Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioethanol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
EN
The article is devoted to a study of the issues related to the processes of reducing the greenhouse gas emissions using different types of biofuels. The dynamics of carbon dioxide emissions in the global energy sector were analyzed and it was determined that a stable level of the CO2 emissions in the last three years is due to introduction of the technologies with the use of renewable energy sources by developed countries. It was proven that the assessment of total greenhouse gas emissions requires an analysis of emissions throughout the life cycle of a biofuel. The impact of a biofuel on the climate change depends on the raw material from which it is produced, and which has a decisive influence on its chemical composition and performance. It was established that a significant role in ensuring energy security and preventing climate change is attributed to the development of biotechnologies, unrelated to the risks of agricultural production. The use of a biofuel from lignocellulose raw material may be more efficient in terms of reducing the greenhouse gas emissions. A biofuel, obtained from the processing of microalgae, also has important prospects. The ability of microalgae to bind atmospheric carbon dioxide may have a positive effect on solving the problem of greenhouse effect.
EN
The increased consumption of fossil fuels and energy result directly from the economic development of countries around the world. The economic development also affects the price of fuels, the cost of energy production and, above all, the progressing degradation of the natural environment. Therefore, increasing emphasis is placed on the possibility of efficient generation of heat and electricity from alternative fuels. Biofuels are obtained from the biomass subjected to the biochemical or thermochemical processes. They may be in solid, liquid or gaseous form. They are a very good alternative, enabling to become independent of the fossil energy sources such as coal, oil or gas. The locally produced biofuels can be a cheap energy carrier and also contribute to the climate protection. The main purpose of this article was to present the general characteristics of liquid biofuels. The methods and processes of their production as well as the possibilities of using them in the heating processes are discussed. The preliminary results of comparison of energy values for bioethanol from different distillation stages on laboratory scale were also presented. On the basis of literature review and own research results it can be noticed that the liquid biofuels are an interesting alternative to the conventional fuels.
EN
This paper focuses on the effect of liquid hot water pretreatment of fast-growing poplar wood in the context of bioethanol production. The milled Populus trichocarpa wood with a particle size of 0.43-1.02 mm was pretreated with liquid hot water method at temperatures range from 160ºC to 205ºC and then was subjected to enzymatic hydrolysis. The glucose and xylose content in the hydrolyzates were analyzed with high performance liquid chromatography. On the basis of results it was concluded, that increase of temperature in the hydrothermal pretreatment resulted in an increase of glucose and decrease of xylose content. However, increased temperature of the process led to inhibitor formation.
EN
The article describes the results of combustion of a mixture of PCOME (purified cooking oil esters) and bioethanol in the compression ignition Perkins 1104C-44 engine. The engine was prepared for use with the classic type of fuel – diesel oil, not biofuels. That is why bioethanol was added to ester in tests so that the basic physicochemical properties of the obtained mixture were as close as possible to diesel fuel. Thanks to this, the use of such fuel in the future would not require reworking or adjusting the settings of selected elements of the engine power supply system. During this case study, the engine performance and heat release rate were analyzed. For comparison, tests were carried out while powering the engine with ester fuel, 10 and 20 per cent mixtures of bioethanol and PCOME. The speed and load characteristics for each fuel were determined. This article presents selected characteristics where the biggest differences were noticed.
EN
The aim of the study was to evaluate the biochemical possibilities of converting waste lignocellulosic biomass to second generation bioethanol. Three substrates were used in the research: barley straw, rye straw and triticale straw. In the first stage of the research bacterial strains capable of converting waste biomass to produce sugars used to produce energy-useful ethanol were selected. Of the eight strains isolated the three with the highest potential were selected on the basis of activity index value. The raw materials were subjected to enzymatic hydrolysis using the simultaneous saccharification and fermentation method (SSF process). Based on the conducted research, it was found that the examined waste biomass is suitable for the production of cellulosic bioethanol. As a result of distillation 10% and 15% (v/v) ethanol was obtained, depending on the strain and the type of raw material. It was demonstrated that the bacterial strain had a greater impact on the effectiveness of the process than the type of straw used.
PL
Celem pracy była ocena możliwości biochemicznej konwersji odpadowej biomasy lignocelulozowej do bioetanolu 2 generacji. W badaniach użyto trzech substratów: słomy jęczmiennej, żytniej oraz pszenżytniej. W pierwszym etapie badań zostały wyselekcjonowane szczepy bakterii zdolne do konwersji biomasy odpadowej z wytworzeniem cukrów wykorzystywanych do produkcji użytecznego energetycznie etanolu. Z wyizolowanych ośmiu szczepów, na podstawie wartości indeksu aktywności, wybrano trzy charakteryzujące się największym potencjałem. Surowce poddano hydrolizie enzymatycznej stosując metodę jednoczesnego scukrzania i fermentacji (proces SSF). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana biomasa odpadowa nadaje się do produkcji bioetanolu celulozowego. W wyniku destylacji, w zależności od szczepu i rodzaju surowca, uzyskano etanol o stężeniu 10% i 15% (v/v). Wykazano, że większy wpływ na efektywność procesu miał szczep bakterii niż rodzaj użytego materiału słomiastego.
EN
Sweet Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) stalks as lignocellulosic agricultural biomass residues are one of the agricultural wastes that do not have economic value and are abundant enough in Indonesia. Compared to sugar cane, total sugar in the sorghum stalk had almost same juice yield. On the basis of the sufficient total sugar content in the sorghum crop residues, sorghum stalk is one of the promising potential sources for bioethanol production. This study was conducted to determine the optimum substrate concentration and microorganism capability to fermentation sorghum stalks using Separated Hydrolysis and Fermentation (SHF) method. The pretreatment conducted in this study was carried out using physical and chemical methods. The sorghum stalks were treated with chopping, drying, grinding and separate with the concentration of 25 grams (5%) and 50 grams (10%), then 0.25% H2SO4 was added and heated at the temperature of 121°C for 10 minutes. The enzymatic hydrolysis method using T.viride and A.niger was performed. After hydrolysis, 20% S.cerevisiae CC 3012 or 20% consortium S.cerevisiae CC 3012-P.stipitis were added for the fermentation process. The data obtained in this research pertanied to the value of lignin, cellulose, hemicellulose, reducing sugar, C, N, P, and bioethanol. The results of this study indicated the highest ethanol yield is produced by 50 g substrate as the optimum substrate using the consortium of S. cerevisiae CC 3012-P. stipitis for 24 hours of fermentation.
PL
Celem pracy było przedstawienie najważniejszych założeń dotyczących biopaliw, czyli produkowanych z biomasy ciekłych paliw dla transportu, w perspektywie do 2030 r., wynikających z dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w celu porównania, omówiono główne założenia do 2020 r., a także dane liczbowe charakteryzujące produkcję oraz wykorzystanie bioetanolu i estrów metylowych w Polsce w latach 2010–2018 jako biokomponentów, na których oparta jest krajowa branża biopaliwowa.
EN
The purpose of the work was to present the most important assumptions regarding biofuels, i.e. produced from biomass, liquid fuels for transport, in the perspective up to 2030, resulting from Directive 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources. In addition, for comparison, the main assumptions to 2020 are discussed, as well as the figures characterizing the production and use of bioethanol and methyl esters in Poland in 2010–2018, as biocomponents onwhich the domestic biofuel industry is based
EN
This paper compares the acid and enzymatic hydrolysis in relation to bioethanol production. The pulp obtained from wood of the fast-growing poplar species (Populus deltoides x maximowiczii and Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook) was used as a feedstock. The delignification process by the Kraft method was carried out with 19% and 26% of active alkali (NaOH and Na2S). The obtained sugars (xylose and glucose) were analyzed by a high-performance liquid chromatography. The results concluded that the enzymatic hydrolysis process is better than acid hydrolysis because a higher content of sugars (especially xylose) was obtained. Additionally, after the acid and enzymatic hydrolysis process from Populus trichocarpa pulp, more sugars were obtained than from the pulp of Populus deltoides × maximowiczii. The Kraft pulp from the wood of fast-growing poplar species is a good raw material for the production of glucose. However, in order to obtain a higher xylose content and finally increase the profitability of bioethanol production, a new method should be developed, or the Kraft method should be optimized.
EN
The problem of the military vehicles engines fuelling increases with the growth of the amount of vehicles in the armies. At the same time, another problem with fuel supply in modern engines is the use of bio component additives, which changes characteristics (quality) of the used fuels. Therefore, it is important to take actions to adapt engines to powering with fuels coming from renewable sources. The aim of the research was to evaluate the possibility of feeding the diesel engine (influence on the useful parameters and composition) with mixtures of the unified battlefield fuel F-34/F-35 with biocomponents in the form of anhydrous ethyl alcohol and RME. The tests were conducted during fuelling of the engine with six kinds of fuels: basic fuel (diesel oil), NATO code F-34/F-35 fuel, as well as fuel mixtures: F-34 and RME with different ratio and F-34/F-35 with bioethanol. In the result of the research it was concluded that the parameters of the G9T Renault engine with the common rail fuel system in terms of F-34 and RME consumption (using) decreased in comparison to diesel oil basic fuel. It is not possible to supply the engine with the mixture of ethyl alcohol and F-34 fuel - alcohol precipitation and obliteration of fuel system components.
11
Content available remote Bioethanol as a fuel component for spark-ignition engines
EN
This article presents the general characteristics of bioethanol and method how it is obtained. Two exemplary bioethanol production processes used in industry were discussed. Next, a comparison was made between the physico-chemical properties of bioethanol and motor gasoline, which were important for supplying the spark ignition engines. The second part of the article discusses the ways of using bioethanol to supply the spark ignition engine and describes selected mixtures of bioethanol and gasoline. The final part of the article lists the basic advantages and problems in the use of bioethanol to supply the spark ignition engine.
PL
W tym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę bioetanolu oraz sposób jego otrzymywania. Omówiono dwa przykładowe procesy produkcyjne bioetanolu stosowane w przemyśle. Następnie dokonano porównania właściwości fizyko-chemicznych bioetanolu oraz benzyny silnikowej istotnych ze względu na zasilanie silnika z ZI. W drugiej części artykułu omówiono sposoby zastosowania bioetanolu do zasilania silnika z ZI oraz scharakteryzowano wybrane mieszaniny bioetanolu z benzyną. W końcowej części artykułu wymieniono podstawowe zalety i problemy w zastosowaniu bioetanolu do zasilania silnika z ZI.
PL
Przedstawiono metodę obliczania współczynników dyfuzji Ficka w dwuskładnikowych stężonych roztworach ciekłych. W charakterze przykładu wybrano wodne roztwory etanolu. Pokazano związek między współczynnikami dyfuzji Maxwella i Stefana oraz Ficka. Roztwory ciekłe są układami termodynamicznie rzeczywistymi. Z tego powodu wymagana jest znajomość wiarygodnych równań określających współczynniki aktywności ułamkowej poszczególnych składników. Przedstawiono sposób obliczania pochodnych cząstkowych współczynników aktywności wymaganych do obliczenia współczynników dyfuzji. Do analizy porównawczej wybrano modele Margulesa, van Laara, Wilsona i NRTL. Zaproponowano korelacje służące do obliczania wartości parametrów tych modeli w zależności od temperatury. Dokonano porównania obliczonych i doświadczalnych wartości współczynników dyfuzji Ficka w zależności od składu roztworu.
EN
Fick diffusion coeffs. were detd. at 298-346 K by using 4 models of fractional activity coeffs. to compare them with literature data. Relative differences between calcd. and exptl. values were small for all models used at ≤ 313 K but they increased with increasing temp. to 346 K reaching 22-24% for the best model.
PL
Badano wpływ zasilania silnika z zapłonem iskrowym (ZI) paliwem alternatywnym E40 i porównano procesy spalania paliwa oraz stężenia substancji szkodliwych w spalinach przy zasilaniu benzyną LO95 E5 oraz paliwem E40. Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej.
EN
EtOH-gasoline blend was used as fuel in a spark ignition engine to study the combustion process, formation of harmful substances (NOx, HC, CO) and their concn. in exhaust gas. The concn. of NOx and HC was lower than in the exhaust gases from combustion of a com. gasoline by 13% and 21% resp. No difference in concn. of CO was obsd.
PL
Paliwa alternatywne stanowią coraz większą część paliw na rynku motoryzacyjnym. Wśród paliw alternatywnych bardzo istotnymi są paliwa odnawialne, umożliwiające zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla. Jednym z pomysłów w tym zakresie jest wykorzystanie etanolu (EtOH, C2H5OH) w postaci paliwa etanolowego E85, czyli mieszanki etanolu oraz benzyny silnikowej w stosunku 85:15. W związku z możliwością szerszego wykorzystania tego paliwa, niektórzy producenci pojazdów stworzyli odmiany swoich pojazdów o nazwie FlexiFuel. Ten skrót oznacza możliwość zasilania silnika pojazdu etanolem czy bioetanolem. Aby ocenić emisyjność samochodu zasilanego tego typu paliwem przeprowadzone zostały badania w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego na samochodzie osobowym przystosowanym do zasilania ww. paliwem. Do badań wykorzystano paliwo etanolowe E85. Badania zostały przeprowadzone w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, w centrum Warszawy. Wybór trasy badawczej w centrum dużego miasta był uzasadniony faktem intensywniejszego wykorzystywania samochodów osobowych w warunkach miejskich, w tym samochodów typu FlexiFuel. Natomiast sama trasa przejazdowa została wybrana tak, aby była w miarę reprezentatywna dla ruchu samochodów w Warszawie.
EN
Alternative fuels represent an increasing share of fuel in the automotive market. Alternative fuels are very important for renewable fuels to reduce the global emission of CO2. One of the ideas in this regard is the use of ethanol (EtOH, C2H5OH) as ethanol fuel E85 is ethanol and engine gasoline in 85:15. As a result of the increased use of this fuel, some vehicle manufacturers have created variants of their vehicles called FlexiFuel. This acronym stands for the ethanol engine or bioethanol engine. In order to assess the emissivity of a car powered by this type of fuel, real road traffic conditions were tested on a passenger car adapted to the above mentioned fuel. Ethanol E85 fuel was used. The research was conducted in real traffic conditions, in the center of Warsaw. The selection of a research route in the center of a large city was justified by the increased use of passenger cars in urban areas such as FlexiFuel vehicle. On the other hand, the route itself was chosen so that it was as representative of the car traffic in Warsaw.
EN
The aim of the work was to analyze the properties and to compare the processes of production of synthetic biohydrocarbons using the ETG method and the selected conventional transport biofuels produced in Poland, from the perspective of the environmental effect achieved, expressed as CO2 emission reduction. Research was conducted using the BIOGRACE 4.0 d. method. Within the framework of the research conducted, detailed data, typical for selected biofuel production methods, was used. The comparative analysis encompassed: i. synthetic biohydrocarbons produced using the ETG method (advanced biofuel), ii. bioethanol made of wheat (2-phase method), iii. bioethanol made of corn (1-phase method).
PL
Celem pracy było przenalizowanie właściwości oraz porównanie procesów wytwarzania biowęglowodorów syntetycznych wytwarzanych metodą ETG oraz wybranych konwencjonalnych biopaliw transportowych wytwarzanych w Polsce, pod kątem osiąganego efektu ekologicznego, wyrażonego jako redukcja emisji CO2. Badania przeprowadzone zostały z zastosowaniem metody BIOGRACE 4.0 d. W ramach przeprowadzonych badań zostały wykorzystane dane szczegółowe, charakterystyczne dla wybranych, technologii wytwarzania biopaliw. Analizą porównawczą objęto: i. biowęglowodory syntetyczne wytwarzane metodą ETG (biopaliwo zaawansowane), ii. bioetanol wytwarzany z pszenicy (metoda II-fazowa), iii. bioetanolu wytwarzany z kukurydzy (metoda I-fazowa).
PL
Wykonano badania zmętnienia próbek benzyn zawierających bioetanol w pełnym zakresie stężeń oraz wybrane pakiety dodatków. W skład pakietów wchodziły detergent, olej nośny i rozpuszczalnik. Badania wykonano techniką turbidymetryczną.
EN
Six EtOH-contg. gasoline samples were improved by addn. of detergents, carrier oil and solvent-contg. packages and studied for turbidity. The stability of the improved gasolines was much higher then those stabilized by addn. of com. products.
PL
Z praktyki laboratoryjnej INiG – PIB wynika, że w przypadku niektórych próbek handlowych bioetanoli, stosowanych jako biokomponent w benzynach silnikowych, oznaczenie zawartości siarki techniką ICP-OES oraz fluorescencji w nadfiolecie prowadzi do uzyskania wyników różniących się od siebie więcej niż o niepewność metody badania, zatem do wyników różnych. Rezultaty otrzymane techniką ICP-OES są wyższe od uzyskanych techniką fluorescencji UV. Przeprowadzono analizę przyczyn występowania tego zjawiska, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość obecnych w bioetanolu związków siarki oraz źródła ich pochodzenia. Porównano metody i techniki analityczne stosowane w Europie i USA do oznaczania zawartości siarki w bioetanolu. Stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną występowania różnic w poziomie zawartości siarki oznaczonej techniką fluorescencji w nadfiolecie i ICP-OES jest niewłaściwie dobrana substancja wzorcowa w metodyce EN 15837 (technika ICP-OES), co powoduje zawyżenie wyników. Drugą przyczyną jest jednoczesna obecność w bioetanolu siarki w postaci związków organicznych (np. siarczków i/lub heterocyklicznych związków aromatycznych zawierających atom siarki) i nieorganicznych – siarczanów. Zmiana substancji wzorcowej w technice ICP-OES z nieorganicznych jonów siarczanowych na heterocykliczny związek siarki, np. dibenzotiofen lub tionaften, pozwoliłaby prawdopodobnie na otrzymanie miarodajnych, poprawnych wyników analitycznych przy oznaczaniu zawartości siarki, występującej w bioetanolu głównie w postaci siarczków.
EN
From the laboratory practice of the Oil and Gas Institute – National Research Institute, it follows that for some commercial samples of bioethanol (fuel ethanol), determination of the sulfur content using for ICP-OES and UV fluorescence leads to results that differ from each other by more than the uncertainty of the test method, therefore different results. The results obtained for ICP-OES are higher when compared to fluorescence UV technique. An analysis of the causes of this phenomenon was carried out, taking into account the type and the amount of sulfur compounds present in the bioethanol and their source of origin. Methods and analytical techniques used in Europe and USA for the determination of the sulfur content in bioethanol were compared. It was found, that the probable cause of the differences in the level of sulfur content, determined by technique UV and ICP-OES is the improperly chosen reference substance in the methodology EN 15837 (technique ICP-OES), which tends to bias the results. The second reason is the simultaneous presence of sulfur in the bioethanol as organic sulfur compounds (eg. sulfide and/or heterocyclic aromatic compounds containing sulfur) and inorganic compounds – sulphates. Changing the standard substance in technique ICP-OES from inorganic sulphate ions to heterocyclic sulfur compound, for example dibenzothiophene or thionaphthene, would probably allow to obtain reliable analytical results for the determination of sulfur present in bioethanol, occurring in bioethanol mainly in the form of sulfides.
PL
Przeprowadzenie obróbki wstępnej jest kluczowe szczególnie w przypadku wykorzystywania biomasy trudno-rozkładalnej, której podatność na biochemiczny rozkład na przykład w procesie fermentacji alkoholowej jest ograniczona. Procesy dezintegracji biomasy prowadzą do zniszczenia zwartych struktur i uwolnienia substancji organicznej do fazy rozpuszczonej w wyniku czego następuje wzrost stężenia rozpuszczonych, łatwo rozkładalnych substancji organicznych. Efektywna obróbka wstępna powinna spełniać kilka kryteriów, w tym zapewnić rozdział ligniny od celulozy, zwiększać udział celulozy amorficznej, zapewnić większą porowatość substratów, eliminować straty cukrów, ograniczać powstawanie inhibitorów, minimalizować koszty energii. Celem niniejszej pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego do wstępnego przygotowania biomasy roślinnej przed procesem fermentacji alkoholowej i porównanie efektywności opisywanej metody z innymi powszechnie wykorzystywanymi technikami obróbki wstępnej. Substrat poddany obróbce mikrofalowej wykazuje się szybkim tempem hydrolizy i wysoką zawartością glukozy w hydrolizacie, co powoduje zwiększenie wydajności procesu produkcji bioetanolu.
EN
Perform pretreatment is crucial particularly in the case of the use of hard-degradable biomass, the biochemical susceptibility to degradation, for example, alcoholic fermentation is limited. Biomass disintegration processes lead to the destruction of compact structures and release of the organic substance to the phase dissolved in a resultant increase in the concentration of dissolved easily degradable organic substances. Effective pretreatment should meet several criteria, including ensuring the separation of lignin from cellulose, to increase the share of amorphous cellulose, provide a higher porosity substrates, eliminate waste sugars limit formation of inhibitors, minimize energy costs. The aim of this paper is to show the possibilities of using electromagnetic microwave radiation for pre-treatment plant biomass before the fermentation process of alcohol and comparison of the effectiveness of the described method with other commonly used techniques of pre-treatment. The substrate subjected to microwave treatment has a fast rate of hydrolysis and a high content of glucose in the hydrolyzate, which increases the efficiency of the production of bioethanol.
EN
An environmentally friendly method to segregate FW from waste mixture has been presented. The potential level of the separator, the rotation speed and electrode gap are chosen as the independent experimental factors. Second-order quadratic equations have been elaborated to correlate the interactive relationship between the experimental factors and the separation efficiency. The results of the statistical analysis indicate that the electrode gap has immense influence on FW separation. The optimal conditions of segregation have been determined as follows: potential level of 30 kV, rotation speed of 60 rpm, electrode gap of 54 mm and a maximal separation efficiency of 84.0%.
EN
The article presents an overview of methods for the production of bioethanol and the possibility of its use to power internal combustion engines. The effects of supplying spark-ignition engine with bioethanol having various degrees of hydration were examined experimentally on the engine dynamometer. The measurement results were referred to the anhydrous bioethanol, which is used widely as petrol biocomponent and compared in terms of the course of the pressure in the combustion chamber of the engine as well as engine performance parameters – torque and power. It was found that with the decrease in alcohol concentration, the performance of the spark ignition engine deteriorated. The reduction of in-cylinder pressure was proportional to the increase in the water content in the fuel. No significant changes in the general shape of in-cylinder pressure curves were observed. Engine torque and power decreased with an increase in the water content in the fuel, especially at high engine speed. It has been stated that supplying the engine with bioethanol containing up to 6% (v/v) of water does not result in significant losses in engine performance.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.