Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  customer orientation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study was conducted to determine the impact of market orientation on the consumer-based performance of fashion apparel brands. The study also reveals the moderating effect of employee orientation on market orientation and consumer-based performance. The sample of 270 respondents of this study consists of managerial staff who have decisive power with regard to apparel brands in Pakistan. The findings of this study express that all three dimensions of market orientation have a significant and positive impact on the consumer-based performance of fashion apparel brands. Furthermore, the study finds no moderation between customer orientation and consumer-based performance, while for the remaining two dimensions, there is a positive moderation. The management of fashion apparel firms must give considerable importance to market orientation to enhance overall consumer-based performance. This study contributes valuable literature because it focuses on the fashion apparel industry, which is most important for very nearly everyone in the present era.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istotności pomiaru jakości usług w organizacji ukierunkowanej na budowanie właściwych relacji z klientem. W opracowaniu omówiono współczesne postrzeganie orientacji na klienta oraz opisano ogólne założenia metody SERVQUAL. Dla wybranej organizacji usługowej branży medycznej przedstawiono zbudowany kwestionariusz oraz wyniki badań zgodnych z metodą SERVQUAL.
EN
The purpose of the paper is to describe the significance of measuring the quality of services in the organisation focused on creating proper relations with the client. The paper discusses the contemporary perception of customer orientation and also describes the general principles of the SERVQUAL method. For the selected medical service organisation a structured questionnaire and the results of the SERVQUALtest were presented.
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia zorientowania na ucznia podczas nauczania języków obcych realizowanego według wybranych koncepcji. Podstawą niniejszej pracy jest wynik obserwacji kilkunastu podmiotów realizujących naukę języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym połączony z wynikiem dyskusji akademickich o nauczaniu wczesnoszkolnym. Dodatkowym źródłem powstania artykułu jest analiza dorobku autorów z zakresu nauczania języków obcych i zarządzania jakością. W pracy wykazano, że istniejąca możliwość doboru personelu o różnych umiejętnościach stanowi argument za stosowaniem w edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Natomiast łatwy dostęp do różnorodnych środków technicznych umożliwia stosowanie koncepcji o nazwie nauczanie wielozmysłowe. W artykule po raz kolejny wykazano interdyscyplinarny charakter problematyki projakościowej. Uzyskanie spełnienia wymagań stron zainteresowanych na oczekiwanym poziomie w dowolnym obszarze ludzkiej aktywności oznacza stosowanie narzędzi i schematów myślowych rozpowszechnionych w zarządzaniu jakością.
EN
The aim of the article is to analyze the principle of the student orientation in the selected concepts of foreign language teaching. The publication is based on the result of observation of several entities performing teaching English to young learners combined with the result of academic discussions about the early school education. Another aim of the article is to review authors’ achievements in the field of foreign languages teaching and quality management. The study has shown that thanks to a well-qualified staff employed, integrated education can be introduced at the very early stage. In turn, the easy access to a variety of technical means allows the use of multiple senses teaching concept. In the article the interdisciplinary nature of pro-quality problems has been shown. Meeting the requirements of stakeholders at the expected level in any area of human activity, allows to introduce the tools and ideas prevalent in quality management.
PL
Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej generowane przez ustawodawcę oraz pacjentów wpływają na działanie podmiotów leczniczych. Powinny one dążyć nie tylko do efektywności ekonomicznej, ale również społecznej oraz zwiększania dostępności i szybkości dostarczania świadczeń zdrowotnych, a także zapewniania relatywnie wysokiej ich jakości. Sposobem na maksymalizowanie wartości dostarczanej pacjentom może być praktyczna realizacja koncepcji lean management – szczupłego myślenia i ciągłego doskonalenia. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie daje wdrożenie koncepcji lean w podmiocie medycznym. Artykuł ma charakter teoretyczny. Przegląd literatury przedmiotu pozwolił na pokazanie istoty orientacji rynkowej w usługach zdrowotnych, istoty i wybranych narzędzi lean wraz z korzyściami wynikającymi z ich stosowania przez podmiot leczniczy.
EN
Changes occurring in the functioning of health care system generated by a legislator and patients, affect activity of therapeutic entities. They should strive not only to achieve economic efficiency but also to social well-being and to increase availability and to amend time of delivery of health services, as well as to provide relatively high quality of care. The way to maximize the value delivered to patients can be the concept of lean management – lean thinking and continuous improvement. The article presents the essence of market orientation, next the essence of lean management, tools and benefits of their use by the therapist. This paper represents a theoretical approach.
EN
The consideration of the multidimensionality and multidirectionality of management science within the research process is currently a very important challenge. The search for dependencies and connections between leadership and customer orientation falls fully into the desired research trend. Both leadership and customer orientation are widely described within management science; however, the connections and dependencies which occur between them still require further, in-depth exploration and knowledge concerning leadership and customer orientation needs to be systematised. This article aims to identify further directions of study into leadership and customer orientation in an innovative company. Additional goals include the systematisation of knowledge regarding customer-oriented leadership and the formulation of research hypotheses which will become the starting point for future studies. The conclusions are supported by the results of a quantitative study which applied the CAWI method to a group of 204 business leaders from North-East Poland. The article presents the results of the preliminary research realized as part of a research grant from the National Science Centre entitled “Leadership and customer orientation in an innovative enterprise”. The results of the conducted research show that customer orientation among business leaders is not uniform and depends on the size of their company, the style of management and the type of innovation implemented by their enterprise.
EN
The purpose of this study was to investigate the E-Commerce relationship quality and loyalty in B2B supplier and client’s relationships. This study tries to conceptualize a model based on the relationship quality that is applied to understand loyalty in B2B environment. The subjects of this study, from whom 81 valid questionnaires were collected, were the clients of the supplier’s ERP system in the Taiwan. When descriptive statistics and partial least squares (PLS) were adopted to analyse the collected valid data, we obtained the following findings. Relationship quality was perceived through the behavior of both supplier and clients and the quality of their interaction. Relationship quality antecedents include the information sharing and customer orientation. The finding suggests that supplier with strong levels of customer orientation, the supplier and clients were built a stronger relationship and high loyalty. Surprisingly, information sharing shown no significant effects on the relationship quality. This study implies that using information sharing and customer orientation strengthen their relationship quality, thereby enhancing loyalty. The finding of this study implies that it is important for a B2B supplier management to understand clients’ needs and responses. B2B suppliers can learn from this study, that customer orientation, relationship quality, commitment, have a positive impact on loyalty in both direct and indirect ways.
PL
Celem artykułu była analiza jakości relacji z klientami i lojalności w handlu elektronicznym u dostawcy B2B. Niniejsze badanie jest próbą konceptualizacji modelu opartego na jakości relacji, który jest próbą zrozumienia lojalności w środowisku B2B. Przedmiotem badania byli wybrani klienci systemu ERP w oparciu na zebranych 81 kwestionariuszach firm na Tajwanie. Przyjęto statystyki opisowe i w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów (PLS) w celu przeanalizowania zebranych istotnych danych. Jakość relacji postrzegano poprzez zachowanie zarówno dostawcy, jak i klientów oraz jakość ich interakcji. Jakość relacji przede wszystkim obejmuje dzielenie się informacjami i orientację na klienta. Wyniki sugerują, że dostawcy z silnym poziomem orientacji na klienta, zbudowali silniejszą więź i wysoką lojalność relacji z dostawcami i klientami. Co zaskakujące, wymiana informacji nie wykazała znaczącego wpływu na jakość relacji. Badanie zakłada, że korzystanie z wymiany informacji i orientacja na klienta wzmacnia ich jakość relacji, zwiększając przez to lojalność. Odkrycie tego badania implikuje, że dla dostawcy usług B2B ważne jest zrozumienie potrzeb i odpowiedzi klientów. Dostawcy B2B winni zauważyć, że orientacja na klienta, jakość relacji, zaangażowanie, mają pozytywny wpływ na lojalność zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.
7
Content available remote Customer requirements and the quality improvement of health care services
EN
Customer oriented approach is at present the most important principle in quality management. It becomes particularly significant in the context of offering the society high standard health care services. The aim of the research presented in the paper is to diagnose the functioning of customer oriented approach in Polish hospitals, and in particular actions in respect of meeting customer requirements at the stage of developing and improving health care services. Additional the paper attempts to identify the barriers preventing the inclusion of customer requirements in the process of improvement of health care services. The first paper of the paper presents the essence of customer orientation and defines basic concepts in the context of health care services. Next selected concepts in quality oriented approaches directed at customers are analyzed. The subsequent chapter includes the results of empirical research concerning the application of solutions oriented on the improvement of health care services in the sphere of increasing customer satisfaction in hospital in the Lubuskie Province. In summary, the results of the research are discussed and directions for further research identified.
PL
Orientacja na klienta jest obecnie jedną z najważniejszych zasad zarządzania jakością. Nabiera ona szczególnego znaczenia w kontekście zapewnienia społeczeństwu wysokiej jakości usług medycznych. Celem zaprezentowanego w artykule badania było zdiagnozowanie funkcjonowania w polskich szpitalach orientacji na klienta, w tym zwłaszcza działań w zakresie określania i spełniania wymagań klientów podczas projektowania i doskonalenia usług medycznych. W badaniu podjęto również próbę identyfikacji barier utrudniających włączanie wymagań klienta w proces doskonalenia usług medycznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę orientacji na klienta oraz zdefiniowano podstawowe pojęcia z nią związane w kontekście usług medycznych. Następnie zaprezentowano wybrane koncepcje projakościowe, ukierunkowane na klienta. W kolejnym rozdziale zamieszczono wyniki badań empirycznych dotyczące zakresu stosowania przez szpitale w województwie lubuskim rozwiązań zorientowanych na doskonalenie usług medycznych w obszarze zwiększenia satysfakcji klientów. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych wyników oraz wskazano możliwe kierunki dalszych badań.
PL
Funkcjonowanie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia wymaga ciągłego i kompleksowego jej doskonalenia, aby mogła zaakceptować pojawiające się zmiany. Istotne staje się dążenie do nieustannego poszerzania kompetencji, tworzenia własnej tożsamości, marki, reputacji. Obserwując otoczenie organizacji widoczne jest nasilenie efektów globalizacji, dążenie do wzrostu skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji. Taka rzeczywistość gospodarcza skłania organizację do szukania źródeł zwiększania konkurencyjności. Wydaje się, iż racjonalnym rozwiązaniem może okazać się zaakceptowanie zasad kompleksowego zarządzania jakością, przede wszystkim orientacji na klienta. Celem pracy jest wskazanie wpływu zasady orientacji na klienta na jakość funkcjonowania organizacji. W pracy przedstawiono postrzeganie klienta zewnętrznego w organizacji zarządzanej projakościowo oraz znaczenie: produktu, obsługi klienta, poziomu satysfakcji oraz zarządzania relacjami z klientem w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji.
EN
Functioning of an organisation in the conditions of turbulent surrounding requires its constant and comprehensive improvement in order for it to be able to accept occurring changes. It is crucial to strive for constant development of competence, creation of own identity, label and reputation. During the process of observation of organisational surrounding it becomes evident that globalisation effects amplify and there is constant strive for effectiveness growth and efficiency of organisational functioning. Such economy reality makes it necessary for the organisation to search for sources of making competitiveness greater. It seems that it is rational to accept the rules of comprehensive quality management and, above all, orientation towards a customer. The aim of this work is to present the influence of the principle of customer orientation on the quality of organisational functioning. What has been presented in the work is the perception of outer customer in the organisation managed in a pro-qualitative way as well as the significance of: a product, customer service, the level of satisfaction as well as management of customer relationships in the process of the creation of quality in organisational functioning.
9
Content available remote The role of customer orientation in improving services in public administration
EN
The article presents the problem of improvement in public administration offices in one of the most important current principles of quality management - customer orientation in the context of the of BS EN ISO 9001:2009. The results of the author’s research in the use of this orientation in selected government offices are presented. The article explores the deficiencies that occur in the offices surveyed in this respect and presents examples of possible methods and tools for the study of the needs, requirements and expectations of customers and techniques for the measurement of their satisfaction that may be used in public administration.
PL
W artykule przedstawiono problematykę stosowania w urzędach administracji publicznej jednej z najważniejszych obecnie zasad zarządzania jakością - orientacji na klienta w kontekście funkcjonowania w tych jednostkach systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Przedstawiono wyniki badań autorki w zakresie stosowania tej orientacji w wybranych urzędach marszałkowskich. Zwrócono uwagę na braki w tym zakresie jakie występują w przebadanych urzędach oraz zaprezentowano możliwe do zastosowania w administracji publicznej przykłady metod i narzędzi w zakresie badania potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz pomiaru ich satysfakcji.
PL
Jednym ze sposobów osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo jest wdrożenie orientacji na klienta, umożliwiającej rozpoznanie i zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań. Orientacja na klienta, będąca kluczowym elementem orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, poza trwałym miejscem i znaczącą rolą w marketingu, w ostatnich latach, coraz częściej uwzględniana jest w koncepcji logistyki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania podstawowych wyznaczników orientacji na klienta, możliwości „osadzenia" tej orientacji w logistyce, a także próbę oceny znaczenia obsługi logistycznej w kształtowaniu orientacji na klienta. Przejawy i efekty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane z wdrożeniem orientacji na klienta zostały przedstawione w świetle badań empirycznych przeprowadzonych przez Katedrę Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.
EN
One of the ways of getting and maintaining sustained competitive advantage by a company is to implement customer orientation, which facilitates identification and satisfaction of customer’s needs and wants. Apart from the important place and role in marketing concept, customer orientation as a key component of market orientation has been more and more frequently taken into consideration in logistics concept in recent years. The article attempts to identify basic dimensions of customer orientation and possibilities of embedding customer orientation in logistics. An important role in customer orientation development plays logistics service. The symptoms and effects of business management changes connected with customer orientation implementation have been presented in the light of empirical research conducted by the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland.
EN
The article presents the essence of customer orientation as a key prindple of quality management. Moreover, there were shown results of research conducted in organizations from Lublin region, wchich have a quality management system. In the article, customer orientation is defined according to ISO 10014:2006. The index reflecting the level of maturity ofthe organization in customer orientation contains the following categories: identification of segments of the external customers, ranking of external customers segments in terms of level of profits generated, understanding the needs, expectations and requirements of external customers, handling customer complaints in a timely manner, collecting and evaluating data on external customer satisfaction, meeting requirements of external customers, reviewing changes in market conditions, including competitiveness, stability of supply chain that ensures the maintenance of customer satisfaction.
EN
The competitive edge of enterprises in today.s global context largely depends on customer-orientation, innovation and networks, which are closely interlinked. Customer satisfaction not only refers to aspects like development of new products, quality and prices, but also depends on many other requirements. Consequently innovation should not only refer to products, but to all technical, organizational and personal improvements of structures and processes, ideally striving to improve the fulfilment of customer requirements. Concentration on core competences results in reduced vertical integration and in concentration on best practices through internal and external extension of network cooperation. Networks are indispensible in order to achieve competitive advantages, as they allow for the use of more and better resources and help to diminish risks. Networks may gain synergetic effects with partner companies achieving together better results than the sum of their individual performances would have been. This results in "economies of Style" [23, p. 1] or "economics of Networks" [24, p. 173]. The combined application of customer-orientation, innovation and networks will gain even more importance in the future and will be crucial for competitiveness. In future the decision concerning excellence will no longer refer to single companies, but implicitly to networks.
13
Content available remote Kierunki rozwoju orientacji na klienta w przedsiębiorstwie
PL
Od poziomu zadowolenia klienta zależy sukces i zyskowność przedsiębiorstwa. W artykule zwrócono uwagę na współudział w tworzeniu klimatu zaufania i więzi z konsumentami takich elementów, jak: kultura przedsiębiorstwa, doświadczenie i umiejętności zawodowe personelu, postrzeganie przedsiębiorstwa przez pracowników oraz ich identyfikacja z firmą. Kultura przedsiębiorstwa jest to system typowych dla niego wartości, norm i wzorców zachowania, obowiązujących zarówno wewnątrz organizacji, jak i wobec otoczenia. Do maksymalizacji zadowolenia klienta oraz do długotrwałego sukcesu ekonomicznego przyczynia się kompleksowe zarządzanie jakością - TQM. Temu samemu celowi służą usługi prokonsumenckie.
EN
A long term success and high profitability of a company depends on the level of customer satisfaction. This paper emphasizes the importance of creating an atmosphere of trust and relationship building between customers and sellers. The consist of elements such as: corporate culture, experience and professional skills of the personnel, perception of a company by its employees and finally identification with a company. Culture of a company might improve the process of relationship building between customers and sellers. It is a system of typical values, norms and models of behavior existing within an organization and aimed at external subjects. Total quality management (TQM) maximizes customer satisfaction and influences long term economic success. The paper also makes an attempt to characterize customer-oriented services in a company.
15
Content available remote Customer oriented developments in polish cadastre
PL
Referat poświęcony jest rozwojowi elektronicznych systemów administrowania nieruchomościami (e-Land Administration), będących jednym z elementów budowanego w Polsce systemu e-administracja (e-Government). We wstępie, referat przywołuje ustawy i regulacje prawne istniejące w Polsce, odnoszące się do elektronicznych systemów komunikacji w zastosowaniu do administrowania nieruchomościami, ustanowione z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Polskie prawo administracyjne i gospodarcze jak również jego elementy odnoszące się do e-administracji i e-handlu (e-Commerce) jest sformułowane przez wiele ustaw państwowych oraz przez jeszcze liczniejsze towarzyszące ustawom przepisy i zarządzenia. Na podstawie analizy istniejących w Polsce uwarunkowań, przedstawiono strategię działań zmierzających do wdrożenia projektów związanych z realizacją idei e-administracji, które zostały zatwierdzone przez Rząd Polski. Na tle sytuacji prawnej opisano aktualny stan praktycznego zastosowania e-obrót nieruchomościami (e-Land Administration) w Polsce. Najważniejsze z tych zastosowań są częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), budowanego w ramach trzech projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (projekt PHARE 2000), Bank Światowy (projekt IDF) i Rząd Holenderski (projekt MATRA). Ponadto, projekty badawczo-rozwojowe, takie jak projekt KASKADA czy RSIP, współfinansowane przez Komitet Badań Naukowych wnoszą znaczące doświadczenie i praktyczne rozwiązania do stosowania elektronicznych systemów administrowania nieruchomościami. Przeprowadzono również analizę i ocenę powyższych projektów pod względem ich podejścia do zagadnień elektronicznej komunikacji i budowania odpowiedniej struktury technologicznej, proponowanych rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych i zmian prawnych oraz uwzględnienia w usługach katastralnych potrzeb klientów, ze specjalnym uwzględnieniem możliwości przeprowadzania transakcji obrotu nieruchomościami drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności poddany jest dyskusji projekt PHARE 2000, który koncentruje się przede wszystkim na budowaniu pierwszego etapu platformy technologicznej dla e-obrót nieruchomoścmiami. Projekt zawiera trzy główne elementy: (1) Integrującą Platformę Elektroniczną (IPE), (2) Nową Księgę Wieczystą (NKW) i (3) usprawniony system podatku od nieruchomości. IPE ma za zadanie umożliwić wymianę danych pomiędzy wszystkimi trzema publicznymi katastralnymi rejestrami (Ewidencja Gruntów i Budynków - kataster nieruchomości, Księgi Wieczyste - kataster prawny, Rejestr Podatków od Nieruchomości - kataster fiskalny) i centralną bazą danych replik Ewidencji Gruntów i Budynków w celu ułatwienia dostępu do danych i informacji katastralnych. System NKW pozwala na w pełni elektroniczną rejestrację praw własności. System dla katastru fiskalnego ma usprawnić zbieranie podatków od nieruchomości. Projekt MATRA uzupełnia projekt PHARE 2000 przygotowując bazę i projekt pilotowy wdrożenia zmodernizowanych rozwiązań technologicznych dla katastru nieruchomości. W referacie zaproponowano zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków usprawniające obecne funkcjonowanie Ewidencji. Następnie poddano dyskusji zagadnienia związane ze zmianami organizacyjnymi, instytucjonalnymi i prawnymi warunkujące pomyślne wdrożenie elektronicznych technik w administrowaniu nieruchomościami, które są opracowywane w projekcie IDF równolegle z projektami PHARE 2000 i MATRA. Podstawowe zalecenie projektu IDF wskazuje na konieczność przeniesienia katastru nieruchomości (EGiB) i ksiąg wieczystych pod zarząd jednej niezależnej jednostki administracyjnej. Zaproponowano również organizacyjne, instytucjonalne i prawne zmiany niezbędne do realizacji e-obrót nieruchomościami. W rezultacie doświadczeń z wykonanych projektów i wdrożeń przedstawiono propozycje standardów dla danych katastralnych i metadanych jak też podejście do licencji na ubytkowanie danych oraz do ustalania opłat za dostęp do danych poprzez internet. W projekcie IDF opracowano strategię wdrożenia systemu katastralnego przyjaznego dla klientów uwzględniając potrzebę przeprowadzania transakcji obrotu nieruchomościami drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie informatyzacji biur notarialnych i innych rejestrów publicznych takich jak np., Rejestr Aktów Notarialnych. Na zakończenie, podsumowane zostało zaawansowanie Polski we wprowadzaniu nowoczesnych technologii w administrowaniu nieruchomościami.
EN
The correct evaluation of proper organization requires practicaly an apprioprite comparison to the best international organizations. As Japaneses we used American and other sources of information. Some conclusions are very simple. Successful organizations achieve always the trust of customers, they react flexible on changes appearing in the environment. Normally they utilize very clear policy called as "customer orientation". The own corporate culture is very characteristic for the best international companies. The policy of "employee orientation" is additional aspect realized in such companies. The positive motivation and stimulation is applied in any opportunity. Authorities and responsibilities are delegated to subordinates in aim to enforce their values and capabilities. The creativity is promoted: new product are constantly developed. So called "masters" are treated as positive examples for employees. The practical experiences are always very highly recognized. They are normal features of TQM approach. Only one condition is necessary for the succes: simply action. All reflexions and suggestions of this kind are in the publication demonstrated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.