet ground to 5000 cm2/g, the beginning of the pozzolanic reaction was observed after 7 days, whereas for the cullet ground to 3000 cm2/g, the reaction was severely delayed. In the course of one year, no negative impact of the alkali-silica reaction on the strength and microstructure of mortars and pastes was observed, however, a longer study needs to be conducted to verify the results. The research proves that waste glass cullet can be potentially used as a main component of Portland cements, with no adverse effects on the properties of the composites.
2
Content available remote Egipski popiół z łusek ryżowych jako materiał zastępujący cement
PL
Popiół z łusek egipskiego ryżu przygotowano spalając w laboratorium te łuski w 650°C przez 90 minut. Płukanie łusek powoduje, że uzyskany z nich popiół ma niską zawartością węgla i zawiera 90% krzemionki i 1,5% K2O. Zastąpienie cementu CEM I 42,5 N popiołem, o powierzchni właściwej 78 m2/g, w ilości 10%, 15% i 20%, poprawia uziarnienie spoiwa, jednak zwiększa jego wodożądność oraz ilość części nierozpuszczalnych. Zaprawa z 10% popiołu osiągnęła większą wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach hydratacji; większa zawartość popiołu powoduje nieznaczny spadek wytrzymałości, jednakże wartości te mieszczą się w wymaganiach normowych.
EN
An Egyptian rice husk ash was prepared by burning the husk in the laboratory at 650°C for 90 minutes. Washing of the husks leads to low carbon ash, grey in color, with 90% silica and 1.5% K2O content. Replacement of CEM I 42.5 N with 10%, 15% and 20% ash of fineness 78 m2/g, improves the particle size distribution of the cement, increases its water demand and the insoluble residues. The reference mortar exhibit higher 28-day strength with 10% ash replacement; higher replacement ratio causes slight declination of the strength values, however still remaining within the standard specifications.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń ze zmielonym perlitem, odpadem z produkcji perlitu ekspandowanego. W doświadczeniach zastosowano cztery cementy; przemysłowy cement CEM I 42,5R oraz ten cement z dodatkiem 5%, 20% oraz 35% zmielonego odpadowego perlitu ekspandowanego. Dodatek perlitu zwiększył wodożądność cementu, jednak wpływ ten zaznaczył się wyraźniej dopiero przy dodatku 35%. Cement z dodatkiem perlitu miał dłuższy czas wiązania, jednak spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Wytrzymałość na ściskanie była po 2 dniach mniejsza, jednak po 28 dniach większa, szczególnie z dodatkiem 20% zmielonego perlitu. Cement CEM I 42,5R z dodatkiem 5% i 20% zmielonego perlitu spełniał wymagania normowe dla klasy 42,5R. Wynik ten jest bardzo korzystny, w przypadku większego dodatku.
EN
In the paper the results of the experiments with ground perlite. by-product of expanded perlite production, as mineral addition to cement, are presented. Four cements were produced for experiments: industrial cement CEM I 42.5R and this cement with replacement of 5%, 20% and 35% by ground perlite by-product. The addition of perlite increased cement water demand, however this increase was significant only for the highest addition. The cement with perlite addition has longer setting time, but fulfilling the EN-197-1 requirements. The compressive strength after 2 days was lower, however, after 28 days was higher, especially with 20% addition of perlite. Cement CEM 142.5R with 5% and 20% addition of ground expanded perlite by-product complied the standard requirement for class 42.5R. The resull is very favourable, particularly in the case of 20% addition.
PL
Clinoptilolit jest zeolitem, który ma właściwości pucolanowe oraz zdolność do wymiany jonów, co pozwala mu na immobilizację jonów sodu i potasu w zaczynie cementowym. Dzięki temu jony te nie mogą brać udziału w reakcji z krzemionką w kruszywie, powodującej zniszczenie betonu. W artykule zbadano wpływ tych właściwości clinoptilolite na ograniczanie niekorzystnej ekspansji betonu, związanej z reakcją wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką w kruszywie. Najlepszą metodą oceny ograniczenia wpływu tej reakcji na właściwości zaprawy jest zmniejszenie ekspansji próbek, zawierających reaktywne kruszywo. Przeprowadzenie takich badań wykazało korzystny wpływ clinoptilolitu na zmniejszenie tej ekspansji. Ponadto stwierdzono, że poddanie tego zeolitu działaniu jonów NH4+ zwiększa jego aktywność.
EN
Clinoptilolite is a zeolite, which has pozzolanic properties and ion exchange ability which enables the immobilization of sodium and potassium ions in cement paste. For this reason these ions cannot participate in the reaction with silica in aggregate, resulting in the concrete destruction. In the paper the impact of these properties on the reduction of unfavorable expansion of concrete, caused by the alkali silica reaction. The best method to establish the reduction of the impact of this reaction on the mortar properties is to determine the expansion of these mortars containing reactive aggregate. These studies have shown the beneficial effect of clinoptilolite on reducing this expansion. Moreover, it was found that modifying this zeolite with NH+4 ions increases its activity.
PL
Dane przedstawione w niniejszym artykule uwzględniają możliwości stosowania do produkcji cementów popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni „Bełchatów”, powstającego w procesie spalania węgla brunatnego. Przedstawiono perspektywy wykorzystania popiołów lotnych wapiennych W do produkcji cementów, jako składnika pucolanowo-hydraulicznego, z uwagi na wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w aktualnej normie cementowej PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zaprezentowano podstawowe czynniki określające przydatność krajowych popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementów powszechnego użytku. Omówiono zasoby i możliwości pozyskiwania popiołu lotnego W, charakterystykę krajowych popiołów lotnych wapiennych, ocenę zgodności dostaw popiołu do cementowni, wytyczne techniczno-technologiczne ich stosowania w procesie produkcji cementów oraz warunki kontroli jakości produkowanych cementów.
EN
Presented results characterize application possibilities of calcareous fly ash from lignite combustion process in Bełchatów Power Plant in the cement production. In the paper complete application possibilities of calcareous fly ash in the common cement production technology, regarding requirements included in actual PN-EN 197-1: 2012 Standard, are presented. Basic factors, which characterize domestic calcareous fly ash usefulness in cement production were given. Resources and characteristics of domestic calcareous fly ash are discussed. Tasks included in the article cover also conformity criteria, technical and technological guidelines of this fly ash type use in the cement production process and quality control conditions of manufactured cements.
6
Content available remote Zastosowanie ultramaryny w tworzywach cementowych
PL
Barwnik z ultramaryny może być stosowany do wytwarzania dekoracyjnych materiałów dobrej jakości, opartych na cemencie. Do ich wyrobu można stosować cement portlandzki, cementy wieloskładnikowe, lub glinowe, także w układach z wapnem. Materiały cementowe z zastosowaniem niebieskiej ultramaryny mają szansę znalezienia dla siebie miejsca na rynku, szczególnie do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych ścian w budynkach. Dotyczy to budynków, w przypadku których względy estetyczne odgrywają znaczną rolę. Barwniki z ultramaryny są same w sobie pucolanami i wymagają tylko małych dodatków aby rozwinąć właściwości pucolanowe. Wyeliminowanie wykwitów zapewnia stosowanie odpowiednich cementów, na przykład z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych, w układach z wapnem.
EN
Ultramarine pigments can be utilised for high quality decorative cementitious products. The cements employed for decorative purposes can be Portland, composite, extended, or high alumina, together with lime-based formulations. Cementitious products made using ultramarine pigments like ultramarine blue could find a niche market with usage for external or internal walls of buildings where aesthetic considerations are very important, and also for garden furniture. The ultramarine pigments are themselves pozzolans and only require small additions to generate real pozzolanicity. Efflorescence can normally be avoided by suitable usage of cements, such as extended cements (like slag and fly ash types), composite ones and HACs, together with lime-based products.
PL
Pobrano trzy próbki popiołów lotnych z trzech sekcji elektrofiltru i podzielono je na dwie frakcje 0-16 mikrometrów i 16-32 mikrometrów. Drobniejsza frakcja miała znacznie lepsze właściwości pucolanowe. Dodano 40% tych popiołów do cementu portlandzkiego i zbadano korozję zapraw w roztworze Na2SO4 według PN-B-19707. Największą ekspansję wykazały zaprawy z cementu z dodatkiem popiołów frakcji 0-16 mikrometrów. Także te zaprawy osiągnęły największą wytrzymałość na ściskanie.
EN
The three fly ash samples hopper collected from three hoppers of electrostatic precipitator were separated in two fractions 0-16 micrometers and 16-32 micrometers. The first fraction has significantly higher pozzolanic properties 40% of these fly ash samples were added to Portland cement and the corrosion of the mortars in Na2SO4 solution (pr ENV 196-X) were examined. The smallest expansion have shown mortars of cement with fly ash fraction 0-16 micrometers. Also the compressive strength of these mortars were the highest.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.