Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konfiguracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Cieśnina Kerczeńska łączy Morze Czarne i Morze Azowskie, oddzielając Półwysep Kerczeński na Krymie na zachodzie od Półwyspu Taman w rosyjskim Kraju Krasnodarskim na wschodzie. Cieśnina ma od 3 do 15 kilometrów szerokości i do 20 metrów głębokości. Warunki geograficzne zdecydowały, że cieśnina zwężająca się w pobliżu wyspy Tuzla stała się najwygodniejszym miejscem do zlokalizowania nowego mostu łączącego Krym z kontynentem Rosji. W artykule przedstawiono pokrótce historię prób przekroczenia Cieśniny Kerczeńskiej oraz konfigurację nowego mostu drogowo-kolejowego. Nowy most został ukończony w 2019 roku.
EN
The Kerch Strait connects the Black Sea and the Sea of Azov, separating the Kerch Peninsula of Crimea in the west from the Taman Peninsula of Russia's Krasnodar Krai in the east. The strait is 3 to 15 kilometres wide and up to 20 metres deep. Geographical conditions decided that the strait narrowing near the island of Tuzla has become the most convenient place to locate a new bridge linking the Crimea with the mainland of Russia. The paper briefly describes the history of attempts to cross the Kerch Strait and structural configuration of the new road and railway bridge. The new bridge was completed in 2019.
2
Content available remote Design and test of a compact compliant gripper using the Scott–Russell mechanism
EN
This paper presents the design, modeling, fabrication, and test of a monolithic compliant gripper for micro-manipulation applications. A compact compliant mechanism that enables in-principle straight-line parallel jaw motion is obtained, by combining the Scott–Russell mechanism and the parallelogram mechanism. The right-circular corner-filleted (RCCF) flexure hinge is adopted to achieve a large displacement of lumped-compliance joints. A pseudo-rigid-body model (PRBM) method with the help of the virtual work principle is performed to obtain parametric analytical models including the amplification coefficient and kinetostatics. Finite element analysis (FEA) is conducted to validate the analytical model and capture adverse parasitic motions of jaws. A monolithic prototype was fabricated, the test results of which show satisfactory performances.
3
Content available remote Sensitivity analysis of main parameters of pressurized SOFC hybrid system
EN
The paper presents a sensitivity analysis of a pressurized SOFC–HS system. The systems are divided into two groups: atmospheric and pressurized. The main parameter of such systems are indicated and commented. The comparison of various configurations is shown in a view of efficiency obtained. The ultra high efficiency (65% HHV, 72% LHV) of electricity production seems to be possible by systems like these.
EN
Choosing the right production structure (configuration) is one of the most important steps in the process of designing a reconfigurable manufacturing system (RMS). Whether or not a production process to be executed is capable of achieving the assumed performance parameters depends, among others, on the reliability of the machines and technological devices that make up the system under design. Because the individual components of a manufacturing system have different levels of reliability, the reliability of the system as a whole depends to a large extent on the way in which they are configured. This article discusses the process of selecting the structure of a manufacturing system with changing machine reliability, which allows to accommodate these changes to maintain the stability of the production process. The focus of the study was a manufacturing system under design dedicated to the machining of body parts. The experiments were carried out using analytical methods and computer simulation methods. Simulations were performed using Enterprise Dynamics software.
PL
Wybór odpowiedniej struktury produkcyjnej (konfiguracji) stanowi jeden z ważniejszych kroków w procesie projektowania rekonfigurowalnego systemu produkcyjnego (RMS). Możliwość osiągnięcia zakładanych parametrów wydajnościowych planowanego do realizacji procesu produkcyjnego jest uzależniona m.in. od stopnia niezawodności maszyn i urządzeń technologicznych wchodzących w skład projektowanego systemu. Zróżnicowany poziom niezawodności poszczególnych elementów systemu produkcyjnego powoduje, iż niezawodność systemu jako całości w dużej mierze zależy od sposobu ich konfiguracji. W niniejszym artykule przedstawiono proces wyboru struktury systemu produkcyjnego pod kątem możliwości zachowania stabilności procesu produkcyjnego wraz ze zmianą stopnia niezawodności maszyn technologicznych wchodzących w skład systemu. Jako obiekt badań przyjęto projektowany system produkcyjny dedykowany do obróbki części klasy korpus. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metod analitycznych oraz metod symulacji komputerowej. Jako narzędzie symulacji wykorzystany został system Enterprise Dynamics.
PL
Robot przemysłowy zainstalowany w uczelnianym laboratorium może być zarówno obiektem badań, jak i doskonałym narzędziem, zapewniającym trudną do osiągnięcia innymi środkami wszechstronność, elastyczność oraz precyzję działania. W obydwu przypadkach wymaga odpowiedniego wyposażenia i osprzętu technologicznego, a także procedur, instrukcji i zabezpieczeń. W artykule omówiono wybrane aspekty konfiguracji i zabezpieczeń robotów spawalniczych wykorzystywanych w warunkach laboratoryjnych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.
EN
An industrial robot being installed in university laboratory might be an object of test s itself as well as good tool assuring high precision operation, universality and flexibility, difficult to obtain with other facilities. In both cases some auxiliary equipment such as manufacturing accessories as well as procedures, manuals and safety arrangements is necessary. Same aspects of structural confiquration and safety arrangements being used in laboratory of Welding Engineering Division of Warsaw University of Technology are described in this paper.
PL
Motywacją dla powstania prezentowanego projektu była chęć stworzenia narzędzia, które usprawni zabezpieczenie serwerów Web. W ten sposób powstał skaner, który jest aplikacją konsolową i działa na wiodących systemach operacyjnych. Pozwala na testowanie konfiguracji serwerów HTTP. Skan oparty jest na metodyce typu black-box, polega na formułowaniu odpowiednich zapytań skierowanych do serwera i analizie odpowiedzi.
EN
Our motivation was to create a tool which will enhance Web server security. Such a tool - presented scanner is a console apllication which can work under the most commonly used operating systems. The scanner is designed to test Web server configuration. Its idea is to work on a different host than the Web server (black box technique). The scanning is based on creating and sending appropriate requests to the Web server and analyzing responses.
EN
The scientifically-methodical principles and method of identification of system-products configuration of milk production development programs by domestic dairy farms are worked out. The principles and methods are based on the system and factor approach to the determination of their value, they take into account cause-and-effect relation among the separate objects of configuration and project environment of these programs and they foresee the imitation design of functioning of the marked objects of configuration. It is grounded that identification of system-products configuration of milk production development programs by domestic dairy farms should be performed simultaneously with authentication of systems-foods configuration of feed providing programs of domestic dairy farms. The proposed method of identification of system-products configuration of milk production development programs by domestic dairy farms foresees the realization of nine stages. The procedure was based on system and factor approach and imitation simulation of the functioning of system-products objects of configuration in a changeable project environment. The grounded cause-and-effect relations among the functional indexes of configuration objects of milk production development programs by domestic dairy farms and changeable descriptions of the project environment are the basis of prognostication of resources requirement in separate calendar periods of the functioning of these systems. The cost evaluation of the functioning of system-product development programs of milk production by domestic dairy farms is the basis for the determination of rational (optimal) programs configuration so that the maximal system value of functioning of the marked system is obtained.
RU
В статье представлен принцип агрегатирования, позволяющий снизить себестоимость изготовления станков и сроки проектирования, создавать системы различного технологического назначения с разной степенью автоматизации, привнеся тем самым ряд особенностей в компонетику металлорежущих станков и технологических систем. В качестве основного критерия оптимальности компоновок агрегатных станков, введен комплексный показатель – удельная концентрация обработки, позволяющая оценивать при проектировании варианты совмещения технологических переходов, как во времени, так и пространстве. Также представлен алгоритм формирования компоновки агрегатных станков – взаимная пространственная увязка узлов и элементов.
EN
The article presents the principle of unitisation, which allows reducing the manufacturing cost and design terms, to build systems for various technological applications with various degrees of automation. It thereby brings a number of features in metal-cutting machine tool components and technological systems. As the main criterion for the building block machine assembly is optimality, a complex index is added – a specific concentration of processing allowing evaluating variants of combination of technological transitions during designing, both in time and space. Also, the algorithm of a building block machine assembly formation is presented – a mutual spatial linkage of nodes and elements.
PL
W pracy przedstawiono zasadę agregowania, która umożliwia zmniejszyć koszt własny wykonania obrabiarek oraz czas projektowania, tworzyć systemy o różnym przeznaczeniu technologicznym, o różnym stopniu zautomatyzowania, wnosząc tym samym szereg cech w konfiguracji obrabiarek do metali i technologicznych systemów. Jako podstawowe kryterium optymalizacji konfiguracji obrabiarek zespołowych przyjęto kompleksowy wskaźnik – jednostkową koncentrację obróbki pozwalającą ocenić przy projektowaniu warianty koncentracji zabiegów technologicznych zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Przedstawiono algorytm formowania konfiguracji obrabiarek zespołowych – wzajemne powiązanie przestrzenne zespołów i elementów.
10
Content available remote Zapewnienie jakości żywności w dostawach dla wojska w świetle wymagań AQAP
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania wymagań AQAP w zapewnieniu i doskonaleniu jakości żywności, w tym produktów oraz usług żywieniowych z uwzględnieniem nowych rozwiązań wynikających z planowanej zmiany wymagań normy ISO 9001. Przedstawiono analizę wymagań AQAP 2110 pod względem obszarów mających najistotniejszy wpływ na jakość żywności. Zawarto również syntetyczny opis zmian, które od 2014 r. są wprowadzone w ramach doskonalenia wymagań dla producentów żywności oraz usługodawców w tym zakresie. W podsumowaniu dokonano syntezy systemowej dotyczącej wykorzystania AQAP z certyfikacji żywności.
EN
The aim of the article is to present the possibilities of using AQAP in ensuring and improving the food quality, including food products and services, taking into account the new solutions resulting from the planned changes in the requirements of ISO 9001. The article presents the analysis of the AQAP 2110 requirements in terms of the areas with the most significant impact on food quality. It also contains a synthetic description of the changes that are introduced from 2014 in the framework of requirements improvement for food producers and service providers in this area. The summary contains a system synthesis on the use of AQAP with food certification.
11
EN
The paper describes structures which can be used to represent activities of broad class. The concept of event structure is generalized to represent activities which may be discrete, continuous, or of mixed nature. Configuration structures of the more general event structures are used to deńe axiomatically configuration domains. Elements of such domains are abstract representants of runs of represented activities. The partial order of elements reects how each run extends to longer runs. It is shown that configuration domains deńe event structures which can be interpreted as interactions of sets of objects.
PL
Praca opisuje struktury, których można użyć do reprezentowania szeroko rozumianych działalności. Uogólnia struktury zdarzeń tak, by mogły reprezentować działalności dyskretne, ciągłe i mieszanej natury. Konfiguracje tak uogólnionych struktur zdarzeń zostały użyte do aksjomatycznej definicji dziedzin konfiguracji. Elementy takich dziedzin są abstrakcyjnymi reprezentantami przebiegów reprezentowanych działalności. Pokazano, że dziedziny konfiguracji definiują struktury zdarzeń, które można interpretować jako współdziałania pewnych zbiorów obiektów.
EN
Successful and efficient product mix requires balancing process and market trade-offs. This is especially applicable in mass-customizable (MC) productions making products in number of configurations according to customers' preferences. Such a variety brings complexity into production processes as well as in product management level. This paper presents a methodology for quantifying product variety induced complexity (VIC) as a number of available product configurations in a case product line. The model of MC assembly product line is further optimized respecting a demand for products. Finally, mutual relations of the VIC metric before and after product line optimization are presented, what evidently justifies a usability of the VIC metric.
PL
Skuteczna oferta produktów wymaga procesu równoważenia i kompromisów rynku. Jest to szczególnie stosowane w masowo konfigurowalnych (MC) produkcjach wytwarzających produkty w wielu konfiguracjach, w zależności od preferencji klienta. Taka różnorodność wnosi kompleksowość do procesów produkcyjnych oraz na poziomie zarządzania produktem. Niniejszy artykuł przedstawia metodykę ilościowego określania różnorodności produktów indukowaną złożonością (VIC) jako liczbę dostępnych konfiguracji produktu w przypadku linii produktów. Model linii produktów montażu MC jest następnie optymalizowany uwzględniając popyt na produkty. Ostatecznie, przedstawione są wzajemne relacje metryki VIC przed i po optymalizacji linii produktów, co wyraźnie uzasadnia przydatność metryki VIC.
13
Content available remote Dobór i optymalizacja konfiguracji zasobnika trakcyjnego
PL
W artykule przedstawiono algorytm doboru magazynów energii elektrycznej. Wybór HESS pozwala na spełnienie warunków obciążenia w sposób optymalny. Jednak ustalenie konfiguracji urządzeń w systemie staje się bardzo złożonym zagadnieniem optymalizacyjnym. Przedstawiono propozycje rozwiązania tego problemu z zastosowaniem algorytmu genetycznego.
EN
The article presents an algorithm for selection of storages for electric energy. The choice of HESS allows to meet the load conditions in an optimal way. However, determination of the devices configuration in the system becomes very complex optimization problem. Proposals to solve this problem with the use of a genetic algorithm.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7546--7553, CD2
PL
Przedstawiono propozycję rozwiązania napędu małej łodzi ratowniczej na wody śródlądowe. Przyjęto określone założenia i parametry łodzi, w tym warunek małego zanurzenia do 1m. Ze względu na pracę łodzi na wodach płytkich wraz koniecznością wpływania dziobem na mielizny, napęd łodzi powinien umożliwiać jej samodzielne uwolnienie się, stąd wybór typu pędników. Jednym z warunków była możliwość utrzymywania pozycji względem dna rzeki lub nabrzeża, przy określonych wymuszeniach od prądu rzeki i wiatru, stąd pędniki strugowodne będą wspomagane tunelowym sterem strumieniowym. Przyjęto końcowe rozwiązanie z dwoma pędnikami strugowodnymi oraz tunelowym sterem strumieniowym. Określono wielkość sił wymuszających i wyznaczono dostępne siły naporu od pędników i steru. Z analizy wynika, że propozycja rozwiązania układu napędowego, spełni przyjęte założenia do projektu. Problemem jest dobór typu układu napędowego, aby przy ograniczonych kosztach inwestycyjnych, uzyskać w pełni funkcjonalny układ napędowy przy rozsądnych kosztach eksploatacyjnych. Zaproponowano konfigurację elementów układu napędowego, w tym silników wysokoprężnych. Wskazano na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowych, które powinno zostać zapewnione ze strony napędu, przy zaproponowanym rozwiązaniu.
EN
It was presented a proposition of propulsion solution for small emergency boat for inland waterways. It was accepted specified assumptions and boat parameters, small-draught up to 1 m including. Taking into account the boat operation area on shallow waters and the necessity of run aground, the boat propulsion system ought to allow independent acquitting, so it was the influence on thrusters selection. The possibility of boat station keeping in relation to the river bottom or the wharf was the one of design condition at specified forces from river current and wind, so the water-jets will be assisted with tunnel bow thruster. The analysis shows that the proposition of propulsion solution fulfill the specified design assumptions. The selection of propulsion system type is the real problem to get the full functional propulsion system at reasonable operation costs and at investment cost limits. It was proposed the arrangement of propulsion system elements, including diesel engines. It was shown for the necessity of safety assurance during rescue actions, ensured from propulsion system, at the proposed design solution.
15
Content available remote Strategies for the viability of rechargeable lithium-sulfur batteries
EN
Purpose: Lithium-sulfur (Li-S) batteries are considered as one of the most promising next-generation rechargeable batteries for electrical energy storage because of their high theoretical specific energy of ~ 2500 Wh kg-1, low production cost, and high abundance of sulfur. However, the high charge-storage capacity of sulfur cannot be effectively utilized due to the insulating nature of the active material and the easy migration of polysulfide intermediates from the cathode to the anode. In this research article, we describe a concise summary of two successful methods for solving the scientific problems and improving the Li-S cell performances. Design/methodology/approach: Successful strategies in addressing the scientific and engineering issues of Li-S cells can be divided into two major categories: (i) sulfur-based nanocomposites that improve the Li-S cell performance based on the cathode active material and (ii) cell configuration modifications that enhance the Li-S cell performance by adopting the materials nature of sulfur. Findings: Current technologies including nanocomposite development and cell configuration design have greatly ameliorated the overall electrochemical performance of Li-S batteries by improving the electrochemical utilization of sulfur and the retention rate of polysulfides. Research limitations/implications: The overcome the challenges of Li-S batteries, a fair balance has to be taken between (i) sulfur loading/content and cell performances, (ii) amount of active material and porosity of the matrix, and (iii) added weight from the modified cell components and energy density of the custom Li-S cells. Practical implications: The next step for the reality of commercial Li-S batteries might be (i) development of high-loading sulfur cathodes, (ii) anode configuration modification, and (iii) design of electrochemically stable electrolytes. Originality/value: A concise introduction of the development of the sulfur core in Li-S cells is provided.
PL
Przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ produkcji ZAZ-En oraz propozycje rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana generatora średniej i dużej mocy.
EN
The paper presents configuration possibilities of iZAZ device family made by ZAZ-En and proposals of solutions of stator earth-fault protection of medium and high-power generator.
PL
Konieczność dojazdu kombajnu ścianowego do końca ściany przy napędzie zwrotnym wymusza zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych skracających długość kadłuba napędu zwrotnego. Łańcuch zgrzebłowy zbiegający z bębna łańcuchowego napędu zwrotnego wprowadzany jest na krótkim odcinku do gałęzi górnej rynnociągu przez ślizgi prowadzące zgrzebła. Docisk zgrzebeł do ślizgów prowadzących powoduje wzrost oporów ruchu łańcucha oraz zużywanie się ślizgów i wzrost ich temperatury. Jednym z najprostszych sposobów znaczącego zmniejszenia zużycia ślizgów może być zastosowanie w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych zamiast trzech, tylko dwóch zespołów napędowych – po jednym w napędzie wysypowym i w napędzie zwrotnym, przy tej samej mocy sumarycznej zainstalowanej w przenośniku. Z analizy rozkładu wartości obciążeń statycznych wzdłuż konturu łańcucha zgrzebłowego wynika możliwość zmniejszenia wartości siły w łańcuchu zbiegającym z bębna napędu zwrotnego, co jest zaletą takiej konfiguracji napędów.
EN
Due to the fact that the cutter loader needs to get to the end of the face at the reversible drive, it is necessary to apply solutions that would shorten the body of the reversible driving set. The conveyor chain which leaves the drum of the reversible driving set is put, along its short section, into the upper branch of the pan line through the runners which come out of the scraper. The pressure between the scrapers and the runners increases the motion resistance of the chain, the wear of the runners and their temperature. One of the simplest methods to reduce the wear of runners is to use only two driving sets, instead of three, in longwall conveyors: one in the discharge driving set and one in the reversible driving set, with the same aggregate power installed in the conveyor. The analysis of the distribution of static load values along the contour of the conveyor chain shows that it is possible to reduce the force value in the chain which leaves the drum of the reversible driving set. This is the main advantage of this configuration of drives.
18
Content available remote Modern filesystem performance in local multi-disk storage space configuration
EN
This paper includes analysis of modern filesystems performance in multidisk storage space configuration. In performance testing only popular open source filesystem types were used in GNU/Linux operating system: BTRFS, EXT4, XFS. Base file operations were tested in various local multi-disk storage configurations using Logical Volume Manager, that differentiated due to disk number, allocation policy and block allocation unit. In multi-disk storage configurations managed by LVM many allocation policies were used like various RAID levels and thin provisioning. The obtained filesystem performance characteristics allow to choose parameters of multi-disk storage space configuration, which provides the best performance for file operations. Research result show also which filesystem type is the efficient in storage space configuration with locally connected disks.
19
PL
Właściwe zarządzanie konfiguracją usług logistycznych ma bezpośredni wpływ na ich jakość. W artykule przedstawiono problematykę modelowania matematycznego eksperckiej oceny zarządzania konfiguracją usług logistycznych, jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji. Przedstawiona metoda modelowania oparta jest na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych.
EN
The appropriate management of logistic services configuration has a direct impact on their quality. The article presents the issue of mathematical modeling used in the expert assessment of the management of logistic services configuration, as a tool that plays an important role in decision making. The presented method of modeling is based on the usage of artificial neural networks.
PL
Jednym z podstawowych problemów realizacji projektów obwodów wtórnych zabezpieczeń rozdzielni jest konieczność ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na aparaturę, zanim zostanie zatwierdzony ostateczny projekt. Szczególnie w przypadku obwodów wtórnych rozdzielni nie wiadomo do końca, ile będzie bezwzględnie potrzebnych wejść i wyjść dwustanowych, diod sygnalizacyjnych, alarmów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.