Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind tunnel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This paper presents the results of experimental determination of the impact of floats on the aerodynamic characteristics of an OSA model in symmetric flow. The studies have been performed in the low-speed wind tunnel at the Military University of Technology (MUT, Warsaw, Poland). The aircraft model was examined at the dynamic pressure q = 500 Pa in the following angle of attack range α = -28⁰÷28⁰. The investigations have been performed for an aircraft model under plain configuration with floats and without floats. The influence of elevator and flap inclination on the aerodynamic characteristics of the model has also been analysed. The obtained values of aerodynamic drag coefficient, lift coefficient, pitching moment coefficient and lift-to-drag ratio have been presented in the form of tables and graphs. The studies performed demonstrated that the use of floats causes the increase of aerodynamic drag coefficient ϹD, maximum lift coefficient Ϲ Lmax as well as critical angle of attack α cr. The decrease of lift-to-drag ratio has also been observed. Its value in the case of the model with floats was up to 20% lower than in the model without floats. The studies also showed that the model equipped with floats had a lower longitudinal static stability margin than the model without floats.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu pływaków na charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu OSA w opływie symetrycznym. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym małych prędkości WAT. Model zbadano przy ciśnieniu dynamicznym q = 500 Pa w zakresie kątów natarcia α = -28⁰÷28⁰. Badania wykonano dla modelu samolotu w konfiguracji "gładkiej" w wersji z pływakami i bez pływaków. Zbadano również wpływ wychylenia usterzenia poziomego oraz klap na podstawowe charakterystyki aerodynamiczne badanego modelu. Uzyskane wartości współczynnika oporu aerodynamicznego, współczynnika siły nośnej, współczynnika momentu pochylającego oraz doskonałości aerodynamicznej przedstawiono w formie tabel i wykresów. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie pływaków powoduje wzrost wartości zarówno współczynnika siły oporu aerodynamicznego, maksymalnej wartości współczynnika siły nośnej jak i wartości krytycznego kąta natarcia α kr. Zauważalny jest także spadek wartości doskonałości aerodynamicznej która dla modelu z pływakami jest nawet o 20% mniejsza od doskonałości uzyskanej dla modelu bez pływaków. Badania pokazały również, że model wyposażony w pływaki ma mniejszy zapas stateczności statycznej podłużnej niż model bez pływaków.
EN
This article presents the results of wind tunnel testing of a model of a missile intended for a vertical cold launch system. The objective of this work was to obtain nondimensional aerodynamic coefficients to build a lookup table database for a six-degree-of-freedom numerical simulation of the missile launch phase. The material model of the full-scale missile was designed in UG/NX Siemens software and manufactured. Low speed measurements were conducted at the Warsaw University of Technology and as a result, static forces and moments characteristics were obtained using six component internal balance for a wide range of angles of attack and sideslip with a 1° interval. Finally, 200 Monte-Carlo simulations in MATLAB/Simulink were evaluated to investigate the missile behavior in the launch phase with the measured results. It was observed that the rolling moment resulting, i.a. from fin cant angles misalignments in the initial roll rate of the missile significantly affects the trajectories.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki testów w tunelu aerodynamicznym modelu rakiety dedykowanej dla pionowego zimnego startu. Celem pracy było uzyskanie bezwymiarowych współczynników aerodynamicznych potrzebnych do opracowania bazy w postaci tablic dla numerycznej symulacji lotu o sześciu stopniach swobody. Model materialny pełnowymiarowej rakiety został zaprojektowany przy wykorzystaniu programu Siemens UG/NX. Testy zostały przeprowadzone na Politechnice Warszawskiej przy niskiej prędkości przepływu a charakterystyki statycznych sił i momentów uzyskano za pomocą sześcioskładnikowej wagi wewnętrznej dla szerokiego zakresu kątów natarcia i ślizgu z krokiem 1°. Ostatecznie, przeprowadzono 200 symulacji Monte-Carlo w programie MATLAB/Simulink w celu zbadania zachowania pocisku w fazie startu z użyciem zmierzonych wartości. Zostało zaobserwowane, że moment przechylający wynikający m.in. z niedokładności montażowych stabilizatorów wpływa znacząco na uzyskiwane trajektorie.
3
Content available remote Analysis of fan blade vibration with a non-contact method
EN
Composite fan blades are more and more common both in aviation and ground applications. This work aims to characterize the vibration parameters of plastic blades installed in a wind tunnel fan by a non-contact method, namely blade tip timing (BTT). Blade dynamics was predicted with finite element modelling (FEM) and confirmed experimentally by tip timing measurements and analysis of data. BTT results were acquired and compared in two different configurations. A good agreement between predicted and measured frequency values was obtained for the fundamental mode. Significant differences were observed for the second and third modes due to material anisotropy and contact effects which could not be modelled because necessary material data were unavailable.
EN
The recommended optimal twist angles were determined for particular sections of the prototype rotor blade dedicated to an unmanned helicopter. The main rotor blade was tested in the GUNT HM 170 tunnel for four different air flow velocities and variable angles of attack. The blade model was divided into sections, each of them was made in the 3D printing technology. For all the sections, the maximum lift and drag forces were determined and then converted to dimensionless values. The aerodynamic characteristics were calculated for each section and different air flow velocities in the wind tunnel. Due to the division of the blade into sections, it was possible to define the most favorable angles of attack along the rotor radius. Aerodynamic excellence was identified for each blade section and air flow velocities.
PL
Wykonano badania przepływu powietrza wokół poruszającego się obiektu w tunelu aerodynamicznym. Układ pomiarowy składał się z dwóch prętów o przekroju kwadratowym. Pierwszy z prętów został umieszczony na stałe w pobliżu wlotu do komory pomiarowej, natomiast drugi z prętów oddalał się od lub zbliżał do pierwszego z określoną prędkością. Pomiary przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej przeprowadzono dla prędkości napływu wynoszącej 1.55 m/s oraz prędkości poruszania się pręta 0.01 m/s. Zarejestrowano zmiany struktury przepływu pomiędzy prętami w zależności od odległości między nimi oraz od zwrotu prędkości pręta. Podjęto próbę obiektywnego wyznaczenia odległości pomiędzy prętami przy której następuje zmiana struktury przepływu.
EN
Investigations of airflow past moveable object were carried out in a wind tunnel. Experimental setup consisted of two squares cylinders in the inline configuration. The first of them was permanently attached close to the measuring chamber inlet. The second cylinder was moving forth and back with velocity Vc = 0,01 m/s. Particle Image Velocimetry measurements were performed for the free stream velocity V∞ = 1,55 m/s. Observed flow patterns were changing depending on the distance between cylinders and direction of motion of the cylinder. An attempt was made to objectively determine the distance between cylinders at which the flow patterns used to change.
PL
Artykuł przedstawia badania łopaty turbiny wiatrowej VAWT typu karuzelowego w tunelu aerodynamicznym. Przedstawia rodzaj i budowę tunelu, sposób pomiaru, a także układ pomiarowy do pomiaru siły naporu hydrodynamicznego. Zamieszczono również wyniki pomiarów sił działających na łopatę turbiny wiatrowej. Kluczowym aspektem jest przełożenie sił współrzędnych układu pomiarowego na siły powodujące obrót turbiny, czyli siły styczne i normalne turbiny.
EN
The article presents research on a wind turbine blade VAWT in a wind tunnel. It presents the type and construction of the tunnel, the measurement method as well as the measuring system for measuring the hydrodynamic thrust force. It also presents the results of measurements of forces acting on the wind turbine blade. The key aspect is the transfer of the coordinate forces of the measurement system to the forces that cause the turbine to turn, that is, tangential and normal forces of the turbine.
PL
Artykuł przedstawia sposób wyznaczania wartości i przebiegu mocy dla pojedynczej łopaty oraz całej turbiny o pionowej osi obrotu w zależności od ilości użytych łopat. W obliczeniach wykorzystano dane z pomiarów współczynnika oporu od kąta ustawienia profilu łopaty anemometru względem kierunku wiatru oraz pomiary sił działających na łopatę turbiny karuzelowej.
EN
The article presents the method of determining the value and the power course for a single blade and the whole turbines with a VAWT, depending on the number of blades used. The calculations used data from coefficient of resistance measurements from the angle of the anemometer blade profile to the wind direction, and measurements of forces acting on the rotor blade.
8
Content available remote Experimental study of flow control over an Ahmed body using plasma actuator
EN
Ahmed Body is a standard and simplified shape of a road vehicle that’s rear part has an important role in flow structure and it’s drag force. In this paper flow control around the Ahmed body with the rear slant angle of 25° studied by using the plasma actuator system situated in middle of the rear slant surface. Experiments conducted in a wind tunnel in two free stream velocities of U = 10 m/s and U = 20 m/s using steady and unsteady excitations. Pressure distribution and total drag force was measured and smoke flow visualization carried out in this study. The results showed that at U = 10 m/s using plasma actuator suppress the separated flow over the rear slant slightly and be effective on pressure distribution. Also total drag force reduces in steady and unsteady excitations for 3.65% and 2.44%, respectively. At U = 20 m/s, using plasma actuator had no serious effect on the pressure distribution and total drag force.
9
EN
Ahmed Body is a standard and simplified shape of a road vehicle that's rear part has an important role in flow structure and it's drag force. In this paper flow control around the Ahmed body with the rear slant angle of 25˚ studied by using the plasma actuator system situated in middle of the rear slant surface. Experiments conducted in a wind tunnel in two free stream velocities of U = 10m/s and U = 20m/s using steady and unsteady excitations. Pressure distribution and total drag force were measured and smoke flow visualization carried out in this study. The results showed that at U = 10m/s using plasma actuator suppress the separated flow over the rear slant slightly and be effective on pressure distribution. Also, total drag force reduces in steady and unsteady excitations for 3.65% and 2.44%, respectively. At U = 20m/s, using plasma actuator had no serious effect on the pressure distribution and total drag force.
EN
The aerodynamic research into models of an aircraft aims at creating the main characteristics of aerodynamic forces and moments and the aerodynamic characteristics of coefficients of aerodynamic forces and moments, based on real dimensions. The method of 3D printing was used to create a model of an aircraft. The model with the previously set printing parameters and commands for a 3D printer, in the right order, was imported into MakerBot Print. The final stage was printing the model. The printed components of the model of an aircraft were imperfect due to the incorrectly set printing parameters. The model with the previously set printing parameters and commands for a 3D printer, in the right order, was imported into MakerBot Print. The final stage was printing the model. The printed components of the model of an aircraft were imperfect due to the incorrectly set printing parameters. The printing parameters were corrected in the next printing sessions so the surfaces of the components were good enough and grinding was unnecessary. Some excess material was removed in each of the printed components, and the slots were cleaned. Then, the individual models were put together. The article describes the technique of creating a model of an aircraft to map its exact geometry for experimental wind tunnel research. 3D printing enables us to experimentally investigate a created geometry, in particular to investigate further prior to releasing an aircraft to service. The 3D model employs the model created in line with the previous CFD analysis.
PL
Podano wyniki badań rozkładu współczynników ciśnienia wiatru na dachach czterech różnych hal namiotowych. W tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej przebadano cztery tego rodzaju hale różnych kształtów. Na podstawie tych pomiarów określono schematy rozkładu współczynników ciśnienia wiatru. Otrzymane wyniki oddziaływań wiatru na membrany i ramy nośne badanych hal namiotowych oraz ich analizy i porównania mają duże znaczenie z punktu widzenia projektowania tego rodzaju konstrukcji.
EN
This paper concerns measurements of wind pressure distributions on the roofs of four different tent hall models. Four tent halls of different shapes and constructions were investigated in the boundary layer wind tunnel at Cracow University of Technology, Poland. On the basis of these measurements, different schemes of wind pressure coefficient distributions on membranes and bearing frames for these structures were determined. The obtained results, their analyses and comparisons are of great importance from a structural design point of view for such types of structures.
EN
This paper presents part of the investigation into aerodynamics of the vertical take-off and landing multirotor. There are described the technology to design a research object and the Particle Image Velocimetry (PIV) setup to measure airflow around the aircraft. The around-the-aircraft speed distribution was investigated for an angle of attack of 0o and for four different configurations. The results are presented in form of vector velocity field of airflow on the plane of symmetry of the test object. The results enabled the characteristics of speed vs. the distance from the fuselage. It was observed that the push propeller and the main rotor impact the speed field around the fuselage.
EN
The paper presents tests of wind velocity distribution at the inlet to the working section of a wind tunnel. Unconventional guide vanes were introduced in the construction of the wind tunnel to obtain a uniform air flow in this area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu prędkości powietrza na wlocie do tunelu aerodynamicznego. W celu uzyskania jednorodnego strumienia powietrza w tym obszarze wprowadzono niekonwencjonalny układ kierownic.
PL
W artykule przedstawiono badania dynamiki przepływów w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego. Generowanie nieustalonych pól prędkości realizowane było poprzez użycie modułu wymuszeń przepływów dynamicznych (MWPD) zainstalowanego na wlocie do komory pomiarowej. Pomiary przy użyciu termoanemometru trójwłóknowego przeprowadzono dla trzech trybów pracy modułu (różna amplituda otwarcia płatów MWPD i różna częstotliwość ich pracy) i trzech prędkości napływu. Przedstawiono zapisy przebiegów czasowych modułu wektora prędkości, ich widma amplitudowe oraz wyznaczono współczynniki turbulencji. Wyniki przedstawione w tej pracy stanowią podstawę do określenia warunków eksperymentalnych w przyszłych badaniach nad przepływami zmiennymi w czasie w tunelu aerodynamicznym.
EN
This paper presents investigations of dynamic flows generated in wind tunnel. Gust generator device installed on measuring chamber inlet was used to produce unsteady velocity fields. Measurements were made by using three-fiber hot wire anemometer for three modes and three inflow velocities. Time waveform, amplitude spectrum of velocity vector and turbulence intensity were showed. Results described on this paper can be used to determine boundary conditions in future dynamic flow investigations in wind tunnel.
EN
In this study, the effectiveness of cellulose polymer mulch (CPM) on sand stabilization was evaluated in two kinds of experiment: laboratory and field. Erodibility index in wind tunnel, compressive strength, abrasion resistance, impact resistance and the thickness of layers formed using a solution with various CPM content were measured in the laboratory experiment. According to the results obtained in this part of study, the highest impact resistance and the least erodibility index value were achieved when using the solution with a concentration of 30 % (30 % CPM and 70 % water). In the field experiments, the resistance of mulch used in the amount of 10 and 5 t/ha in sand dunes of Kashan deserts (central Iran) and its impact on the survival and establishment of seedlings and cuttings of Calligonum were investigated over a year. The results showed that CPM has a positive effect on plant establishment. The highest survival was reported for 10 t/ha of mulch treatment in planting with seedlings method.
PL
Oceniano skuteczność roztworów polimerowego mulczu celulozowego (CPM) stosowanego do stabilizacji piasku. Przeprowadzono dwa rodzaje badań: w laboratorium i w terenie. W laboratorium mierzono wskaźnik wytrzymałości w tunelu aerodynamicznym, wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, odporność na uderzenia i grubość warstw utworzonych po zastosowaniu roztworów o różnych stężeniach CPM. Najwyższą odporność na uderzenia i najmniejszą wartość wskaźnika erozji uzyskano w przypadku roztworów o stężeniu 30 % (30 % CPM i 70 % wody). W ramach badań terenowych, przez rok badano odporność mulczu dozowanego w ilości 10 i 5 t/ha na wydmach pustyni Kashan (centralny Iran) oraz jego wpływ na przeżycie i rozwój sadzonek Calligonum. Wyniki dowiodły, że CPM ma pozytywny wpływ na badane rośliny, a najdłuższe przeżycie sadzonek odnotowano po zastosowaniu mulczu w ilości 10 t/ha.
PL
Tunel aerodynamiczny z warstwą przyścienną wyposażono w dodatkowe urządzenia i tory pomiarowe. W efekcie tych działań możliwe było przeprowadzenie nowych badań eksperymentalnych. Porównano oraz ustalono względną różnicę współczynnika oporu aerodynamicznego w przypadkach różnych sylwetek zjazdowych, kasków, owiewek oraz rozstawu nóg narciarza. Badania miały na celu pomiar siły oporu aerodynamicznego oraz określenie jej możliwej minimalizacji, z uwagi na różnice w pozycjach zjazdowych narciarza.
EN
The boundary layer wind tunnel was equipped with additional devices as well as new measurement line. As a result, new experimental studies were conduct. This study contains a comparison and determination of relative difference in drag force coefficient for a variety of skier silhouettes, helmets, fairings and leg spacing of a downhill skier. The paper was aimed at measuring drag force as well as to determine the possibility of its minimize, due to differences in the positions taken by the skier.
17
EN
Most research investigations and standards have not emphasized the effects of upstream terrain characteristics on aerodynamic coefficients of structures. Hence in this investigation, pressure measurements study on a 1:2:3 rectangular building model has been simulated through wind tunnel test under uniform, open and suburban terrain condition for 0° and 90° angles of wind incidence. From the variation of pressure and force coefficient values of present study, it is seen that the mean pressure and force coefficient values of all levels of uniform flow condition are on higher side by about 15–40% than the open and suburban terrain values for 0° angles of wind incidence as expected. However the mean pressure and force coefficient values of uniform flow condition are also showed that the values of all levels for 90° angle of wind incidence are on lower side with 20–40% difference than the boundary layer flow values when compared to the values of 0° angle of wind incidence. In addition, the mean pressure and force coefficients of present study has been compared with the Indian and international guidelines to highlight the limitations of codal standards.
EN
The article presents the results of examining a wind turbine on the vertical axis of rotation. The study was conducted in an open circuit wind tunnel Gunt HM 170 in the laboratory of the Department of Thermodynamics, Fluid Mechanics and Aviation Propulsion Systems at Lublin University of Technology. The subject of research was a rotor based on the patent PL 219985, with blades capable of altering the surface of the active area (receiving kinetic energy of the wind). The study was performed on appropriately scaled and geometrically similar models maintaining, relevant to the type of research, the criterion numbers. The studied rotors with different blade inclination angles were produced using a 3D powder printer ZPrinter® 450. The results of the conducted research were obtained for the flow velocity of 6.5 m/s and three inclination angles, 30°, 60°, and 90°, at variable rotational speed. The test equipment used in the study allows maintaining the required speed, recording velocity and torque, which in turn allows an engineer to measure such characteristics of torque and power as a function of rotor speed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki termoanemometrycznych pomiarów poziomu turbulencji w funkcji prędkości It(v) w przestrzeni pomiarowej w zakupionym w 2013 roku tunelu aerodynamicznym z obiegiem zamkniętym. Pomiary wykonano z wykorzystaniem standardowej, jednowłóknowej sondy termoanemometrycznej. Wyniki pomiarów w centralnym punkcie przestrzeni pomiarowej wykazały, że wartości współczynnika intensywności turbulencji It.max w tym miejscu utrzymują się poniżej poziomu 0,5%. Stwierdzono, że niewielki wzrost It.max obserwowany dla najniższych prędkości może być wynikiem niestabilnej pracy silnika wentylatora lub podatności układu pomiarowego na zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez zespół napędowy wraz z falownikiem.
EN
Investigation of the turbulence intensity conducted with use of hot-wire measurements in the new closed circuit wind tunnel was presented. Measurements were done by means of standard, single-wire hot-wire head. Results in the center point of the measurement area revealed that values of the turbulence intensity parameter It.max keep below level of 0.5%. Small but noticeable increase of this parameter for the lowest velocities may be the result of instabilities of the fan engine work or electromagnetic disturbances.
PL
Celem pracy było wykonanie badań dynamiki przepływów w przestrzeni pomiarowej nowego tunelu aerodynamicznego. Generowanie nieustalonych pól prędkości realizowane było poprzez użycie modułu wymuszeń przepływów dynamicznych, zainstalowanego na wlocie do komory pomiarowej. Pomiary przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej przeprowadzono dla trzech trybów pracy modułu. Przedstawiono chwilowe pola skalarne prędkości oraz wirowości w czasie trwania jednego cyklu zamykania i otwierania łopat. Porównano przebiegi czasowe prędkości w wybranym punkcie dla trzech trybów pracy modułu.
EN
This paper presents investigations of dynamic flows generated in wind tunnel. Gusts generator device installed on measuring chamber inlet was used to produce unsteady velocity fields. Particle Image Velocimetry measurements were made for three selected modes of the generator. Velocity and vorticity scalar fields are presented for one cycle of closing and opening of the vanes. Temporal velocity courses in selected point were compared for all modes of the generator.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.