Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fullerenes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane kierunki badań nad wytwarzaniem materiałów węglowych, koncentrując się na dwóch perspektywicznych technologiach: wytwarzaniu węgla heksagonalnego z fazy gazowej i karbonizacji/grafityzacji materiałów organicznych. Zaprezentowano obecne i przewidywane zastosowania materiałów węglowych, a także mechanizm karbonizacji/grafityzacji wielkocząsteczkowych materiałów organicznych. Podkreślono znaczenie odpadów poużytkowych jako surowca do otrzymywania materiałów węglowych do różnorodnych zastosowań.
EN
Selected paths of research on the manufacturing of carbon materials have been presented, focusing on two prospective technologies: the production of hexagonal carbon from the gaseous phase and the carbonization/graphitization of organic materials. Present and prospective applications of carbon materials and a mechanism of carbonization/graphitization of high-molecular organic materials have been presented. The importance of post-consumer waste as a raw material for obtaining carbon materials for various applications has been emphasized.
2
Content available Localized states in nanocarbons
EN
Localization phenomenon is studied in different modern nanocarbon materials: pristine C60, C60-fullerides, carbon nanotubes and graphene-based structures in the form of activated carbon fibers built of quantum dot-like basic structural units. Two experimental methods are used to define the localization and population control of spins (charge carriers) in the nanocarbon materials – electron paramagnetic resonance (EPR) and direct current (d.c.) electrical conductivity measurements. Results are discussed in the frame of the possible applications of the aforementioned materials in the molecular electronics or spintronics.
PL
Praca przedstawia krótki przegląd literaturowy z zakresu zastosowania nanostrukturalnych materiałów węglowych jako potencjalnych kontenerów dostarczania leków czy swoistych markerów. Nanorurki węglowe ze względu na swoje specyficzne właściwości mogą z powodzeniem zostać zastosowane w nowoczesnych nośnikach leków III generacji. Badania te niosą ze sobą wiele nadziei, ale także i obaw, gdyż wszystko, co nowe, nie do końca poznane, może zaskoczyć badaczy. Nadzieje, jakie budzi nanotechnologia w medycynie, a w szczególności w onkologii i diagnostyce medycznej, są tak ogromne, że rzesze badaczy na całym świecie nie zrażają się ani wielkimi kosztami, ani sceptycznym podejściem tzw. ostrożnych naukowców do pracy nad udoskonaleniem nanocząstek, aby były jak najbardziej kompatybilne z organizmem ludzkim, nietoksyczne i biodegradowalne. Gdyby udało się na szeroką skalę rozpowszechnić terapie onkologiczne przy zastosowaniu nanocząstek, wielu chorych zostałoby uratowanych przy minimalnych skutkach ubocznych zastosowanego leczenia.
EN
The paper presents a brief literature review of the scope of nanostructural carbonaceous materials as potential drug containers or specific markers. Carbon nanotubes, due to their specific properties, can be successfully used in modern drug carriers of the 3rd generation. These studies bring a lot of hope, but also some fear because everything new, not fully understood, may surprise researchers. The hopes aroused by using the nanotechnology in medicine, particularly in oncology and medical diagnostics, are so huge that the numbers of researchers around the world bounces back neither at great expense, nor the so-called skepticism of so-called conservative researchers. It is still necessary to work over the improvement of nanoparticles, to be as compatible as possible with the human body, non-toxic and biodegradable. If new technologies in cancer therapies could be widely disseminated, many patients would have been saved, with minimal side effects of the treatment.
4
Content available remote Modeling Tetrapodal Nanotube Junctions
EN
Tetrapodal nanotube junction can be modeled by fullerene spanning and by using some operations on map. They can self-assembly in more complex structures, such as dendrimers and/or multi tori, which are structures of high genera. Eight tetrapodal units were designed and their energetics evaluated at the Hartree-Fock HF level of theory. Their stability is discussed in terms of total energy, HOMO-LUMO gap, strain energy, HOMA index of aromaticity and the Kekulé structure count. The results of this study show that the tetrapodal junctions, bearing more aromatic patches, can be a challenge for the laboratory synthesis of new nanostructures.
EN
We present first MD simulation results of C60 adsorption inside a single-walled carbon nanohorn. The assumed carbon nanohorn model and the values of the force field parameters lead to relatively good agreement between simulation and experiment. We show that the confinement of water and ethanol inside a carbon nanohorn strongly changes the properties of confined liquids leading to a decrease in the number of hydrogen bonds, and diffusion coefficients in comparison to bulk. The appearance of C60 inside the nanohorn leads to further decrease in diffusion coefficients of confined solvents.
6
Content available remote Diagnostyka optyczna kompozytów zawierających heterofulereny
PL
Eksperymentalnie ustalono, że zamieszczenie dwóch atomów germanu w cząsteczce C60 zwiększa podatność optyczną drugiego rzędu kompozytu polimerowego w porównaniu do podstawienia jednym atomem C59Ge. Efektywnymi dla takich kompozytów są metody badawcze oparte na fotoindukowanej drugiej harmonicznej światła SHG i absorpcji dwufotonowej, którą opisuje się tensorami czwartego rzędu i które nie wymagają niecentrosymetryczności badanego materiału. Poszczególne chromofory C59Ge i C58Ge2 (o stężeniu 7 % w j. wag.) wprowadzono do matrycy oligoeterakrylanu (OEA) i fotoutwierdzono światłem nadfioletowym. Jednocześnie dla takich kompozytów przeprowadzono obliczenia odpowiednich hiperpolaryzowalności i ustalano ich związek z podatnościami drugiego rzędu. Obliczenia teoretyczne dla cząsteczek C59Ge i C58Ge2 wprowadzonych do matrycy fotopolimerowej przeprowadzono metodami molekularnej optymalizacji geometrycznej struktury i dynamiki molekularnej. Zoptymalizowana struktura posłużyła do wyznaczenia hiperpolaryzowalności drugiego rzędu metodą chemii kwantowej.
EN
Using experimental methods it was established that replacement by the two germanium atoms in C60 molecule enhances the second order susceptibility of the polymer composites compared with a one-atom substitution C59Ge. More effective for the such composites are the methods based on the photoinduced second harmonic generation (SHG) and two-foton absorption (TPA) which are described by the fourth rank tensors and which do not need non-centrosymmetry. Different chromphores C59Ge and C58Ge2 (with a concentration of 7% in weight un.) were incorporated into the oligoetheracrylate (OEA) polymer matrix and solidification process was performed by using UV light. Simultaneously for such composites were performed the calculations of the corresponding hyperpolarizabilites and was established the relations with the susceptibilities of the second order. Theoretical calculations are performed using the molecular geometry optimization and molecular dynamics for the C59Ge and C58Ge2 molecules incorporated into the photopolymer matrix. This optimized molecular structure was used for the quantum chemical calculation of second-order hyperpolarisabilities.
PL
W artykule przedstawiono stan badań nad możliwością innowacyjnego wykorzystania surowców węglowych, między innymi do wytwarzania energii elektrycznej w węglowych ogniwach paliwowych. Szczególny nacisk został położony na osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanostruktur węglowych. Przedstawiono charakterystykę i właściwości materiałów węglowych, takich jak: nanoporowate materiały węglowe, nanorurki węglowe, grafen i fulereny.
EN
The article presents the state-of-the-art on the potential innovative application of coal in electricity generation applying direct carbon fuel cells. Particular emphasis is put on R&D achievements in the area of carbon nanostructures. Presented are the characteristics and properties of such carbon materials as: nonporous carbon materials, carbon nanotubes, graphene and fullerenes.
EN
In the paper, a measurements of fullerene dissolution in mineral transformer oil are analized. The proposed method uses UV absorption as dissolution indicator.
9
Content available remote Właściwości fizykochemiczne nanomodyfikowanych olejów transformatorowych
PL
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenami na właściwości fizykochemiczne mineralnych olejów izolacyjnych. Analizowano zmiany stanu zawilgocenia oraz liczbę kwasową w nano-modyfikowanych, zestarzonych próbkach olejowych. Zaobserwowano, że zarówno zawartość wody mierzonej metodą Karla-Fishera jak i liczba kwasowa mają tendencje malejące ze wzrostem stężenia fulerenów.
EN
The paper presents the result of preliminary researches concerning the influence of fullerene doping on the physicochemical properties of insulating oil. The influence of fullerenes doping of aged oil on both, moisture and total acid number has been analyzed. The water content measured with K-F method has tendency to decrease with the fullerene content. Additionally, the C60 addition also reduces total acid number.
10
Content available remote Badania elektryzacji strumieniowej olejów transformatorowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prądu elektryzacji strumieniowej w układzie wirującym. Skupiono się zwłaszcza na wpływie domieszkowania nanocząstkami węgla – fulerenami C60 mineralnego oleju transformatorowego na jego właściwości elektrostatyczne. W wyniku badań stwierdzono, że fulereny w pewnym zakresie stężeń powodują zmniejszanie tendfencji do elektryzacji oleju mineralnego.
EN
In the paper results of streaming electrification current measurement are presented. The research concentrates on the influence of carbon nanoparticles – C60 fullerenes on mineral; transformer oil electrostatic properties. According to the results we claim that fullerenes decrease mineral oil electrostatic charging tendency in the specified concentration range.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu procesu starzenia na właściwości elektrostatyczne mineralnego oleju transformatorowego, modyfikowanego fulerenami C60. Badania przeprowadzone zostały na trzech seriach próbek: jednej świeżej oraz dwóch poddanych procesowi przyspieszonego utleniania odpowiednio przez 24 h oraz 96 h. Każda seria składała się z 7 próbek o różnym stężeniu fulerenów C60. Próbki poddane zostały pomiarom prądu elektryzacji w układzie z wirującym elektrometrem.
EN
In paper, analysis of influence of aging on the properties of C60-doped mineral transformer oil is presented. Three series of samples were prepared, one with fresh oil and two aged for 24 h and 96 h. Each series consisted of 7 samples of different C60 concentration. All samples were measured against their streaming electrification properties in wireless electrometer setup.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenów na zawartość wody w olejach elektroizolacyjnych. Analizie poddano zmiany stanu zawilgocenia w nanomodyfikowanych, zestarzałych próbkach olejowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz ze wzrostem stężenia domieszkowanych fulerenów C60 obniża się tendencja do zawilgocenia badanych próbek olejowych. Do badań zawartości wody wykorzystano bezpośrednią metodę miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera.
EN
This paper presents the results of the initial researches concerning the influence of fullerene doping on water content properties of insulating oil. The analysis showed the changes of moisture in nanomodified, aged oil samples. The conducted researches show that the water content has a tendency to decrease while C60 fullerene content increase. The measurement of the water content was made on the basis of Karl Fisher method.
EN
Fullerenes (C60) and fullerene-based composites are considered as promising substrates for biological cell colonization. It might be mainly due to their nanostructure, resembling the nanoarchitecture of the natural extracellular matrix. Thin films of binary C60/Ti composites with various concentrations of Ti ranging from 25% (i.e., 25 Ti atoms and 75 C60 molecules) to 70% were deposited on microscopic glass coverslips in micro-patterned form through a metallic mask, and were tested for their potential use in bone tissue engineering. It is known that fullerenes and their derivatives can cause cytotoxic injury, cell death or inhibition of cell growth. These effects are based mainly on the reactivity of fullerenes, which may weaken with time due to the oxidization and polymerization of fullerenes in an air atmosphere. We therefore tested the dependence between the age of C60/Ti composites (i.e., from one week to one year) and the level of DNA damage of human osteoblast-like MG 63 cells in cultures on these materials. The DNA damage was analyzed by immunofluorescence staining of markers of DNA damage response, such as phosphorylation of histone H2AX and focal recruitment of p53-binding protein. As positive control to markers of DNA damage response was used 7 days long treatment with 2,5 mM Thymidine. We also monitored the proliferation and morphological changes of the cells. After 7 days of cultivation, we observe no cytotoxic morphological changes, such as enlarged cells or cytosolic vacuole formation, which are signs of cell senescence, and no increased induction of cell death. In addition, there was no increased level of DNA damage response on the C60/Ti composites (FIG.1). We also found no significant differences in cell population densities and no increased level of DNA damage among various Ti concentrations (FIG.1). Moreover, there was no effect of the age of the C60/Ti composites on the cell population densities or on the DNA damage response (FIG.1). These results suggest that fullerenes in combination with Ti do not cause cytotoxic injury and this material could be used in bone tissue engineering.
PL
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest prostą i wydajną metodą analityczną powszechnie wykorzystywaną do rozdzielania oraz oznaczeń ilościowych szerokiej gamy substancji, obecnych w złożonych próbkach biologicznych, środowiskowych oraz preparatach farmaceutycznych. Główną zaletą TLC jest możliwość prostej detekcji rozdzielonych substancji przy pomocy bezpośredniej obserwacji płytki w świetle widzialnym lub fluorescencji plamek, uwidaczniającej się przy naświetleniu płytki promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu UV. Efektywne rozdzielenie mieszanin wieloskładnikowych może być uzyskane przy użyciu płytek o wymiarze nie przekraczającym 5 cm wzdłuż drogi rozwijania fazy ruchomej. Dzięki temu uzyskuje się znaczące skrócenie czasu analizy oraz polepszenie warunków detekcji do badań ilościowych. Nasze badania wskazują, że na płytce HPTLC typu RP o wymiarach 5 x 5 cm możliwe jest rozdzielenie ponad 240 plamek chromatograficznych, w trybie rozdzielania dwukierunkowego. W szczególności podano szereg przykładów rozdzielania jedno oraz dwukierunkowego mieszanin wieloskładnikowych wzorców sterydów, fulerenów, preparatów farmaceutycznych oraz ekstraktów barwników spiruliny.
EN
Thin-layer chromatography (TLC) is still commonly used as a simple and efficient tool for separation and quantification of several analytes which are present in complex pharmaceutical, biological, and environmental samples. The main advantage of TLC is that the bands or spots detected can be easily inspected under visible and UV light conditions and then digitalized using simple office scanners. In analytical practice, modern high-performance-thin-layer chromatography (HPTLC) involving a reversed phase (RP) plate is particularly suitable for efficient separation and sensitive pharmaceutical formulations. It is noteworthy that when using HPTLC plates, the mobile phase developing distance can be reduced to less than 50 mm. This conclusion is based on the observation that the minimum values of the plate height (H) can be achieved if the solvent migration distance along the HPTLC plate ranges from 30 to 40 mm. Under such conditions the total analysis time can be dramatically reduced in comparison to chromatographic separations performed on typical 10 or 20 cm long TLC plates. In this work there is estimated the micro-TLC plate peak capacity using one and two dimentional development performed in a temperature controlled, micro-TLC chamber (Fig. 1). The peak capacity estimation was based on the recorded densitometric profiles of HPTLC plates obtained from real samples, separated under 1D and 2D conditions, including: testosterone and its derivatives mixture (Figs. 2 and 3), the Azucalen herbs extract (Fig. 4), water and organic liquids extracts of the Spirulina maxima dyes (Fig. 5) as well as of C60 and C70 fullerenes mixture (Fig. 6). The experimental data show that micro-TLC plate working under 2D development protocol is capable of separation of more than 240 spots. It is also proved that this method can be useful for fast fingerprinting of complex biological mixtures.
EN
Analysed is the influence of nanoparticles addition on dielectric properties of a transformer oil. For the exemplary modification of the oil, fullerene C60 is used. Measured are electrical properties of mixtures: conductivity, permittivity, dielectric loss factor and breakdown voltage. It is observed that the C60 addition slightly influences breakdown voltage of mineral oil. Dielectric loss factor can be reduced twice dependently on nanoparticles concentration in oil. The resisitivity and permitivity do not change with the C60 content.
PL
Przedstawiono wyniki analizy wpływu dodatku nanocząstek na właściwości fizykochemiczne oleju transformatorowego. Do modyfikacji oleju użyto fullerenów C60. Przeprowadzono pomiary elektrycznych właściwości cieczy: przewodności, przenikalności, współczynnika strat dielektrycznych oraz napięcia przebicia. Na podstawie wyników stwierdzono, że zawartość C60 w oleju nieznacznie wpływa na jego napięcie przebicia. Współczynnik strat dielektrycznych może maleć około dwukrotnie w zależności od stężenia nanocząstek. Rezystywność i przenikalność nie zmieniają się w zależności od zawartości fullerenów.
16
Content available remote Badanie elektryzacji węglowodorów domieszkowanych fullerenami
PL
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fullerenami na właściwości elektrostatyczne czystych węglowodorów.
EN
The paper presents the results of preliminary researches concerning the influence of fullerene doping on the electrostatic properties of pure hydrocarbons. (Determining the flow electrification properties of fullerene-doped hydrocarbons).
EN
The paper presents the concept of modifying dielectric properties of hydrocarbons by the addition of C60 buckminsterfullerene. Three liquids - toluene (C7H8), hexane (C6H14) and cyclohexane (C6H12) were examined. The measurements of capacity, dielectric loss tangent, resistivity and tendency to electrification were performed on pure and doped liquids. The influence of C60 additives on measured properties were determined.
PL
Praca przedstawia koncepcję modyfikacji elektrycznych właściwości węglowodorów poprzez domieszkowanie fullerenem C60. Przebadano trzy ciecze (toluen, heksan oraz cykloheksan) pod kątem podstawowych własności dielektrycznych oraz tendencji do elektryzacji. Określony został wpływ domieszkowania fullerenem C60 na przebadane własności.
EN
The standard testing procedures not always are sensitive to nanofiller admixture introduced to polymers in spite of substantial changes observed in usage conditions. Therefore was elaborated a calculation method that increases accuracy of evaluation of sound absorption coefficient. The influence of small amounts of fullerenes on rubber absorptive acoustic properties was investigated. Increase in sound absorption was found between 3.2 up to 4.8 kHz for rubbers containing even 0.075 phr of fullerenes
PL
Standardowe procedury pomiarowe nie zawsze są metodami czułymi na wprowadzone do polimerów nanonapelniaczy pomimo zauważalnych różnic podczas rzeczywistej pracy danego elementu. Dlatego opracowano metodę obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku o zwiększonej dokładności. Zbadano wpływ niewielkiej ilości fulerenów wprowadzonych do gumy na jej właściwości pochłaniania dźwięku. Stwierdzono, że nastąpił wzrost współczynnika pochłaniania w zakresie 3,2-4,8 kHz dla gum zawierających 0,075-0.75 phr fulerenów.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej na strukturę i właściwości próbek wykonanych z regranulatu nanokompozytu poliamid 6/fuIereny. Badania obejmowały: analizę termiczną (DSC), strukturę nadcząsteczkową oraz właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, udarność próbek z karbem metodą Charpy'ego). Badania DSC wykazały, że po wygrzewaniu nanokompozytu PA6/fulereny w temperaturze 80°C przez 6 h zwiększa się Tg i maleje stopień krystaliczności. Po obróbce cieplnej otrzymano nanokompozyt o lepszych właściwościach wytrzymałościowych i większej odporności na obciążenia udarowe.
EN
The article presents the results of influence of heat treatment on structure and properties of re-granulated polyamide 6/fullerene nanocomposite. In this work following investigation were made: thermal analysis (DSC), supermolecular structure and mechanical properties (tensile strength, Charpy's notched impact strength). DSC results indicated that annealing at 80°C for 6 hr caused an increase in the Tg and decrease degree of crystalliniry of regranulated PA6/fullerene nanocomposite. After an annealing treatment nanocomposite with better mechanical properties and higher impact strength was obtained.
20
Content available remote Nanostruktury węglowe szansą technologii przyszłości
PL
W opracowaniu przedstawiono rozwój badań fizyki i chemii w odniesieniu do technologii materiałowej i informatycznej. W pierwszej kolejności podsumowano budowę strukturalną i elektronową C60. W sposób uproszczony poddano analizie rodzaje fulerenów i możliwości ich zastosowań zilustrowanych przykładami: tranzystora jednocząsteczkowego i pamięci nowej generacji CNT.
EN
Constant increase of the complexity of silicon microsystems, on which the development of the information technology devices depends, is approaching fundamental physic limitations (restrictions). For that reason different ways for replacing silicon with another materials and new technologies are being searched. A very good alternative for silicon can be carbon, especially fullerene C60 and nanotubes/nanopipes iversity of the properties of carbon complexes, obtained due to chemical functionality of C60 gives wide possibilities to obtain new materials, whose properties have not been known before, and employing them to material and computer technologies. New discovered quantum phenomenon of fullerene such as: two-stages quantum process of charge transfer, quantum effect of resistance saturation and hole superconductivity, the effect of the direction change of the electric field in nanotubes/nanopipes placed in the magnetic field give opportunities for creating new generation of transistors. These are mono-molecular transistors, so-called quantum dots, hyperconducting transistors with modulated critical temperature and nanotubes/nanopipes transistors. They can be used as elements of computer equipment and measuring devicesfor measuring hypersensitive electric currents, building capacity standards, double - pole switch. The range of fullerene use is wide and carrying it out depends on the integrated efforts of the experts of many fields. The amazing nanotechnology revolution as well as its practical realization are being currently observed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.