Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concentration of carbon dioxide dissolved in water (CO2(aq)) was measured in consecutive phases of the hydrological cycle. Its potentially possible degassing from groundwaters to the atmosphere was also assessed. The research was conducted in the area of occurrence of carbonate rocks of the Lublin Upland and Roztocze (SE Poland). The results of the measurements of CO2(aq) concentration varied as follows (min-max/mean): precipitation waters < 1-3/2.6 mg · dm−3, soil waters 3-50/14.2 mg · dm−3, groundwaters 10-70/30.3 mg · dm−3, river waters < 1-21/7.6 mg · dm−3. The measure of degassing of carbon dioxide from groundwaters to the atmosphere was a decrease in CO2(aq) concentration in fluvial outflow. Based on the value of groundwater outflow from the Lublin Upland and Roztocze, the annual carbon dioxide emission from waters to the atmosphere was calculated at a level of 50 thousand Mg · year−1. This value constitutes approximately 1% of anthropogenic emission of carbon dioxide originating from environmentally harmful industrial plants in the Lublin province.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości rozpuszczonego ditlenku węgla w wodzie (CO2(aq)) na poszczególnych etapach obiegu hydrologicznego zlewni rzecznej oraz oceniono jego potencjalne możliwości degazacji z wód podziemnych do atmosfery. Badania prowadzono na przykładzie wybranych obiektów hydrograficznych w obszarze skał węglanowych Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, SE Polska. Zawartość CO2(aq) w wodach opadowych kształtowała się na poziomie < 1-3 mg · dm–3, w wodach glebowych od 3-50 mg · dm–3, wodach podziemnych 10-70 mg · dm–3, a w wodach rzecznych od < 1 do 21 mg · dm–3. Zebrany materiał wskazuje, że emisja ditlenku węgla z wód węglanowych Wyżyny Lubelskiej i Roztocza kształtuje się na poziomie 50 tys. Mg · rok–1. Wartość ta stanowi około 1% emisji antropogenicznej ditlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw stałych na badanym obszarze.
EN
In order to help develop a better understanding of relevant catchment processes, this paper presents the changes in physico-chemical features of the Wieprz River water during the spring snowmelt flood of 2006. The obtained results showed that the groundwater sampled from the springs and the water sampled from the river had a similar and quite stable composition of the basic physico-chemical features in the period of solely groundwater feeding (the river is fed only with the water coming from underground sources). The physico-chemical composition of river water during snowmelt depended on the contribution of surface runoff in total outflow and the flood phase. The correlation coefficients between the discharge in the Wieprz River and the concentrations in the studied indices were significantly negative: pH, SEC, HCO3, Ca, Mg, Na, Sr, SiO2, Cl, SO4, F. Significantly positive correlations associated with an increase in discharge were observed in the case of: K, NO3, NO2, total organic carbon, chemical oxygen demand and biochemical oxygen demand. Step and bidi-rectional responses were noted during the snowmelt flood in the case of the content of NH4 and PO4.
PL
W pracy przedstawiono zmiany cech fizyczno-chemicznych wody rzeki Wieprz w Guciowie (SE Polska) w czasie wiosennego wezbrania roztopowego 2006 roku. Wyniki badań wykazały, że wody gruntowe pobrane ze źródeł oraz wody pobrane z koryta rzeki Wieprz w okresie wyłącznego zasilania podziemnego, miały zbliżony i stabilny skład podstawowych wskaźników fizyczno-chemicznych. Podczas roztopów wartości parametrów fizyczno-chemicznych wody w rzece były uzależnione od stopnia przemarznięcia pokrywy glebowej, udziału spływu powierzchniowego w odpływie całkowitym oraz fazy wezbrania. Współczynniki korelacji między przepływem wody w rzece Wieprz a stężeniem badanego wskaźnika były istotne ujemne w przypadku: pH -0,78, SEC -0,92, TH -0,92, HCO3 -0,93, Ca -0,89, Mg -0,88, Na -0,81, Sr -0,87, SiO2 -0,81, Cl -0,87, SO4 -0,83, F -0,59. Istotnie dodatnie zależności związane ze zwiększeniem przepływu zanotowano w przypadku: K 0,73, NO3 0,71, NO2 0,58, TOC 0,62, COD 0,63 i BOD 0,62. Skokową i różnokierunkową reakcję podczas wezbrania roztopowego notowano w przypadku: NH4 0,34 i PO4 0,13.
EN
Based on hydrochemical, hydrometric and meteorological material, a nitrogen balance was made for the catchment of the upper Wieprz River, covering the years 2005-2006. The calculations showed that nitrogen discharged through the river system accounted for approx 4.1 % of the pool of nitrogen introduced into the Wieprz River catchment (1572.7 Mg o year-1). The proportion of precipitation nitrogen in the total nitrogen discharge through the Wieprz River (64.4 Mg o year-1) was estimated at 11.4 %. The main part of nitrogen discharged via the river system was nitrogen of agricultural origin (53.3 Mg o year-1).
PL
Opierając się na materiałach hydrochemicznych, hydrometrycznych i meteorologicznych, sporządzono bilans azotu w zlewni górnego Wieprza obejmujący lata 2005-2006. Obliczenia wykazały, że azot wynoszony systemem rzecznym stanowił około 4,1 % puli azotu wprowadzanego do zlewni Wieprza (1572,7 Mg o rok-1). W całkowitym odpływie azotu rzeką Wieprz (64,4 Mg o rok-1) udział wyprowadzanego azotu pochodzącego z opadów atmosferycznych oszacowano na 13,1 % (8,4 Mg - rok-1). Główną część azotu wyprowadzanego systemem rzecznym stanowił azot pochodzenia rolniczego (53,3 Mg o rok-1).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.